Tuesday, November 18, 2014

Bagalamukhi Shatanama Stotram

100 Names of Sri Bagalamukhi Devi

vagalAmukhyaH shatanAmastotram

auM vashinI vashapUjyA cha valikA vasudA vasuH |
vAgvAdinI vayorUpA balAbalavatI tathA ||
viShamA vikaTA vedhA vishAlA vimanA vidhiH |
vidyA cha vedarUpA cha bandhyA cha veshadhAriNI ||
veNI cha vikaTA veshyA nAnAvesha parichChadA |
vayo rUpA cha vRRiddhA vikalA vasumatIti cha ||
vagalA vAmanI devI viShNupUjyA vinodinI |
vaiShNavI shiShNa mAtA cha vArAhI brAhmaNI varA ||
valAvalavatI vAlA vidheshcha paripUjitA |
vishiShTA brahmapUjyA cha nAnAvesha vinodinI ||
vaikuNTharUpiNI brAhmI vidhipUjyA vidhuntudA |
vallabhA valarUpA cha asheSha valadhAriNI ||
vedaGYA vedamAtA cha vishAla nayanojjvalA |
vedamAtA vimAtA cha vedagarbhA vimokShaNI ||
virUpAkShI valA vAlI kRRiShNavimalarUpiNI |
vArAhI cha valAkA cha valino varNarUpiNo ||
gandhinI gandharUpA cha gayAga~NgAprabhA tathA |
govardhanI cha govindapUjitA cha gadAdharI ||
gahanA guhyarUpA cha gorUpA gokuleshvarI |
golokavAsinI chaiva nityA golokarUpiNI ||
garimA cha gariShThA nityA govardhanarUpiNI |
ga~NgAdharI cha govindA govindapUjitA gadA ||
gahanA guhyarUpA cha tathaiva gandharUpiNI |
gaNArhA gAnadAgAnarUpiNI gaNa mohinI ||
nIlamAlA manonmattA lalajihvA lalATinI |
AnandarUpiNI AdyA AchArya svAMshurUpiNI ||
mUrtishcha mukhyarUpA cha mahAmokShapradAyinI |
khelat kha~njagAmI cha khelA khalakhalA tathA ||
IshvarI IshvarArAdhyA akAra auM svarUpiNI |
varNA cha vagalAmukhyAH shatanAma itIritam ||

aShTottarashataM nAma yaH pathennityamuttamam |
sarvasiddhIshvaro bhUtvA devIputro bhavettusaH ||
trisandhyaM yaH pathennityaM tasya siddhiH prajAyate |
nAnyathA phalabhAgIsyAt kalpakoTishatairapi ||

iti shrIkAlIvilAsatantre shrIvagalAmukhyAH shatanAmastrotraM samAptam

No comments: