Friday, October 31, 2014

Jagaddhatri Stotram

shrI jagaddhAtrIstotraM

AdhArabhUte chAdheye dhRRitirUpe dhurandhare |
dhruve dhruvapade dhIre jagaddhAtri namo.astu te || 1 ||
shavAkAre shaktirUpe shaktisthe shaktivigrahe |
shAktAchArapriye devi jagaddhAtri namo.astu te || 2 ||
jayade jagadAnande jagadekaprapUjjite |
jaya sarvagate durge jagaddhAtri namo.astu te || 3 ||
sUkShmAtisukShmarUpe cha prANapAnAdirUpiNi |
bhAvAbhAvasvarUpe cha jagaddhAtri namo.astu te || 4 ||
kAlAdirUpe kAleshe kAlAkAla vibhedini |
sarvasvarUpe sarvaGYe jagaddhAtri namo.astu te || 5 ||
mahAvighne mahotsAhe mahAmAye varaprade |
prapa~nchasAre sAdhvIsho jagaddhAtri namo.astu te || 6 ||
agamye jagatAmAdhye mAheshvari varA~Ngane |
asheSha rUpe rUpasthe jagaddhAtri namo.astu te || 7 ||
dvisaptakoTimantrANAM shaktirUpe sanAtani |
sarvashaktisvarUpe cha jagaddhAtri namo.astu te || 8 ||
tIrthayaGYatapodAnayogasAre jaganmayi |
tvameva sarvaM sarvasthe jagaddhAtri namo.astu te || 9 ||
dayArUpe dayAdRRiShTe dayArdra duHkhamochani |
sarvApattArike durge jagaddhAtri namo.astu te || 10 ||
agamyadhAmadhAmasthe mahAyogisha-hRRitapure |
ameyabhAvakUtasthe jagaddhAtri namo.astu te || 11 ||No comments: