Saturday, August 29, 2015

Gayatri Hridayam

From Devi Bhagavatam

bhagavan devadevesha bhUtabhavya jagatprabho |
kavacham cha shrutam divyam gAyatrI mantra vigraham ||1||
adhunA shrotumicChAmi gAyatrIhrudayam param |
yaddhAraNAd-bhavet-puNyam gAyatrIjapato akhilam ||2||
shrI nArAyaNa uvAcha
devyAshcha hrudayam proktam nAradAtharvaNe sphuTam |
tadevAham pravakshyAmi rahasyAti-rahasyakam ||3||
virADrUpAm mahAdevIm gAyatrIm vedamAtaram |
dhyAtvA tasyAst-vathAmgeshu dhyAyedetAshcha devatAh ||4||
pinDa-brahmAnDayoraikyAd-bhAvayet-svanou tathA |
devIrUpe nije dehe tanmayatvAya sAdhakah ||5||
nAdevo abhyarcha-yeddevamiti vedavido viduh |
tato abhedAya kAye sve bhAvayed-devatA imAh ||6||
atha tatsampravakshyAmi tanmayatvamayo bhavet |
gAyatrIhrudayasyA-syApyahameva rushih smrutah ||7||
gAyatrIcChanda uddishTam devatA parameshvarI |
pUrvoktena prakAreNa kuryAdamgAni paT kramAt ||
Asane vijane deshe dhyAyed-ekAgra-mAnasah ||8||

athArtha-nyAsah || dyourmUrdhni daivatam ||
dantapanktAvashvinou || ubhe sandhye choshThou ||
mukhamagnih || jihvA sarasvatI || grIvAyAm tu bruhaspatih
|| stanayorvasavo ashTou || bAhnormarutah || hrudaye parjanyah ||AkAshamudaram || nAbhAvantariksham || kaTyorindrAgnI ||jaghane vigyAnadhanah prajApatih || kailAsamalaye Uru ||vishvedevA jAnvoh || janghAyAm koushikah || guhyamayane ||Uru pitarah || pAdou pruthivI || vanaspatayongulIshu ||rushayo romANi || nakhAni muhUrtAni || asthishu grahAh ||asrunmAmsamrutavah || samvatsarA vai nimisham || ahorAtrAvAdityash-chandramAh || pravarAm divyAm gAyatrIm sahasranetrAm sharaNamaham prapadye || om tatsaviturvareNyAya namah || om tatpUrvAjayAya namah || tatprAtar-AdityAya namah || tatprAtar-Aditya-pratishThAyai namah ||prAtaradhIyAno rAtrikrutam pApam nAshayati || sAyamadhIyAno divasakrutam pApam nAshayati || sAyamprAtaradhIyAnah apApo bhavati || sarva-tIrtheshu snAto bhavati || sarvairdevairgyAto bhavati || avAchya-vachanAt-pUto bhavati || abhakshya-bhakshaNAt-pUto bhavati || abhojya-bhojanAt-pUto bhavati || achoshya-choshaNAt-pUto bhavati || asAdhyasAdhanAt-pUto bhavati || dushpatigraha-shatasahasrAt-pUto bhavati || sarva-pratigrahAt-pUto bhavati || pamnktidUshaNAt-pUto bhavati || amruta-vachanAt-pUto bhavati ||athAbrahmachArI brahmachArI bhavati || anena hrudayenAdhItena kratu-sahasreNeshTam bhavati || shashTishatasahasra-gAyatryA japyAni phalAni bhavanti || ashTou brAhmaNAn-samyaggrAhayet || tasya siddhirbhavati || ya idam nityamadhIyAno brAhmaNah prAtah shuchih sarvapApaih pramuchyatra iti || brahmaloke mahIyate || ityAha bhagavAn shrInArAyaNah ||

iti shrIdevIbhAgavate mahApurANe dvAdasha-skandhe gAyatrIhrudayam nAma chaturtho adhyAyah ||

No comments: