Saturday, April 12, 2014

Shanaishchara Sahasranama Stotra

shrii shanaishchara sahasranaama stotram
asya shriishanaishcharasahasranaamastotra mahaamantrasya .
kaashyapa R^iShiH . anuShTup ChandaH .
shanaishcharo devataa . sham biijam .
nam shaktiH . mam kiilakam .
shanaishcharaprasaadaasiddhyarthe jape viniyogaH .
shanaishcharaaya a~NguShThaabhyaa.n namaH .
mandagataye tarjaniibhyaa.n namaH .
adhoxajaaya madhyamaabhyaa.n namaH .
sauraye anaamikaabhyaa.n namaH .
shuShkodaraaya kaniShThikaabhyaa.n namaH .
Chaayaatmajaaya karatalakarapR^iShThaabhyaa.n namaH .
shanaishcharaaya hR^idayaaya namaH .
mandagataye shirase svaahaa .
adhoxajaaya shikhaayai vaShaT .
sauraye kavachaaya hum .
shuShkodaraaya netratrayaaya vauShaT .
Chaayaatmajaaya astraaya phaT .
bhuurbhuvaH suvaromiti digbandhaH .
. dhyaanam .
chaapaasano gR^idhradharastu niilaH
pratya~NmukhaH kaashyapa gotrajaataH .
sashuulachaapeShu gadaadharo.avyaat
sauraaShTradeshaprabhavashcha shauriH ..
niilaambaro niilavapuH kiriiTii
gR^idhraasanastho vikR^itaananashcha .
keyuurahaaraadivibhuuShitaa~NgaH
sadaa.astu me mandagatiH prasannaH ..
AUM .. amitaabhaaShyaghaharaH asheShaduritaapahaH .
aghoraruupo.atidiirghakaayo.asheShabhayaanakaH .. 1..
ananto annadaataa chaashvatthamuulajapapriyaH .
atisampatprado.amoghaH anyastutyaa prakopitaH .. 2..
aparaajito advitiiyaH atitejo.abhayapradaH .
aShTamastho.a~njananibhaH akhilaatmaarkanandanaH .. 3..
atidaaruNa axobhyaH apsarobhiH prapuujitaH .
abhiiShTaphalado.ariShTamathano.amarapuujitaH .. 4..
anugraahyo aprameya paraakrama vibhiiShaNaH .
asaadhyayogo akhila doShaghnaH aparaakR^itaH .. 5..
aprameyo.atisukhadaH amaraadhipapuujitaH .
avalokaat sarvanaashaH ashvatthaama dviraayudhaH .. 6..
aparaadhasahiShNushcha ashvatthaama supuujitaH .
anantapuNyaphalado atR^ipto.atibalo.api cha .. 7..
avalokaat sarvavandyaH axiiNakaruNaanidhiH .
avidyaamuulanaashashcha axayyaphaladaayakaH .. 8..
aanandaparipuurNashcha aayuShkaaraka eva cha .
aashriteShTaarthavaradaH aadhivyaadhiharo.api cha .. 9..
aanandamaya aanandakaro aayudhadhaarakaH .
aatmachakraadhikaarii cha aatmastutyaparaayaNaH .. 10..
aayuShkaro aanupuurvyaH aatmaayattajagattrayaH .
aatmanaamajapapriitaH aatmaadhikaphalapradaH .. 11..
aadityasa.nbhavo aartibha~njano aatmaraxakaH .
aapadbaandhava aanandaruupo aayuHprado.api cha .. 12..
aakarNapuurNachaapashcha aatmoddiShTa dvijapradaH .
aanukuulyo aatmaruupa pratimaadaana supriyaH .. 13..
aatmaaraamo aadidevo aapannaarti vinaashanaH .
indiraarchitapaadashcha indrabhogaphalapradaH .. 14..
indradevasvaruupashcha iShTeShTavaradaayakaH .
iShTaapuurtiprada indumatiiShTavaradaayakaH .. 15..
indiraaramaNapriita indrava.nshanR^ipaarchitaH .
ihaamutreShTaphalada indiraaramaNaarchitaH .. 16..
iidriya iishvarapriita iiShaNaatrayavarjitaH .
umaasvaruupa udbodhya ushanaa utsavapriyaH .. 17..
umaadevyarchanapriita uchchasthochchaphalapradaH .
uruprakaasha uchchastha yogada uruparaakramaH .. 18..
uurdhvalokaadisa~nchaarii uurdhvalokaadinaayakaH .
uurjasvii uunapaadashcha R^ikaaraaxarapuujitaH .. 19..
R^iShiprokta puraaNaGYa R^iShibhiH paripuujitaH .
R^igvedavandya R^igruupii R^ijumaarga pravartakaH .. 20..
luLitoddhaarako luuta bhavapaashaprabha~njanaH .
luukaararuupako labdhadharmamaargapravartakaH .. 21..
ekaadhipatyasaamraajyaprada enaughanaashanaH .
ekapaadyeka ekonavi.nshatimaasabhuktidaH .. 22..
ekonavi.nshativarShadasha eNaa~NkapuujitaH .
aishvaryaphalada aindra airaavatasupuujitaH .. 23..
o.nkaara japasupriita o.nkaara paripuujitaH .
o.nkaarabiija audaarya hasta aunnatyadaayakaH .. 24..
audaaryaguNa audaarya shiila auShadhakaarakaH .
karapa~Nkajasannaddhadhanushcha karuNaanidhiH .. 25..
kaalaH kaThinachittashcha kaalameghasamaprabhaH .
kiriiTii karmakR^it kaarayitaa kaalasahodaraH .. 26..
kaalaambaraH kaakavaahaH karmaThaH kaashyapaanvayaH .
kaalachakraprabhedii cha kaalaruupii cha kaaraNaH .. 27..
kaarimuurtiH kaalabhartaa kiriiTamakuTojvalaH .
kaaryakaaraNa kaalaGYaH kaa~nchanaabharathaanvitaH .. 28..
kaalada.nShTraH krodharuupaH karaaLii kR^iShNaketanaH .
kaalaatmaa kaalakartaa cha kR^itaantaH kR^iShNagopriyaH .. 29..
kaalaagnirudraruupashcha kaashyapaatmajasambhavaH .
kR^iShNavarNahayashchaiva kR^iShNagoxiirasupriyaH .. 30..
kR^iShNagoghR^itasupriitaH kR^iShNagodadhiShupriyaH .
kR^iShNagaavaikachittashcha kR^iShNagodaanasupriyaH .. 31..
kR^iShNagodattahR^idayaH kR^iShNagoraxaNapriyaH .
kR^iShNagograasachittasya sarvapiiDaanivaarakaH .. 32..
kR^iShNagodaana shaantasya sarvashaanti phalapradaH .
kR^iShNagosnaana kaamasya ga~Ngaasnaana phalapradaH .. 33..
kR^iShNagoraxaNasyaashu sarvaabhiiShTaphalapradaH .
kR^iShNagaavapriyashchaiva kapilaapashuShu priyaH .. 34..
kapilaaxiirapaanasya somapaanaphalapradaH .
kapilaadaanasupriitaH kapilaajyahutapriyaH .. 35..
kR^iShNashcha kR^ittikaantasthaH kR^iShNagovatsasupriyaH .
kR^iShNamaalyaambaradharaH kR^iShNavarNatanuuruhaH .. 36..
kR^iShNaketuH kR^ishakR^iShNadehaH kR^iShNaambarapriyaH .
kruuracheShTaH kruurabhaavaH kruurada.nShTraH kuruupi cha .. 37..
kamalaapati sa.nsevyaH kamalodbhavapuujitaH .
kaamitaarthapradaH kaamadhenu puujanasupriyaH .. 38..
kaamadhenusamaaraadhyaH kR^ipaayuSha vivardhanaH .
kaamadhenvaikachittashcha kR^iparaaja supuujitaH .. 39..
kaamadogdhaa cha kruddhashcha kuruva.nshasupuujitaH .
kR^iShNaa~NgamahiShiidogdhaa kR^iShNena kR^itapuujanaH .. 40..
kR^iShNaa~NgamahiShiidaanapriyaH koNastha eva cha .
kR^iShNaa~NgamahiShiidaanalolupaH kaamapuujitaH .. 41..
kruuraavalokanaatsarvanaashaH kR^iShNaa~NgadapriyaH .
khadyotaH khaNDanaH khaDgadharaH khecharapuujitaH .. 42..
kharaa.nshutanayashchaiva khagaanaa.n pativaahanaH .
gosavaasaktahR^idayo gocharasthaanadoShahR^it .. 43..
gR^iharaashyaadhipashchaiva gR^iharaaja mahaabalaH .
gR^idhravaaho gR^ihapatirgocharo gaanalolupaH .. 44..
ghoro gharmo ghanatamaa gharmii ghanakR^ipaanvitaH .
ghananiilaambaradharo ~NaadivarNa susa.nGYitaH .. 45..
chakravartisamaaraadhyashchandramatyaa samarchitaH .
chandramatyaartihaarii cha charaachara sukhapradaH .. 46..
chaturbhujashchaapahastashcharaacharahitapradaH .
ChaayaaputrashChatradharashChaayaadeviisutastathaa .. 47..
jayaprado jaganniilo japataa.n sarvasiddhidaH .
japavidhvastavimukho jambhaariparipuujitaH .. 48..
jambhaarivandyo jayado jagajjanamanoharaH .
jagattrayaprakupito jagattraaNaparaayaNaH .. 49..
jayo jayapradashchaiva jagadaanandakaarakaH .
jyotishcha jyotiShaa.n shreShTho jyotiHshaastra pravartakaH .. 50..
jharjhariikR^itadehashcha jhallariivaadyasupriyaH .
GYaanamuurtirGYaanagamyo GYaanii GYaanamahaanidhiH .. 51..
GYaanaprabodhakashchaiva GYaanadR^iShTyaavalokitaH .
Ta~Nkitaakhilalokashcha Ta~NkitainastamoraviH .. 52..
Ta~Nkaarakaarakashchaiva Ta~NkR^ito TaambhadapriyaH .
Thakaaramaya sarvasvaShThakaarakR^itapuujitaH .. 53..
Dhakkaavaadyapriitikaro DamaDDamarukapriyaH .
Dambaraprabhavo Dambho Dhakkaanaadapriya~NkaraH .. 54..
Daakinii shaakinii bhuuta sarvopadravakaarakaH .
Daakinii shaakinii bhuuta sarvopadravanaashakaH .. 55..
Dhakaararuupo Dhaambhiiko NakaarajapasupriyaH .
Nakaaramayamantraartho NakaaraikashiromaNiH .. 56..
Nakaaravachanaanando NakaarakaruNaamayaH .
Nakaaramaya sarvasvo NakaaraikaparaayaNaH .. 57..
tarjaniidhR^itamudrashcha tapasaa.n phaladaayakaH .
trivikramanutashchaiva trayiimayavapurdharaH .. 58..
tapasvii tapasaa dagdhadehastaamraadharastathaa .
trikaalaveditavyashcha trikaalamatitoShitaH .. 59..
tulochchayastraasakarastilatailapriyastathaa .
tilaanna santuShTamanaastiladaanapriyastathaa .. 60..
tilabhaxyapriyashchaiva tilachuurNapriyastathaa .
tilakhaNDapriyashchaiva tilaapuupapriyastathaa .. 61..
tilahomapriyashchaiva taapatrayanivaarakaH .
tilatarpaNasantuShTastilatailaannatoShitaH .. 62..
tilaikadattahR^idayastejasvii tejasaannidhiH .
tejasaadityasa~Nkaashastejomaya vapurdharaH .. 63..
tattvaGYastattvagastiivrastaporuupastapomayaH .
tuShTidastuShTikR^it tiixNastrimuurtistriguNaatmakaH .. 64..
tiladiipapriyashchaiva tasya piiDaanivaarakaH .
tilottamaamenakaadinartanapriya eva cha .. 65..
tribhaagamaShTavargashcha sthuularomaa sthirastathaa .
sthitaH sthaayii sthaapakashcha sthuulasuuxmapradarshakaH .. 66..
dasharathaarchitapaadashcha dasharathastotratoShitaH .
dasharatha praarthanaakL^ipta durbhixa vinivaarakaH .. 67..
dasharatha praarthanaakL^ipta varadvaya pradaayakaH .
dasharathasvaatmadarshii cha dasharathaabhiiShTadaayakaH .. 68..
dorbhirdhanurdharashchaiva diirghashmashrujaTaadharaH .
dasharathastotravarado dasharathaabhiipsitapradaH .. 69..
dasharathastotrasantuShTo dasharathena supuujitaH .
dvaadashaaShTamajanmastho devapu~NgavapuujitaH .. 70..
devadaanavadarpaghno dina.n pratimunistutaH .
dvaadashastho dvaadashaatmaa suto dvaadasha naamabhR^it .. 71..
dvitiiyastho dvaadashaarkasuunurdaivaGYapuujitaH .
daivaGYachittavaasii cha damayantyaa supuujitaH .. 72..
dvaadashaabda.ntu durbhixakaarii duHsvapnanaashanaH .
duraaraadhyo duraadharSho damayantii varapradaH .. 73..
duShTaduuro duraachaara shamano doShavarjitaH .
duHsaho doShahantaa cha durlabho durgamastathaa .. 74..
duHkhaprado duHkhahantaa diiptara~njita di~NmukhaH .
diipyamaana mukhaambhojo damayantyaaH shivapradaH .. 75..
durniriixyo dR^iShTamaatra daityamaNDalanaashakaH .
dvijadaanaikanirato dvijaaraadhanatatparaH .. 76..
dvijasarvaartihaarii cha dvijaraaja samarchitaH .
dvijadaanaikachittashcha dvijaraaja priya~NkaraH .. 77..
dvijo dvijapriyashchaiva dvijaraajeShTadaayakaH .
dvijaruupo dvijashreShTho doShado duHsaho.api cha .. 78..
devaadidevo devesho devaraaja supuujitaH .
devaraajeShTa varado devaraaja priya~NkaraH .. 79..
devaadivandito divyatanurdevashikhaamaNiH .
devagaanapriyashchaiva devadeshikapu~NgavaH .. 80..
dvijaatmajaasamaaraadhyo dhyeyo dharmii dhanurdharaH .
dhanuShmaan dhanadaataa cha dharmaadharmavivarjitaH .. 81..
dharmaruupo dhanurdivyo dharmashaastraatmachetanaH .
dharmaraaja priyakaro dharmaraaja supuujitaH .. 82..
dharmaraajeShTavarado dharmaabhiiShTaphalapradaH .
nityatR^iptasvabhaavashcha nityakarmaratastathaa .. 83..
nijapiiDaartihaarii cha nijabhakteShTadaayakaH .
nirmaasadeho niilashcha nijastotra bahupriyaH .. 84..
naLastotra priyashchaiva naLaraajasupuujitaH .
naxatramaNDalagato namataa.n priyakaarakaH .. 85..
nityaarchitapadaambhojo nijaaGYaa paripaalakaH .
navagrahavaro niilavapurnaLakaraarchitaH .. 86..
naLapriyaananditashcha naLaxetranivaasakaH .
naLapaaka priyashchaiva naLapadbha~njanaxamaH .. 87..
naLasarvaartihaarii cha naLenaatmaarthapuujitaH .
nipaaTaviinivaasashcha naLaabhiiShTavarapradaH .. 88..
naLatiirthasakR^it snaana sarvapiiDaanivaarakaH .
naLeshadarshanasyaashu saamraajyapadaviipradaH .. 89..
naxatraraashyadhipashcha niiladhvajaviraajitaH .
nityayogaratashchaiva navaratnavibhuuShitaH .. 90..
navadhaa bhajyadehashcha naviikR^itajagattrayaH .
navagrahaadhipashchaiva navaaxarajapapriyaH .. 91..
navaatmaa navachakraatmaa navatattvaadhipastathaa .
navodana priyashchaiva navadhaanyapriyastathaa .. 92..
niShkaNTako nispR^ihashcha nirapexo niraamayaH .
naagaraajaarchitapado naagaraajapriya~NkaraH .. 93..
naagaraajeShTavarado naagaabharaNa bhuuShitaH .
naagendragaana nirato naanaabharaNabhuuShitaH .. 94..
navamitra svaruupashcha naanaashcharyavidhaayakaH .
naanaadviipaadhikartaa cha naanaalipisamaavR^itaH .. 95..
naanaaruupa jagat sraShTaa naanaaruupajanaashrayaH .
naanaalokaadhipashchaiva naanaabhaaShaapriyastathaa .. 96..
naanaaruupaadhikaarii cha navaratnapriyastathaa .
naanaavichitraveShaaDhyo naanaachitra vidhaayakaH .. 97..
niilajiimuutasa~Nkaasho niilameghasamaprabhaH .
niilaa~njanachayaprakhyo niilavastradharapriyaH .. 98..
niichabhaaShaa prachaaraGYo niiche svalpaphalapradaH .
naanaagama vidhaanaGYo naanaanR^ipasamaavR^itaH .. 99..
naanaavarNaakR^itishchaiva naanaavarNasvaraartavaH .
naagalokaantavaasii cha naxatratrayasa.nyutaH .. 100..
nabhaadilokasambhuuto naamastotrabahupriyaH .
naamapaaraayaNapriito naamaarchanavarapradaH .. 101..
naamastotraikachittashcha naanaarogaartibha~njanaH .
navagrahasamaaraadhyo navagraha bhayaapahaH .. 102..
navagrahasusampuujyo naanaaveda suraxakaH .
navagrahaadhiraajashcha navagrahajapapriyaH .. 103..
navagrahamayajyotirnavagraha varapradaH .
navagrahaaNaamadhipo navagraha supiiDitaH .. 104..
navagrahaadhiishvarashcha navamaaNikyashobhitaH .
paramaatmaa parabrahma paramaishvaryakaaraNaH .. 105..
prapannabhayahaarii cha pramattaasurashixakaH .
praasahastaH pa~NgupaadaH prakaashaatmaa prataapavaan .. 106..
paavanaH parishuddhaatmaa putrapautra pravardhanaH .
prasannaatsarvasukhadaH prasannexaNa eva cha .. 107..
prajaapatyaH priyakaraH praNatepsitaraajyadaH .
prajaanaa.n jiivahetushcha praaNinaa.n paripaalakaH .. 108..
praaNaruupii praaNadhaarii prajaanaa.n hitakaarakaH .
praaGYaH prashaantaH praGYaavaan prajaaraxaNadiixitaH .. 109..
praavR^iSheNyaH praaNakaarii prasannotsavavanditaH .
praGYaanivaasahetushcha puruShaarthaikasaadhanaH .. 110..
prajaakaraH praatikuulyaH pi~NgaLaaxaH prasannadhiiH .
prapa~nchaatmaa prasavitaa puraaNa puruShottamaH .. 111..
puraaNa puruShashchaiva puruhuutaH prapa~nchadhR^it .
pratiShThitaH priitikaraH priyakaarii prayojanaH .. 112..
priitimaan pravarastutyaH puruuravasamarchitaH .
prapa~nchakaarii puNyashcha puruhuuta samarchitaH .. 113..
paaNDavaadi susa.nsevyaH praNavaH puruShaarthadaH .
payodasamavarNashcha paaNDuputraartibha~njanaH .. 114..
paaNDuputreShTadaataa cha paaNDavaanaa.n hita~NkaraH .
pa~nchapaaNDavaputraaNaa.n sarvaabhiiShTaphalapradaH
pa~nchapaaNDavaputraaNaa.n sarvaariShTa nivaarakaH .
paaNDuputraadyarchitashcha puurvajashcha prapa~nchabhR^it
parachakraprabhedii cha paaNDaveShu varapradaH .
parabrahma svaruupashcha paraaGYaa parivarjitaH .. 117..
paraatparaH paashahantaa paramaaNuH prapa~nchakR^it .
paata~Ngii puruShaakaaraH parashambhusamudbhavaH .. 118..
prasannaatsarvasukhadaH prapa~nchodbhavasambhavaH .
prasannaH paramodaaraH paraaha~Nkaarabha~njanaH .. 119..
paraH paramakaaruNyaH parabrahmamayastathaa .
prapannabhayahaarii cha praNataartiharastathaa .. 120..
prasaadakR^it prapa~nchashcha paraashakti samudbhavaH .
pradaanapaavanashchaiva prashaantaatmaa prabhaakaraH
prapa~nchaatmaa prapa~nchopashamanaH pR^ithiviipatiH .
parashuraama samaaraadhyaH parashuraamavarapradaH .. 122..
parashuraama chira~njiivipradaH paramapaavanaH .
paramaha.nsasvaruupashcha paramaha.nsasupuujitaH .. 123..
pa~nchanaxatraadhipashcha pa~nchanaxatrasevitaH .
prapa~ncha raxitashchaiva prapa~nchasya bhaya~NkaraH .. 124..
phaladaanapriyashchaiva phalahastaH phalapradaH .
phalaabhiShekapriyashcha phalgunasya varapradaH .. 125..
phuTachChamita paapaughaH phalgunena prapuujitaH .
phaNiraajapriyashchaiva phullaambuja vilochanaH .. 126..
balipriyo balii babhrurbrahmaviShNviisha kleshakR^it .
brahmaviShNviisharuupashcha brahmashakraadidurlabhaH .. 127..
baasadarShTyaa prameyaa~Ngo bibhratkavachakuNDalaH .
bahushruto bahumatirbrahmaNyo braahmaNapriyaH .. 128..
balapramathano brahmaa bahuruupo bahupradaH .
baalaarkadyutimaanbaalo bR^ihadvaxaa bR^ihattanuH .. 129..
brahmaaNDabhedakR^ichchaiva bhaktasarvaarthasaadhakaH .
bhavyo bhoktaa bhiitikR^ichcha bhaktaanugrahakaarakaH .. 130..
bhiiShaNo bhaixakaarii cha bhuusuraadi supuujitaH .
bhogabhaagyapradashchaiva bhasmiikR^ita jagattrayaH .. 131..
bhayaanako bhaanusuunurbhuutibhuuShita vigrahaH .
bhaasvadrato bhaktimataa.n sulabho bhrukuTiimukhaH .. 132..
bhavabhuuta gaNaiHstutyo bhuutasa.nghasamaavR^itaH .
bhraajiShNurbhagavaanbhiimo bhaktaabhiiShTavarapradaH .. 133..
bhavabhaktaikachittashcha bhaktigiitastavonmukhaH .
bhuutasantoShakaarii cha bhaktaanaa.n chittashodhanaH .. 134..
bhaktigamyo bhayaharo bhaavaGYo bhaktasupriyaH .
bhuutido bhuutikR^id bhojyo bhuutaatmaa bhuvaneshvaraH .. 135..
mando mandagatishchaiva maasameva prapuujitaH .
muchukunda samaaraadhyo muchukunda varapradaH .. 136..
muchukundaarchitapado mahaaruupo mahaayashaaH .
mahaabhogii mahaayogii mahaakaayo mahaaprabhuH .. 137..
mahesho mahadaishvaryo mandaara kusumapriyaH .
mahaakraturmahaamaanii mahaadhiiro mahaajayaH .. 138..
mahaaviiro mahaashaanto maNDalastho mahaadyutiH .
mahaasuto mahodaaro mahaniiyo mahodayaH .. 139..
maithiliivaradaayii cha maartaaNDasya dvitiiyajaH .
maithiliipraarthanaakL^ipta dashakaNTha shiropahR^it .. 140..
maraamaraharaaraadhyo mahendraadi suraarchitaH .
mahaaratho mahaavego maNiratnavibhuuShitaH .. 141..
meShaniicho mahaaghoro mahaasaurirmanupriyaH .
mahaadiirgho mahaagraaso mahadaishvaryadaayakaH .. 142..
mahaashuShko mahaaraudro muktimaarga pradarshakaH .
makarakumbhaadhipashchaiva mR^ikaNDutanayaarchitaH .. 143..
mantraadhiShThaanaruupashcha mallikaakusumapriyaH .
mahaamantra svaruupashcha mahaayantrasthitastathaa .. 144..
mahaaprakaashadivyaatmaa mahaadevapriyastathaa .
mahaabali samaaraadhyo maharShigaNapuujitaH .. 145..
mandachaarii mahaamaayii maaShadaanapriyastathaa .
maaShodana priitachitto mahaashaktirmahaaguNaH .. 146..
yashaskaro yogadaataa yaGYaa~Ngo.api yugandharaH .
yogii yogyashcha yaamyashcha yogaruupii yugaadhipaH .. 147..
yaGYabhR^id yajamaanashcha yogo yogavidaa.n varaH .
yaxaraaxasavetaaLa kuuShmaaNDaadiprapuujitaH .. 148..
yamapratyadhidevashcha yugapad bhogadaayakaH .
yogapriyo yogayukto yaGYaruupo yugaantakR^it .. 149..
raghuva.nsha samaaraadhyo raudro raudraakR^itistathaa .
raghunandana sallaapo raghuprokta japapriyaH .. 150..
raudraruupii rathaaruuDho raaghaveShTa varapradaH .
rathii raudraadhikaarii cha raaghaveNa samarchitaH .. 151..
roShaatsarvasvahaarii cha raaghaveNa supuujitaH .
raashidvayaadhipashchaiva raghubhiH paripuujitaH .. 152..
raajyabhuupaakarashchaiva raajaraajendra vanditaH .
ratnakeyuurabhuuShaaDhyo ramaanandanavanditaH .. 153..
raghupauruShasantuShTo raghustotrabahupriyaH .
raghuva.nshanR^ipaiHpuujyo raNanma~njiiranuupuraH .. 154..
ravinandana raajendro raghuva.nshapriyastathaa .
lohajapratimaadaanapriyo laavaNyavigrahaH .. 155..
lokachuuDaamaNishchaiva laxmiivaaNiistutipriyaH .
lokaraxo lokashixo lokalochanara~njitaH .. 156..
lokaadhyaxo lokavandyo laxmaNaagrajapuujitaH .
vedavedyo vajradeho vajraa~Nkushadharastathaa .. 157..
vishvavandyo viruupaaxo vimalaa~NgaviraajitaH .
vishvastho vaayasaaruuDho visheShasukhakaarakaH .. 158..
vishvaruupii vishvagoptaa vibhaavasu sutastathaa .
viprapriyo vipraruupo vipraaraadhana tatparaH .. 159..
vishaalanetro vishikho vipradaanabahupriyaH .
vishvasR^iShTi samudbhuuto vaishvaanarasamadyutiH .. 160..
viShNurviri~nchirvishvesho vishvakartaa vishaampatiH .
viraaDaadhaarachakrastho vishvabhugvishvabhaavanaH .. 161..
vishvavyaapaarahetushcha vakrakruuravivarjitaH .
vishvodbhavo vishvakarmaa vishvasR^iShTi vinaayakaH .. 162..
vishvamuulanivaasii cha vishvachitravidhaayakaH .
vishvaadhaaravilaasii cha vyaasena kR^itapuujitaH .. 163..
vibhiiShaNeShTavarado vaa~nchhitaarthapradaayakaH .
vibhiiShaNasamaaraadhyo visheShasukhadaayakaH .. 164..
viShamavyayaaShTajanmastho.apyekaadashaphalapradaH .
vaasavaatmajasupriito vasudo vaasavaarchitaH .. 165..
vishvatraaNaikanirato vaa~NmanotiitavigrahaH .
viraaNmandiramuulastho valiimukhasukhapradaH .. 166..
vipaasho vigataata~Nko vikalpaparivarjitaH .
variShTho varado vandyo vichitraa~Ngo virochanaH .. 167..
shuShkodaraH shuklavapuH shaantaruupii shanaishcharaH .
shuulii sharaNyaH shaantashcha shivaayaamapriya~NkaraH .. 168..
shivabhaktimataa.n shreShThaH shuulapaaNii shuchipriyaH .
shrutismR^itipuraaNaGYaH shrutijaalaprabodhakaH .. 169..
shrutipaaraga sampuujyaH shrutishravaNalolupaH .
shrutyantargatamarmaGYaH shrutyeShTavaradaayakaH .. 170..
shrutiruupaH shrutipriitaH shrutiipsitaphalapradaH .
shuchishrutaH shaantamuurtiH shrutishravaNakiirtanaH .. 171..
shamiimuulanivaasii cha shamiikR^itaphalapradaH .
shamiikR^itamahaaghoraH sharaNaagatavatsalaH .. 172..
shamiitarusvaruupashcha shivamantraGYamuktidaH .
shivaagamaikanilayaH shivamantrajapapriyaH .. 173..
shamiipatrapriyashchaiva shamiiparNasamarchitaH .
shatopaniShadastutyaH shaantyaadiguNabhuuShitaH .. 174..
shaantyaadiShaDguNopetaH sha~Nkhavaadyapriyastathaa .
shyaamaraktasitajyotiH shuddhapa~nchaaxarapriyaH .. 175..
shriihaalaasyaxetravaasii shriimaan shaktidharastathaa .
ShoDashadvayasampuurNalaxaNaH ShaNmukhapriyaH .. 176..
ShaDguNaishvaryasa.nyuktaH ShaDa~NgaavaraNojvalaH .
ShaDaxarasvaruupashcha ShaTchakropari sa.nsthitaH .. 177..
ShoDashii ShoDashaantashcha ShaTshaktivyaktamuurtimaan .
ShaDbhaavarahitashchaiva ShaDa~NgashrutipaaragaH .. 178..
ShaTkoNamadhyanilayaH ShaTshaastrasmR^itipaaragaH .
svarNendraniilamakuTaH sarvaabhiiShTapradaayakaH .. 179..
sarvaatmaa sarvadoShaghnaH sarvagarvaprabha~njanaH .
samastalokaabhayadaH sarvadoShaa~NganaashakaH .. 180..
samastabhaktasukhadaH sarvadoShanivartakaH .
sarvanaashaxamaH saumyaH sarvakleshanivaarakaH .. 181..
sarvaatmaa sarvadaa tuShTaH sarvapiiDaanivaarakaH .
sarvaruupii sarvakarmaa sarvaGYaH sarvakaarakaH .. 182..
sukR^itii sulabhashchaiva sarvaabhiiShTaphalapradaH .
suuryaatmajaH sadaatuShTaH suuryava.nshapradiipanaH .. 183..
saptadviipaadhipashchaiva suraasurabhaya~NkaraH .
sarvasa.nxobhahaarii cha sarvalokahita~NkaraH .. 184..
sarvaudaaryasvabhaavashcha santoShaatsakaleShTadaH .
samastaR^iShibhiHstutyaH samastagaNapaavR^itaH .. 185..
samastagaNasa.nsevyaH sarvaariShTavinaashanaH .
sarvasaukhyapradaataa cha sarvavyaakulanaashanaH .. 186..
sarvasa.nxobhahaarii cha sarvaariShTa phalapradaH .
sarvavyaadhiprashamanaH sarvamR^ityunivaarakaH .. 187..
sarvaanukuulakaarii cha saundaryamR^idubhaaShitaH .
sauraaShTradeshodbhavashcha svaxetreShTavarapradaH .. 188..
somayaaji samaaraadhyaH siitaabhiiShTa varapradaH .
sukhaasanopaviShTashcha sadyaHpiiDaanivaarakaH .. 189..
saudaamaniisannibhashcha sarvaanulla~NghyashaasanaH .
suuryamaNDalasa~nchaarii sa.nhaaraastraniyojitaH .. 190..
sarvalokaxayakaraH sarvaariShTavidhaayakaH .
sarvavyaakulakaarii cha sahasrajapasupriyaH .. 191..
sukhaasanopaviShTashcha sa.nhaaraastrapradarshitaH .
sarvaala~Nkaara sa.nyuktakR^iShNagodaanasupriyaH .. 192..
suprasannaH surashreShThaH sughoShaH sukhadaH suhR^it .
siddhaarthaH siddhasa~NkalpaH sarvaGYaH sarvadaH sukhii
sugriivaH sudhR^itiH saaraH sukumaaraH sulochanaH .
suvyaktaH sachchidaanandaH suviiraH sujanaashrayaH .. 194..
harishchandrasamaaraadhyo heyopaadeyavarjitaH .
harishchandreShTavarado ha.nsamantraadi sa.nstutaH .. 195..
ha.nsavaaha samaaraadhyo ha.nsavaahavarapradaH .
hR^idyo hR^iShTo harisakho ha.nso ha.nsagatirhaviH .. 196..
hiraNyavarNo hitakR^iddharShado hemabhuuShaNaH .
havirhotaa ha.nsagatirha.nsamantraadisa.nstutaH .. 197..
hanuumadarchitapado haladhR^it puujitaH sadaa .
xemadaH xemakR^itxemyaH xetraGYaH xaamavarjitaH .. 198..
xudraghnaH xaantidaH xemaH xitibhuuShaH xamaashrayaH .
xamaadharaH xayadvaaro naamnaamaShTasahasrakam .. 199..
vaakyenaikena vaxyaami vaa~nchitaartha.n prayachChati .
tasmaatsarvaprayatnena niyamena japetsudhiiH .. 200..

.. iti shanaishcharasahasranaamastotra.n sampuurNam .

Om Sham Shanishchraya Namaha

No comments: