Thursday, March 26, 2015

Sri Durga Sahasranama Stotram

naarada uvaacha –
kumaara guNagambheera devasenaapate prabho |
sarvaabheeshTapradam pumsaam sarva paapa praNaashanam ||
guhyaagduhyataram stotram bhaktivardhaka manjasaa |
mangalam graham peeDaadi shaantidam vaktumarhasi || 2 ||
skanda uvaacha -
shruNu naarada devarshe lokaanugrahakaamyayaa |
yatprucChasi param puNyam tatte vakshyaami koutukaat || 3 ||
maataa me lokajananee himavannagasattamaat |
menaayaam brahmavaadinyaam praadurbhootaa harapriyaa ||
mahataa tapasaa~~raadhya shankaram lokashankaram |
svameva vallabham bheje kaleva hi kalaanidhim || 5 ||
nagaanaamadhiraajastu himavaan virahaatura: |
svasutaayaa: pariksheeNe vasishThena prabodhita: || 6 ||
trilokajananee seyam prasannaa tvayi puNyata: |
praadurbhootaa sutaatvena tadviyogam shubham tyaja || 7 ||
bahuroopaa cha durgeyam bahunaamnee sanaatanee |
sanaatanasya jaayaa saa putreemoham tyajaadhunaa || 8 ||
iti prabodhita: shaila: taam tushTaava paraam shivaam |
tadaa prasannaa saa durgaa pitaram praaha nandinee || 9 ||
matprasaadaatparam stotram hrudaye pratibhaasataam |
tena naamnaam sahasreNa poojayan kaamamaapnuhi || 10 ||
ityuktvaa antarhitaayaam tu hrudaye sphuritam tadaa |
naamnaam sahasram durgaayaa: prucChate me yaduktavaan ||
mangalaanaam mangalam tad durgaanaama sahasrakam |
sarvaabheeshTapradaam pumsaam braveemya
akhila kaamadam || 12 ||
Durgaa devee samaakhyaataa himavaan rushir uchyate |
cChandonushTup japo devyaa: preetaye kriyate sadaa || 13 ||
rushi cChandaamsi -
asya shree durgaa stotra mahaamantrasya |
himavaana rushi: |
anushTup cChanda: |
durgaa bhagavatee devataa |
shree durgaa prasaada siddhyarte jape viniyoga: |
shree bhagavatyai durgaayai nama: |

deveedhyaanam
om hreem kaalaabhraabhaam kaTaakshairarikulabhayadaam moulibaddhendurekhaam
shankham chakram kripaaNam trishikhamapi karairudvahanteem trinetraam |
simhaskandhaadhirooDhaam tribhuvanamakhilam tejasaa poorayanteem
dhyaayed durgaam jayaakhyaam tridashaparivrutaam sevitaam
siddhikaamai: ||
shree jayadurgaayai nama: |
om shivaa~thomaa ramaa shaktiranantaa nishkalaa~malaa |
shaantaa maaheshvaree nityaa shaashvataa paramaa kshamaa||
achintyaa kevalaanantaa shivaatmaa paramaatmikaa |
anaadiravyayaa shuddhaa sarvagnaa sarvagaa~chalaa || 2 ||
ekaaneka vibhaagasthaa maayaateetaa sunirmalaa |
mahaa maaheshvaree satyaa mahaadevee niranjanaa || 3 ||
kaashThaa sarvaantara sthaa~pi chicChaktish chaatrilaalitaa |
sarvaa sarvaatmikaa vishvaa jyoteeroopaa~ksharaa~mrutaa ||
shaantaa pratishThaa sarveshaa nivruttir amruta pradaa |
vyoma moortir vyoma samsthaa vyoma
dhaaraa~chyutaa~tulaa|| 5 ||
Anaadi nidhanaa~moghaa kaaraNaatma kalaakulaa |
ritu prathamajaa~naabhir amrutaatma samaashrayaa || 6 ||
praaNeshvarapriyaa namyaa mahaa mahisha ghaatinee |
praaNeshvaree praaNaroopaa pradhaana purusheshvaree || 7 ||
sarvashakti kalaa~kaamaa mahisheshTa vinaashinee |
sarva kaaryaniyantree cha sarva bhooteshvareshvaree || 8 ||
angadaadi dharaa chaiva tathaa mukuTa dhaariNee |
sanaatanee mahaanandaa~~kaasha yonistathochyate || 9 ||
chit prakaasha svaroopaa cha mahaa yogeshvareshvaree |
mahaamaayaa sadushpaaraa moolaprakrutireeshikaa || 10 ||
samsaarayoni: sakalaa sarva shakti samudbhavaa |
samsaara paaraa durvaaraa durnireekshaa duraasadaa || 11 ||
praaNa shaktishcha sevyaa cha yoginee paramaakalaa |
mahaa vibhootir durdashaa moola prakruti sambhavaa || 12 ||
anaadyananta vibhavaa paraarthaa purushaaraNi : |
sargasthityanta krucChaiva sudurvaachyaa duratyayaa || 13 ||
shabdagamyaa shabdamaayaa shabdaakhyaananda vigrahaa |
pradhaana purushaateetaa pradhaana purushaatmikaa || 14 ||
puraaNee chinmayaa pumsaam ishTadaa pushTiroopiNee |
pootaantarasthaa kooTasthaa mahaa purushasangnitaa || 15 ||
janma mrutyu jaraateetaa sarva shakti svaroopiNee |
vaanChaapradaa~navacChinna pradhaanaanupraveshinee || 16 ||
kshetragnaa~chintya shaktistu prochyate~vyakta lakshaNaa |
malaapa varjitaa~~naadimaayaa tritayatattvikaa || 17 ||
preetishcha prakrutishchaiva guhaavaasaa tathochyate |
mahaamaayaa nagotpannaa taamasee cha dhruvaa tathaa ||
vyaktaa~vyaktaatmikaa krushNaa raktaa shuklaa hyakaaraNaa |
prochyate kaaryajananee nitya prasava dharmiNee || 19 ||
sargapralayamuktaa cha srushTi sthityanta dharmiNee |
brahmagarbhaa chaturvimsha svaroopaa padmavaasinee || 20 ||
achyutaahlaadikaa vidyud brahmayonir mahaalayaa |
mahaalakShmee samudbhaava bhaavitaatmaa maheshvaree ||
mahaa vimaana madhyasthaa mahaanidraa sakoutukaa |
sarvaartha dhaariNee sookshmaa hyaviddhaa paramaarthadaa||
Ananta roopaa~nantaarthaa tathaa purushamohinee |
anekaanekahastaa cha kaalatraya vivarjitaa || 23 ||
brahmajanmaa harapreetaa matir brahma shivaatmikaa |
brahmeshavishNu sampoojyaa brahmaakhyaa brahma sangnitaa||
vyaktaa prathamajaa braahmee mahaaraatree: prakeertitaa |
gnaana svaroopaa vairaagya roopaa hyaishvarya roopiNee ||
dharmaatmikaa brahmamoorti: pratishrutapumarthikaa |
apaamyoni: svayambhootaa maanasee tattva sambhavaa || 26 ||
eeshvarasya priyaa proktaa shankaraardha shareeriNee |
bhavaanee chaiva rudraaNee mahaalakShmeestathaa~mbikaa||
maheshvara samutpannaa bhukti mukti pradaayinee |
sarveshvaree sarvavandyaa nityamuktaa sumaanasaa || 28 ||
mahendropendra namitaa shaankareesha anuvartinee |
eeshvara ardhaasanagataa maaheshvara pativrataa || 29 ||
samsaara shoshiNee chaiva paarvatee himavat sutaa |
paramaananda daatree cha guNaagrayaa yogadaa tathaa || 30 ||
gnaana moortishcha saavitree lakshmee: shree: kamalaa tathaa |
ananta guNa gambheeraa hyuroneela maNiprabhaa || 31 ||
saroja nilayaa gangaa yogi dhyeyaa~suraardinee |
sarasvatee sarvavidyaa jagajjyeshThaa sumangalaa || 32 ||
vaagdevee varadaa varyaa kaarti: sarvaartha saadhikaa |
vaageeshvaree brahmavidyaa mahaavidyaa sushobhanaa || 33 ||
graahyavidyaa vedavidyaa dharmadharma
vidyaa~~tmabhaavitaa |
svaahaa vishvambharaa siddhi: saadhyaa medhaa dhruti: kruti:
suneeti: sankrutish chaiva keertitaa naravaahinee |
poojaa vibhaavinee saumyaa bhogyabhaag bhogadaayinee ||
shobhaavatee shaankaree cha lolaa maalaa vibhooshitaa |
parameshThipriyaa chaiva trilokee sundaree maataa || 36 ||
nandaa sandhyaa kaamadhaatree mahaadevee susaattvikaa |
mahaa mahisha darpaghnee padmamaalaa~ghahaariNee || 37 ||
vichitramukuTaa raamaa kaamadaataa prakeertitaa |
pitaambaradharaa divyavibhooshaNa vibhooshitaa || 38 ||
divyaakhyaa somavadanaa jagatsamsrushTi varjitaa |
niryantraa yantravaahasthaa nandinee rudrakaalikaa || 39 ||
aadityavarNaa kaumaaree mayoora vara vaahinee |
padmaasanagataa gouree mahaakaalee suraarchitaa || 40 ||
aditirniyataa roudree padmagarbhaa vivaahanaa |
viroopaakshaa keshivaahaa guhaapura nivaasinee || 41 ||
mahaaphalaa~navadyaangee kaamaroopaa saridvaraa |
bhaasvadroopaa muktidaatree praNataklesha bhanjanaa || 42 ||
koushikee gominee raatristridashaari vinaashinee |
bahuroopaa suroopaa cha viroopaa roopavarjitaa || 43 ||
bhaktaartishamanaa bhavyaa bhavabhaava vinaashinee |
sarvagnaana pareetaangee sarvaasura vimardikaa || 44 ||
pikasvinee saamageetaa bhavaankanilayaa priyaa |
deekshaa vidyaadharee deeptaa mahendraahitapaatinee ||
sarvadevamayaa dakshaa samudraantara vaasinee |
akalankaa niraadhaaraa nityasiddhaa niraamayaa || 46 ||
kaamadhenu bruhadgarbhaa dheematee mounanaashinee |
ni:sankalpaa niraatankaa vinayaa vinayapradaa || 47 ||
jvaalaamaalaa sahasraaDhyaa devadevee manomayaa |
subhagaa suvishuddhaa cha vasudeva samudbhavaa || 48 ||
mahendropendra bhaginee bhaktigamyaa paraavaraa |
gnaanageyaa paraateetaa vedaanta vishayaa mati: || 49 ||
dakshiNaa daahikaa dahyaa sarvabhoota hrudisthitaa |
yogamaayaa vibhaagagnaa mahaamohaa gareeyasee || 50 ||
sandhyaa sarvasamud bhootaa brahma vrukshaashriyaa~diti: |
beejaankura samudbhootaa mahaashaktir mahaamati: || 51 ||
khyaati: pragnaavatee sangyaa mahaa bhogeendra shaayinee |
heenkruti: shankaree shaantir gandharva gaNasevitaa || 52 ||
vaishvaanaree mahaashoolaa devasenaa bhavapriyaa |
mahaaraatree paraanandaa shachee du:svapna naashinee ||
eeDyaa jayaa jagaddhaatree durvigneyaa suroopiNee |
guhaambikaa gaNotpannaa mahaapeeThaa marutsutaa || 54 ||
havyavaahaa bhavaanandaa jagadyoni: prakeertitaa |
jaganmaataa jaganmrutyur jaraateetaa cha buddhidaa || 55 ||
siddhidaatree ratnagarbhaa ratnagarbhaashrayaa paraa |
daityahantree sveshTadaatree mangalaika suvigrahaa || 56 ||
purushaantargataa chaiva samaadhisthaa tapasvinee |
divisthitaa triNetraa cha sarvendriyamanaadhruti: || 57 ||
sarvabhoota hrudisthaa cha tathaa samsaara taariNee |
vedyaa brahmavivedyaa cha mahaaleelaa prakeertitaa || 58 ||
braahmaNi bruhatee braahmee brahma bhootaa~ghahaariNee |
hiraNmayee mahaadaatree samsaara parivartikaa || 59 ||
sumaalinee suroopaa cha bhaasvinee dhaariNee tathaa |
unmoolinee sarvasabhaa sarva pratyaya saakshiNee || 60 ||
susaumyaa chandravadanaa taanDavaa sakta maanasaa |
sattvashuddhikaree shuddhaa malatraya vinaashinee || 61 ||
jagatttrayee jaganmoorti strimoortir amrutaashrayaa |
vimaanasthaa vishokaa cha shokanaashinyanaahataa || 62 ||
hemakunDalinee kaalee padmavaasaa sanaatanee |
sadaakeerti: sarva bhootashayaa devee sataampriyaa || 63 ||
brahmamoortikalaa chaiva kruttikaa kanjamaalinee |
vyomakeshaa kriyaashaktir icChaashakti: paraagati: || 64 ||
kshobhikaa khanDikaabhedyaa bhedaabheda vivarjitaa |
abhinnaa bhinna samsthaanaa vashinee vamshadhaariNee ||
guhyashaktir guhyatattvaa sarvadaa sarvatomukhee |
bhaginee cha niraadhaaraa niraahaaraa prakeertitaa || 66 ||
nirankusha padodbhootaa chakrahastaa vishodhikaa |
sragviNee padma sambheda kaariNee parikeertitaa || 67 ||
paraavara vidhaanagnaa mahaapurusha poorvajaa |
paraavaragnaa vidyaa cha vidyujjivhaa jitaashrayaa || 68 ||
vidyaamayee sahasraakshee sahasra vadanaatmajaa |
sahasrarashmi: satvasthaa maheshvara padaashrayaa || 69 ||
jvaalinee sanmayaa vyaaptaa chinmayaa padmabhedikaa |
mahaashrayaa mahaamantraa mahaadeva manoramaa || 70 ||
vyomalakshmee: simharathaa chekitaanaa~mitaprabhaa |
vishveshvaree bhagavatee sakalaa kaalahaariNee || 71 ||
sarvavedyaa sarvabhadraa guhyaa gooDhaa guhaariNee |
pralayaa yogadhaatree cha gangaa vishveshvaree tathaa || 72 ||
kaamadaa kanakaa kaantaa kanja garbha prabhaa tathaa |
puNyadaa kaalakeshaa cha bhokttree pushkariNee tathaa ||
sureshvaree bhootidaatree bhootibhooshaa prakeertitaa |
pancha brahma samutpannaa paramaarthaa artha vigrahaa ||
varNodayaa bhaanumoortir vaagvigneyaa manojavaa |
manoharaa mahoraskaa taamasee vedaroopiNee || 75 ||
vedashaktir vedamaataa vedavidyaa prakaashinee |
yogeshvareshvaree maayaa mahaashaktir mahaamayee || 76 ||
vishvaanta:sthaa viyanmoortir bhaargavee surasundaree |
surabhirnandinee vidyaa nandagopatanoodbhavaa || 77 ||
bhaaratee paramaanandaa paraavara vibhedikaa |
sarvapraharaNopetaa kaamyaa kaameshvareshvaree || 78 ||
anantaanandavibhavaa hrullekhaa kanakaprabhaa |
kooshmaaNDaa dhanaratnaaDhyaa sugandhaa gandhadaayinee||
trivikramapadodbhootaa chaturaasyaa shivodayaa |
sudurlabhaa dhanaadhyakshaa dhanyaa pinlalochanaa || 80 ||
shaantaa prabhaa svaroopaa cha pankajaayata lochanaa |
indraakshee hrudayaanta:sthaa shivaa maataa cha satkriyaa ||
girijaa cha sugooDhaa cha nityapushTaa nirantaraa |
durgaa kaatyaayinee chanDee chandrikaa kaanta vigrahaa ||
hiraNyavarNaa jagatee jagadyantra pravartikaa |
mandaraadrinivaasaa cha shaaradaa svarNamaalinee || 83 ||
ratnamaalaa ratnagarbhaa vyushTir vishva pramaathinee |
padmaanandaa padmanibhaa nityapushTaa krutodbhavaa ||
naaraayaNee dushTashikShaa sooryamaataa vrushapriyaa |
mahendra bhaginee satyaa satyabhaashaa sukomalaa || 85 ||
vaamaa cha panchatapasaam varadaatree prakeertitaa |
vaachyavarNeshvaree vidyaa durjayaa duratikramaa || 86 ||
kaalaraatrir mahaavegaa veerabhadrapriyaa hitaa |
bhadrakaalee jaganmaataa bhaktaanaam bhadradaayinee ||
karaalaa pingalaakaaraa kaamabhetree mahaamanaa: |
yashasvinee yashodaa cha shaDadhvaparivartikaa || 88 ||
shankhinee padminee sankhyaa saankhya yoga pravartikaa |
chaitraadir vatsaraarooDhaa jagatsampooraNeendrajaa || 89 ||
shumbhaghnee khecharaaraadhyaa kambugreevaa baleeDitaa |
khagaarooDhaa mahaishvaryaa supadmanilayaa tathaa || 90 ||
viraktaa garuDasthaa cha jagatee hrudguhaashrayaa |
shumbhaadimathanaa bhakta hrudgahvara nivaasinee || 91 ||
jagatttrayaariNee siddhasankalpaa kaamadaa tathaa |
sarva vignaana daatree chaanalpa kalmasha haariNee || 92 ||
sakalopanishadgamyaa dushTa dushprekshya sattamaa |
sadvrutaa loka samvyaaptaa tushTi: puShTi: kriyaavatee || 93 ||
vishva amareshvaree chaiva bhukti mukti pradaayinee |
shivaadhrutaa lohitaakshee sarpamaalaa vibhooshaNaa || 94 ||
niraanandaa trishoolaasi dhanur baaNaadi dhaariNee |
ashesha dhyeya moortishcha devataanaam cha devataa || 95 ||
varaambikaa gire: putree nishumbha vinipaatinee |
suvarNaa svarNalasitaa anantavarNaa sadaadhRutaa || 96 ||
shaankaree shaanta hrudayaa ahoraatra vidhaayikaa |
vishvagoptree gooDharoopaa guNapoorNaa cha gaargyajaa ||
gauree shaakambharee satyasandhaa sandhyaa trayeedhrutaa |
sarva paapa vinirmuktaa sarvabandha vivarjitaa || 98 ||
saankhyayoga samaakhyaataa aprameyaa muneeDitaa |
vishuddha sukulodbhootaa bindunaada samaadrutaa || 99 ||
shambhu vaamaankagaa chaiva shashitulya nibhaananaa |
vanamaalaa viraajantee ananta shayanaadrutaa || 100 ||
nara naaraayaNodbhootaa naarasiMhee prakeertitaa |
daitya pramaathinee shankha chakra padma gadaadharaa ||
sankarshaNa samutpannaa ambikaa sajjanaashrayaa |
suvrutaa sundaree chaiva dharma kaamaartha daayinee || 102 ||
mokshadaa bhaktinilayaa puraaNapurushaadrutaa |
mahaa vibhootidaa aaraadhyaa saroja nilayaa~samaa || 103 ||
ashTaadasha bhujaa anaadir neelotpala dalaakshiNee |
sarva shakti samaarooDhaa dharma adharma vivarjitaa || 104 ||
vairaagya gnaananirataa niraalokaa nirindriyaa |
vichitra gahanaadhaaraa shaashvata sthaana vaasinee || 105 ||
gnaaneshvaree peetachelaa veda vedaanga paaragaa |
manasvinee manyumaataa mahaa manyu samudbhavaa || 106 ||
amanyur mrutaa svaadaa purandara parishTutaa |
ashochyaa bhinna vishayaa hiraNya rajata priyaa || 107 ||
hiraNya jananee bheemaa hemaabharaNa bhooShitaa |
vibhraajamaanaa durgneyaa jyotishToma phalapradaa || 108 ||
mahaanidraasamutpattiranidraa satyadevataa |
deerghaa kakudminee pi~GgajaTaadhaaraa manoj~Jadhee: ||
mahaashrayaa ramotpannaa tama:paare pratiShThitaa |
tritattvamaataa trividhaa susookShmaa padmasaMshrayaa ||
shaantyateeta kalaa ateeta vikaaraa shveta chelikaa |
chitramaayaa shiva gnaana svaroopaa daitya maathinee || 111 ||
kaashyapee kaala sarpaabhaveNikaa shaastrayonikaa |
trayeemoorti: kriyaamoortish chaturvargaa cha darshinee ||
naaraayaNee narotpannaa koumudee kaanti dhaariNee |
koushikee lalitaa leelaa paraavara vibhaavinee || 113 ||
vareNyaa adbhuta mahaatmyaa vaDavaa vaamalochanaa |
subhadraa chetanaaraadhyaa shaantidaa shaanti vardhinee ||
jayaadishakti jananee shakti chakra pravartikaa |
trishakti jananee janyaa shaTsootra parivarNitaa || 115 ||
sudhouta karmaNaa aaraadhyaa yugaanta dahanaatmikaa |
sankarShiNee jagaddhaatree kaamayoni: kireeTinee || 116 ||
aindree trailokya namitaa vaishNavee parameshvaree |
pradyumna jananee bimba samoShThee padma lochanaa ||
madotkaTaa hamsagati: prachanDaa chanDavikramaa |
vrushaadheeshaa paraatmaa cha vindhyaa parvatavaasinee ||
himavan merunilayaa kailaasapura vaasinee |
chaaNoora hantree neetignaa kaamaroopaa trayeetanu: ||
vratasnaataa dharmasheelaa simhaasana nivaasinee |
veerabhadraadrutaa veeraa mahaakaala samudbhavaa || 120 ||
vidyaadharaarchitaa siddha saadhyaaraadhita paadukaa |
shraddhaatmikaa paavanee cha mohinee achalaatmikaa || 121 ||
mahaadbutaa vaarijaakshee simhavaahana gaaminee |
maneeshiNee sudhaavaaNee veeNaa vaadana tatparaa || 122 ||
shveta vaahanishevyaa cha lasanmatir arundhatee |
hiraNyaakshee tathaa chaiva mahaananda pradaayinee || 123 ||
vasuprabhaa sumaalyaapta kandharaa pankajaananaa |
paraavaraa varaarohaa sahasra nayanaarchitaa || 124 ||
shreeroopaa shreematee shreshThaa shivanaamnee shivapriyaa |
shreepradaa shritakalyaaNaa shreedharaardha shareeriNee ||
shreekalaa anantadrushTishcha hyakshudraa aaraatisoodinee |
raktabeeja nihantree cha daityasanga vimardinee || 126 ||
simhaarooDhaa simhikaasyaa daitya shoNitapaayinee |
sukeerti sahitaa cChinnasamshayaa rasavedinee || 127 ||
guNaabhiraamaa naagaari vaahanaa nirjaraarchitaa |
nityoditaa svayamjyoti: svarNakaayaa prakeertitaa || 128 ||
vajradanDaankitaa chaiva tathaa amruta sanjeevinee |
vajracChannaa devadevee vara vajra svavigrahaa || 129 ||
maangalyaa mangalaatmaa cha maalinee maalyadhaariNee |
gandharvee taruNee chaandree khaDgaayudhadharaa tathaa ||
soudaaminee prajaanandaa tathaa proktaa bhrugoodbhavaa |
ekaanangaa cha shaastraartha kushalaa dharma chaariNee ||
dharma sarva svavaahaa cha dharmaadharma vinishchayaa |
dharma shaktir dharmamayaa dhaarmikaanaam shivapradaa ||
vidharmaa vishva dharmagnaa dharmaathaanthara vigrahaa |
dharmavarshmaa dharmapoorvaa dharma paarangataantaraa
dharmopadeshTree dharmaatmaa dharmagamyaa dharaadharaa |
kapaalinee shaakalinee kalaa kalita vigrahaa || 134 ||
sarva shakti vimuktaa cha karNikaaradharaa aksharaa |
kamsa praaNaharaa chaiva yuga dharmadharaa tathaa || 135 ||
yuga pravartikaa proktaa trisandhyaa dhyeya vigrahaa |
svargaapavarga daatree cha tathaa pratyaksha devataa || 136 ||
aadityaa divya gandhaa cha divaakara nibhaprabhaa |
padmaasanagataa proktaa khaDga baaNa sharaasanaa || 137 ||
shishTaa vishishTaa shishTeshTaa
shishTa shreshTha prapoojitaa |
shata roopaa shataavartaa vitataa raasa modinee || 138 ||
sooryendu netraa pradyumna jananee sushThumaayinee |
sooryaantara sthitaa chaiva satpratishThita vigrahaa || 139 ||
nivruttaa prochyate gnaanapaaragaa parvataatmajaa |
kaatyaayanee chanDikaa cha chanDee haimavatee tathaa ||
daakshaayaNee satee chaiva bhavaanee sarvamangalaa |
dhoomralochana hantree cha chanDa munDa vinaashinee ||
yoganidraa yogabhadraa samudra tanayaa tathaa |
deva priyankaree shuddhaa bhakta bhakti pravardhinee ||
triNetraa chandramukuTaa pramathaarchita paadukaa |
arjunaabheeshTa daatree cha paanDava priyakaariNee || 143 ||
kumaara laalanaa saktaa hara baahoopadhaanikaa |
vighnesha jananee bhakta vighna stoma prahaariNee || 144 ||
susmitendu mukhee namyaa jaya priya sakhee tathaa |
anaadinidhanaa preshThaa chitra maalyaanulepanaa || 145 ||
koTishchandra prateekaashaa kooTajaala pramaathinee |
krutyaaprahaariNee chaiva maaraNocchaaTanee tathaa || 146 ||
suraasura pravandyaanghrir mohaghnee gnaana daayinee |
shaDvairi nigrahakaree vairi vidraaviNee tathaa || 147 ||
bhootasevyaa bhootadaatree bhootapeeDaa vimardikaa |
naarada stutachaaritraa varadeshaa varapradaa || 148 ||
vaama deva stutaa chaiva kaamadaa soma shekharaa |
dikpaala sevitaa bhavyaa bhaaminee bhaava daayinee || 149 ||
stree soubhaagya pradaatree cha bhogadaa roga naashinee |
vyomagaa bhoomigaa chaiva munipoojya padaambujaa |
vanadurgaa cha durbodhaa mahaadurgaa prakeertitaa || 150 ||

phalashruti:
iteedam keertidam bhadra durgaa naama sahasrakam |
trisandhyam ya: paThennityam tasya lakshmee:
sthiraa bhavet || 1 ||
graham bhoota pishaachaadi peeDaa nashyatya samshayam |
baala grahaadi peeDaayaa: shaantir bhavati keertanaat || 2 ||
maarikaadi mahaaroge paThataam soukhyadam nruNaam |
vyavahaare cha jayadam shatru baadhaa nivaarakam || 3 ||
dampatyo: kalahe praapte mitha: prema abhivardhakam |
aayur aarogyadam pumsaam sarva sampat pradaayakam || 4 ||
vidyaabhivardhakam nityam paThamaartha saadhakam |
shubhadam shubhakaaryeshu paThataam shruNutaamapi || 5 ||
ya: poojayati durgaam taam durgaanaama sahasrakai: |
pushpai: kumkuma sammishrai: sa tu yatkaankShate hrudi || 6 ||
tatsarvam samavaapnoti naasti naastyatra samshaya: |
yanmukhe dhriyate nityam durgaanaama sahasrakam || 7 ||
kim tasyetara mantroughai: kaaryam dhanyatamasya hi |
durgaanaama sahasrasya pustakam yadgruhe bhavet || 8 ||
na tra graham bhootaadi baadhaa syaan mangalaaspade |
tadgruham puNyadam kshetram devee saannidhya kaarakam ||
etasya stotra mukhyasya paaThaka: shreshTha mantravit |
devataayaa: prasaadena sarvapoojya: sukhee bhavet || 10 ||
ityetannagaraajena keertitam munisattama |
guhyaadguhyataram stotram tvayi snehaat prakeertitam || 11 ||
bhaktaaya shraddhaanaaya kevalam keertyataam idam |
hrudi dhaaraya nityam tvam devi anugraha saadhakam || 12 ||

|| iti shree skaanda puraaNe skanda naarada samvaade durgaa sahasra naama stotram sampoorNam ||

Om Sri Durgaya Namaha 


No comments: