Friday, April 4, 2014

Sri Kundalini Sahasranama Stotram

shrIkuNDalinIsahasranAmastotram

shrIgaNeshAya namaH |

shrIAnandabhairavI uvAcha |
atha kAnta pravakShyAmi kuNDalIchetanAdikam |
sahasranAmasakalaM kuNDalinyAH priyaM sukham || 1||
aShTottaraM mahApuNyaM sAkShAt siddhipradAyakam |
tava premavashenaiva kathayAmi shR^iNuShva tat || 2||
vinA yajanayogena vinA dhyAnena yatphalam |
tatphalaM labhate sadyo vidyAyAH sukR^ipA bhavet || 3||
yA vidyA bhuvaneshAnI trailokyaparipUjitA |
sA devI kuNDalI mAtA trailokyaM pAti sarvadA || 4||
tasyA nAma sahasrANi aShTottarashatAni cha |
shravaNAtpaThanAnmantrI mahAbhakto bhavediha || 5||
aihike sa bhavennAtha jIvanmukto mahAbalI || 6||
asya shrImanmahAkuNDalIsAShTottarasahasranAmastotrasya
brahmarShIrjagatIchChando
bhagavatI shrImanmahAkuNDalIdevatA sarvayogasamR^iddhisiddhyarthe viniyogaH ||
kuleshvarI kulAnandA kulInA kulakuNDalI |
shrImanmahAkuNDalI cha kulakanyA kulapriyA || 7||
kulakShetrasthitA kaulI kulInArthaprakAshinI |
kulAkhyA kulamArgasthA kulashAstrArthapAtinI || 8||
kulaj~nA kulayogyA cha kulapuShpaprakAshinI |
kulInA cha kulAdhyakshA kulachandanalepitA || 9||
kularUpA kulodbhUtA kulakuNDalivAsinI |
kulAbhinnA kulotpannA kulAchAravinodinI || 10||
kulavR^ikshasamudbhUtA kulamAlA kulaprabhA |
kulaj~nA kulamadhyasthA kulaka~NkaNashobhitA || 11||
kulottarA kaulapUjA kulAlApA kulakriyA |
kulabhedA kulaprANA kuladevI kulastutiH || 12||
kaulikA kAlikA kAlyA kalibhinnA kalAkalA |
kalikalmaShahantrI cha kalidoShavinAshinI || 13||
ka~NkAlI kevalAnandA kAlaj~nA kAladhAriNI |
kautukI kaumudI kekA kAkA kAkalayAntarA || 14||
komalA~NgI karAlAsyA kandapUjyA cha komalA |
kaishorI kAkapuchChasthA kambalAsanavAsinI || 15||
kaikeyIpUjitA kolA kolaputrI kapidhvajA |
kamalA kamalAkshI cha kambalAshvatarapriyA || 16||
kalikAbha~NgadoShasthA kAlaj~nA kAlakuNDalI |
kAvyadA kavitA vANI kAlasandarbhabhedinI || 17||
kumArI karuNAkArA kurusainyavinAshinI |
kAntA kulagatA kAmA kAminI kAmanAshinI || 18||
kAmodbhavA kAmakanyA kevalA kAlaghAtinI |
kailAsashikharArUDhA kailAsapatisevitA || 19||
kailAsanAthanamitA keyUrahAramaNDitA |
kandarpA kaThinAnandA kulagA kIchakR^ityahA || 20||
kamalAsyA kaThorA cha kITarUpA kaTisthitA |
kandeshvarI kandarUpA kolikA kandavAsinI || 21||
kUTasthA kUTabhakshA cha kAlakUTavinAshinI |
kAmAkhyA kamalA kAmyA kAmarAjatanUdbhavA || 22||
kAmarUpadharA kamrA kamanIyA kavipriyA |
ka~njAnanA ka~njahastA ka~njapatrAyatekshaNA || 23||
kAkinI kAmarUpasthA kAmarUpaprakAshinI |
kolAvidhvaMsinI ka~NkA kala~NkArkakala~NkinI || 24||
mahAkulanadI karNA karNakANDavimohinI |
kANDasthA kANDakaruNA karmakasthA kuTumbinI || 25||
kamalAbhA bhavA kallA karuNA karuNAmayI |
karuNeshI karAkartrI kartR^ihastA kalodayA || 26||
kAruNyasAgarodbhUtA kAruNyasindhuvAsinI |
kAttIkeshI kAttIkasthA kAttIkaprANapAlanI || 27||
karuNAnidhipUjyA cha karaNIyA kriyA kalA |
kalpasthA kalpanilayA kalpAtItA cha kalpitA || 28||
kulayA kulavij~nAnA karShINI kAlarAtrikA |
kaivalyadA kokarasthA kalama~njIrara~njanI || 29||
kalayantI kAlajihvA ki~NkarAsanakAriNI |
kumudA kushalAnandA kaushalyAkAshavAsinI || 30||
kasApahAsahantrI cha kaivalyaguNasambhavA |
ekAkinI arkarUpA kuvalA karkaTasthitA || 31||
karkoTakA koShTharUpA kUTavahnikarasthitA |
kUjantI madhuradhvAnaM kAmayantI sulakshaNaam || 32||
ketakI kusumAnandA ketakIpuNyamaNDitA |
karpUrapUraruchirA karpUrabhakshaNapriyA || 33||
kapAlapAtrahastA cha kapAlachandradhAriNI |
kAmadhenusvarUpA cha kAmadhenuH kriyAnvitA || 34||
kashyapI kAshyapA kuntI keshAntA keshamohinI |
kAlakartrI kUpakartrI kulapA kAmachAriNI || 35||
ku~NkumAbhA kajjalasthA kamitA kopaghAtinI |
kelisthA kelikalitA kopanA karpaTasthitA || 36||
kalAtItA kAlavidyA kAlAtmapuruShodbhavA |
kaShTasthA kaShTakuShThasthA kuShThahA kaShTahA kushA || 37||
kAlikA sphuTakartrI cha kAmbojA kAmalA kulA |
kushalAkhyA kAkakuShThA karmasthA kUrmamadhyagA || 38||
kuNDalAkArachakrasthA kuNDagolodbhavA kaphA |
kapitthAgravasAkAshA kapittharodhakAriNI || 39||
kAhoDa kAhaDa kADa ka~NkalA bhAShakAriNI |
kanakA kanakAbhA cha kanakAdrinivAsinI || 40||
kArpAsayaj~nasUtrasthA kUTabrahmArthasAdhinI |
kala~njabhakshiNI krUrA krodhapu~njA kapisthitA || 41||
kapAlI sAdhanaratA kaniShThAkAshavAsinI |
ku~njareshI ku~njarasthA ku~njarA ku~njarAgatiH || 42||
ku~njasthA ku~njaramaNI ku~njamandiravAsinI |
kupitA kopashUnyA cha kopAkopavivarjItA || 43||
kapi~njalasthA kApi~njA kapi~njalatarUdbhavA |
kuntIpremakathAviShTA kuntImAnasapUjitA || 44||
kuntalA kuntahastA cha kulakuntalalohinI |
kAntA~NghrasevikA kAntakushalA koshalAvatI || 45||
keshihantrI kakutsthA cha kakutsthavanavAsinI |
kailAsashikharAnandA kailAsagiripUjitA || 46||
kIlAlanirmalAkArA kIlAlamugdhakAriNI |
kutunA kuTTahI kuTThA kUTanA modakAriNI || 47||
krau~NkArI krau~NkarI kAshI kuhushabdasthA kirAtinI |
kUjantI sarvavachanaM kArayantI kR^itAkR^itam || 48||
kR^ipAnidhisvarUpA cha kR^ipAsAgaravAsinI |
kevalAnandaniratA kevalAnandakAriNI || 49||
kR^imilA kR^imidoShaghnI kR^ipA kapaTakuTTitA |
kR^ishA~NgI kramabha~NgasthA ki~NkarasthA kaTasthitA || 50||
kAmarUpA kAntaratA kAmarUpasya siddhidA |
kAmarUpapIThadevI kAmarUpA~NkujA kujA || 51||
kAmarUpA kAmavidyA kAmarUpAdikAlikA |
kAmarUpakalA kAmyA kAmarUpakuleshvarI || 52||
kAmarUpajanAnandA kAmarUpakushAgradhIH |
kAmarUpakarAkAshA kAmarUpatarusthitA || 53||
kAmAtmajA kAmakalA kAmarUpavihAriNI |
kAmashAstrArthamadhyasthA kAmarUpakriyAkalA || 54||
kAmarUpamahAkAlI kAmarUpayashomayI |
kAmarUpaparamAnandA kAmarUpAdikAminI || 55||
kUlamUlA kAmarUpapadmamadhyanivAsinI |
kR^itA~njalipriyA kR^ityA kR^ityAdevIsthitA kaTA || 56||
kaTakA kATakA koTikaTighaNTavinodinI |
kaTisthUlatarA kAShThA kAtyAyanasusiddhidA || 57||
kAtyAyanI kAchalasthA kAmachandrAnanA kathA |
kAshmIradeshaniratA kAshmIrI kR^iShikarmajA || 58||
kR^iShikarmasthitA kaurmA kUrmapR^iShThanivAsinI |
kAlaghaNTA nAdaratA kalama~njIramohinI || 59||
kalayantI shatruvargAn krodhayantI guNAguNam |
kAmayantI sarvakAmaM kAshayantI jagattrayam || 60||
kaulakanyA kAlakanyA kaulakAlakuleshvarI |
kaulamandirasaMsthA cha kuladharmaviDambinI || 61||
kuladharmaratAkArA kuladharmavinAshinI |
kuladharmapaNDitA cha kuladharmasamR^iddhidA || 62||
kaulabhogamokshadA cha kaulabhogendrayoginI |
kaulakarmA navakulA shvetachampakamAlinI || 63||
kulapuShpamAlyAkAntA kulapuShpabhavodbhavA |
kaulakolAhalakarA kaulakarmapriyA parA || 64||
kAshIsthitA kAshakanyA kAshI chakshuHpriyA kuthA |
kAShThAsanapriyA kAkA kAkapakshakapAlikA || 65||
kapAlarasabhojyA cha kapAlanavamAlinI |
kapAlasthA cha kApAlI kapAlasiddhidAyinI || 66||
kapAlA kulakartrI cha kapAlashikharasthitA |
kathanA kR^ipaNashrIdA kR^ipI kR^ipaNasevitA || 67||
karmahantrI karmagatA karmAkarmavivarjItA |
karmasiddhiratA kAmI karmaj~nAnanivAsinI || 68||
karmadharmasushIlA cha karmadharmavasha~NkarI |
kanakAbjasunirmANamahAsiMhAsanasthitA || 69||
kanakagranthimAlyADhyA kanakagranthibhedinI |
kanakodbhavakanyA cha kanakAmbhojavAsinI || 70||
kAlakUTAdikUTasthA kiTishabdAntarasthitA |
ka~NkapakshinAdamukhA kAmadhenUdbhavA kalA || 71||
ka~NkaNAbhA dharA karddA karddamA karddamasthitA |
karddamasthajalAchChannA karddamasthajanapriyA || 72||
kamaThasthA kArmukasthA kamrasthA kaMsanAshinI |
kaMsapriyA kaMsahantrI kaMsAj~nAnakarAlinI || 73||
kA~nchanAbhA kA~nchanadA kAmadA kramadA kadA |
kAntabhinnA kAntachintA kamalAsanavAsinI || 74||
kamalAsanasiddhisthA kamalAsanadevatA |
kutsitA kutsitaratA kutsA shApavivarjItA || 75||
kuputrarakshikA kullA kuputramAnasApahA |
kujarakshakarI kaujI kubjAkhyA kubjavigrahA || 76||
kunakhI kUpadIkshusthA kukarI kudhanI kudA |
kupriyA kokilAnandA kokilA kAmadAyinI || 77||
kukAminA kubuddhisthA kUrpavAhana mohinI |
kulakA kulalokasthA kushAsanasusiddhidA || 78||
kaushikI devatA kasyA kannAdanAdasupriyA |
kusauShThavA kumitrasthA kumitrashatrughAtinI || 79||
kuj~nAnanikarA kusthA kujisthA karjadAyinI |
kakarjA karjjakariNI karjavaddhavimohinI || 80||
karjashodhanakartrI cha kAlAstradhAriNI sadA |
kugatiH kAlasugatiH kalibuddhivinAshinI || 81||
kalikAlaphalotpannA kalipAvanakAriNI |
kalipApaharA kAlI kalisiddhisusUkShmadA || 82||
kAlidAsavAkyagatA kAlidAsasusiddhidA |
kalishikshA kAlashikshA kandashikshAparAyaNA || 83||
kamanIyabhAvaratA kamanIyasubhaktidA |
karakAjanarUpA cha kakshAvAdakarA karA || 84||
ka~nchuvarNA kAkavarNA kroShTurUpA kaShAmalA |
kroShTranAdaratA kItA kAtarA kAtarapriyA || 85||
kAtarasthA kAtarAj~nA kAtarAnandakAriNI |
kAshamarddatarUdbhUtA kAshamarddavibhakshiNI || 86||
kaShTahAniH kaShTadAtrI kaShTalokaviraktidA |
kAyAgatA kAyasiddhiH kAyAnandaprakAshinI || 87||
kAyagandhaharA kumbhA kAyakumbhA kaThoriNI |
kaThoratarusaMsthA cha kaThoralokanAshinI || 88||
kumArgasthApitA kuprA kArpAsatarusambhavA |
kArpAsavR^ikshasUtrasthA kuvargasthA karottarA || 89||
karNATakarNasambhUtA kArNATI karNapUjitA |
karNAstrarakshikA karNA karNahA karNakuNDalA || 90||
kuntalAdeshanamitA kuTumbA kumbhakArikA |
karNAsarAsanA kR^iShTA kR^iShNahastAmbujAjItA || 91||
kR^iShNA~NgI kR^iShNadehasthA kudeshasthA kuma~NgalA |
krUrakarmasthitA korA kirAta kulakAminI || 92||
kAlavAripriyA kAmA kAvyavAkyapriyA krudhA |
ka~njalatA kaumudI cha kujyotsnA kalanapriyA || 93||
kalanA sarvabhUtAnAM kapitthavanavAsinI |
kaTunimbasthitA kAkhyA kavargAkhyA kavargIkA || 94||
kirAtachChedinI kAryA kAryAkAryavivarjItA |
kAtyAyanAdikalpasthA kAtyAyanasukhodayA || 95||
kukShetrasthA kulAvighnA karaNAdipraveshinI |
kA~NkAlI ki~NkalA kAlA kilitA sarvakAminI || 96||
kIlitApekshitA kUTA kUTaku~NkumacharchItA |
ku~NkumAgandhanilayA kuTumbabhavanasthitA || 97||
kukR^ipA karaNAnandA kavitArasamohinI |
kAvyashAstrAnandaratA kAvyapUjyA kavIshvarI || 98||
kaTakAdihastirathahayadundubhishabdinI |
kitavA krUradhUrtasthA kekAshabdanivAsinI || 99||
keM kevalAmbitA ketA ketakIpuShpamohinI |
kaiM kaivalyaguNodvAsyA kaivalyadhanadAyinI || 100||
karI dhanIndrajananI kAkshatAkshakala~NkinI |
kuDuvAntA kAntishAntA kAMkshA pAramahaMsyagA || 101||
kartrI chittA kAntavittA kR^iShaNA kR^iShibhojinI |
ku~NkumAshaktahR^idayA keyUrahAramAlinI || 102||
kIshvarI keshavA kumbhA kaishorajanapUjitA |
kalikAmadhyaniratA kokilasvaragAminI || 103||
kuradehaharA kumbA kuDumbA kurabhedinI |
kuNDalIshvarasaMvAdA kuNDalIshvaramadhyagA || 104||
kAlasUkShmA kAlayaj~nA kAlahArakarI kahA |
kahalasthA kalahasthA kalahA kalahA~NkarI || 105||
kura~NgI shrIkura~NgasthA kora~NgI kuNDalApahA |
kukala~NkI kR^iShNabuddhiH kR^iShNA dhyAnanivAsinI || 106||
kutavA kAShThavalatA kR^itArthakaraNI kusI |
kalanakasthA kasvarasthA kalikA doShabha~NgajA || 107||
kusumAkArakamalA kusumasragvibhUShaNA |
ki~njalkA kaitavArkashA kamanIyajalodayA || 108||
kakArakUTasarvA~NgI kakArAmbaramAlinI |
kAlabhedakarA kATA karpavAsA kakutsthalA || 109||
kuvAsA kabarI karvA kUsavI kurupAlanI |
kurupR^iShThA kurushreShThA kurUNAM j~nAnanAshinI || 110||
kutUhalaratA kAntA kuvyAptA kaShTabandhanA |
kaShAyaNatarusthA cha kaShAyaNarasodbhavA || 111||
katividyA kuShThadAtrI kuShThishokavisarjanI |
kAShThAsanagatA kAryAshrayA kA shrayakaulikA || 112||
kAlikA kAlisantrastA kaulikadhyAnavAsinI |
klR^iptasthA klR^iptajananI klR^iptachChannA kalidhvajA || 113||
keshavA keshavAnandA keshyAdidAnavApahA |
keshavA~NgajakanyA cha keshavA~NgajamohinI || 114||
kishorArchanayogyA cha kishoradevadevatA |
kAntashrIkaraNI kutyA kapaTA priyaghAtinI || 115||
kukAmajanitA kau~nchA kau~nchasthA kau~nchavAsinI |
kUpasthA kUpabuddhisthA kUpamAlA manoramA || 116||
kUpapuShpAshrayA kAntiH kramadAkramadAkramA |
kuvikramA kukramasthA kuNDalIkuNDadevatA || 117||
kauNDilyanagarodbhUtA kauNDilyagotrapUjitA |
kapirAjasthitA kApI kapibuddhibalodayA || 118||
kapidhyAnaparA mukhyA kuvyavasthA kusAkshidA |
kumadhyasthA kukalpA cha kulapa~NktiprakAshinI || 119||
kulabhramaradehasthA kulabhramaranAdinI |
kulAsa~NgA kulAkshI cha kulamattA kulAnilA || 120||
kalichinhA kAlachinhA kaNThachinhA kavIndrajA |
karIndrA kamaleshashrIH koTikandarpadarpahA || 121||
koTitejomayI koTyA koTIrapadmamAlinI |
koTIramohinI koTiH koTikoTividhUdbhavA || 122||
koTisUryasamAnAsyA koTikAlAnalopamA |
koTIrahAralalitA koTiparvatadhAriNI || 123||
kuchayugmadharA devI kuchakAmaprakAshinI |
kuchAnandA kuchAchChannA kuchakAThinyakAriNI || 124||
kuchayugmamohanasthA kuchamAyAturA kuchA |
kuchayauvanasammohA kuchamarddanasaukhyadA || 125||
kAchasthA kAchadehA cha kAchapUranivAsinI |
kAchagrasthA kAchavarNA kIchakaprANanAshinI || 126||
kamalA lochanapremA komalAkshI manupriyA |
kamalAkshI kamalajA kamalAsyA karAlajA || 127||
kamalA~NghiradvayA kAmyA karAkhyA karamAlinI |
karapadmadharA kandA kandabuddhipradAyinI || 128||
kamalodbhavaputrI cha kamalA putrakAminI |
kirantI kiraNAchChannA kiraNaprANavAsinI || 129||
kAvyapradA kAvyachittA kAvyasAraprakAshinI |
kalAmbA kalpajananI kalpabhedAsanasthitA || 130||
kAlechChA kAlasArasthA kAlamAraNaghAtinI |
kiraNakramadIpasthA karmasthA kramadIpikA || 131||
kAlalakShmIH kAlachaNDA kulachaNDeshvarapriyA |
kAkinIshaktidehasthA kitavA kintakAriNI || 132||
kara~nchA ka~nchukA krau~nchA kAkacha~nchupuTasthitA |
kAkAkhyA kAkashabdasthA kAlAgnidahanAthIkA || 133||
kuchakshanilayA kutrA kuputrA kraturakshikA |
kanakapratibhAkArA karabandhAkR^itisthitA || 134||
kR^itirUpA kR^itiprANA kR^itikrodhanivAriNI |
kukshirakshAkarA kukshA kukshibrahmANDadhAriNI || 135||
kukshidevasthitA kukshiH kriyAdakshA kriyAturA |
kriyAniShThA kriyAnandA kratukarmA kriyApriyA || 136||
kushalAsavasaMshaktA kushAriprANavallabhA |
kushArivR^ikshamadirA kAshIrAjavashodyamA || 137||
kAshIrAjagR^ihasthA cha karNabhrAtR^igR^ihasthitA |
karNAbharaNabhUShADhyA kaNThabhUShA cha kaNThikA || 138||
kaNThasthAnagatA kaNThA kaNThapadmanivAsinI |
kaNThaprakAshakaariNI kaNThamANikyamAlinI || 139||
kaNThapadmasiddhikarI kaNThAkAshanivAsinI |
kaNThapadmasAkinIsthA kaNThaShoDashapatrikA || 140||
kR^iShNAjinadharA vidyA kR^iShNAjinasuvAsasI |
kutakasthA kukhelasthA kuNDavAla~NkR^itAkR^itA || 141||
kalagItA kAlaghajA kalabha~NgaparAyaNA |
kAlIchandrA kalA kAvyA kuchasthA kuchalapradA || 142||
kuchauraghAtinI kachChA kachChAdasthA kajAtanA |
ka~njAChadamukhI ka~njA ka~njatuNDA kajIvalI || 143||
kAmarAbhArsuravAdyasthA kiyadha~NkAranAdinI |
kaNAdayaj~nasUtrasthA kIlAlayaj~nasa~nj~nakA || 144||
kaTuhAsA kapATasthA kaTadhUmanivAsinI |
kaTinAdaghoratarA kuTTalA pATalipriyA || 145||
kAmachArAbjanetrA cha kAmachodgArasa~NkramA |
kAShThaparvatasandAhA kuShThAkuShTha nivAriNI || 146||
kahoDamantrasiddhasthA kAhalA DiNDimapriyA |
kulaDiNDimavAdyasthA kAmaDAmarasiddhidA || 147||
kulAmaravadhyasthA kulakekAninAdinI |
kojAgaraDholanAdA kAsyavIraraNasthitA || 148||
kAlAdikaraNachChidrA karuNAnidhivatsalA |
kratushrIdA kR^itArthashrIH kAlatArA kulottarA || 149||
kathApUjyA kathAnandA kathanA kathanapriyA |
kArthachintA kArthavidyA kAmamithyApavAdinI || 150||
kadambapuShpasa~NkAshA kadambapuShpamAlinI |
kAdambarI pAnatuShTA kAyadambhA kadodyamA || 151||
ku~NkulepatramadhyasthA kulAdhArA dharapriyA |
kuladevasharIrArdhA kuladhAmA kalAdharA || 152||
kAmarAgA bhUShaNADhyA kAminIraguNapriyA |
kulInA nAgahastA cha kulInanAgavAhinI || 153||
kAmapUrasthitA kopA kapAlI bakulodbhavA |
kArAgArajanApAlyA kArAgAraprapAlinI || 154||
kriyAshaktiH kAlapa~NktiH kArNapa~NktiH kaphodayA |
kAmaphullAravindasthA kAmarUpaphalAphalA || 155||
kAyaphalA kAyapheNA kAntA nADIphalIshvarA |
kamapherugatA gaurI kAyavANI kuvIragA || 156||
kabarImaNibandhasthA kAverItIrthasa~NgamA |
kAmabhItiharA kAntA kAmavAkubhramAturA || 157||
kavibhAvaharA bhAmA kamanIyabhayApahA |
kAmagarbhadevamAtA kAmakalpalatAmarA || 158||
kamaThapriyamAMsAdA kamaThA markaTapriyA |
kimAkArA kimAdhArA kumbhakAramanasthitA || 159||
kAmyayaj~nasthitA chaNDA kAmyayaj~nopavItikA |
kAmayAgasiddhikarI kAmamaithunayAminI || 160||
kAmAkhyA yamalAshasthA kAlayAmA kuyoginI |
kuruyAgahatAyogyA kurumAMsavibhakshiNI || 161||
kururaktapriyAkArI ki~NkarapriyakAriNI |
kartrIshvarI kAraNAtmA kavibhakshA kavipriyA || 162||
kavishatrupraShThalagnA kailAsopavanasthitA |
kalitridhA trisiddhisthA kalitridinasiddhidA || 163||
kala~NkarahitA kAlI kalikalmaShakAmadA |
kulapuShpara~Nga sUtramaNigranthisushobhanA || 164||
kambojava~NgadeshasthA kulavAsukirakshikA |
kulashAstrakriyA shAntiH kulashAntiH kuleshvarI || 165||
kushalapratibhA kAshI kulaShaTchakrabhedinI |
kulaShaTpadmamadhyasthA kulaShaTpadmadIpinI || 166||
kR^iShNamArjArakolasthA kR^iShNamArjAraShaShThikA |
kulamArjArakupitA kulamArjAraShoDashI || 167||
kAlAntakavalotpannA kapilAntakaghAtinI |
kalahAsA kAlahashrI kalahArthA kalAmalA || 168||
kakshapapaksharakshA cha kukShetrapakshasaMkshayA |
kAksharakshAsAkshiNI cha mahAmokshapratiShThitA || 169||
arkakoTishatachChAyA AnvIkshiki~NkarAchItA |
kAverItIrabhUmisthA AgneyArkAstradhAriNI || 170||
iM kiM shrIM kAmakamalA pAtu kailAsarakShiNI |
mama shrIM IM bIjarUpA pAtu kAlI shirasthalam || 171||
urusthalAbjaM sakalaM tamolkA pAtu kAlikA |
UDumbanyarkaramaNI uShTregrA kulamAtR^ikA || 172||
kR^itApekShA kR^itimatI ku~NkArI kiMlipisthitA |
kundIrghasvarA klR^iptA cha keM kailAsakarAchIkA || 173||
kaishorI kaiM karI kaiM keM bIjAkhyA netrayugmakam |
komA mata~NgayajitA kaushalyAdi kumArikA || 174||
pAtu me karNayugmantu krauM krauM jIvakarAlinI |
gaNDayugmaM sadA pAtu kuNDalI a~NkavAsinI || 175||
arkakoTishatAbhAsA akSharAkSharamAlinI |
AshutoShakarI hastA kuladevI nira~njanA || 176||
pAtu me kulapuShpADhyA pR^iShThadeshaM sukR^ittamA |
kumArI kAmanApUrNA pArshvadeshaM sadAvatu || 177||
devI kAmAkhyakA devI pAtu pratya~NgirA kaTim |
kaTisthadevatA pAtu li~NgamUlaM sadA mama || 178||
guhyadeshaM kAkinI me li~NgAdhaH kulasiMhikA |
kulanAgeshvarI pAtu nitambadeshamuttamam || 179||
ka~NkAlamAlinI devI me pAtu chArumUlakam |
ja~NghAyugmaM sadA pAtu kIrtIH chakrApahAriNI || 180||
pAdayugmaM pAkasaMsthA pAkashAsanarakShikA |
kulAlachakrabhramarA pAtu pAdA~NgulIrmama || 181||
nakhAgrANi dashavidhA tathA hastadvayasya cha |
viMsharUpA kAlanAkShA sarvadA parirakShatu || 182||
kulachChatrAdhArarUpA kulamaNDalagopitA |
kulakuNDalinI mAtA kulapaNDitamaNDitA || 183||
kAkAnanI kAkatuNDI kAkAyuH prakharArkajA |
kAkajvarA kAkajihvA kAkAjij~nA sanasthitA || 184||
kapidhvajA kapikroshA kapibAlA hikasvarA |
kAlakA~nchI viMshatisthA sadA viMshanakhAgraham || 185||
pAtu devI kAlarUpA kalikAlaphalAlayA |
vAte vA parvate vApi shUnyAgAre chatuShpathe || 186||
kulendrasamayAchArA kulAchArajanapriyA |
kulaparvatasaMsthA cha kulakailAsavAsinI || 187||
mahAdAvAnale pAtu kumArge kutsitagrahe |
rAj~no.apriye rAjavashye mahAshatruvinAshane || 188||
kalikAlamahAlakShmIH kriyAlakShmIH kulAmbarA |
kalIndrakIlitA kIlA kIlAlasvargavAsinI || 189||
dashadikShu sadA pAtu indrAdidashalokapA |
navachChinne sadA pAtu sUryAdikanavagrahA || 190||
pAtu mAM kulamAMsADhyA kulapadmanivAsinI |
kuladravyapriyA madhyA ShoDashI bhuvaneshvarI || 191||
vidyAvAde vivAde cha mattakAle mahAbhaye |
durbhIkShAdibhaye chaiva vyAdhisa~NkarapIDite || 192||
kAlIkullA kapAlI cha kAmAkhyA kAmachAriNI |
sadA mAM kulasaMsarge pAtu kaule susa~NgatA || 193||
sarvatra sarvadeshe cha kularUpA sadAvatu |
ityetat kathitaM nAtha mAtuH prasAdahetunA || 194||
aShTottarashataM nAma sahasraM kuNDalIpriyam |
kulakuNDalinIdevyAH sarvamantrasusiddhaye || 195||
sarvadevamanUnA~ncha chaitanyAya susiddhaye |
aNimAdyaShTasiddhyarthaM sAdhakAnAM hitAya cha || 196||
brAhmaNAya pradAtavyaM kuladravyaparAya cha |
akulIne.abrAhmaNe cha na deyaH kuNDalIstavaH |
pravR^itte kuNDalIchakre sarve varNA dvijAtayaH || 197||
nivR^itte bhairavIchakre sarve varNAH pR^ithakpR^ithak |
kulInAya pradAtavyaM sAdhakAya visheShataH || 198||
dAnAdeva hi siddhiH syAnmamAj~nAbalahetunA |
mama kriyAyAM yastiShThetsa me putro na saMshayaH || 199||
sa AyAti mama padaM jIvanmuktaH sa vAsavaH |
Asavena samAMsena kulavahnau mahAnishi || 200||
nAma pratyekamuchchArya juhuyAt kAryasiddhaye |
pa~nchAchArarato bhUttvA UrdhvaretA bhavedyatiH || 201||
saMvatsarAnmama sthAne AyAti nAtra saMshayaH |
aihike kAryasiddhiH syAt daihike sarvasiddhidaH || 202||
vashI bhUttvA trimArgasthAH svargabhUtalavAsinaH |
asya bhR^ityAH prabhavanti indrAdilokapAlakAH || 203||
sa eva yogI paramo yasyArthe.ayaM sunishchalaH |
sa eva khecharo bhakto nAradAdishukopamaH || 204||
yo lokaH prajapatyevaM sa shivo na cha mAnuShaH |
sa samAdhigato nityo dhyAnastho yogivallabhaH || 205||
chaturvyUhagato devaH sahasA nAtra saMshayaH |
yaH pradhArayate bhaktyA kaNThe vA mastake bhuje || 206||
sa bhavet kAlikAputro vidyAnAthaH svayaMbhuvi |
dhaneshaH putravAn yogI yatIshaH sarvago bhavet || 207||
vAmA vAmakare dhR^ittvA sarvasiddhIshvaro bhavet |
yadi paThati manuShyo mAnuShI vA mahatyA || 208||
sakaladhanajaneshI putriNI jIvavatsA |
kulapatiriha loke svargamokShaikahetuH
sa bhavati bhavanAtho yoginIvallabheshaH || 209||
paThati ya iha nityaM bhaktibhAvena martyo
haraNamapi karoti prANaviprANayogaH |
stavanapaThanapuNyaM koTijanmAghanAsha
kathitumapi na shakto.ahaM mahAmAMsabhakShA || 210||

|| iti shrIrudrayAmale uttaratantre ShaTchakraprakAshe bhairavIbhairavasaMvAde
mahAkulakuNDalinI sahasranAmastotraM sampUrNam ||

2 comments:

Anish said...

Can you please describe the meaning or put the translation of this? Or atleast explain what the chant is about?

Lalana said...

Dear Anish,
Certainly, You know what Sahasranama in general is one of the most sacred and commonly chanted stotras in Hinduism. It includes names of God/Goddess, here - the names of Devi-Shakti in form of Kundalini-Ehergy. Each name in the sahasranama has set of meanings. You can to take independently any of names of pink colour and to translate them from a Sanskrit. Thus you can receive the personal contact with Goddess Kundalini youself. Thank you.