Tuesday, February 17, 2015

Sri Rudram Laghunyasam

shree rudraprashnaha
|| laghunyaasa: ||
om athaatmaanagam shivaatmaanagam shree rudraroopam dhyaayet |
shuddha sphaTika sankaasham trinetram pancha vaktrakam |
gangaadharam dashabhujam sarvaabharaNa bhooshitam ||
neelagreevam shashaankaankam naaga yagnopaveetinam |
vyaaghra charmottareeyam cha vareNyam abhayam pradam ||
kamanDal vaksha sootraaNaam dhaariNam shoolapaaNinam |
jvalantam pingaLajaTaa shikhaamudyota dhaariNam ||
vrushaskandha samaarooDham umaadehaardha dhaariNam |
amrutenaaplutam shaantam divyabhoga samanvitam ||
digdevataa samaayuktam suraasura namaskrutam |
nityam cha shaashvatam shuddham dhruvam aksharam avyayam ||
sarvavyaapinam eeshaanam rudram vai vishvaroopiNam |
evam dhyaatvaa dvijassmyak tato yajanamaarabhet ||
athaato rudra snaana archana abhiSheka vidhim vyaakhyaasyaama: |
aadita eva teerthe snaanaa udetya shuchi: prayato
brahmachaaree shuklavaasaa devaabhimukha:
sthitvaa aatmani devataa: sthaapayet ||
prajanane brahmaa tishThatu |
paadayorvishNu: tishThatu |
hastayorhara: tishThatu |
baahvorindra: tishThatu |
jaThare agni: tishThatu |
hrudaye shiva tishThatu |
kanThe vasava: tishThantu |
vaktre sarasvatee tishThatu |
naasikayorvaayu: tishThatu |
nayanoshchandraadityou tishThetaam |
karNayorashvinou tishThetaam |
lalaaTe rudraa: tishThantu |
moordhanyaadityaa: tishThantu |
shirasi mahaadeva: tishThatu |
shikhaayaam vaamadeva: tishThatu |
prushThe pinaakee tishThatu |
purata: shooli tishThatu |
paarshvayo: shivaashankarau tishThetaam |
sarvato vaayu: tishThatu |
tato bahi: sarvato agnirjvaalaamaalaa parivruta: tishThatu |
sarveshvangeshu sarvaa devataa yathaasthaanam tishThantu | maagam rakshantu ||
agnirme vaachi shrita: | vaagdhRudaye | hrudayam mayi | aham amrute | amrutam brahmaNi |
vaayurme praaNe shrita: | praaNo hrudaye | hrudayam mayi | aham amrute | amrutam brahmaNi |
sooryo me chakshushi shrita: | chakshurhrudaye | hrudayam mayi | aham amrute | amrutam brahmaNi
chandramaa me manasi shrita: | mano hrudaye| hrudayam mayi | aham amrute | amrutam brahmaNi |
disho me shrotre shritaa: | shrotragam hrudaye | hrudayam mayi | aham amrute | amrutam brahmaNi |
aapo me retasi shritaa: | reto hrudaye | hrudayam mayi | aham amrute | amrutam brahmaNi |
pruthivee me shareere shritaa: | shareeragam hrudaye | hrudayam mayi | aham amrute | amrutam rahmaNi |
oshadhivanaspatayo me lomasu shritaa: | lomaani hrudaye | hrudayam mayi | aham amrute | amrutam brahmaNi |
indro me bale shrita: | balagam hrudaye | hrudayam mayi | aham amrute| amrutam brahmaNi |
parjanyo me moordhni shrita: | moordhaa hrudaye | hrudayam mayi | aham amrute | amrutam brahmaNi |
eeshaano me manyou shrita: | manyurhrudaye | hrudayam mayi | aham amrute | amrutam brahmaNi |
aatmaa ma aatmani shrita: | aatmaa hrudaye | hrudayam mayi |
ahamamrutam | amrutam brahmaNi |
punarma aatmaa punaraayuraagaat |
puna: praaNa: punaraakootamaagaat |
vaishvaanaro rashmibhirvaavrudhaana: |
anta: tishThatvam amrutasya gopaa: ||
asya shree rudraadhyaaya prashna mahaamantrasya
aghora rushi: |
anushTup Chanda: |
sankarshaNa moorti svaroopo yosaavaaditya:
paramapurusha: sa esha rudro devataa |
namaha shivaayeti beejam |
shivataraayeti shakti: |
mahaadevaayeti keelakam |
shree saamba sadaashiva prasaada sidhdyarthe jape viniyoga: |
om agnihotraatmane angushThaabhyaam namaha |
darshapoorNa maasaatmane tarjaneebhyaam namaha |
chaaturmaasyaatmane madhyamaabhyaam namaha |
nirooDha pashu bandhaatmane anaamikaabhyaam namaha |
jyotishTomaatmane kanishThikaabhyaam namaha |
sarva kratvaatmane karatala karaprushThaabhyaam namaha ||
agnihotraatmane hrudayaaya namaha |
darshapoorNa maasaatmane shirase svaahaa |
chaaturmaasyaatmane shikhaayai vashaT |
nirooDha pashu baMdhaatmane kavachaaya hum |
jyotishTomaatmane netratrayaaya voushaT |
sarva kratvaatmane astraaya phaT |
bhoorbhuvassuvaromiti digbandha: ||

dhyaanam
aapaataaLa nabha: sthalaanta bhuvana brahmaanDa maavisphurat
jyoti: sphaaTika linga mouLi vilasatpoorNendu vaantaamrutai: |
astokaapluta meka meesha manisham rudraanuvaakaanjapan
dhyaaye deepsita siddhaye dhruvapadam viprobhishinche - cChivam ||
brahmaanDa vyaapta dehaa bhasita hima ruchaa bhaasamaanaa bhujangai: |
kanThe kaalaa: karpadaakalita shashikalaa - shchanDakodanDa hastaa: ||
tryakshaa rudraakshamaalaa: prakaTitavibhavaa: shaambhavaa moortibhedaa |
rudraa: shreerudrasookta: prakaTitavibhavaa na: prayacChantu soukhyam ||
om gaNaanaam tvaa gaNapatim havaamahe
kavim kaveenaam upamashravastamam |
jyeshTharaajam brahmaNaam brahmaNaspata
aa na: shruNvan nutibhisseeda saadanam ||
om mahaagaNapataye namaha ||

|| shaantipaaTha: ||
sham cha me mayashcha me priyam cha me anukaamashcha me kaamashcha me saumanasashcha me bhadram cha me shreyashcha me vasyashcha me yashashcha me bhagashcha me draviNam cha me
yantaa cha me dhartaa cha me kshemashcha me dhrutishcha me vishvam cha me mahashcha me samviccha me gnaatram cha me sooshcha me prasooshcha me seeram cha me layashcha ma
rutam cha me amrutam cha me yakshmam cha me naamayaccha me jeevaatushcha me deerghaayutvam cha me anamitram cha me abhayam cha me sugam cha me shayanam cha me sooshaa cha me sudinam cha me ||
|| om shaanti: shaanti: shaanti: ||OM NAMAH SHIVAYA

No comments: