Tuesday, March 1, 2016

Ganesha Stotram from Narada Purana

From Narada Purana

praNamya shirasaa devam gaureeputram vinaayakam |
bhaktaavaasam smaren nityam aayu: kaamaartha siddhaye ||
prathamam vakratuNDam cha ekadantam dviteeyakam |
triteeyam krishNapingaaksham gajavaktram chaturthakam ||
lambodaram panchamam cha shashTham vikaTameva cha |
saptamam vighnaraajam cha dhoomravarNam tathaashTamam ||
navamam bhaalachandram cha dashamam tu vinaayakam |
ekaadasham gaNapatim dvaadasham tu gajaananam || 4 ||
dvaadashaitaani naamaani trisandhyam yah paThen naraha |
na cha vighnabhayam tasya sarvasiddhikaram prabho || 5 ||
vidyaarthee labhate vidyaam dhanaarthee labhate dhanam |
putraarthee labhate putraan mokshaarthee labhate gatim ||
japet gaNapatistotram shaDbhir maasai: phalam labhet |
samvatsareNa siddhim cha labhate naatra samshaya: || 7 ||
ashTabhyo braahmaNebhyashcha likhitvaa yah samarpayet |
tasya vidyaa bhavet sarvaa gaNeshasya prasaadata: || 8 ||

iti naarada puraaNe sankaTa naashana gaNesha stotram sampoorNam

No comments: