Thursday, September 17, 2015

Ganesha Puja Naivedya Mantra

Naivedyam Grihyatam Deva Bhakti Me Hyachalam Kuru।
Ipsitam Me Varam Dehi Paratra Cha Param Gatim॥
Sharkara Khanda Khadyani Dadhi Kshira Ghritani Cha।
Aharam Bhakshya Bhojyam Cha Naivedyam Pratigrihyatam॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Naivedyam Modakamayarituphalani Cha Samarpayami॥

No comments: