Monday, August 3, 2015

Sarveshtapradam Gajanana Stotram

From Mudgala Purana
shrIgaNeshAya namaH |
kapila uvAcha |
namaste vighnarAjAya bhaktAnAM vighnahAriNe |
abhaktAnAM visheSheNa vighnakartre namo namaH || 1||
AkAshAya cha bhUtAnAM manase chAmareShu te |
buddhyairindriyavargeShu trividhAya namo namaH || 2||
dehAnAM bindurUpAya moharUpAya dehinAm |
tayorabhedabhAveShu bodhAya te namo namaH || 3||
sA~NkhyAya vai videhAnAM saMyogAnAM nijAtmane |
chaturNAM pa~ncha mAyaiva sarvatra te namo namaH || 4||
nAmarUpAtmakAnAM vai shaktirUpAya te namaH |
AtmanAM ravaye tubhyaM herambAya namo namaH || 5||
AnandAnAM mahAviShNurUpAya neti dhAriNAm |
sha~NkarAya cha sarveShAM saMyoge gaNapAya te || 6||
karmaNAM karmayogAya GYAnayogAya jAnatAm|
sameShu samarUpAya lambodara namo.astu te || 7||
svAdhInAnAM gaNAdhyaxa sahajAya namo namaH |
teShAmabhedabhAveShu svAnandAya cha te namaH || 8||
nirmAyikasvarUpANAmayogAya namo namaH |
yogAnAM yogarUpAya gaNeshAya namo namaH || 9||
shAntiyogapradAtre te shAntiyogamayAya cha |
kiM staumi tatra devesha atastvAM praNamAmyaham || 10||
tatastaM gaNanAtho vai jagAda bhaktamuttamam |
harSheNa mahatA yukto harShayanmunisattama || 11||
shrIgaNesha uvAcha |
tvayA kR^itaM madIyaM yatstotraM yogapradaM bhavet |
dharmArthakAmamoxANAM dAyakaM prabhaviShyati || 12||
varaM varaya mattastvaM dAsyAmi bhaktiyantritaH |
tvatsamo na bhavettAta tattvaGYAnaprakAshakaH || 13||
tasya tadvachanaM shrutvA kapilastamuvAcha ha |
tvadIyAmachalAM bhaktiM dehi vighnesha me parAm || 14||
tvadIyabhUShaNaM daityo hR^itvA sadyo jagAma ha |
tatashchintAmaNiM nAtha taM jitvA maNimAnaya || 15||
yadAhaM tvAM smariShyAmi tadAtmAnaM pradarshaya |
etadeva varaM pUrNaM dehi nAtha namo.astu te || 16||
gR^itsamada uvAcha | tasya tadvachanaM shrutvA harShayukto gajAnanaH |
uvAcha taM mahAbhaktaM premayuktaM visheShataH || 17||
tvayA yatprArthitaM viShNo tatsarvaM prabhaviShyati |
tava putro bhaviShyAmi gaNAsuravadhAya cha || 18||

iti shrImudgalapurANe gajAnanastotraM samAptam |

No comments: