Saturday, August 8, 2015

Krishna's Hymn to Shiva

From Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva

atha saptAshItitamo.adhyAyaH
shrIviShNukR^itA shivastutiH

vaishampAyana uvAcha

evaM bahuvidhairbhUtaiH pishAchairuragaiH saha |
Agatya bhagavAnrudraH sha~Nkaro vR^ishavAhanaH ||3-87-1
dadarsha viShNuM deveshaM tapantaM tapa uttamam |
juhvAnamagniM vidhivaddravyairmedhyairjagatpatim ||2
garuDAhR^itakAShThaM tu jaTilaM chIravAsasam |
chakreNAnItakusumaM khaDgANItakushaM tathA ||3
gadAkR^itasamAchAraM devadevaM janArdanam |
indrAdyairdevasa~Nghaishcha vR^itaM munigaNaiH saha ||4
achintyaM sarvabhUtAnAM dhyAyantaM kimapi prabhum |
avaruhya vR^iShAchCharvo bhagavAnbhUtabhAvanaH ||5
tataH prItaH prasannAtmA lalATAkSha umApatiH |
tato bhUtapishAchAshcha rAkShasA guhyakAstathA ||6
munayo vipravaryAshcha jayashabdaM prachakrire |
jaya deva jagannAtha jaya rudra janArdana ||7
jaya viShNo hR^iShIkesha nArAyaNa parAyaNa |
jaya rudra purANAtma~njaya deva hareshvara ||8
Adideva jagannAtha jaya sha~Nkara bhAvana |
jaya kaustubhadIptA~Nga jaya bhasmavirAjita ||9
jaya chakragadApANe jaya shUliMstrilochana |
jaya mauktikadIptA~Nga jaya nAgavibhUShaNa ||10
iti te munayaH sarve praNAmaM chakrire harim |
tata utthAya bhagavAndR^iShTvA devamavasthitam ||11
vR^iShadvajaM virUpAkShaM sha~NkaraM nIlalohitam |
tato hR^iShTamanA viShNustuShTAva haramIshvaram ||12

shrIbhagavAnuvAcha

namaste shitikaNThAya nIlagrIvAya vedhase |
namaste shochiShe astu namaste upavAsine ||13
namaste mIDhuShe astu namaste gadine hara |
namaste vishvatanave vR^iShAya vR^iSharUpiNe ||14
amUrtAya cha devAya namaste.astu pinAkine |
namaH kubjAya kUpAya shivAya shivarUpiNe ||15
namastuShTAya tuNDAya namastuTituTAya cha |
namaH shivAya shAntAya girishAya cha te namaH ||16
namo harAya hiprAya namo hariharAya cha |
namo.aghorAya ghorAya ghoraghorapriyAya cha ||17
namo.aghaNTAya ghaNTAya namo ghaTighaTAya cha |
namaH shivAya shAntAya girishAya cha te namaH ||18
namo virUparUpAya purAya purahAriNe |
nama AdyAya bIjAya shuchaye.aShTasvarUpiNe ||19
namaH pinAkahastAya namaH shUlAsidhAriNe |
namaH khaTvA~NgahastAya namaste kR^ittivAsase ||20
namaste devadevAya nama AkAshamUrtaye |
harAya harirUpAya namaste tigmatejase ||21
bhaktapriyAya bhaktAya bhaktAnAM varadAyine |
namo.abhramUrtaye deva jaganmUrtidharAya cha ||22
namashchandrAya devAya sUryAya cha namo namaH |
namaH pradhAnadevAya bhUtAnAM pataye namaH ||23
karAlAya cha muNDAya vikR^itAya kapardine |
ajAya cha namastubhyaM bhUtabhAvanabhAvana ||24
namo.astu harikeshAya pi~NgalAya namo namaH |
namaste.abhIShuhastAya bhIrubhIruharAya cha ||25
harAya bhItirUpAya ghorANAM bhItidAyine |
namo dakShamakhaghnAya bhaganetrApahAriNe ||26
umApate namastubhyaM kailAsanilayAya cha |
AdidevAya devAya bhavAya bhavarUpiNe ||327
namaH kapAlahastAya namo.ajamathanAya cha |
tryambakAya namastubhyaM tryakShAya cha shivAya cha ||28
varadAya vareNyAya namaste chandrashekhara |
nama idhmAya haviShe dhruvAya cha kR^ishAya cha ||29
namaste shaktiyuktAya nAgapAshapriyAya cha |
virUpAya surUpAya madyapAnapriyAya cha ||30
shmashAnarataye nityaM jayashabdapriyAya cha |
kharapriyAya kharvAya kharAya khararUpiNe ||31
bhadrapriyAya bhadrAya bhadrarUpadharAya cha |
virUpAya surUpAya mahAghorAya te namaH ||32
ghaNTAya ghaNTabhUShAya ghaNTabhUShaNabhUShiNe |
tIvrAya tIvrarUpAya tIvrarUpapriyAya cha ||33
nagnAya nagnarUpAya nagnarUpapriyAya cha |
bhUtAvAsa namastubhyaM sarvAvAsa namo namaH ||34
namaH sarvAtmane tubhyam namaste bhUtidAyaka |
namaste vAmadevAya mahAdevAya te namaH ||35
kA nu vAkstutirUpA te ko nu stotuM prashaknuyAt |
kasya vA sphurate jihvA stutau stutimatAM vara ||36
kShamasva bhagavandeva bhakto.ahaM trAhi mAM hara |
sarvAtmansarvabhUtesha trAhi mAM satatam hara||37
rakSha deva jagannAtha lokAnsarvAtmanA hara |
trAhi bhaktAnsadA deva bhaktapriya sadA hara ||38

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM viShNukR^iteshvarastutau saptAshItitamo.adhyAyaH

No comments: