Sunday, September 8, 2013

Sri Gajanana Prasanna


gaNa-nAyakAya gaNa-devatAya gaNA_dhyakShAya dhImahi |
guNa-sharIrAya guNa-maNDitAya guNe_shAnAya dhImahi |
guNA_tItAya guNA_dhIshAya guNa-praviShTAya dhImahi |
ek-dantAya vakra-tuNDAya gaurI-tanayAya dhImahi |
gaje_shAnAya bhAla-chandrAya shrI-gaNeshAya dhImahi ||

gAna-chaturAya gAna-prANAya gAnAnta_rAtmane |
gAnotsukAya gAnamattAya gAnotsuka_manase |
guru-pUjitAya guru-devatAya guru-kula-sthAyine |
guru-vikramAya guhya-pravarAya gurave guNa-gurave |
guru-daityagalachchhetre guru-dharma-sadA_rAdhyAya |
guru-putra-paritrAtre guru-pAkhaNDa-khaNDakAya |
gIta-sArAya gIta-tattvAya gIta-gotrAya dhImahi |
gUDh-gulphAya gandha-mattAya go-jaya-pradAya dhImahi |
guNA_tItAya guNA_dhIshAya guNa-praviShTAya dhImahi |
ek-dantAya vakra-tuNDAya gaurI-tanayAya dhImahi |
gaje_shAnAya bhAla-chandrAya shrI-gaNeshAya dhImahi ||

granth-gItAya granth-geyAya granthAntarAtmane |
gIta-lInAya gItAshrayAya gIta-vAdya-paTave |
geya-charitAya gAyaka-varAya gandharva-priya-kRite |
gAyakAdhIna-vigrahAya gaGgA-jala-praNayavate |
gaurI-stanandhayAya gaurI-hRidaya-nandanAya |
gaura-bhAnu-sutAya gaurI-gaNeshvarAya |
gauri-praNayAya gauri-pravaNAya gaura-bhAvAya dhImahi |
go-sahasrAya go-vardhanAya gopa-gopAya dhImahi |
guNA_tItAya guNA_dhIshAya guNa-praviShTAya dhImahi |
ek-dantAya vakra-tuNDAya gaurI-tanayAya dhImahi |
gaje_shAnAya bhAla-chandrAya shrI-gaNeshAya dhImahi ||

No comments: