Saturday, September 7, 2013

Ganesha Nyasa

shrI gaNeshAya namaH ||
Achamya, prANAyAmaM sa.nkalpaM cha kR^itvA \, dakShiNahaste
vakratuNDAya namaH |
vAmahaste shUrpakarNAya namaH |
oShThe vighneshAya namaH |
adharoShThe chintAmaNaye namaH |
saMpuTe gajAnanAya namaH |
dakShiNapAde lambodarAya namaH |
vAmapAde ekadantAya namaH |
shirasi ekadantAya namaH |
chibuke brahmaNaspataye namaH |
dakShiNanAsikAyAM vinAyakAya namaH |
vAmanAsikAyAM jyeShTharAjAya namaH |
dakShiNanetre vikaTAya namaH |
vAmanetre kapilAya namaH |
dakShiNakarNe dharaNIdharAya namaH |
vAmakarNe AshApUrakAya namaH |
nAbhau mahodarAya namaH |
hR^idaye dhUmraketave namaH |
lalATe mayUreshAya namaH |
dakShiNabAhau svAnandavAsakArakAya namaH |
vAmabAhau sachchitsukhadhAmne namaH ||

No comments: