Monday, December 29, 2014

Sri Gajalakshmi Namavali

om shreem hreem kleem...

gajalakshmyai namaha
anantashaktyai namaha
agyeyaayai namaha
aNuroopaayai namaha
aruNaakrityai namaha
avaachyaayai namaha
anantaroopaayai namaha
ambudaayai namaha
ambarasamsthaamkaayai namaha
asheshasvarabhooshitaayai namaha || 10 ||
icChaayai namaha
indeevaraprabhaayai namaha
umaayai namaha
oorvashyai namaha
udayapradaayai namaha
kushaavartaayai namaha
kaamadhenave namaha
kapilaayai namaha
kulodbhavaayai namaha
kumkumaamkita dehaayai namaha || 20 ||
kumaaryai namaha
kumkumaaruNaayai namaha
kaashapushpaprateekaashaayai namaha
khalaapahaayai namaha
khagamaatre namaha
khagaakrityai namaha
gaandharvageetakeertyai namaha
geyavidyaavishaaradaayai namaha
gambheeranaabhyai namaha
garimaayai namaha || 30 ||
chaamaryai namaha
chaturaananaayai namaha
chatuhashashTi shreetantra poojanayaayai namaha
chitsukhaayai namaha
chintyaayai namaha
gambheeraayai namaha
geyaayai namaha
gandharvasevitaayai namaha
jaraamrityuvinaashinyai namaha
jaitryai namaha || 40 ||
jeemootasamkaashaayai namaha
jeevanaayai namaha
jeevanapradaayai namaha
jitashvaasaayai namaha
jitaaraataye namaha
janitryai namaha
triptyai namaha
trapaayai namaha
trishaayai namaha
dakshapoojitaayai namaha || 50 ||
deerghakeshyai namaha
dayaalave namaha
danujaapahaayai namaha
daaridryanaashinyai namaha
dravaayai namaha
neetinishThaayai namaha
naakagatipradaayai namaha
naagaroopaayai namaha
naagavallyai namaha
pratishThaayai namaha || 60 ||
peetaambaraayai namaha
paraayai namaha
puNyapragyaayai namaha
payoshNyai namaha
pampaayai namaha
padmapayasvinyai namaha
peevaraayai namaha
bheemaayai namaha
bhavabhayaapahaayai namaha
bheeshmaayai namaha || 70 ||
bhraajanmaNigreevaayai namaha
bhraatripoojyaayai namaha
bhaargavyai namaha
bhraajishNave namaha
bhaanukoTi samaprabhaayai namaha
maatamgyai namaha
maanadaayai namaha
maatre namaha
maatrimaNDalavaasinyai namaha
maayaayai namaha || 80 ||
maayaapuryai namaha
yashasvinyai namaha
yogagamyaayai namaha
yogyaayai namaha
ratnakeyooravalayaayai namaha
ratiraaga vivardhinyai namaha
rolambapoorNamaalaayai namaha
ramaNeeyaayai namaha
ramaapatyai namaha
lekhyaayai namaha || 90 ||
laavaNyabhuve namaha
lipyai namaha
lakshmaNaayai namaha
vedamaatre namaha
vahnisvaroopadhrishe namaha
vaaguraayai namaha
vadhuroopaayai namaha
vaalihamtryai namaha
varaapsarasyai namaha
shaambaryai namaha || 100 ||
shamanyai namaha
shaamtyai namaha
sundaryai namaha
seetaayai namaha
subhadraayai namaha
kshemamkaryai namaha
kshityai namaha || 107 ||

Om Sri Ashtalakshmiyai Namaha

Ashtalakshmi Ashtottara Shatanaamaavali all links

No comments: