Monday, December 29, 2014

Sri Santanalakshmi Namavali

om hreem shreem kleem...

santaanalakshmyai namaha
asuraghnyai namaha
architaayai namaha
amritaprasave namaha
akaararoopaayai namaha
ayodhyaayai namaha
ashvinyai namaha
amaravallabhaayai namaha
akhaNDitaayushe namaha
indunibhaananaayai namaha || 10 ||
ijyaayai namaha
indraadistutaayai namaha
uttamaayai namaha
utkrishTavarNaayai namaha
urvyai namaha
kamalasragdharaayai namaha
kaamavaradaayai namaha
kamaThaakrityai namaha
kaamcheekalaaparamyaayai namaha
kamalaasanasamstutaayai namaha || 20 ||
kambeejaayai namaha
kautsavaradaayai namaha
kaamaroopa nivaasinyai namaha
khaDginyai namaha
guNaroopaayai namaha
guNoddhataayai namaha
gopaalaroopiNyai namaha
goptryai namaha
gahanaayai namaha
godhanapradaayai namaha || 30 ||
chitsvaroopaayai namaha
charaacharaayai namaha
chitriNyai namaha
chitraayai namaha
gurutamaayai namaha
gamyaayai namaha
godaayai namaha
gurusutapradaayai namaha
taamraparNyai namaha
teerthamayai namaha || 40 ||
taapasyai namaha
taapasapriyaayai namaha
tryailokyapoojitaayai namaha
janamohinyai namaha
jalamoortyai namaha
jagadbeejaayai namaha
jananyai namaha
janmanaashinyai namaha
jagaddhaatryai namaha
jitendriyaayai namaha || 50 ||
jyotirjaayaayai namaha
draupadyai namaha
devamaatre namaha
durdharshaayai namaha
deedhitipradaayai namaha
dashaananaharaayai namaha
Dolaayai namaha
dyutyai namaha
deeptaayai namaha
nutyai namaha || 60 ||
nishumbhaghnyai namaha
narmadaayai namaha
nakshatraakhyaayai namaha
nandinyai namaha
padminyai namaha
padmakoshaakshyai namaha
puNDareeka varapradaayai namaha
puraaNaparamaayai namaha
preetyai namaha
bhaalanetraayai namaha || 70 ||
bhairavyai namaha
bhootidaayai namaha
bhraamaryai namaha
bhramaayai namaha
bhoorbhuvasvaha svaroopiNyai namaha
maayaayai namaha
mrigaakshyai namaha
mohahamtryai namaha
manasvinyai namaha
mahepsitapradaayai namaha || 80 ||
maatramadahritaayai namaha
madirekshaNaayai namaha
yuddhagyaayai namaha
yaduvamshajaayai namaha
yaadavaartiharaayai namaha
yuktaayai namaha
yakshiNyai namaha
yavanaardinyai namaha
lakshmyai namaha
laavaNyaroopaayai namaha || 90 ||
lalitaayai namaha
lolalochanaayai namaha
leelaavatyai namaha
laksharoopaayai namaha
vimalaayai namaha
vasave namaha
vyaalaroopaayai namaha
vaidyavidyaayai namaha
vaasishThyai namaha
veeryadaayinyai namaha || 100 ||
shabalaayai namaha
shaamtaayai namaha
shaktaayai namaha
shokavinaashinyai namaha
shatrumaaryai namaha
shatruroopaayai namaha
sarasvatyai namaha
sushroNyai namaha || 108 ||
Om Sri Ashtalakshmiyai Namaha

Ashtalakshmi Ashtottara Shatanaamaavali all links

No comments: