Thursday, November 20, 2014

Chinnamasta Sahasranama Stotram

shrIchchhinnamastAsahasranAmastotraM

shrIgaNeshAya namaH |

shrIdevyuvAcha |
devadeva mahAdeva sarvashAstravidA.nvara |
kR^ipAM kuru jagannAtha kathayasva mama prabho || 1||
prachaNDachaNDikA devI sarvalokahitaiShiNI |
tasyAshcha kathitaM sarvaM stavaM cha kavachAdikam || 2||
idAnIM chhinnamastAyA nAmnAM sAhasrakaM shubham |
tvaM prakAshaya me deva kR^ipayA bhaktavatsala || 3||
shrIshiva uvAcha |
shrR^iNu devi pravakShyAmi chchhinnAyAH sumanoharam |
gopanIyaM prayatnena yadIchchhedAtmano hitam || 4||
na vaktavyaM cha kutrApi prANaiH kaNThagatairapi |
tachchhR^iNuShva maheshAni sarvaM tatkathayAmi te || 5||
vinA pUjAM vinA dhyAnaM vinA jApyena siddhyati |
vinA dhyAnaM tathA devi vinA bhUtAdishodhanam || 6||
paThanAdeva siddhiH syAtsatyaM satyaM varAnane |
purA kailAsashikhare sarvadevasabhAlaye || 7||
paripaprachchha kathitaM tathA shrR^iNu varAnane |
OM asya shrIprachaNDachaNDikAsahasranAmastotrasya bhairava R^iShiH \,
samrAT chhandaH \, prachaNDachaNDikA devatA \,
dharmArthakAmamokShArthe pAThe viniyogaH || 8||
OM prachaNDachaNDikA chaNDA chaNDadaityavinAshinI |
chAmuNDA cha sachaNDA cha chapalA chArudehinI || 9||
lalajihvA chaladraktA chAruchandranibhAnanA |
chakorAkShI chaNDanAdA cha~nchalA cha manonmadA || 10||
chetanA chitisa.nsthA cha chitkalA j~nAnarUpiNI |
mahAbhaya~NkarI devI varadAbhayadhAriNI || 11||
bhavADhyA bhavarUpA cha bhavabandhavimochinI |
bhavAnI bhuvaneshI cha bhavasa.nsAratAriNI || 12||
bhavAbdhirbhavamokShA cha bhavabandhavighAtinI |
bhAgIrathI bhagasthA cha bhAgyabhogapradAyinI || 13||
kamalA kAmadA durgA durgabandhavimochinI |
durddarshanA durgarUpA durj~neyA durganAshinI || 14||
dInaduHkhaharA nityA nityashokavinAshinI |
nityAnandamayA devI nityaM kalyANakAriNI || 15||
sarvArthasAdhanakarI sarvasiddhisvarUpiNI |
sarvakShobhaNashaktishcha sarvavidrAviNI parA || 16||
sarvara~njanashaktishcha sarvonmAdasvarUpiNI |
sarvadA siddhidAtrI cha siddhavidyAsvarUpiNI || 17||
sakalA niShkalA siddhA kalAtItA kalAmayI |
kulaj~nA kularUpA cha chakShurAnandadAyinI || 18||
kulInA sAmarUpA cha kAmarUpA manoharA |
kamalasthA ka~njamukhI ku~njareshvaragAminI || 19||
kularUpA koTarAkShI kamalaishvaryadAyinI |
kuntI kakudminI kullA kurukullA karAlikA || 20||
kAmeshvarI kAmamAtA kAmatApavimochinI |
kAmarUpA kAmasatvA kAmakautukakAriNI || 21||
kAruNyahR^idayA krIMkrIMmantrarUpA cha koTarA |
kaumodakI kumudinI kaivalyA kulavAsinI || 22||
keshavI keshavArAdhyA keshidaityaniShUdinI |
kleshahA klesharahitA kleshasa~NghavinAshinI || 23||
karAlI cha karAlAsyA karAlAsuranAshinI |
karAlacharmAsidharA karAlakalanAshinI || 24||
ka~NkinI ka~NkaniratA kapAlavaradhAriNI |
khaDgahastA trinetrA cha khaNDamuNDAsidhAriNI || 25||
khalahA khalahantrI cha kSharantI khagatA sadA |
ga~NgAgautamapUjyA cha gaurI gandharvavAsinI || 26||
gandharvA gagaNArAdhyA gaNA gandharvasevitA |
gaNatkAragaNA devI nirguNA cha guNAtmikA || 27||
guNatA guNadAtrI cha guNagauravadAyinI |
gaNeshamAtA gambhIrA gagaNA jyotikAriNI || 28||
gaurA~NgI cha gayA gamyA gautamasthAnavAsinI |
gadAdharapriyA j~neyA j~nAnagamyA guheshvarI || 29||
gAyatrI cha guNavatI guNAtItA guNeshvarI |
gaNeshajananI devI gaNeshavaradAyinI || 30||
gaNAdhyakShanutA nityA gaNAdhyakShaprapUjitA |
girIsharamaNI devI girIshaparivanditA || 31||
gatidA gatihA gItA gautamI gurusevitA |
gurupUjyA guruyutA gurusevanatatparA || 32||
gandhadvArA cha gandhADhyA gandhAtmA gandhakAriNI |
gIrvANapatisampUjyA gIrvANapatituShTidA || 33||
gIrvANAdhisharamaNI gIrvANAdhishavanditA |
gIrvANAdhishasa.nsevyA gIrvANAdhishaharShadA || 34||
gAnashaktirgAnagamyA gAnashaktipradAyinI |
gAnavidyA gAnasiddhA gAnasantuShTamAnasA || 35||
gAnAtItA gAnagItA gAnaharShaprapUritA |
gandharvapatisa.nhR^iShTA gandharvaguNamaNDitA || 36||
gandharvagaNasa.nsevyA gandharvagaNamadhyagA |
gandharvagaNakushalA gandharvagaNapUjitA || 37||
gandharvagaNaniratA gandharvagaNabhUShitA |
ghargharA ghorarUpA cha ghoraghurghuranAdinI || 38||
gharmabindusamudbhUtA gharmabindusvarUpiNI |
ghaNTAravA ghanaravA ghanarUpA ghanodarI || 39||
ghorasatvA cha ghanadA ghaNTAnAdavinodanI |
ghorachANDAlinI ghorA ghorachaNDavinAshinI || 40||
ghoradAnavadamanI ghoradAnavanAshinI |
ghorakarmAdirahitA ghorakarmaniShevitA || 41||
ghoratatvamayI devI ghoratatvavimochanI |
ghorakarmAdirahitA ghorakarmAdipUritA || 42||
ghorakarmAdiniratA ghorakarmapravarddhinI |
ghorabhUtapramathinI ghoravetAlanAshinI || 43||
ghoradAvAgnidamanI ghorashatruniShUdinI |
ghoramantrayutA chaiva ghoramantraprapUjitA || 44||
ghoramantramanobhij~nA ghoramantraphalapradA |
ghoramantranidhishchaiva ghoramantrakR^itAspadA || 45||
ghoramantreshvarI devI ghoramantrArthamAnasA |
ghoramantrArthatatvaj~nA ghoramantrArthapAragA || 46||
ghoramantrArthavibhavA ghoramantrArthabodhinI |
ghoramantrArthanichayA ghoramantrArthajanmabhUH || 47||
ghoramantrajaparatA ghoramantrajapodyatA |
~NakAravarNAnilayA ~NakArAkSharamaNDitA || 48||
~NakArApararUpA ~NakArAkShararUpiNI |
chitrarUpA chitranADI chArukeshI chayaprabhA || 49||
cha~nchalA cha~nchalAkArA chArurUpA cha chaNDikA |
chaturvedamayI chaNDA chaNDAlagaNamaNDitA || 50||
chANDAlachchhedinI chaNDataponirmUlakAriNI |
chaturbhUjA chaNDarUpA chaNDamuNDavinAshinI || 51||
chandrikA chandrakIrtishcha chandrakAntistathaiva cha |
chandrAsyA chandrarUpA cha chandramaulisvarUpiNI || 52||
chandramaulipriyA chandramaulisantuShTamAnasA |
chakorabandhuramaNI chakorabandhupUjitA || 53||
chakra{}rUpA chakramayI chakrAkArasvarUpiNI |
chakrapANipriyA chakrapANiprItidAyinI || 54||
chakrapANirasAbhij~nA chakrapANivarapradA |
chakrapANivaronmattA chakrapANisvarUpiNI || 55||
chakrapANishvarI nityaM chakrapANinamaskR^itA |
chakrapANisamudbhUtA chakrapANiguNAspadA || 56||
chandrAvalI chandravatI chandrakoTisamaprabhA |
chandanArchitapAdAbjA chandanAnvitamastakA || 57||
chArukIrtishchArunetrA chAruchandravibhUShaNA |
chArubhUShA chAruveShA chAruveShapradAyinI || 58||
chArubhUShAbhUShitA~NgI chaturvaktravarapradA |
chaturvaktrasamArAdhyA chaturvaktrasamAshritA || 59||
chaturvaktrachaturvAhA chaturthI cha chaturdashI |
chitrA charmaNvatI chaitrI chandrabhAgA cha champakA || 60||
chaturddashayamAkArA chaturdashayamAnugA |
chaturdashayamaprItA chaturdashayamapriyA || 61||
chhalasthA chchhidrarUpA cha chchhadmadA chchhadmarAjikA |
chhinnamastA tathA chchhinnA chchhinnamuNDavidhAriNI || 62||
jayadA jayarUpA cha jayantI jayamohinI |
jayA jIvanasa.nsthA cha jAlandharanivAsinI || 63||
jvAlAmukhI jvAladAtrI jAjvalyadahanopamA |
jagadvandyA jagatpUjyA jagattrANaparAyaNA || 64||
jagatI jagatAdhArA janmamR^ityujarApahA |
jananI janmabhUmishchajanmadA jayashAlinI || 65||
jvararogaharA jvAlA jvAlAmAlAprapUritA |
jambhArAtIshvarI jambhArAtivaibhavakAriNI || 66||
jambhArAtistutA jambhArAtishatruniShUdinI |
jayadurgA jayArAdhyA jayakAlI jayeshvarI || 67||
jayatArA jayAtItA jayasha~NkaravallabhA |
jayadA jahnutanayA jaladhitrAsakAriNI || 68||
jaladhivyAdhidamanI jaladhijvaranAshinI |
ja~NgameshI jADyaharA jADyasa~NghanivAriNI || 69||
jADyagrastajanAtItA jADyaroganivAriNI |
janmadAtrI janmahartrI jayaghoShasamanvitA || 70||
japayogasamAyuktA japayogavinodinI |
japayogapriyA jApyA japAtItA jayasvanA || 71||
jAyAbhAvasthitA jAyA jAyAbhAvaprapUraNI |
japAkusumasa~NkAshA japAkusumapUjitA || 72||
japAkusumasamprItA japAkusumamaNDitA |
japAkusumavadbhAsA japAkusumarUpiNI || 73||
jamadagnisvarUpA cha jAnakI janakAtmajA |
jha~njhAvAtapramuktA~NgI jhorajha~NkAravAsinI || 74||
jha~NkArakAriNI jha~njhAvAtarUpA cha jha~NkarI |
~nakArANusvarUpA cha TanaTa~NkAranAdinI || 75||
Ta~NkArI TakuvANI cha ThakArAkShararUpiNI |
DiNDimA cha tathA DimbhA DiNDuDiNDimanAdinI || 76||
DhakkAmayI DhilamayI nR^ityashabdA vilAsinI |
DhakkA DhakkeshvarI DhakkAshabdarUpA tathaiva cha || 77||
DhakkAnAdapriyA DhakkAnAdasantuShTamAnasA |
Na~NkArA NAkSharamayI NAkSharAdisvarUpiNI || 78||
tripurA tripuramayI chaiva trishaktistriguNAtmikA |
tAmasI cha trilokeshI tripurA cha trayIshvarI || 79||
trividyA cha trirUpA cha trinetrA cha trirUpiNI |
tAriNI taralA tArA tArakAriprapUjitA || 80||
tArakArisamArAdhyA tArakArivarapradA |
tArakAriprasUstanvI taruNI taralaprabhA || 81||
trirUpA cha tripuragA trishUlavaradhAriNI |
trishUlinI tantramayI tantrashAstravishAradA || 82||
tantrarUpA tapomUrtistantramantrasvarUpiNI |
taDittaDillatAkArA tatvaj~nAnapradAyinI || 83||
tatvaj~nAneshvarI devI tatvaj~nAnaprabodhinI |
trayImayI trayIsevyA tryakSharI tryakShareshvarI || 84||
tApavidhva.nsinI tApasa~NghanirmUlakAriNI |
trAsakartrI trAsahartrI trAsadAtrI cha trAsahA || 85||
tithIshA tithirUpA cha tithisthA tithipUjitA |
tilottamA cha tiladA tilapritA tileshvarI || 86||
triguNA triguNAkArA tripurI tripurAtmikA |
trikuTA trikuTAkArA trikuTAchalamadhyagA || 87||
trijaTA cha trinetrA cha trinetravarasundarI |
tR^itIyA cha trivarShA cha trividhA trimateshvarI || 88||
trikoNasthA trikoNeshI trikoNayantramadhyagA |
trisandhyA cha trisandhyArchyA tripadA tripadAspadA || 89||
sthAnasthitA sthalasthA cha dhanyasthalanivAsinI |
thakArAkShararUpA cha sthalarUpA tathaiva cha || 90||
sthUlahastA tathA sthUlA sthairyarUpaprakAshinI |
durgA durgArtihantrI cha durgabandhavimochinI || 91||
devI dAnavasa.nhantrI danujyeShThaniShUdinI |
dArApatyapradA nityA sha~NkarArddhA~NgadhAriNI || 92||
divyA~NgI devamAtA cha devaduShTavinAshinI |
dInaduHkhaharA dInatApanirmUlakAriNI || 93||
dInamAtA dInasevyA dInadambhavinAshinI |
danujadhva.nsinI devI devakI devavallabhA || 94||
dAnavAripriyA dIrghA dAnavAriprapUjitA |
dIrghasvarA dIrghatanurddIrghadurgatinAshinI || 95||
dIrghanetrA dIrghachakShurddIrghakeshI digambarA |
digambarapriyA dAntA digambarasvarUpiNI || 96||
duHkhahInA duHkhaharA duHkhasAgaratAriNI |
duHkhadAridryashamanI duHkhadAridryakAriNI || 97||
duHkhadA dussahA duShTakhaNDanaikasvarUpiNI |
devavAmA devasevyA devashaktipradAyinI || 98||
dAminI dAminIprItA dAminIshatasundarI |
dAminIshatasa.nsevyA dAminIdAmabhUShitA || 99||
devatAbhAvasantuShTA devatAshatamadhyagA |
dayArddarA cha dayArUpA dayAdAnaparAyaNA || 100||
dayAshIlA dayAsArA dayAsAgarasa.nsthitA |
dashavidyAtmikA devI dashavidyAsvarUpiNI || 101||
dharaNI dhanadA dhAtrI dhanyA dhanyaparA shivA |
dharmmarUpA dhaniShThA cha dheyA cha dhIragocharA || 102||
dharmmarAjeshvarI dharmmakarmmarUpA dhaneshvarI |
dhanurvidyA dhanurgamyA dhanurddharavarapradA || 103||
dharmmashIlA dharmmalIlA dharmmakarmmavivarjitA |
dharmmadA dharmmaniratA dharmmapAkhaNDakhaNDinI || 104||
dharmmeshI dharmmarUpA cha dharmmarAjavarapradA |
dharmmiNI dharmmagehasthA dharmmAdharmmasvarUpiNI || 105||
dhanadA dhanadaprItA dhanadhAnyasamR^iddhidA |
dhanadhAnyasamR^iddhisthA dhanadhAnyavinAshinI || 106||
dharmmaniShThA dharmmadhIrA dharmmamArgaratA sadA |
dharmmabIjakR^itasthAnA dharmmabIjasurakShiNI || 107||
dharmmabIjeshvarI dharmmabIjarUpA cha dharmmagA |
dharmmabIjasamudbhUtA dharmmabIjasamAshritA || 108||
dharAdharapatiprANA dharAdharapatistutA |
dharAdharendratanujA dharAdharendravanditA || 109||
dharAdharendragehasthA dharAdharendrapAlinI |
dharAdharendrasarvArtinAshinI dharmmapAlinI || 110||
navInA nirmmalA nityA nAgarAjaprapUjitA |
nAgeshvarI nAgamAtA nAgakanyA cha nagnikA || 111||
nirlepA nirvikalpA cha nirlomA nirupadravA |
nirAhArA nirAkArA nira~njanasvarUpiNI || 112||
nAginI nAgavibhavA nAgarAjaparistutA |
nAgarAjaguNaj~nA cha nAgarAjasukhapradA || 113||
nAgalokagatA nityaM nAgalokanivAsinI |
nAgalokeshvarI nAgabhAginI nAgapUjitA || 114||
nAgamadhyasthitA nAgamohasa.nkShobhadAyinI |
nR^ityapriyA nR^ityavatI nR^ityagItaparAyaNA || 115||
nR^ityeshvarI nartakI cha nR^ityarUpA nirAshrayA |
nArAyaNI narendrasthA naramuNDAsthimAlinI || 116||
naramA.nsapriyA nityA nararaktapriyA sadA |
nararAjeshvarI nArIrUpA nArIsvarUpiNI || 117||
nArIgaNArchitA nArImadhyagA nUtanAmbarA |
narmadA cha nadIrUpA nadIsa~Ngamasa.nsthitA || 118||
narmadeshvarasamprItA narmadeshvararUpiNI |
padmAvatI padmamukhI padmaki~njalkavAsinI || 119||
paTTavastraparIdhAnA padmarAgavibhUShitA |
paramA prItidA nityaM pretAsananivAsinI || 120||
paripUrNarasonmattA premavihvalavallabhA |
pavitrAsavaniShpUtA preyasI paramAtmikA || 121||
priyavrataparA nityaM paramapremadAyinI |
puShpapriyA padmakoshA padmadharmmanivAsinI || 122||
phetkAriNI tantrarUpA pherupheravanAdinI |
va.nshinI va.nsharUpA cha bagalA vAmarUpiNI || 123||
vA~NmayI vasudhA dhR^iShyA vAgbhavAkhyA varA narA |
buddhidA buddhirUpA cha vidyA vAdasvarUpiNI || 124||
bAlA vR^iddhamayIrUpA vANI vAkyanivAsinI |
varuNA vAgvatI vIrA vIrabhUShaNabhUShitA || 125||
vIrabhadrArchitapadA vIrabhadraprasUrapi |
vedamArgaratA vedamantrarUpA vaShaT priyA || 126||
vINAvAdyasamAyuktA vINAvAdyaparAyaNA |
vINAravA tathA vINAshabdarUpA cha vaiShNavI || 127||
vaiShNavAchAraniratA vaiShNavAchAratatparA |
viShNusevyA viShNupatnI viShNurUpA varAnanA || 128||
vishveshvarI vishvamAtA vishvanirmANakAriNI |
vishvarUpA cha vishveshI vishvasa.nhArakAriNI || 129||
bhairavI bhairavArAdhyA bhUtabhairavasevitA |
bhairaveshI tathA bhImA bhairaveshvaratuShTidA || 130||
bhairavAdhisharamaNI bhairavAdhishapAlinI |
bhImeshvarI bhImamAtA bhImashabdaparAyaNA || 131||
bhImarUpA cha bhImeshI bhImA bhImavarapradA |
bhImapUjitapAdAbjA bhImabhairavapAlinI || 132||
bhImAsuradhva.nsakarI bhImaduShTavinAshinI |
bhuvanA bhuvanArAdhyA bhavAnI bhUtidA sadA || 133||
bhayadA bhayahantrI cha abhayA bhayarUpiNI |
bhImanAdA vihvalA cha bhayabhItivinAshinI || 134||
mattA pramattarUpA cha madonmattasvarUpiNI |
mAnyA manoj~nA mAnA cha ma~NgalA cha manoharA || 135||
mAnanIyA mahApUjyA mahAmahiShamarddinI |
mahiShAsurahantrI cha mAta~NgI mayavAsinI || 136||
mAdhvI madhumayI mudrA mudrikA mantrarUpiNI |
mahAvishveshvarI dUtI maulichandraprakAshinI || 137||
yashaHsvarUpiNI devI yogamArgapradAyinI |
yoginI yogagamyA cha yAmyeshI yogarUpiNI || 138||
yaj~nA~NgI cha yogamayI japarUpA japAtmikA |
yugAkhyA cha yugAntA cha yonimaNDalavAsinI || 139||
ayonijA yoganidrA yogAnandapradAyinI |
ramA ratipriyA nityaM ratirAgavivarddhinI || 140||
ramaNI rAsasambhUtA ramyA rAsapriyA rasA |
raNotkaNThA raNasthA cha varA ra~NgapradAyinI || 141||
revatI raNajaitrI cha rasodbhUtA raNotsavA |
latA lAvaNyarUpA cha lavaNAbdhisvarUpiNI || 142||
lava~NgakusumArAdhyA lolajihvA cha lelihA |
vashinI vanasa.nsthA cha vanapuShpapriyA varA || 143||
prANeshvarI buddhirUpA buddhidAtrI budhAtmikA |
shamanI shvetavarNA cha shA~NkarI shivabhAShiNI || 144||
shyAmyarUpA shaktirUpA shaktibindunivAsinI |
sarveshvarI sarvadAtrI sarvamAtA cha sharvarI || 145||
shAmbhavI siddhidA siddhA suShumnA surabhAsinI |
sahasradalamadhyasthA sahasradalavarttinI || 146||
harapriyA haradhyeyA hU.NkArabIjarUpiNI |
la~NkeshvarI cha taralA lomamA.nsaprapUjitA || 147||
kShemyA kShemakarI kShAmA kShIrabindusvarUpiNI |
kShiptachittapradA nityaM kShaumavastravilAsinI || 148||
chhinnA cha chchhinnarUpA cha kShudhA kShautkArarUpiNI |
sarvavarNamayI devI sarvasampatpradAyinI || 149||
sarvasampatpradAtrI cha sampadApadvibhUShitA |
sattvarUpA cha sarvArthA sarvadevaprapUjitA || 150||
sarveshvarI sarvamAtA sarvaj~nA surasR^itmikA |
sindhurmandAkinI ga~NgA nadIsAgararUpiNI || 151||
sukeshI muktakeshI cha DAkinI varavarNinI |
j~nAnadA j~nAnagaganA somamaNDalavAsinI || 152||
AkAshanilayA nityA paramAkAsharUpiNI |
annapUrNA mahAnityA mahAdevarasodbhavA || 153||
ma~NgalA kAlikA chaNDA chaNDanAdAtibhIShaNA |
chaNDAsurasya mathinI chAmuNDA chapalAtmikA || 154||
chaNDI chAmarakeshI cha chalatkuNDaladhAriNI |
muNDamAlAdharA nityA khaNDamuNDavilAsinI || 155||
khaDgahastA muNDahastA varahastA varapradA |
asicharmadharA nityA pAshA~NkushadharA parA || 156||
shUlahastA shivahastA ghaNTAnAdavilAsinI |
dhanurbANadharA.a.adityA nAgahastA nagAtmajA || 157||
mahiShAsurahantrI cha raktabIjavinAshinI |
raktarUpA raktagA cha raktahastA bhayapradA || 158||
asitA cha dharmmadharA pAshA~NkushadharA parA |
dhanurbANadharA nityA dhUmralochananAshinI || 159||
parasthA devatAmUrtiH sharvANI shAradA parA |
nAnAvarNavibhUShA~NgI nAnArAgasamApinI || 160||
pashuvastraparIdhAnA puShpAyudhadharA parA |
muktara~njitamAlADhyA muktAhAravilAsinI || 161||
svarNakuNDalabhUShA cha svarNasi.nhAsanasthitA |
sundarA~NgI suvarNAbhA shAmbhavI shakaTAtmikA || 162||
sarvalokeshavidyA cha mohasammohakAriNI |
shreyasI sR^iShTirUpA cha chchhinnachchhadmamayI chchhalA || 163||
chhinnamuNDadharA nityA nityAnandavidhAyinI |
nandA pUrNA cha riktA cha tithayaH pUrNaShoDashI || 164||
kuhUH sa~NkrAntirUpA cha pa~nchaparvavilAsinI |
pa~nchabANadharA nityA pa~nchamaprItidA parA || 165||
pa~nchapatrAbhilAShA cha pa~nchAmR^itavilAsinI |
pa~nchAlI pa~nchamI devI pa~ncharaktaprasAriNI || 166||
pa~nchabANadharA nityA nityadAtrI dayAparA |
palalAdipriyA nityA.apashugamyA pareshitA || 167||
parA pararahasyA cha paramapremavihvalA |
kulinA keshimArgasthA kulamArgaprakAshinI || 168||
kulAkulasvarUpA cha kulArNavamayI kulA |
rukmA cha kAlarUpA cha kAlakampanakAriNI || 169||
vilAsarUpiNI bhadrA kulAkulanamaskR^itA |
kuberavittadhAtrI cha kumArajananI parA || 170||
kumArIrUpasa.nsthA cha kumArIpUjanAmbikA |
kura~NganayanA devI dineshAsyA.aparAjitA || 171||
kuNDalIkadalI senA kumArgarahitA varA |
anatarUpA.anantasthA AnandasindhuvAsinI || 172||
ilAsvarUpiNI devI iIbhedabhaya~NkarI |
iDA cha pi~NgalA nADI ikArAkShararUpiNI || 173||
umA chotpattirUpA cha uchchabhAvavinAshinI |
R^igvedA cha nirArAdhyA yajurvedaprapUjitA || 174||
sAmavedena sa~NgItA atharvavedabhAShiNI |
R^ikArarUpiNI R^ikShA nirakSharasvarUpiNI || 175||
ahidurgAsamAchArA ikArArNasvarUpiNI |
OMkArA praNavasthA cha OMkArAdisvarUpiNI || 176||
anulomavilomasthA thakAravarNasambhavA |
pa~nchAshadvarNabIjADhyA pa~nchAshanmuNDamAlikA || 177||
pratyekA dashasa.nkhyA cha ShoDashI chchhinnamastakA |
ShaDa~NgayuvatIpUjyA ShaDa~NgarUpavarjitA || 178||
ShaDvaktrasa.nshritA nityA vishveshI khaDgadAlayA |
mAlAmantramayI mantrajapamAtA madAlasA || 179||
sarvavishveshvarI shaktiH sarvAnandapradAyinI |
iti shrIchchhinnamastAyA nAmasahasramuttamam || 180||
pUjAkrameNa kathitaM sAdhakAnAM sukhAvaham |
gopanIyaM gopanIyaM gopanIyaM na sa.nshayaH || 181||
arddharAtre muktakesho bhaktiyukto bhavennaraH |
japitvA pUjayitvA cha paThennAmasahasrakam || 182||
vidyAsiddhirbhavettasya ShaNmAsAbhyAsayogataH |
yena kena prakAreNa devIbhaktiparo bhavet || 183||
akhilAnstambhayellokA.nrAj~no.api mohayetsadA |
AkarShayeddevashaktiM mArayeddevi vidviSham || 184||
shatravo dAsatAM yAnti yAnti pApAni sa.nkShayam |
mR^ityushcha kShayatAM yAti paThanAdbhAShaNAtpriye || 185||
prashastAyAH prasAdena kiM na siddhyati bhUtale |
idaM rahasyaM paramaM paraM svastyayanaM mahat || 186||
dhR^itvA bAhau mahAsiddhiH prApyate nAtra sa.nshayaH |
anayA sadR^ishI vidyA vidyate na maheshvari || 187||
vAramekaM tu yo.adhIte sarvasiddhIshvaro bhavet |
kulavAre kulAShTamyAM kuhUsa~NkrAntiparvasu || 188||
yashchemaM paThate vidyAM tasya samyakphalaM shrR^iNu |
aShTottarashataM japtvA paThennAmasahasrakam || 189||
bhaktyA stutvA mahAdevi sarvapApAtpramuchyate |
sarvapApairvinirmuktaH sarvasiddhIshvaro bhavet || 190||
aShTamyAM vA nishIthe cha chatuShpathagato naraH |
mAShabhaktabaliM datvA paThennAmasahasrakam || 191||
sudarshavAmavedyAM tu mAsatrayavidhAnataH |
durjayaH kAmarUpashcha mahAbalaparAkramaH || 192||
kumArIpUjanaM nAma mantramAtraM paThennaraH |
etanmantrasya paThanAtsarvasiddhIshvaro bhavet || 193||
iti te kathitaM devi sarvasiddhiparaM naraH |
japtvA stutvA mahAdevIM sarvapApaiH pramuchyate || 194||
na prakAshyamidaM devi sarvadevanamaskR^itam |
idaM rahasyaM paramaM goptavyaM pashusa~NkaTe || 195||
iti sakalavibhUterhetubhUtaM prashastaM paThati
ya iha marttyashchhinnamastAstavaM cha |
dhanada iva dhanADhyo mAnanIyo nR^ipANAM sa bhavati
cha janAnAmAshrayaH siddhivettA || 196||

|| iti shrIvishvasAratantre shivapArvatIsa.nvAde shrIchchhinnamastAsahasranAmastotraM sampUrNam ||

Chinnamasta's 108 names

No comments: