Monday, April 7, 2014

108 Names of Sri Rama

shrIrAmAShTottara shatanAmAvaliH

OM shrIrAmAya namaH .
OM rAmabhadrAya namaH .
OM rAmacha.ndrAya namaH .
OM shAshvatAya namaH .
OM rAjIva\-lochanAya namaH . 5.
OM shrImate namaH .
OM rAjendrAya namaH .
OM raghupu.ngavAya namaH .
OM jAnakI\-vallabhAya namaH .
OM jaitrAya namaH
OM jitAmitrAya namaH .
OM janArdanAya namaH .
OM vishvAmitra\-priyAya namaH .
OM dA.ntAya namaH .
OM sharaNatrANa\-tatparAya namaH . 15.
OM vAli\-pramathanAya namaH .
OM vAgmine namaH .
OM satyavAche namaH .
OM satyavikramAya namaH .
OM satyavratAya namaH
OM vratadharAya namaH .
OM sadA\-hanumadAshritAya namaH .
OM kausaleyAya namaH .
OM khara\-dhvasine namaH .
OM virAdha\-vadhapa.nDitAya namaH . 25.
OM vibhIShaNa\-paritrAtre namaH .
OM harakoda.nDa\-kha.nDanAya namaH .
OM saptatAla\-prabhettre namaH .
OM dashagrIva\-shiroharAya namaH .
OM jAmadagnya\-mahAdarpa\-dalanAya namaH
OM tATakAntakAya namaH .
OM vedantasArAya namaH .
OM vedAtmane namaH .
OM bhavarogasya\-bheShajAya namaH .
OM dUShaNa\-trishiro\-ha.ntre namaH . 35.
OM trimUrtaye namaH .
OM triguNAtmakAya namaH .
OM trivikramAya namaH .
OM trilokAtmane namaH .
OM puNyachAritra\-kIrtanAya namaH || 40||
OM triloka\-rakShakAya namaH .
OM dhanvine namaH .
OM da.nDakAraNya\-kartanAya namaH .
OM ahalyAshApa\-shamanAya namaH .
OM pitR^ibhaktAya namaH . 45.
OM varapradAya namaH .
OM jitendriyAya namaH .
OM jita\-krodhAya namaH .
OM jitAmitrAya namaH .
OM jagadgurave namaH
OM R^ikSha\-vAnara\-sa.nghAtine namaH .
OM chitrakUTa\-samAshrayAya namaH .
OM jaya.ntatrANa\-varadAya namaH .
OM sumitrAputra\-sevitAya namaH .
OM sarva\-devAdhidevAya namaH . 55.
OM mR^itavAnara\-jIvanAya namaH .
OM mAyAmArIcha\-ha.ntre namaH .
OM mahAdevAya namaH .
OM mahAbhujAya namaH .
OM sarvadeva\-stutAya namaH || 60||
OM saumyAya namaH .
OM brahmaNyAya namaH .
OM muni\-sa.nstutAya namaH .
OM mahAyogine namaH .
OM mahodArAya namaH . 55.
OM sugrIvepsita\-rAjyadAya namaH .
OM sarvapuNyAdhika\-phalAya namaH .
OM smR^ita\-sarvAgha\-nAshanAya namaH .
OM AdipuruShAya namaH .
OM parama\-puruShAya namaH
OM mahA\-puruShAya namaH .
OM puNyodayAya namaH .
OM dayAsArAya namaH .
OM purANa\-puruShottamAya namaH .
OM smita\-vaktrAya namaH . 75.
OM mita\-bhAShiNe namaH .
OM pUrva\-bhAShiNe namaH .
OM rAghavAya namaH .
OM ananta\-guNagaMbhIrAya namaH .
OM dhIrodAtta\-guNottamAya namaH
OM mAyAmAnuSha\-charitrAya namaH .
OM mahAdevAdi\-pUjitAya namaH .
OM setu\-kR^ite namaH .
OM jita\-vArAshiye namaH .
OM sarvatIrthamayAya namaH . 85.
OM haraye namaH .
OM shyAmA.ngAya namaH .
OM sundarAya namaH .
OM shUrAya namaH .
OM pItavAsase namaH
OM dhanu\-rdharAya namaH .
OM sarva\-yaj~nAdhipAya namaH .
OM yajvane namaH .
OM jarA\-maraNa\-varjitAya namaH .
OM vibhIShaNa\-pratiShThAtre namaH . 95.
OM sarvApaguNa\-varjitAya namaH .
OM paramAtmane namaH .
OM parasmai\-brahmaNe namaH .
OM sachchidAnanda\-vigrahAya namaH .
OM parasmai jyotiShe namaH
OM parasmai\-dhAmne namaH .
OM parAkAshAya namaH .
OM parAtparAya namaH .
OM pareshAya namaH .
OM pAragAya namaH . 105.
OM pArAya namaH .
OM sarva\-devAtmakAya namaH .
OM parasmai namaH || 108||

..shrIrAmAShTottarashatanAmAvaliH samAptaH


Sri Rama Rama Rameti Rame Raame Manorame
Sahasra Nama Tat Tulyam Rama Nama Varanane
Sri Rama Nama Varanane Iti

No comments: