Wednesday, August 19, 2015

Nava Naaga Stotra

Anantam Vasukim Shesham
Padmanabham cha Kambalam
Shankhapalam Dhartarashtram
Taxakam Kaliyam Tatha

Etani Nava Navaami Naganancha Mahatmana
Sayam Patenityam Prathahkaale Visheshita
Tasya Vishabhayam Naasti Sarvatra Vijayaa Bhaveth

No comments: