Saturday, October 17, 2015

Saraswati Sahasranaama Stotram

shree saraswatee sahasranaama stotram dhyaanam shreemat chandana charchitojjvalavapuh shuklaambaraa mallikaa maalaalaalita kuntalaa pravila sanmuktaavalee shobhanaa |
sarvagnaana nidhaana pustakadharaa rudraakshamaalaankitaa vaagdevee vadanaambuje vasatu me trailokyamaataa shubhaa|
shree naarada uvaacha bhagavan parameshaana sarvalokaika naayaka | katham saraswatee saakshaat prasannaa parameshThinaha ||
katham devyaa mahaavaaNyaah satatpraapa sudurlabham |
etanme vada tatvena mahaayogeeshvara prabho || 3 ||
shree sanatkumaara uvaacha saadhu prushTam tvayaa brahman guhyaadguhya manuttamam | bhayaanugopitam yatnaadidaaneem satprakaashyate || 4 ||
puraa pitaamaham drushTvaa jagatsthaavara jangamam |
nirvikaaram niraabhaasam stambhee bhootamachetasam || 5 ||
srushTvaa trailokyam akhilam vaagabhaavaattathaa vidham |
aadhikyaa bhaavatah svasya parameshThee jagadguruhu || 6 ||
divya varshaayutam tena tapo dushkara muttamam |
tatah kadaachit sanjaataa vaaNee sarvaartha shobhitaa || 7 ||
aham asmi mahaavidyaa sarva vaachaam adheeshvaree |
mama naamnaam sahasram tu upadekshyaam anuttamam ||
anena samstutaa nityam patnee tava bhavaamyaham |
tvayaa srushTam jagatsarvam vaaNeeyuktam bhavishyati || 9 ||
idam rahasyam paramam mama naama sahasrakam |
sarva paapaugha shamanam mahaa saaraswata pradam || 10 ||
mahaakavitvadam loke vaageeshatva pradaayakam |
tvam vaa parah pumaanyastu stavenaanena toshayet || 11 ||
tasyaaham kinkaree saakshaat bhavishyaami na sanshayaha |
ityuktvaa antardadhe vaaNee tadaarabhya pitaamahaha || 12 ||
stutvaa stotreNa divyena tatpatitvam avaaptavaan |
vaaNeeyuktam jagatsarvam tadaarabhyaa bhavanmune || 13 ||
tatteham sampravakshyaami shruNu yatnena naarada |
saavadhaanamanaa bhootvaa kshaNam shuddho muneeshvaraha|
vaagvaaNee varadaa vandyaa varaarohaa varapradaa |
vruttih vaageeshvaree vaartaa varaa vaageesha vallabhaa || 1 ||
vishveshvaree vishvavandyaa vishvesha priyakaariNee |
vaagvaadinee cha vaagdevee vruddhidaa vruddhikaariNee || 2 ||
vruddhirvruddhaa vishaghnee cha vrushTirvrushTi pradaayinee |
vishvaaraadhyaa vishvamaataa vishvadhaatree vinaayakaa || 3 ||
vishvashaktih vishvasaaraa vishvaa vishvavibhaavaree |
vedaantavedinee vedyaa vittaa vedatrayaatmikaa || 4 ||
vedagnaa vedajananee vishvaa vishvavibhaavaree |
vareNyaa vaangmayee vruddhaa vishishTa priyakaariNee || 5 ||
vishvatovadanaa vyaaptaa vyaapinee vyaapakaatmikaa |
vyaaLaghnee vyaaLabhooshaangee virajaa vedanaayikaa || 6 ||
vedavedaanta samvedyaa vedaanta gnaanaroopiNee |
vibhaavaree cha vikraantaa vishvaamitraa vidhipriyaa || 7 ||
varishThaa viprakrushTaa cha vipravarya poojitaa |
vedaroopaa vedamayee vedamoortishcha vallabhaa || 8 ||
gouree guNavatee gopyaa gandharvanagarapriyaa |
guNamaataa guhaantasthaa gururoopaa gurupriyaa || 9 ||
girividyaa gaanatushTaa gaayaka priyakaariNee |
gaayatree girishaaraadhyaa geergireesha priyankaree || 10 ||
girignaa gnaanavidyaa cha giriroopaa gireeshvaree |
geermaataa ganasamstutyaa gaNaneeya guNaanvitaa || 11 ||
gooDharoopaa guhaa gopyaa goroopaa gourguNaatmikaa |
gurvee gurvambikaa guhyaa geyajaa gruhanaashinee || 12 ||
gruhiNee gruhadoshaghnee gavaghnee guruvatsalaa |
gruhaatmikaa guhaaraadhyaa gruhabaadhaa vinaashinee || 13 ||
gangaa girisutaa gamyaa gajayaanaa guhastutaa |
garuDaasana samsevyaa gomatee guNashaalinee || 14 ||
shaaradaa shaashvatee shaivee shaankaree shankaraatmikaa |
shreeh sharvaaNee shataghnee cha sharacchandra nibhaananaa|
sharmishThaa shamanaghnee cha shatasaahasra roopiNee |
shivaa shambhupriyaa shraddhaa shrutiroopaa shrutipriyaa ||
shuchishmatee sharmakaree shuddhidaa shuddhiroopiNee |
shivaa shivashankaree shuddhaa shivaaraadhyaa shivaatmikaa ||
shreematee shreemayee shraavyaa shrutih shravaNagocharaa |
shaantih shaantikaree shaantaa shaantaachaara priyankaree ||
sheelalabhyaa sheelavatee shreemaataa shubhakaariNee |
shubhavaaNee shuddhavidyaa shuddhachitta prapoojitaa || 19 |
shreekaree shrutapaapaghnee shubhaakshee shuchivallabhaa |
shivetaraghnee shabaree shravaNeeya guNaanvitaa || 20 ||
shaaree shireeshapushpaabhaa shamanishThaa shamaatmikaa |
shamaanvitaa shamaaraadhyaa shitikanTha prapoojitaa || 21 ||
shuddhih shuddhikaree shreshThaa shrutaanantaa shubhaavahaa
sarasvatee cha sarvagnaa sarvasiddhi pradaayinee || 22 ||
sarasvatee cha saavitree sandhyaa sarvepsitapradaa |
sarvaartighnee sarvamayee sarvavidyaa pradaayinee || 23 ||
sarveshvaree sarvapuNyaa sargasthityantakaariNee |
sarvaaraadhyaa sarvamaataa sarvadeva nishevitaa || 24 ||
sarvaishvaryapradaa satyaa satee satva guNaashrayaa |
svarakrama padaakaaraa sarvadosha nishoodinee || 25 ||
sahasraakshee sahasraasyaa sahasrapada samyutaa |
sahasrahastaa saahasra guNaalankruta vigrahaa || 26 ||
sahasrasheershaa sadroopaa svadhaa svaahaa sudhaamayee |
shaDgranthabhedinee sevyaa sarvalokaika poojitaa || 27 ||
stutyaa stutimayee saadhyaa savitru priyakaariNee |
samshayacChedinee saankhyavedyaa sankhyaa sadeeshvaree ||
siddhidaa siddhasampoojyaa sarvasiddhi pradaayinee |
sarvagnaa sarvashaktishcha sarvasampat pradaayinee || 29 ||
sarvaashubhaghnee sukhadaa sukhaa samvitsva roopiNee |
sarvasambhaashiNee sarvajagat sammohinee tathaa || 30 ||
sarvapriyankaree sarvashubhadaa sarvamangaLaa |
sarvamantramayee sarvateertha puNyaphalapradaa || 31 ||
sarvapuNyamayee sarvavyaadhighnee sarvakaamadaa |
sarvavighnaharee sarvavanditaa sarvamangaLaa || 32 ||
sarvamantrakaree sarvalakshmeeh sarvaguNaanvitaa |
sarvaanandamayee sarvagnaanadaa satyanaayikaa || 33 ||
sarvagnaanamayee sarvaraajyadaa sarvamuktidaa |
suprabhaa sarvadaa sarvaa sarvaloka vashankaree || 34 ||
subhagaa sundaree siddhaa siddhaambaa siddhamaatrukaa |
siddhamaataa siddhavidyaa siddheshee siddharoopiNee || 35 ||
suroopiNee sukhamayee sevaka priyakaariNee |
svaaminee sarvadaa sevyaa sthoola sookshmaa paraambikaa ||
saararoopaa saroroopaa satyabhootaa samaashrayaa |
sitaasitaa sarojaakshee sarojaasana vallabhaa || 37 ||
saroruhaabhaa sarvaangee surendraadi poojitaa |
mahaadevee maheshaanee mahaasaarasvatapradaa || 38 ||
mahaasarasvatee muktaa muktidaa malanaashinee |
maheshvaree mahaanandaa mahaamantramayee mahee || 39 ||
mahaalakshmeeh mahaavidyaa maataa mandaravaasinee |
mantragamyaa mantramaataa mahaamantra phalapradaa ||
mahaamuktirmahaanityaa mahaasiddhi pradaayinee |
mahaasiddhaa mahaamaataa mahadaakaara samyutaa || 41 ||
mahaa maheshvaree moortirmokshadaa maNibhooshaNaa |
menakaa maaninee maanyaa mrutyughnee meruroopiNee ||
madiraakshee madaavaasaa makharoopaa makheshvaree |
mahaamohaa mahaamaayaa
maatrUNaam moordhni samsthitaa ||
mahaapuNyaa mudaavaasaa mahaasampat pradaayinee |
maNipooraikanilayaa madhuroopaa mahotkaTaa || 44 ||
mahaasookshmaa mahaashaantaa mahaashaanti pradaayinee |
munistutaa mohahantree maadhavee maadhavapriyaa || 45 ||
maa mahaadeva samstutyaa mahisheegaNa poojitaa |
mrushTaannadaa cha maahendree mahendrapada daayinee ||
matirmatipradaa medhaa martyaloka nivaasinee |
mukhyaa mahaanivaasaa cha mahaabhaagya janaashritaa ||
mahiLaa mahimaa mrutyuhaaree medhaa pradaayinee |
medhyaa mahaavegavatee mahaamoksha phalapradaa || 48 ||
mahaaprabhaabhaa mahatee mahaadeva priyankaree |
mahaaposhaa maharddhishcha muktaahaara vibhooshaNaa ||
maaNikyabhooshaNaa mantraa mukhyachandraardha shekharaa |
manoroopaa manahshuddhih manahshuddhipradaayinee || 50 ||
mahaakaaruNya sampoorNaa manonamana vanditaa |
mahaapaataka jaalaghnee muktidaa muktabhooshaNaa || 51 ||
manonmanee mahaasthoolaa mahaakratu phalapradaa |
mahaapuNya phalapraapyaa maayaa tripura naashinee || 52 ||
maahaanasaa mahaamedhaa mahaamodaa maheshvaree |
maalaadharee mahopaayaa mahaateertha phalapradaa || 53 ||
mahaamangaLa sampoorNaa mahaadaaridrya naashinee |
mahaamakhaa mahaameghaa mahaakaaLee mahaapriyaa || 54 ||
mahaabhooshaa mahaadehaa mahaaraagnee mudaalayaa |
bhooridaa bhaagyadaa bhogyaa bhogyadaa bhogadaayinee ||
bhavaanee bhootidaa bhootih bhoomirbhoomi sunaayikaa |
bhootadhaatree bhayaharee bhaktasaarasvatapradaa || 56 ||
bhuktirbhuktipradaa bhekee bhaktirbhakti pradaayinee |
bhaktasaayujyadaa bhaktasvargadaa bhaktaraajyadaa || 57 ||
bhaageerathee bhavaaraadhyaa bhaagyaa sajjana poojitaa |
bhavastutyaa bhaanumatee bhavasaagarataariNee || 58 ||
bhootirbhooshaa cha bhooteshee phaalalochana poojitaa |
bhootaa bhavyaa bhavishyaa cha bhavavidyaa bhavaatmikaa ||
baadhaapahaariNee bandhuroopaa bhuvanapoojitaa |
bhavaghnee bhaktilabhyaa cha bhaktarakshaNa tatparaa || 60 ||
bhaktaartishamanee bhaagyaa bhogadaana krutodyamaa |
bhujangabhooshaNaa bheemaa bheemaakshee bheemaroopiNee
bhaavinee bhraatruroopaa cha bhaaratee bhavanaayikaa |
bhaashaa bhaashaavatee bheeshmaa
 bhairavee bhairavapriyaa ||
bhootirbhaasita sarvaangee bhootidaa bhootinaayikaa |
bhaasvatee bhagamaalaa cha bhikshaadaana krutodyamaa ||
bhikshuroopaa bhaktikaree bhaktalakshmee pradaayinee |
bhraantighnaa bhraantiroopaa cha bhootidaa bhootikaariNee ||
bhikshaNeeyaa bhikshumaataa bhaagyavaddrushTigocharaa |
bhogavatee bhogaroopaa bhogamoksha phalapradaa || 65 ||
bhogashraantaa bhaagyavatee bhaktaaghoughavinaashinee|
braahmee brahmasvaroopaa cha bruhatee brahmavallabhaa ||
brahmadaa brahmamaataa cha brahmaaNee brahmadaayinee |
brahmeshee brahmasamstutyaa brahmavedyaa budhapriyaa ||
baalendushekharaa baalaa balipoojaakarapriyaa |
baladaa binduroopaa cha baalasoorya samaprabhaa || 68 ||
brahmaroopaa brahmamayee brahmamanDala madhyagaa |
brahmaaNee buddhidaa buddhirbuddhiroopaa budheshvaree ||
bandhakshayakaree baadhanaashanee bandhuroopiNee |
bindvaalayaa bindubhooshaa bindunaada samanvitaa || 70 ||
beejaroopaa beejamaataa brahmaNyaa brahmakaariNee |
bahuroopaa balavatee brahmajaa brahmachaariNee || 71 ||
brahmastutyaa brahmavidyaa brahmaanDaadhipa vallabhaa |
brahmeshavishNuroopaa cha brahmavishNveesha samsthitaa ||
buddhiroopaa budheshaanee bandhee bandhavimochinee |
akshamaalaa aksharaakaaraa aksharaakshara phalapradaa || 
anantaananda sukhadaananta chandranibhaananaa |
anantamahimaa ghoraananta gambheera sammitaa || 74 ||
adrushTaadrushTadaanantaa adrushTabhaagya phalapradaa |
arundhatya vyayeenaathaa aneka sadguNa samyutaa || 75 ||
anekabhooshaNaa adrushyaa anekalekha nishevitaa |
anantaananta sukhadaa ghoraa ghora svaroopiNee || 76 ||
asheshadevataaroopaa amrutaroopaa amruteshvaree |
anavadyaa anekahastaa anekamaaNikya bhooshaNaa ||
anekavighnasamhartree hyanekaabharaNaanvitaa |
avidyaagnaana samhartree hyavidyaajaala naashinee || 78 ||
abhiroopaa navadyaangee hyapratarkya gatipradaa |
akaLankaaroopiNee cha hyanugrahaparaayaNaa || 79 ||
ambarasthaambara mayaambara maalaambujekshaNaa |
ambikaabja karaabjasthaamshumatyamshu shataanvitaa ||
ambujaanavaraakhanDaa ambujaasanamahaapriyaa |
ajaraamara samsevyaa ajarasevita padyugaa || 81 ||
atulaartha pradaarthaikya atyudaaraatva bhayaanvitaa |
anaathavatsalaa anantapriyaa anantepsidapradaa || 82 ||
ambujaakshya amburoopaa ambujaatodbhava mahaapriyaa |
akhanDaat amarastutyaa amaranaayakapoojitaa || 83 ||
ajeyaatvaja sankaashaa gnaananaashinyabheeshTadaa |
aktaaghanenaa chaastreshee hyalakshmeenaashinee tathaa ||
anantasaaraa anantashreeh anantavidhi poojitaa |
abheeshTaamartya sampoojyaa hyastodaya vivarjitaa || 85 ||
aastikasvaanta nilayaastra roopaastravatee tathaa |
askhalatyah skhaladroopaah skhaladvidyaa pradaayinee ||
askhalat siddhidaanandaa ambujaataa amaranaayikaa |
ameyaa asheshapaaghnyakshaya saarasvatapradaa || 87 ||
jayaa jayantee jayadaa janmakarma vivarjitaa |
jagatpriyaa jaganmaataa jagadeeshvara vallabhaa || 88 ||
jaatirjayaa jitaamitraa japyaa japanakaariNee |
jeevanee jeevanilayaa jeevaakhyaa jeevadhaariNee || 89 ||
jaahnavee jayaa japavatee jaatiroopaa jayapradaa |
janaardana priyakaree joshaneeyaa jagatsthitaa || 90 ||
jagajyeshThaa jaganmaayaa jeevanatraaNakaariNee |
jeevaatulatikaa jeevajanmee janmanibarhaNee || 91 ||
jaaDyavidhvamsanakaree jagadyonirjayaatmikaa |
jagadaanandajananee jambooshcha jalajekshaNaa ||
jayantee jangapoogaghnee janita gnaanavigrahaa |
jaTaa jaTaavatee japyaa japakartru priyankaree || 93 ||
japakrutpaapa samhartree japakrut phalapradaayinee |
japaapushpa samaprakhyaa japakusuma dhaariNee ||
jananee janmarahitaa jyotirvrutyabhidaayinee |
jaTaajooTana chandraardhaa jagat srushTikaree tathaa ||
jagattraaNakaree jaaDya dhvamsakartree jayeshvaree |
jagadbeejaa jayaavaasaa janmabhooh janmanaashinee ||
janmaantyarahitaa jaitree jagadyo nirjapaatmikaa |
jayalakshaNa sampoorNaa jayadaana krutodyamaa ||
jambharaadyaadi samstutyaa jambhaari phaladaayinee |
jagattrayahitaa jyeshThaa jagattraya vashankaree || 98 ||
jagattrayaambaa jagatee jvaalaa jvaalita lochanaa |
jvaalinee jvalanaabhaasaa jvalantee jvalanaatmikaa || 99 ||
jitaaraati surastutyaa jitakrodhaa jitendriyaa |
jaraamaraNa shoonyaa cha janitree janmanaashinee || 100 ||
jalajaabhaa jalamayee jalajaasana vallabhaa |
jalajasthaa japaaraadhyaa janamangaLakaariNee || 101 ||
kaaminee kaamaroopaa ca kaamyaa kaamapradaayinee |
kaamouLee kaamadaa kartree kratukarma phalapradaa || 102 ||
krutaghnaghnee kriyaaroopaa kaaryakaaraNa roopiNee |
kanjaakshee karuNaaroopaa kevalaamara sevitaa || 103 ||
kalyaaNakaariNee kaantaa kaantidaa kaantiroopiNee |
kamalaa kamalaavaasaa kamalotpala maalinee || 104 ||
kumudvatee cha kalyaaNee kaantih kaameshavallabhaa |
kaameshvaree kamalinee kaamadaa kaamabandhinee || 105 ||
kaamadhenuh kaanchanaakshee kaanchanaabhaa kaLaanidhihi |
kriyaa keertikaree keertih kratushreshThaa kruteshvaree ||
kratu sarvakriyaa stutyaa kratukrut priyakaariNee |
kleshanaashakaree kartree karmadaa karmabandhinee || 107 ||
karmabandhaharee krushTaa klamaghnee kanjalochanaa |
kandarpajananee kaantaa karuNaa karuNaavatee || 108 ||
kleenkaariNee krupaakaaraa krupaasindhuh krupaavatee |
karuNaardraa keertikaree kalmashaghnee kriyaakaree || 109 ||
kriyaashaktih kaamaroopaa kamalotpala gandhinee |
kaLaa kaLaavatee koormee kooTasthaa kanjasamsthitaa ||
kaaLikaa kalmashaghnee cha kamaneeya jaTaanvitaa |
karapadmaa karaabheeshTapradaa kratuphalapradaa || 111 ||
koushikee koshadaa kaavyaa kartree kosheshvaree krushaa |
koormayaanaa kalpalataa kaalakooTa vinaashinee || 112 ||
kalpodyaanavatee kalpanavasthaa kalpakaariNee |
kadamba kusumaabhaasaa kadamba kusumapriyaa || 113 ||
kadambodyaana madhyasthaa keertidaa keertibhooshaNaa |
kulamaataa kulaavaasaa kulaachaara priyankaree || 114 ||
kulaanaathaa kaamakaLaa kaLaanaathaa kaLeshvaree |
kundamandaara pushpaabhaa kapardasthita chandrikaa || 115 ||
kavitvadaa kaavyamaataa kavimaataa kaLaapradaa |
taruNee taruNeetaataa taaraadhipa samaananaa || 116 ||
truptih truptipradaa tarkyaa tapanee taapinee tathaa |
tarpaNee teertharoopaa cha tridashaa tridasheshvaree || 117 ||
tridiveshee trijananee trimaataa tryambakeshvaree |
tripuraa tripureshaanee tryambakaa tripuraambikaa || 118 ||
tripurashreeh trayeeroopaa trayeevedyaa trayeeshvaree |
trayyantavedinee taamraa taapatritaya haariNee || 119 ||
tamaala sadrushee traataa taruNaaditya sannibhaa |
trailokyavyaapinee truptaa truptikruttatva roopiNee || 120 ||
turyaa trailokya samstutyaa triguNaa triguNeshvaree |
tripuraghnee trimaataa cha tryambakaa triguNaanvitaa || 121 ||
trushNaah Chedakaree truptaa teekshNaa teekshNa svaroopiNee
tulaa tulaadirahitaa tattad brahma svaroopiNee || 122 ||
traaNakatree tripaapaghnee tripadaa tridashaanvitaa |
tathyaa trishaktih tripadaa turyaa trailokya sundaree || 123 ||
tejaskaree trimoortyaadyaa tejoroopaa tridhaamataa |
trichakrakartree tribhagaa turyaateeta phalapradaa || 124 ||
tejasvinee taapahaaree taapoplava naashinee |
tejogarbhaa tapahsaaraa tripuraari priyankaree || 125 ||
tanvee taappasa santushTaa tapanaangaja bheetinut |
trilochanaa trimaargaa cha truteeyaa tridashastutaa || 126 ||
trisundaree tripathagaa tureeya padadaayinee |
shubhaa shubhaavatee shaantaa shaantidaa shubhadaayinee ||
sheetalaa shoolinee sheetaa shreematee cha shubhaanvitaa |
yogasiddhipriyaa yogyaa yagnena paripooritaa || 128 ||
yagnaa yagnamayee yakshee yakshiNee yakshivallabhaa |
yagnapriyaa yagnapoojyaa yagnatushTaa yamastutaa || 129 ||
yaamineeyaprabhaa yaamyaa yajaneeyaa yashaskaree |
yagnakartree yagnaroopaa yashodaa yagnasamstutaa || 130 ||
yagneshee yagnaphaladaa yogayoniryaju stutaa |
yamisevyaa yamaaraadhyaa yamipoojyaa yameeshvaree ||
yoginee yogaroopaa cha yogakartru priyankaree |
yogayuktaa yogamayee yogayogeeshvaraambikaa || 132 ||
yogagnaanamayee yoniryamaadyashTaanga yogataa |
yantridaaghougha samhaaraa yamaloka nivaariNe || 133 ||
yashTivyashTeesha samstutyaa yamaadyashTaanga yogayuk |
yogeeshvaree yogamaataa yogasiddhaa cha yogadaa || 134 ||
yogaarooDhaa yogamayee yogaroopaa yaveeyasee |
yantraroopaa cha yantrasthaa yantrapoojyaa cha yantritaa ||
yugakartree yugamayee yugadharma vivarjitaa |
yamunaa yaminee yaamyaa yamunaajala madhyagaa || 136 ||
yaataayaata prashamanee yaatanaanaanni kruntanee |
yogaavaasaa yogivandyaa yattat shabda svaroopiNee || 137 ||
yogakshemamayee yantraa yaavadakshara maatrukaa |
yaavat padamayee yaavat shabdaroopaa yatheshvaree || 138 ||
yattadeeyaa yakshavandyaa yaddhidyaa yatisamstutaa |
yaavadvidyaamayee yaavadvidyaa brunda suvanditaa || 139 ||
yogihrut padmanilayaa yogivarya priyankaree |
yogivandyaa yogimaataa yogeesha phaladaayinee || 140 ||
yakshavandyaa yakshapoojyaa yaksharaaja supoojitaa |
yagnaroopaa yagnatushTaa yaayajooka svaroopiNee || 141 ||
yantraaraadhyaa yantramadhyaa yantrakartru priyankaree |
yantraarooDhaa yantrapoojyaa yogidhyaana paraayaNaa ||
yajaneeyaa yamastutyaa yogashuktaa yashaskaree |
yogabaddhaa yatistutyaa yogagnaa yoganaayakee || 143 ||
yogignaanapradaa yakshee yamabaadhaa vinaashinee |
yogikaamyapradaatree cha yogimoksha pradaayinee || 144 ||
iti naamnaam sarasvatyaah sahasram samudeeritam |

mantraatmakam mahaagopyam mahaasaarasvata pradam || 1 ||
yah paThet shruNuyaat bhaktyaa trikaalam saadhakah pumaan |
sarvavidyaanidhih saakshaat sa eva bhavati dhruvam || 2 ||
labhate sampadah sarvaah putrapoutraadi samyutaaha |
mookopi sarvavidyaasu chaturmukha ivaaparaha || 3 ||
bhootvaa praapnoti saannidhyam ante dhaaturmuneeshvaraha |
sarvamantramayam sarvavidyaamaana phalapradam || 4 ||
mahaakavitvavadam pumsaam mahaasiddhi pradaayakam |
kasmaichinna pradaatavyam praaNaih kanThagatairapi || 5 ||
mahaarahasyam satatam vaaNeenaama sahasrakam |
susiddham asmat aadeenaam stotram te samudeeritam || 6 ||

iti shree skanda puraaNe sanatkumaara samhitaayaam naarada sanatkumaara samvaade sarasvatee sahasranaama stotram sampoorNam ||

Om Aim Saraswatayai Svaha

No comments: