Saturday, September 7, 2013

Ganesha Stotra from Mudgala Purana


shri gaNeshAya namaH |
shiva uvAcha :
gaNeshavachanaM shrutvA praNatA bhaktibhAvataH |
paprachChustaM punaH shAntA GYAnaM brUhi gajAnana || 1||
gaNesha uvAcha:
dehashchaturvidhaH proktastvaMpadaM brahmabhinnataH |
soahaM dehi chaturdhA tatpadaM brahma sadaikataH || 2||
saMyoga ubhayoryacchAsipadaM brahma kathyate |
svata utthAnakaM devA vikalpakaraNAtridhA || 3||
sadA svasukhaniShThaM yadbrahma sAMkhyaM prakiirtitam |
paratashchotthAnakaM tat kriiDAhiinatayA param || 4||
svataH parata utthAnahiinaM yadbrahma kathyate |
svAnandaH sakalAbhedarUpaH saMyogakArakaH || 5||
tadeva panchadhA jAtaM tannibodhata iishvarAH |
svatashcha parato brahmotthAnaM yatrividhaM smRitam || 6||
brahmaNo nAma tadvede kathyate bhinnabhAvataH |
tayoranubhavo yashcha yoginAM hRidi jAyate || 7||
rUpaM tadeva GYAtavyamasadvedeShu kathyate |
sA shaktiriyamAkhyAtA brahmarUpA hyasanmayii || 8||
tatrAmRitamayAdhAraH sUrya AtmA prakathyate |
shaktisUryamayo viShNushchidAnandAtmako hi saH || 9||
trividheShu tadAkArastatkriyAhiinarUpakaH |
neti shivashchaturthoayaM trineti kArakAtparaH || 10||
trividhaM mohamAtraM yannirmohastu sadAshivaH |
teShAmabhede yadbrahma svAnandaH sarvayogakaH || 11||
panchAnAM brahmaNAM yaccha bimbaM mAyAmayaM smRitam |
brahmA tadeva viGYeyaH sarvAdiH sarvabhAvataH || 12||
bimbena sakalaM sRiShTaM tenAyaM prapitAmahaH |
asatsatsadasaccheti svAnandarUpA vayaM smRitAH || 13||
svAnandAdyatparaM brahmayogAkhyaM brahmaNAM bhavet |
keShAmapi pravesho na tatra tasyApi kutrachit || 14||
madiiyaM darshanaM tatra yogena yoginAM bhavet |
svAnande darshanaM prAptaM svasaMvedyAtmakaM cha me
tena svAnanda AsiinaM vedeShu pravadanti mAm |
chaturNAM brahmaNAM yogAtsaMyogAbhedayogataH || 16||
saMyogashcha hyayogashcha tayoH paratayormataH |
pUrNashAntiprado yogashchittavRittinirodhataH || 17||
xiptaM mUDhaM cha vixiptamekAgraM cha nirodhakaM |
panchabhUmimayaM chittaM tatra chintAmaNiH sthitaH || 18||
panchabhUtanirodhena prApyate yogibhirhRidi |
shAntirUpAtmayogena tataH shAntirmadAtmikA || 19||
etadyogAtmakaM GYAnaM gANeshaM kathitaM mayA |
nityaM yunjanta yogena naiva mohaM pragachChata || 20||
chittarUpA svayaM buddhiH siddhirmohamayii smRitA |
nAnAbrahmavibhedena tAbhyAM kriiDati tatpatiH || 21||
tyaktvA chintAbhimAnaM ye gaNeshoahaMsamAdhinA |
bhaviShyatha bhavantoapi madrUpA mohavarjitAH || 22||
shiva uvAcha:
ityuktvA virarAmAtha gaNesho bhaktavatsalaH |
teapi bhedaM parityajya shAntiM prAptAshcha tatxaNAt || 23||
ekaviMshatishlokaistairgaNeshena prakiirtitam |
giitAsAraM sushAntebhyaH shAntidaM yogasAdhanaiH || 24||
gaNeshagiitAsAraM cha yaH paThiShyati bhAvataH |
shroShyati shraddadhAnashchedbrahmabhUtasamo bhavet
iha bhuktvAakhilAnbhogAnante yogamayo bhavet |
darshanAttasya lokAnAM sarvapApaM layaM vrajet || 26||

iti mudgalapurANoktaM gaNeshagiitAsArastotraM samAptam |
- Etat Sarvam Ganesharpanamastu

No comments: