Thursday, November 13, 2014

Maha Kaalabhairavam Stotram

yaM yaM yaM yakSharUpaM
dashadishividitaM bhUmikampAyamAnaM
saM saM saMhAramUrtiM
shiramukuTajaTA shekharaMchandrabimbam |
daM daM daM dIrghakAyaM
vikritanakha mukhaM chordhvaromaM karAlaM
paM paM paM pApanAshaM
praNamata satataM bhairavaM kShetrapAlam || 1||
raM raM raM raktavarNaM\
kaTikaTitatanuM tIkShNadaMShTrAkarAlaM
ghaM ghaM ghaM ghoSha ghoShaM
gha gha gha gha ghaTitaM gharjharaM ghUra nAdam |
kaM kaM kaM kAlapAshaM
druk druk dR^iDhitaM jvAlitaM kAmadAhaM
taM taM taM divyadehaM\,
praNAmata satataM\,
bhairavaM kShetrapAlam || 2||
laM laM laM laM vadanAthaM
la la la la lalitaM dIrgha jihvA karAlaM
dhUM dhUM dhUM dhUmravarNaM
sphuTa vikaTamukhaM bhAskaraM bhImarUpam |
ruM ruM ruM rUNDamAlaM\,
ravitha mahigataM tAmranetraM karAlam
naM naM naM nagnabhUShaM \,
praNamata satataM\, bhairavaM kShetrapAlam || 3||
vaM vaM vAyuvehaM natajana
sadayaM brahmasAraM paramataM
khaM khaM khaDgahastaM
tribhuvanavilayaM bhAskaraM bhImarUpam |
chaM chaM chalitvA.achala
chala chalita chAlitaM bhUmichakraM
maM maM mAyi rUpaM praNamata
satataM bhairavaM kShetra pAlam || 4||
shaM shaM shaM sha~NkhahastaM\,
shashikaradhavalaM\, mukha sampUrNa tejaM
maM maM maM maM mahAntaM\,
kulamachula kulaM mantra guptaM sunityam |
yaM yaM yaM bhUtanAthaM\,
kili kili kalitaM bAlakeli pradahAnaM
AM AM AM AntarikShaM \,
praNamata satataM\, bhairavaM kShetrapAlam || 5||
khaM khaM khaM khaDgabhedaM\,
viShamamR^itamayaM kAla kAlaM karAlaM
kShaM kShaM kShaM kShepravegaM\,
daha daha dahanaM\, tapta sandIpya mAnam |
hauM hauM hauMkAranAdaM\,
prakaTita gahanaM garjitai bhUmikampaM
vaM vaM vaM vAlalIlaM\,
praNamata satataM\, bhairavaM kShetrapAlam || 6||
saM saM saM siddhiyogaM\,
sakalaguNamakhaM\, devadevaM prasannaM
paM paM paM padmanAbhaM\,
hariharamayanaM chandrasUryAgni netram |
aiM aiM aiM aishvaryanAthaM\,
satatabhayaharaM\, pUrvadevasvarUpaM
rauM rauM rauM raudrarUpaM\,
praNamata satataM\, bhairavaM kShetrapAlam || 7||
haM haM haM haMsayAnaM\,
hasitakalahakaM\, muktayogAtta hAsaM\,
dhaM dhaM dhaM netrarUpaM\,
shiramukuTa jaTAbandha bandhAgra hastam |
taM taM ta.nkAnAdaM\, tridalasatalataM\, kAmagarvApahAraM\,
bhruM bhruM bhruM bhUtanAthaM\,
praNamata satataM\, bhairavaM kShetrapAlam || 8||
iti mahAkAlabhairavAShTakaM sampUrNam |

namo bhUtanAthaM namo pretanAthaM
namaH kAlakAlaM namaH rudramAlam |
namaH kAlikApremalolaM karAlaM
namo bhairavaM kAshikAkShetrapAlam ||

No comments: