Friday, March 25, 2016

Chandika Hridayam Stotra

asya shrI chaNDikA hR^idaya stotra mahAmantrasya . mArkkaNDeya R^iShiH\, anuShTupchChandaH\,
shrI chaNDikA devatA . hrAM bIjaM\, hrIM shaktiH\, hrUM kIlakaM\,
asya shrI chaNDikA prasAda siddhyarthe jape viniyogaH .
hrAM ityAdi ShaDa.nga nyAsaH .
dhyAna.n .
sarvama.ngaLa mA.ngalye shive sarvArttha sAdhike . sharaNye tryambake gaurI nArAyaNI namostute
.. brahmovAcha .
athAtassaM pravakShyAmi vistareNa yathAtatha.n . chaNDikA hR^idayaM guhyaM shR^iNuShvaikAgramAnasaH . . AUM aiM hrIM kLIM\, hrAM\, hrIM\, hrUM jaya jaya chAmuNDe\, chaNDike\, tridasha\, maNimakuTakoTIra sa.nghaTTita charaNAravinde\, gAyatrI\, sAvitrI\, sarasvati\, mahAhikR^itAbharaNe\, bhairavarUpa dhAriNI\, prakaTita da.nShTrogravadane\,ghore\, ghorAnanejvala jvalajjvAlA sahasraparivR^ite\, mahATTahAsa badharIkR^ita digantare\, sarvAyudha paripUrNNe\, kapAlahaste\, gajAjinottarIye\, bhUtavetALabR^indaparivR^ite\, prakanpita dharAdhare\, madhukaiTamahiShAsura\, dhUmralochana chaNDamuNDaraktabIja shu.nbhanishu.nbhAdi daityaniShkaNDhake\, kALarAtri\, mahAmAye\, shive\, nitye\, indrAgniyamanirR^iti varuNavAyu someshAna pradhAna shakti bhUte\, brahmAviShNu shivastute\, tribhuvanAdhArAdhAre\, vAme\, jyeShThe\, raudrya.nbike\, brAhmI\, mAheshvari\, kaumAri\, vaiShNavI sha.nkhinI vArAhIndrANI chAmuNDA shivadUti mahAkALi mahAlakShmI\, mahAsarasvatItisthite\, nAdamadhyasthite\, mahograviShoragaphaNAmaNighaTita makuTakaTakAdiratna mahAjvAlAmaya pAdabAhudaNDottamA.nge\,
mahAmahiShopari gandharva vidyAdharArAdhite\,
navaratnanidhikoshe tattvasvarUpe
vAkpANipAdapAyUpasthAtmike\,
shabdasparsharUparasagandhAdi svarUpe\,
tvakchakShuH shrotrajihvAghrANamahAbuddhisthite\,
AUM aiMkAra hrIM kAra kLIM kArahaste AM kro.n AgneyanayanapAtre praveshaya\,
drAM shoShaya shoShaya\,
drIM sukumAraya sukumAraya\,
shrI.n sarva.n praveshaya praveshaya\,
trailokyavara varNNini samasta chittaM vashIkaru vashIkaru mama shatrUn\,
shIghra.n mAraya mAraya\,
jAgrat svapna suShuptya vasthAsu asmAn rAjachorAgnijala vAta viShabhUta-shatrumR^ityu-jvarAdi sphoTakAdi nAnArogebhyoH nAnAbhichArebhyo nAnApavAdebhyaH parakarmma mantra tantra yantrauShadha shalyashUnya kShudrebhyaH samya~NmA.n rakSha rakSha\,
AUM aiM hrAM hrIM hrUM hraiM hraH\,
sphrAM sphrIM sphraiM sphrauM sphraH \
- mama sarva kAryANi sAdhaya sAdhaya huM phaT svAhA \
- rAja dvAre shmashAne vA vivAde shatru sa~NkaTe . bhUtAgni chora maddhyasthe mayi kAryANi sAdhaya .. svAhA .
chaNDikA hR^idaya.n guhya.n trisandhya.n yaH paThennaraH . sarva kAma prada.n pu.nsA.n bhukti mukti.n priyachchati ..

No comments: