Thursday, October 30, 2014

Sri Vishnu Sahasranaamavali

1000 names of Sri Vishnu. Sahasranama in poetic stotra's format is  here.

1 OM vishvasmai namaH .
2 OM vishhNave namaH .
3 OM vashhaT.hkaaraaya namaH .
4 OM bhuutabhavyabhavatprabhave namaH .
5 OM bhuutakR^ite namaH .
6 OM bhuutabhR^ite namaH .
7 OM bhaavaaya namaH .
8 OM bhuutaatmane namaH .
9 OM bhuutabhaavanaaya namaH .
10 OM puutaatmane namaH .
11 OM paramaatmane namaH .
12 OM muktaanaaM paramagataye namaH .
13 OM avyayaaya namaH .
14 OM purushhaaya namaH .
15 OM saakshiNe namaH .
16 OM xetraGYaaya namaH .
17 OM aksharaaya namaH .
18 OM yogaaya namaH .
19 OM yogavidaaM netre namaH .
20 OM pradhaanapurushheshvaraaya namaH .
21 OM naarasiMhavapushhe namaH .
22 OM shriimate namaH .
23 OM keshavaaya namaH .
24 OM purushhottamaaya namaH .
25 OM sarvasmai namaH .
26 OM sharvaaya namaH .
27 OM shivaaya namaH .
28 OM sthaaNave namaH .
29 OM bhuutaadaye namaH .
30 OM nidhaye avyayaaya namaH .
31 OM sambhavaaya namaH .
32 OM bhaavanaaya namaH .
33 OM bhartre namaH .
34 OM prabhavaaya namaH .
35 OM prabhave namaH .
36 OM iishvaraaya namaH .
37 OM svayambhuve namaH .
38 OM shambhave namaH .
39 OM aadityaaya namaH .
40 OM pushhkaraakshaaya namaH .
41 OM mahaasvanaaya namaH .
42 OM anaadinidhanaaya namaH .
43 OM dhaatre namaH .
44 OM vidhaatre namaH .
45 OM dhaaturuttamaaya namaH .
46 OM aprameyaaya namaH .
47 OM hR^ishhiikeshaaya namaH .
48 OM padmanaabhaaya namaH .
49 OM amaraprabhave namaH .
50 OM vishvakarmaNe namaH .
51 OM manave namaH .
52 OM tvashhTre namaH .
53 OM sthavishhThaaya namaH .
54 OM sthaviraaya dhruvaaya namaH .
55 OM agrahyaaya namaH .
56 OM shaashvataaya namaH .
57 OM kR^ishhNaaya namaH .
58 OM lohitaakshaaya namaH .
59 OM pratardanaaya namaH .
60 OM prabhuutaaya namaH .
61 OM trikakubdhaamne namaH .
62 OM pavitraaya namaH .
63 OM maN^galaaya parasmai namaH .
64 OM iishaanaaya namaH .
65 OM praaNadaaya namaH .
66 OM praaNaaya namaH .
67 OM jyeshhThaaya namaH .
68 OM shreshhThaaya namaH .
69 OM prajaapataye namaH .
70 OM hiraNyagarbhaaya namaH .
71 OM bhuugarbhaaya namaH .
72 OM maadhavaaya namaH .
73 OM madhusuudanaaya namaH .
74 OM iishvaraaya namaH .
75 OM vikramiNe namaH .
76 OM dhanvine namaH .
77 OM medhaavine namaH .
78 OM vikramaaya namaH .
79 OM kramaaya namaH .
80 OM anuttamaaya namaH .
81 OM duraadharshhaaya namaH .
82 OM kR^itaGYaaya namaH .
83 OM kR^itaye namaH .
84 OM aatmavate namaH .
85 OM sureshaaya namaH .
86 OM sharaNaaya namaH .
87 OM sharmaNe namaH .
88 OM vishvaretase namaH .
89 OM prajaabhavaaya namaH .
90 OM anhe namaH .
91 OM saMvatsaraaya namaH .
92 OM vyaalaaya namaH .
93 OM pratyayaaya namaH .
94 OM sarvadarshanaaya namaH .
95 OM ajaaya namaH .
96 OM sarveshvaraaya namaH .
97 OM siddhaaya namaH .
98 OM siddhaye namaH .
99 OM sarvaadaye namaH .
100 OM achyutaaya namaH .
101 OM vR^ishhaakapaye namaH .
102 OM ameyaatmane namaH .
103 OM sarvayogaviniHsR^itaaya namaH .
104 OM vasave namaH .
105 OM vasumanase namaH .
106 OM satyaaya namaH .
107 OM samaatmane namaH .
108 OM sammitaaya namaH .
109 OM samaaya namaH .
110 OM amoghaaya namaH .
111 OM pu.nDariikaakshaaya namaH .
112 OM vR^ishhakarmaNe namaH .
113 OM vR^ishhaakR^itaye namaH .
114 OM rudraaya namaH .
115 OM bahushirase namaH .
116 OM babhrave namaH .
117 OM vishvayonaye namaH .
118 OM shuchishravase namaH .
119 OM amR^itaaya namaH .
120 OM shaashvatasthaaNave namaH .
121 OM varaarohaaya namaH .
122 OM mahaatapase namaH .
123 OM sarvagaaya namaH .
124 OM sarvavidbhaanave namaH .
125 OM vishvaksenaaya namaH .
126 OM janaardanaaya namaH .
127 OM vedaaya namaH .
128 OM vedavide namaH .
129 OM avyaN^gaaya namaH .
130 OM vedaaN^gaaya namaH .
131 OM vedavide namaH .
132 OM kavaye namaH .
133 OM lokaadhyakshaaya namaH .
134 OM suraadhyakshaaya namaH .
135 OM dharmaadhyakshaaya namaH .
136 OM kR^itaakR^itaaya namaH .
137 OM chaturaatmane namaH .
138 OM chaturvyuuhaaya namaH .
139 OM chaturdra.nshhtraaya namaH .
140 OM chaturbhujaaya namaH .
141 OM bhraajishhNave namaH .
142 OM bhojanaaya namaH .
143 OM bhoktre namaH .
144 OM sahishhNave namaH .
145 OM jagadaadijaaya namaH .
146 OM anaghaaya namaH .
147 OM vijayaaya namaH .
148 OM jetre namaH .
149 OM vishvayonaye namaH .
150 OM punarvasave namaH .
151 OM upendraaya namaH .
152 OM naamaaya namaH .
153 OM praa.nshave namaH .
154 OM amoghaaya namaH .
155 OM shuchaye namaH .
156 OM urjitaaya namaH .
157 OM atiindraaya namaH .
158 OM saN^grahaaya namaH .
159 OM sargaaya namaH .
160 OM dhR^itaatmane namaH .
161 OM niyamaaya namaH .
162 OM yamaaya namaH .
163 OM vedyaaya namaH .
164 OM vaidyaaya namaH .
165 OM sadaayogine namaH .
166 OM viiraghne namaH .
167 OM maadhavaaya namaH .
168 OM madhave namaH .
169 OM atiindriyaaya namaH .
170 OM mahaamaayaaya namaH .
171 OM mahotsaahaaya namaH .
172 OM mahaabalaaya namaH .
173 OM mahaabudhaaya namaH .
174 OM mahaaviiraaya namaH .
175 OM mahaashaktaye namaH .
176 OM mahaadyutaye namaH .
177 OM anirdeshyavapushhe namaH .
178 OM shriimate namaH .
179 OM ameyatmane namaH .
180 OM mahaadridhR^ishe namaH .
181 OM maheshvaasaaya namaH .
182 OM mahiibhartre namaH .
183 OM shriinivaasaaya namaH .
184 OM sataaMgataye namaH .
185 OM aniruddhaaya namaH .
186 OM suraana.ndaaya namaH .
187 OM govindaaya namaH .
188 OM govidaaMpataye namaH .
189 OM mariichaye namaH .
190 OM damanaaya namaH .
191 OM ha.nsaaya namaH .
192 OM suparNaaya namaH .
193 OM bhujagottamaaya namaH .
194 OM hiraNyanaabhaaya namaH .
195 OM sutapase namaH .
196 OM padmanaabhaaya namaH .
197 OM prajaapataye namaH .
198 OM amR^ityave namaH .
199 OM sarvadR^ishe namaH .
200 OM si.nhaaya namaH .
201 OM sa.ndhaadte namaH .
202 OM sandhimate namaH .
203 OM sthiraaya namaH .
204 OM ajaaya namaH .
205 OM durmarshhaNaaya namaH .
206 OM shaastre namaH .
207 OM vishrutaatmane namaH .
208 OM suraarighne namaH .
209 OM guruve namaH .
210 OM gurutamaaya namaH .
211 OM dhaamne namaH .
212 OM satyaaya namaH .
213 OM satyaparaakramaaya namaH .
214 OM nimishhaaya namaH .
215 OM animishhaaya namaH .
216 OM sragviiNe namaH .
217 OM vaachaspatayeudaaradhiye namaH .
218 OM agraNye namaH .
219 OM graamaNye namaH .
220 OM shriimate namaH .
221 OM nyaayaaya namaH .
222 OM netre namaH .
223 OM samiiraNaaya namaH .
224 OM sahasramuurdhne namaH .
225 OM vishvaatmane namaH .
226 OM sahasraakshaaya namaH .
227 OM sahasrapade namaH .
228 OM aavartanaaya namaH .
229 OM nivR^ittaatmane namaH .
230 OM sa.nvR^ittaaya namaH .
231 OM saMpramardanaaya namaH .
232 OM ahaHsa.nvartakaaya namaH .
233 OM vanhaye namaH .
234 OM anilaaya namaH .
235 OM dharaNiidharaaya namaH .
236 OM suprasaadaaya namaH .
237 OM prasannaatmane namaH .
238 OM vishvadhR^ishhe namaH .
239 OM vishvabhuje namaH .
240 OM vibhave namaH .
241 OM satkartre namaH .
242 OM satkR^itaaya namaH .
243 OM saadhave namaH .
244 OM jaanhave namaH .
245 OM naaraayaNaaya namaH .
246 OM naraaya namaH .
247 OM asa.nkhyeyaaya namaH .
248 OM aprameyaatmane namaH .
249 OM vishishhTaaya namaH .
250 OM shishhTakR^ite namaH .
251 OM shuchaye namaH .
252 OM siddhaarthaaya namaH .
253 OM siddhasa.nkalpaaya namaH .
254 OM siddhidaaya namaH .
255 OM siddhisaadhaaya namaH .
256 OM vR^ishhaahiNe namaH .
257 OM vR^ishhabhaaya namaH .
258 OM vishhNave namaH .
259 OM vR^ishhaparvaNe namaH .
260 OM vR^ishhodaraaya namaH .
261 OM vardhanaaya namaH .
262 OM vardhamaanaaya namaH .
263 OM viviktaaya namaH .
264 OM shrutisaagaraaya namaH .
265 OM subhujaaya namaH .
266 OM durdharaaya namaH .
267 OM vaagmine namaH .
268 OM mahendraaya namaH .
269 OM vasudaaya namaH .
270 OM vasave namaH .
271 OM naikaruupaaya namaH .
272 OM bR^ihad.hruupaaya namaH .
273 OM shipivishhTaaya namaH .
274 OM prakaashaaya namaH .
275 OM ojastejodyutidharaaya namaH .
276 OM prakaashaatmane namaH .
277 OM prataapanaaya namaH .
278 OM R^iddhaaya namaH .
279 OM spashhTaaksharaaya namaH .
280 OM ma.ntraaya namaH .
281 OM chandraa.nshave namaH .
282 OM bhaaskaradyutaye namaH .
283 OM amR^itaa.nshuudbhavaaya namaH .
284 OM bhaanave namaH .
285 OM shashabindave namaH .
286 OM sureshvaraaya namaH .
287 OM audhadhaaya namaH .
288 OM jagatahetave namaH .
289 OM satyadharmaparaakramaaya namaH .
290 OM bhuutabhavyabhavannaathaaya namaH .
291 OM pavanaaya namaH .
292 OM paavanaaya namaH .
293 OM analaaya namaH .
294 OM kaamaghne namaH .
295 OM kaamakR^ite namaH .
296 OM kaantaaya namaH .
297 OM kaamaaya namaH .
298 OM kaamapradaaya namaH .
299 OM prabhave namaH .
300 OM yugaadikR^ite namaH .
301 OM yugaavartaaya namaH .
302 OM naikamaayaaya namaH .
303 OM mahaashanaaya namaH .
304 OM adR^ishyaaya namaH .
305 OM vyaktaruupaaya namaH .
306 OM sahasrajite namaH .
307 OM anantajite namaH .
308 OM ishhTaaya namaH .
309 OM vishishhTaaya namaH .
310 OM shishhTeshhTaaya namaH .
311 OM shikha.nDine namaH .
312 OM nahushhaaya namaH .
313 OM vR^ishhaaya namaH .
314 OM krodhaagne namaH .
315 OM krodhakR^it.hkartre namaH .
316 OM vishvabaahave namaH .
317 OM mahiidharaaya namaH .
318 OM achyutaaya namaH .
319 OM prathitaaya namaH .
320 OM praaNaaya namaH .
321 OM praaNadaaya namaH .
322 OM vaasavaanujaaya namaH .
323 OM apaaM nidhaye namaH .
324 OM adhishhThaanaaya namaH .
325 OM apramattaaya namaH .
326 OM pratishhThitaaya namaH .
327 OM skandaaya namaH .
328 OM skandadharaaya namaH .
329 OM dhuryaaya namaH .
330 OM varadaaya namaH .
331 OM vaayuvaahanaaya namaH .
332 OM vaasudevaaya namaH .
333 OM bR^ihadbhaanave namaH .
334 OM aadidevaaya namaH .
335 OM purandaraaya namaH .
336 OM ashokaaya namaH .
337 OM taaraNaaya namaH .
338 OM taaraaya namaH .
339 OM shuuraaya namaH .
340 OM shauraye namaH .
341 OM janeshvaraaya namaH .
342 OM anukuulaaya namaH .
343 OM shataavartaaya namaH .
344 OM padmine namaH .
345 OM padmanibhekshaNaaya namaH .
346 OM padmanaabhaaya namaH .
347 OM aravindaaya namaH .
348 OM padmagarbhaaya namaH .
349 OM shariirabhR^ite namaH .
350 OM mahardhaye namaH .
351 OM R^iddhaaya namaH .
352 OM vR^iddhaatmane namaH .
353 OM mahaakshaaya namaH .
354 OM garuDadhvajaaya namaH .
355 OM atulaaya namaH .
356 OM sharabhaaya namaH .
357 OM bhiimaaya namaH .
358 OM samayaGYaaya namaH .
359 OM havirharaye namaH .
360 OM sarvalakshaNalakshaNaaya namaH .
361 OM lakshmiivate namaH .
362 OM samiti.njayaaya namaH .
363 OM viksharaaya namaH .
364 OM rohitaaya namaH .
365 OM maargaaya namaH .
366 OM hetave namaH .
367 OM daamodaraaya namaH .
368 OM sahaaya namaH .
369 OM mahiidharaaya namaH .
370 OM mahaabhaagaaya namaH .
371 OM vegavate namaH .
372 OM amitaashanaaya namaH .
373 OM udbhavaaya namaH .
374 OM kshobhanaaya namaH .
375 OM devaaya namaH .
376 OM shriigarbhaaya namaH .
377 OM parameshvaraaya namaH .
378 OM karaNaaya namaH .
379 OM kaaraNaaya namaH .
380 OM kartre namaH .
381 OM vikartre namaH .
382 OM gahanaaya namaH .
383 OM guhaaya namaH .
384 OM vyavasaayaaya namaH .
385 OM vyavasthaanaaya namaH .
386 OM sa.nsthaanaaya namaH .
386 OM sthaanadaaya namaH .
387 OM dhruvaaya namaH .
388 OM paraardhaye namaH .
390 OM paramaspashhTaaya namaH .
391 OM tushhTaaya namaH .
392 OM pushhTaaya namaH .
393 OM shubhekshaNaaya namaH .
394 OM raamaaya namaH .
395 OM viraamaaya namaH .
396 OM virajaaya namaH .
397 OM maargaaya namaH .
398 OM neyaaya namaH .
399 OM nayaaya namaH .
400 OM anayaaya namaH .
401 OM viiraayai namaH .
402 OM shaktimataaM shreshhThaayai namaH .
403 OM dharmaayai namaH .
404 OM dharmaviduttamaayai namaH .
405 OM vaiku.nThaayai namaH .
406 OM purushhaayai namaH .
407 OM praaNaayai namaH .
408 OM praaNadaayai namaH .
409 OM praNavaayai namaH .
410 OM pR^ithave namaH .
411 OM hiraNyagarbhaayai namaH .
412 OM shatrughnaayai namaH .
413 OM vyaaptaayai namaH .
414 OM vaayave namaH .
415 OM adhokshajaayai namaH .
416 OM R^itave namaH .
417 OM sudarshanaayai namaH .
418 OM kaalaayai namaH .
419 OM parameshhThine namaH .
420 OM parigrahaaya namaH .
421 OM ugraaya namaH .
422 OM sa.nvatsaraaya namaH .
423 OM dakshaaya namaH .
424 OM vishraamaaya namaH .
425 OM vishvadakshiNaaya namaH .
426 OM vistaaraaya namaH .
427 OM sthaavarasthaaNave namaH .
428 OM pramaaNaaya namaH .
429 OM biijamavyayaaya namaH .
430 OM arthaaya namaH .
431 OM anarthaaya namaH .
432 OM mahaakoshaaya namaH .
433 OM mahaabhogaaya namaH .
434 OM mahaadhanaaya namaH .
435 OM anirviNNaaya namaH .
436 OM sthavishhThaaya namaH .
437 OM abhuve namaH .
438 OM dharmayuupaaya namaH .
439 OM mahaamakhaaya namaH .
440 OM nakshatranemaye namaH .
441 OM nakshitriNe namaH .
442 OM kshamaaya namaH .
443 OM kshaamaaya namaH .
444 OM samiihanaaya namaH .
445 OM yaGYaaya namaH .
446 OM iijyaaya namaH .
447 OM mahejyaaya namaH .
448 OM kratave namaH .
449 OM satraaya namaH .
450 OM sataaMgataye namaH .
451 OM sarvadarshine namaH .
452 OM vimuktaatmane namaH .
453 OM sarvaGYaaya namaH .
454 OM GYaanamuttamaaya namaH .
455 OM suvrataaya namaH .
456 OM sumukhaaya namaH .
457 OM suukshmaaya namaH .
458 OM sughoshhaaya namaH .
459 OM sukhadaaya namaH .
460 OM suhR^ide namaH .
461 OM manoharaaya namaH .
462 OM jitakrodhaaya namaH .
463 OM viirabaahave namaH .
464 OM vidaaraNaaya namaH .
465 OM svaapanaaya namaH .
466 OM svavashaaya namaH .
467 OM vyaapine namaH .
468 OM naikaatmaana namaH .
469 OM naikakarmakR^ite namaH .
470 OM vatsaraaya namaH .
471 OM vatsalaaya namaH .
472 OM vatsine namaH .
473 OM ratnagarbhaaya namaH .
474 OM dhaneshvaraaya namaH .
475 OM dharmagupe namaH .
476 OM dharmakR^ite namaH .
477 OM dharmine namaH .
478 OM sate namaH .
479 OM asate namaH .
480 OM ksharaaya namaH .
481 OM aksharaaya namaH .
482 OM aviGYaatre namaH . 17
483 OM sahasraa.nshave namaH .
484 OM vidhaatre namaH .
485 OM kR^italakshaNaaya namaH . 44
486 OM gabhastinemaye namaH .
487 OM sattvasthaaya namaH .
488 OM si.nhaaya namaH .
489 OM bhuutamaheshvaraaya namaH .
490 OM aadidevaaya namaH .
491 OM mahaadevaaya namaH .
492 OM deveshaaya namaH .
493 OM devabhR^id.hgurave namaH .
494 OM uttaraaya namaH .
495 OM gopataye namaH .
496 OM goptre namaH .
497 OM GYaanagamyaaya namaH .
498 OM puraatanaaya namaH .
499 OM shariirabhuubhR^ite namaH .
500 OM bhoktre namaH .
501 OM kapiindraaya namaH .
502 OM bhuuridakshiNaaya namaH .
503 OM somapaaya namaH .
504 OM amR^itapaaya namaH .
505 OM somaaya namaH .
506 OM purujite namaH .
507 OM purusattamaaya namaH .
508 OM vinayaaya namaH .
509 OM jayaaya namaH .
510 OM satyasa.ndhaaya namaH .
511 OM daashaarhaaya namaH .
512 OM saatvataaM pataye namaH .
513 OM jiivaaya namaH .
514 OM vinayitaasaakshiNe namaH .
515 OM mukundaaya namaH .
516 OM amitavikramaaya namaH .
517 OM ambhonidhaye namaH .
518 OM anantaatmane namaH .
519 OM mahodadhishayaaya namaH .
520 OM anantakaaya namaH .
521 OM ajaaya namaH .
522 OM mahaarhaaya namaH .
523 OM svaabhaavyaaya namaH .
524 OM jitaamitraaya namaH .
525 OM pramodaaya namaH .
526 OM aanandaaya namaH .
527 OM nandanaaya namaH .
528 OM nandaaya namaH .
529 OM satyadharmaNe namaH .
530 OM trivikramaaya namaH .
531 OM maharshhayekapilaachaaryaaya namaH .
532 OM kR^itaGYaaya namaH .
533 OM mediniipataye namaH .
534 OM tripadaaya namaH .
535 OM tridashaadhyakshaaya namaH .
536 OM mahaashR^iN^gaaya namaH .
537 OM kR^itaantakR^ite namaH .
538 OM mahaavaraahaaya namaH .
539 OM govindaaya namaH .
540 OM sushheNaaya namaH . 187
541 OM kanakaaN^gadine namaH .
542 OM guhyaaya namaH .
543 OM gabhiiraaya namaH .
544 OM gahanaaya namaH .
545 OM guptaaya namaH .
546 OM chakragadaadharaaya namaH .
547 OM vedhase namaH .
548 OM svaaN^gaaya namaH .
549 OM ajitaaya namaH .
550 OM kR^ishhNaaya namaH .
551 OM dR^iDhaaya namaH .
552 OM sa.nkarshhaNaachyutaaya namaH .
553 OM varuNaaya namaH .
554 OM vaaruNaaya namaH .
555 OM vR^ikshaaya namaH .
546 OM pushhkaraakshaaya namaH .
547 OM mahaamanase namaH .
548 OM bhagavate namaH .
549 OM bhagaghne namaH .
560 OM aanandine namaH .
561 OM vanamaaline namaH .
562 OM halaayudhaaya namaH .
563 OM aadityaaya namaH .
564 OM jyotiraadityaaya namaH .
565 OM sahishhNuve namaH .
566 OM gatisattamaaya namaH .
567 OM sudhanvane namaH .
568 OM khaNDaparaashave namaH .
569 OM daaruNaaya namaH .
570 OM draviNapradaaya namaH .
571 OM divaspR^ishe namaH .
572 OM sarvadR^igvyaasaaya namaH .
573 OM vaachaspataye ayonijaaya namaH .
574 OM trisaamne namaH .
575 OM saamagaaya namaH .
576 OM saamne namaH .
577 OM nirvaaNaaya namaH .
578 OM bheshhajaaya namaH .
579 OM bhishhaje namaH .
580 OM sa.nnyaasakR^ite namaH .
581 OM shamaaya namaH .
582 OM shaantaaya namaH .
583 OM nishhThaayai namaH .
584 OM shaantyai namaH .
585 OM paraayNaaya namaH .
586 OM shubhaaN^gaaya namaH .
587 OM shaantidaaya namaH .
588 OM srashhTre namaH .
589 OM kumudaaya namaH .
590 OM kuvaleshaaya namaH .
591 OM gohitaaya namaH .
592 OM gopataye namaH .
593 OM goptre namaH .
594 OM vR^ishhabhaakshaaya namaH .
595 OM vR^ishhapriyaaya namaH .
596 OM anivartine namaH .
597 OM nivR^ittaatmane namaH .
598 OM sa.nksheptre namaH .
599 OM kshemakR^ite namaH .
600 OM shivaaya namaH .
601 OM shriivatsavakshe namaH .
602 OM shriivaasaaya namaH .
603 OM shriipataye namaH .
604 OM shriimataaM varaaya namaH .
605 OM shriidaaya namaH .
606 OM shriishaaya namaH .
607 OM shriinivaasaaya namaH .
608 OM shriinidhaye namaH .
609 OM shriivibhaavanaaya namaH .
610 OM shriidharaaya namaH .
611 OM shriikaraaya namaH .
612 OM shreyase namaH .
613 OM shriimate namaH .
614 OM lokatrayaashraaya namaH .
615 OM svakshaaya namaH .
616 OM svaaN^gaaya namaH .
617 OM shataanandaaya namaH .
618 OM nandye namaH .
619 OM jyotirgaNeshvaraaya namaH .
620 OM vijitaatmane namaH .
621 OM vidheyaatmane namaH .
622 OM satkiirtaye namaH .
623 OM chhinnasa.nshayaaya namaH .
624 OM udiirNaaya namaH .
625 OM sarvatachakshuse namaH .
626 OM aniishaaya namaH .
627 OM shaashvatasthiraaya namaH .
628 OM bhuushayaaya namaH .
629 OM bhuushhaNaaya namaH .
630 OM bhuutaye namaH .
631 OM vishokaaya namaH .
632 OM shokanaashanaaya namaH .
633 OM archishhmate namaH .
634 OM architaaya namaH .
635 OM kumbhaaya namaH .
636 OM vishuddhaatmane namaH .
637 OM vishodhanaaya namaH .
638 OM aniruddhaaya namaH .
639 OM apratirathaaya namaH .
640 OM pradyumnaaya namaH .
641 OM amitavikramaaya namaH .
642 OM kaalaneminighne namaH .
643 OM viiraaya namaH .
644 OM shauraye namaH .
645 OM shuurajaneshvaraaya namaH .
646 OM trilokaatmane namaH .
647 OM trilokeshaaya namaH .
648 OM keshavaaya namaH .
649 OM keshighne namaH .
650 OM haraye namaH .
651 OM kaamadevaaya namaH .
652 OM kaamapaalaaya namaH .
653 OM kaamine namaH .
654 OM kaantaaya namaH .
655 OM kR^itaagamaaya namaH .
656 OM anirdeshyavapushhe namaH .
657 OM vishhNave namaH .
658 OM viiraaya namaH .
659 OM anantaaya namaH .
660 OM dhana.njayaaya namaH .
661 OM brahmaNyaaya namaH .
662 OM brahmakR^ite namaH .
663 OM brahmaNe namaH .
664 OM braahmaNe namaH .
665 OM brahmavivardhanaaya namaH .
666 OM brahmavide namaH .
667 OM braahmaNaaya namaH .
668 OM brahmiNe namaH .
669 OM brahmaGYaaya namaH .
670 OM braahmaNapriyaaya namaH .
671 OM mahaakramaaya namaH .
672 OM mahaakarmaNe namaH .
673 OM mahaatejase namaH .
674 OM mahoragaaya namaH .
675 OM mahaakratve namaH .
676 OM mahaayajvane namaH .
677 OM mahaayaGYaaya namaH .
678 OM mahaahavishhe namaH .
679 OM stavyaaya namaH .
680 OM stavapriyaaya namaH .
681 OM stotraaya namaH .
682 OM stutaye namaH .
683 OM stotre namaH .
684 OM raNapriyaaya namaH .
685 OM puurNaaya namaH .
686 OM puurayitre namaH .
687 OM puNyaaya namaH .
688 OM puNyakiirtaye namaH .
689 OM anaamayaaya namaH .
690 OM manojavaaya namaH .
691 OM tiirthakaraaya namaH .
692 OM vasuretase namaH .
693 OM vasupradaaya namaH .
694 OM vaasudevaaya namaH .
695 OM vasave namaH .
696 OM vasumanase namaH .
697 OM havishhe namaH .
698 OM havishhe namaH .
699 OM sadgataye namaH .
700 OM sad.hR^itaye namaH .
701 OM sattaayai namaH .
702 OM sadbhuutaye namaH .
703 OM satparaayaNaaya namaH .
704 OM shuurasenaaya namaH .
705 OM yadushreshhThaaya namaH .
706 OM sannivaasaaya namaH .
707 OM suuyaamunaaya namaH .
708 OM bhuutaavaasaaya namaH .
709 OM vaasudevaaya namaH .
710 OM sarvaasunilayaaya namaH .
711 OM analaaya namaH .
712 OM darpaghne namaH .
713 OM darpadaaya namaH .
714 OM dR^iptaaya namaH .
715 OM durdharaaya namaH .
716 OM aparaajitaaya namaH .
717 OM vishvamuurtaye namaH .
718 OM mahaamuurtaye namaH .
719 OM diiptamuurtaye namaH .
720 OM amuurtimate namaH .
721 OM anekamuurtaye namaH .
722 OM avyaktaaya namaH .
723 OM shatamuurtaye namaH .
724 OM shataananaaya namaH .
725 OM ekaismai namaH .
726 OM naikasmai namaH .
727 OM savaaya namaH .
728 OM kaaya namaH .
729 OM kasmai namaH .
730 OM yasmai namaH .
731 OM tasmai namaH .
732 OM padamanuttamaaya namaH .
733 OM lokabandhave namaH .
734 OM lokanaathaaya namaH .
735 OM maadhavaaya namaH .
736 OM bhaktavatsalaaya namaH .
737 OM suvarNavarNaaya namaH .
738 OM hemaaN^gaaya namaH .
739 OM varaaN^gaaya namaH .
740 OM chandanaaN^gadine namaH .
741 OM viiraghne namaH .
742 OM vishhamaaya namaH .
743 OM shuunyaaya namaH .
744 OM ghR^itaashiishaaya namaH .
745 OM achalaaya namaH .
746 OM chalaaya namaH .
747 OM amaanine namaH .
748 OM maanadaaya namaH .
749 OM maanyaaya namaH .
750 OM lokasvaamine namaH .
751 OM trilokadhR^ishhe namaH .
752 OM sumedhase namaH .
753 OM medhajaaya namaH .
754 OM dhanyaaya namaH .
755 OM satyamedhase namaH .
756 OM dharaadharaaya namaH .
757 OM tejovR^ishhaaya namaH .
758 OM dyutidharaaya namaH .
759 OM sarvashastrabhR^itaaMvaraaya namaH .
760 OM pragrahaaya namaH .
761 OM nigrahaaya namaH .
762 OM vyagraaya namaH .
763 OM naikashR^iN^gaaya namaH .
764 OM gadaagrajaaya namaH .
765 OM chaturmuurtaye namaH .
766 OM chaturbaahave namaH .
767 OM chaturvyuuhaaya namaH .
768 OM chaturgataye namaH .
769 OM chaturaatmane namaH .
770 OM chaturbhaavaaya namaH .
771 OM chaturvedavide namaH .
772 OM ekapade namaH .
773 OM samaavartaaya namaH .
774 OM nivR^itaatmane namaH .
775 OM durjaaya namaH .
776 OM duratikramaaya namaH .
777 OM durlabhaaya namaH .
778 OM durgamaaya namaH .
779 OM durgaaya namaH .
780 OM duraavaasaaya namaH .
781 OM duraarighne namaH .
782 OM shubhaaN^gaaya namaH .
783 OM lokasaaraN^gaaya namaH .
784 OM sutantave namaH .
785 OM tantuvardhanaaya namaH .
786 OM indrakarmaNe namaH .
787 OM mahaakarmaNe namaH .
788 OM kR^itakarmaNe namaH .
789 OM kR^itaagamaaya namaH .
790 OM udbhavaaya namaH .
791 OM sundaraaya namaH .
792 OM sundaaya namaH .
793 OM ratnanaabhaaya namaH .
794 OM sulochanaaya namaH .
795 OM arkaaya namaH .
796 OM vaajasanaaya namaH .
797 OM shR^iN^gine namaH .
798 OM jayantaaya namaH .
799 OM sarvavijjayine namaH .
800 OM udbhavaaya namaH .
801 OM adhokshajaaya namaH .
802 OM sarvavaagiishvaraaya namaH .
803 OM mahaahR^idaaya namaH .
804 OM mahaagartaaya namaH .
805 OM mahaabhuutaaya namaH .
806 OM mahaanidhaye namaH .
807 OM kumudaaya namaH .
808 OM kundaraaya namaH .
809 OM kundaaya namaH .
810 OM parjanyaaya namaH .
811 OM paavanaaya namaH .
812 OM anilaaya namaH .
813 OM amR^itaa.nshaaya namaH .
814 OM amR^itavapushhe namaH .
815 OM sarvaGYaaya namaH .
816 OM sarvatomukhaaya namaH .
817 OM sulabhaaya namaH .
818 OM suvrataaya namaH .
819 OM siddhaaya namaH .
820 OM shatrujite namaH .
821 OM shatrutaapanaaya namaH .
822 OM nyagrodhaaya namaH .
823 OM udumbaraaya namaH .
824 OM ashvatthaaya namaH .
825 OM chaaNuuraandhranishhuudanaaya namaH .
826 OM sahasraarchishhe namaH .
827 OM saptajihvaaya namaH .
828 OM saptaidhase namaH .
829 OM saptavaahanaaya namaH .
830 OM amuurtaye namaH .
831 OM anaghaaya namaH .
832 OM achintyaaya namaH .
833 OM bhayakR^ite namaH .
834 OM bhayanaashanaaya namaH .
835 OM aNave namaH .
836 OM bR^ihate namaH .
837 OM kR^ishaaya namaH .
838 OM sthuulaaya namaH .
839 OM guNabhR^ite namaH .
840 OM nirguNaaya namaH .
841 OM mahate namaH .
842 OM adhR^itaaya namaH .
843 OM svadhR^itaaya namaH .
844 OM svaasyaaya namaH .
845 OM praagva.nshaaya namaH .
846 OM va.nshavardhanaaya namaH .
847 OM bhaarabhR^ite namaH .
848 OM kathitaaya namaH .
849 OM yogine namaH .
850 OM yogiishaaya namaH .
851 OM sarvakaamadaaya namaH .
852 OM aashramaaya namaH .
853 OM shramaNaaya namaH .
854 OM kshaamaaya namaH .
855 OM suparNaaya namaH .
856 OM vaayuvaahanaaya namaH .
857 OM dhanurdharaaya namaH .
858 OM dhanurvedaaya namaH .
859 OM da.nDaaya namaH .
860 OM damitre namaH .
861 OM damaaya namaH .
862 OM aparaajitaaya namaH .
863 OM sarvasahaaya namaH .
864 OM niyantre namaH .
865 OM niyamaaya namaH .
866 OM yamaaya namaH .
867 OM sattvavate namaH .
868 OM saattvikaaya namaH .
869 OM satyaaya namaH .
870 OM satyadharmaparaayaNaaya namaH .
871 OM abhipraayaaya namaH .
872 OM priyaarhaaya namaH .
873 OM arhaaya namaH .
874 OM priyakR^ite namaH .
875 OM priitivardhanaaya namaH .
876 OM vihaayasagataye namaH .
877 OM jyotishhe namaH .
878 OM suruchaye namaH .
879 OM hutabhuje namaH .
880 OM vibhave namaH .
881 OM ravaye namaH .
882 OM virochanaaya namaH .
883 OM suuryaaya namaH .
884 OM savitre namaH .
885 OM ravilochanaaya namaH .
886 OM anantaaya namaH .
887 OM hutabhuje namaH .
888 OM bhoktre namaH .
889 OM sukhadaaya namaH .
890 OM naikajaaya namaH .
891 OM agrajaaya namaH .
892 OM anirviNNaaya namaH .
893 OM sadaamarshhiNe namaH .
894 OM lokaadhishhThaanaaya namaH .
895 OM adbhuutaaya namaH .
896 OM sanaate namaH .
897 OM sanaatanatamaaya namaH .
898 OM kapilaaya namaH .
899 OM kapaye namaH .
900 OM avyayaaya namaH .
901 OM svastidaaya namaH .
902 OM svastikR^ite namaH .
903 OM svastaye namaH .
904 OM svastibhuje namaH .
905 OM svastidakshiNaaya namaH .
906 OM araudraaya namaH .
907 OM kuNDaline namaH .
908 OM chakriNe namaH .
909 OM vikramiNe namaH .
910 OM urjitashaasanaaya namaH .
911 OM shabdaatigaaya namaH .
912 OM shabdasahaaya namaH .
913 OM shishiraaya namaH .
914 OM sharvariikaraaya namaH .
915 OM akruuraaya namaH .
916 OM peshalaaya namaH .
917 OM dakshaaya namaH .
918 OM dakshiNaaya namaH .
919 OM kshamiNaaM varaaya namaH .
920 OM vidvattamaaya namaH .
921 OM viitabhayaaya namaH .
922 OM puNyashravaNakiirtanaaya namaH .
923 OM uttaaraNaaya namaH .
924 OM dushhkR^itighne namaH .
925 OM puNyaaya namaH .
926 OM dusvapnanaashaaya namaH .
927 OM viiraghne namaH .
928 OM rakshaNaaya namaH .
929 OM sadabhyo namaH .
930 OM jiivanaaya namaH .
931 OM paryavasthitaaya namaH .
932 OM anantaruupaaya namaH .
933 OM anantashriye namaH .
934 OM jitamanyave namaH .
935 OM bhayaapahaaya namaH .
936 OM chaturasraaya namaH .
937 OM gabhiiraatmane namaH .
938 OM vidishaaya namaH .
939 OM vyaadishaaya namaH .
940 OM dishaaya namaH .
941 OM anaadaye namaH .
942 OM bhuvobhuve namaH .
943 OM lakshmai namaH .
944 OM sudhiiraaya namaH .
945 OM ruchiraaN^gadaaya namaH .
946 OM jananaaya namaH .
947 OM janajanmaadaye namaH .
948 OM bhiimaaya namaH .
949 OM bhiimaparaakramaaya namaH .
950 OM aadhaaranilayaaya namaH .
951 OM dhaatre namaH .
952 OM pushhpahaasaaya namaH .
953 OM prajaagaraaya namaH .
954 OM urdhvagaaya namaH .
955 OM satpathaachaaraaya namaH .
956 OM praaNadaaya namaH .
957 OM praNavaaya namaH .
958 OM paNaaya namaH .
959 OM pramaaNaaya namaH .
960 OM praaNanilayaaya namaH .
961 OM praaNabhR^ite namaH .
962 OM praaNajiivaaya namaH .
963 OM tattvaaya namaH .
964 OM tattvavide namaH .
965 OM ekaatmane namaH .
966 OM janmamR^ityujaraatigaaya namaH .
967 OM bhurbhuvaH svastarave namaH .
968 OM taaraaya namaH .
969 OM savitre namaH .
970 OM prapitaamahaaya namaH .
971 OM yaGYaaya namaH .
972 OM yaGYapataye namaH .
973 OM yajvane namaH .
974 OM yaGYaaN^gaaya namaH .
975 OM yaGYavaahanaaya namaH .
976 OM yaGYabhR^ite namaH .
977 OM yaGYakR^ite namaH .
978 OM yaGYine namaH .
979 OM yaGYabhuje namaH .
980 OM yaGYasaadhanaaya namaH .
981 OM yaGYaantakR^ite namaH .
982 OM yaGYaguhyaaya namaH .
983 OM annaaya namaH .
984 OM annaadaaya namaH .
985 OM aatmayonaye namaH .
986 OM svayaMjaataaya namaH .
987 OM vaikhaanaaya namaH .
988 OM saamagaayanaaya namaH .
989 OM devakiinandanaaya namaH .
990 OM srashhTre namaH .
991 OM kshitiishaaya namaH .
992 OM paapanaashanaaya namaH .
993 OM sha.nkhabhR^ite namaH .
994 OM nandakine namaH .
995 OM chakriNe namaH .
996 OM sharN^gadhanvane namaH .
997 OM gadaadharaaya namaH .
998 OM rathaaN^gpaaNaye namaH .
999 OM akshobhyaaya namaH .
1000 OM sarvapraharaNaayudhaaya namaH .

No comments: