Wednesday, February 25, 2015

Agajanana Padmarkam

agajAnana padmArkam gajAnanam-aharnisham
anekadam tam bhaktAnAm ekadantam upAsmahe

shuklAmbaradharam vishNum sashivarNam chaturbhujam
prasannavadanam dhyAyet sarva vighnopashAntaye

vakratunDa mahAkAya koti soorya samaprabha
avighnam kuru me deva sarva kAryeshu sarvadA

Om gajAnanam bhoota-gaNadisevitam
kapitta jambu phalasAra bhakshakam
umAsutam shokavinAsa kAraNam
namAmi vighneshwara-pAda-pankajam

No comments: