Friday, July 17, 2015

Jagannatha Ashtakam

kadaachit kaalindeetaTa vipina sangeeta kavaro
mudaa gopee naareevadana kamalaasvaada madhupaha |
ramaa shambhu brahmaa amarapati gaNeshaarchita pado
jagannaathah swaamee nayanapathagaamee bhavatu me || 1 ||
bhuje savye veNum shirasi shikhipicCham kaTitaTe
Tukulam netraante sahachara kaTaaksham vidadhate |
sadaa shreemad vrundaavana vasati leelaa parichayo
jagannaathah swaamee nayanapathagaamee bhavatu me || 2 ||
mahaambodheh teere kanakaruchire neela shikhare
vasanpraasaadaantah sahajabala bhadreNa balinaa |
subhadraa madhyasthah sakala surasevaa avasarado
jagannaathah swaamee nayanapathagaamee bhavatu me || 3 ||
krupaa paaraavaarah sajala jalada shreNi ruchiro
ramaavaaNee somasphuradamala padmodbhava mukhaihi |
surendrairaaraadhyah shrutigaNa shikhaageeta charito
jagannaathah swaamee nayanapathagaamee bhavatu me || 4 ||
rathaarooDho gacChanpathi milita bhoodeva paTalaih
stuti praadurbhaavam pratipadm upaakarNya sadayaha |
dayaasindhurbandhuh sakala jagataam sindhusutayaa
jagannaathah swaamee nayanapathagaamee bhavatu me || 5 ||
parabrahmaapeeDah kuvalaya dalotphulla nayano
nivaasee neelaadrou nihitacharaNo anantashirasi |
rasaanando raadhaasarasava puraalinganasukho
jagannaathah swaamee nayanapathagaamee bhavatu me || 6 ||
na vai praarthya raajyam na cha kanakataa bhogavibhave
na yaache aham ramyaam nikhilajanakaabhyaam varavadhoom |
sadaakaale kaale pramathapatinaa geetacharito
jagannaathah swaamee nayanapathagaamee bhavatu me || 7 ||
hara tvam samsaaram drutataramasaaram surapate
hara tvam paapaanaam vitatimaparaam yaadavapate |
aho deenaanaatham nihitamachalam paatumanisham
jagannaathah swaamee nayanapathagaamee bhavatu me || 8 ||

|| iti shreemad shankaraachaarya virachitam jagannaatha ashTakam sampoorNam ||

No comments: