Monday, December 22, 2014

Jaganmangalam Kali Kavacha Stotram

bhairavi uvaacha
kaalee poojaa shrutaa naatha bhaavaashcha vividhaah prabho |
idaaneem shrotum icChaami kavacham poorva soochitam || 1 ||
tvameva srashTaa paataa cha samhartaa cha tvameva hi |
tvameva sharaNam naatha traahi maam duhkha samkaTaat || 2 ||
bhairava uvaacha
rahasyam shruNu vakshyaami bhairavi praaNavallabhe |
shreejaganmangalam naama kavacham mantravigraham || 3 ||
paThitvaa dhaarayitvaa vaa trailokyam mohayet kshaNaat |
naaraayaNo api yad dhrutvaa naaree bhootvaa maheshvaram || 4 ||
yogesham kshobhamanayad yaddhrutvaa cha raghoodvahah |
varadruptaan jaghaanaiva raavaNaadi nishaacharaan || 5 ||
yasya prasaadaat eesho aham trailokyavijayee prabhuh |
dhanaadhipah kubero api suresho abhoocChapeepatih || 6 ||
evam hi sakalaa devaah sarvasiddheeshvaraah priye |
shree jaganmangalasyaasya kavachasya rushih shivah || 7 ||
Chando anushTup devataa cha kaalikaa dakshiNeritaa |
jagataam mohane dushTanigrahe bhuktimuktishu || 8 ||
yoshidaakarshaNe chaiva viniyogah prakeertitah |
shiro me kaalikaa paatu kreemkaaraika aksharee paraa || 9 ||
kreem kreem kreem me lalaaTam cha kaalikaa khaDgadhaariNee |
hoom hoom paatu netrayugmam hreem hreem paatu shrutidvayam || 10 ||
dakshiNe kaalike paatu ghraaNayugmam maheshvari |
kreem kreem kreem rasanaam paatu hoom hoom paatu kapolakam || 11 ||
vadanam sakalam paatu hreem hreem svaahaaroopiNee |
dvaavimshatyaksharee skandhou mahaavidyaa akhilapradaa || 12 ||
khaDgamuNDadharaa kaalee sarvaangamabhito avat |
kreem hoom hreem tryaksharee paatu chaamuNDaa hrudayam mama || 13 ||
aim hoom om aim stanadvandvam hreem phaT svaahaa kakutsthalam |
ashTaaksharee mahaavidyaa bhujou paatu sa kartrukaa || 14 ||
kreem kreem hoom hoom hreem hreem paatu karou shaDaksharee mama |
kreem naabhim madhyadesham cha dakshiNe kaalike avatu || 15 ||
kreem svaahaa paatu prushTham cha kaalikaa saa dashaaksharee |
kreem me guhyam sadaa paatu kaalikaayai namastatah || 16 ||
saptaaksharee mahaavidyaa sarvatantreshu gopitaa |
hreem hreem dakshiNe kaalike hoom hoom paatu kaTidvayam || 17 ||
kaalee dashaaksharee vidyaa svaahaantaa choruyugmakam |
om hreem kreem svaahaa me paatu jaanunee kaalikaa sadaa || 18 ||
kaalee hrudayavidyeyam chaturvarga phalapradaa |
kreem hoom hreem paatu saa gulpham dakshiNe kaalike avatu || 19 ||
kreem hoom hreem svaahaa mem paatu chaturdashaaksharee mama |
khaDgamuNDadharaa kaalee varadaabhayadhaariNee || 20 ||
vidyaabhih sakalaabhih saa sarvaangamabhito avatu |
kaalee kapaalinee kullaa kurukullaa virodhinee || 21 ||
viprachittaa tathogrograprabhaa deeptaam dhanatvishah |
neelaa ghanaa balaakaa cha maatraa mudraa mitaa cha maam || 22 ||
etaah sarvaah khaDgadharaa muNDamaalaa vibhooshaNaah |
rakshantu maam digvidikshu braahmee naaraayaNee tathaa || 23 ||
maaheshvaree cha chaamuNDaa kaumaaree cha aparaajitaa |
vaaraahee naarasimhee cha sarvaashcha amitabhooshaNaah || 24 ||
rakshantu svaayudhairdikshu vidikshu maam yathaatathaa |
shubham te kathitam divyam kavacham parama adbhutam || 25 ||
shree jaganmangalam naama mahaavidyoughavimraham |
trailokyaakarshaNam brahmakavacham parama adbhutam || 26 ||
gurupoojaam vidhaayaatha vidhivat prapaThet tatah |
kavacham trihsakrud vaapi yaavat gyaanam cha vaa punah || 27 ||
etacChataardhamaavartya trailokyavijayee bhavet |
trailokyam kshobhayatyeva kavachasya prasaadatah || 28 ||
mahaakavih bhavenmaasaat sarvasiddheeshvaro bhavet |
pushpaanjalim kaalikaayai moolenaivaarpayeta sakrut || 29 ||
shatavarshasahasraaNaam poojaayaah phalam aapnuyaat |
bhoorje vilikhitam chaitat svarNastham dhaarayed yadi || 30 ||
shikhaayaam dakshiNe baahou kaNThe vaa dhaaraNaad budhah |
trailokyam mohayet krodhaat trailokyam choorNayet kshaNaat || 31 ||
putravaan dhanavaan shreemaan naanaavidyaanidhirbhavet |
brahmaastraadeeni shastraaNi tadgaatra sparshanaat tatah || 32 ||
naashamaayaanti sarvatra kavachasyaasya keertanaat |
mrutavatsaa cha yaa naaree vandhyaa mrutaputriNee || 33 ||
kaNThe vaa vaamabaahou vaa kavachasyaasya dhaaraNaat |
bahvapatyaa jeevavtsaa bhavatyeva na samshayah || 34 ||
na deyam parashishyebhyoh bhaktebhyo visheshatah |
spardhaamuddhooya kamalaa vaagdevee mandire mukhe || 35 ||
poutraantam sthairyam aasthaaya nivasatyeva nishchitam |
idam kavacham agyaatvaa yo japet dakshakaalikaan || 36 ||
shatalaksham prajaptvaa api tasyaa vidyaa na siddhyati |
sahasraghaatamaapnoti so achiraan mrutyumaapnuyaat || 37 ||
japedaadou japedante saptavaaraaNyanu kramaat |
noddhrutya yatrakutraapi gopaneeyam prayatnatah || 38 ||
likhitvaa svarNapaatrai vai poojaakaale tu saadhakah |
moordhni dhaarya prayatnena vidyaaratnam prapoojayet || 39 ||
|| iti shree bhairavatantre bhairavabhairaveesamvaade shreejaganmangalam naama kaalyaah kavacham sampoorNam ||


No comments: