Friday, December 19, 2014

Maha Mrityunjaya Kavacham

shrI gaNeshAya namaH |
bhairava uvAcha |

shrR^iNuShva parameshAni kavachaM manmukhoditam |
mahAmR^ityu~njayasyAsya na deyaM paramAdbhutam || 1||
yaM dhR^itvA yaM paThitvA cha shrutvA cha kavachottamam |
trailokyAdhipatirbhUtvA sukhito.asmi maheshvari || 2||
tathApi paramaM tatvaM na dAtavyaM durAtmane || 3||
asya shrImahAmR^ityu~njayakavachasya shrIbhairava R^iShiH\,
gAyatrIchhandaH\, shrImahAmR^ityu~njayo mahArudro devatA\,
OM bIjaM\, jUM shaktiH\, saH kIlakaM\, hraumiti tatvaM\,
chaturvargasAdhane mR^ityu~njayakavachapAThe viniyogaH |

OM jUM saH hrauM shiraH pAtu devo mR^ityu~njayo mama |
OM shrIM shivo lalATaM me OM hrauM bhruvau sadAshivaH || 2||

nIlakaNTho.avatAnnetre kapardI me.avatAchchhrutI |
trilochano.avatAd gaNDau nAsAM me tripurAntakaH || 3||

mukhaM pIyUShaghaTabhR^idoShThau me kR^ittikAmbaraH |
hanuM me hATakeshano mukhaM baTukabhairavaH || 4||

kandharAM kAlamathano galaM gaNapriyo.avatu |
skandhau skandapitA pAtu hastau me girisho.avatu || 5||

nakhAn me girijAnAthaH pAyAda~Ngulisa.nyutAn |
stanau tArApatiH pAtu vakShaH pashupatirmama || 6||

kukShiM kuberavaradaH pArshvau me mArashAsanaH |
sharvaH pAtu tathA nAbhiM shUlI pR^iShThaM mamAvatu || 7||

shishrnaM me sha~NkaraH pAtu guhyaM guhyakavallabhaH |
kaTiM kAlAntakaH pAyAdUrU me.andhakaghAtakaH || 8||

jAgarUko.avatAjjAnU ja~Nghe me kAlabhairavaH |
gulpho pAyAjjaTAdhArI pAdau mR^ityu~njayo.avatu || 9||

pAdAdimUrdhaparyantamaghoraH pAtu me sadA |
shirasaH pAdaparyantaM sadyojAto mamAvatu || 10||

rakShAhInaM nAmahInaM vapuH pAtvamR^iteshvaraH |
pUrve balavikaraNo dakShiNe kAlashAsanaH || 11||

pashchime pArvatInAtho hyuttare mAM manonmanaH |
aishAnyAmIshvaraH pAyAdAgneyyAmagnilochanaH || 12||

naiR^ityAM shambhuravyAnmAM vAyavyAM vAyuvAhanaH |
urdhve balapramathanaH pAtAle parameshvaraH || 13||

dashadikShu sadA pAtu mahAmR^ityu~njayashcha mAm |
raNe rAjakule dyUte viShame prANasa.nshaye || 14||

pAyAd oM jUM mahArudro devadevo dashAkSharaH |
prabhAte pAtu mAM brahmA madhyAhne bhairavo.avatu || 15||

sAyaM sarveshvaraH pAtu nishAyAM nityachetanaH |
ardharAtre mahAdevo nishAnte mAM mahomayaH || 16||

sarvadA sarvataH pAtu OM jUM saH hrauM mR^ityu~njayaH |
itIdaM kavachaM puNyaM triShu lokeShu durlabham || 17||

phalashruti
sarvamantramayaM guhyaM sarvatantreShu gopitam |
puNyaM puNyapradaM divyaM devadevAdhidaivatam || 18||

ya idaM cha paThenmantrI kavachaM vArchayet tataH |
tasya haste mahAdevi tryambakasyAShTa siddhayaH || 19||

raNe dhR^itvA charedyuddhaM hatvA shatrU~njayaM labhet |
jayaM kR^itvA gR^ihaM devi samprApsyati sukhI punaH || 20||

mahAbhaye mahAroge mahAmArIbhaye tathA |
durbhikShe shatrusa.nhAre paThet kavachamAdarAt || 21||

sarva tat prashamaM yAti mR^ityu~njayaprasAdataH |
dhanaM putrAn sukhaM lakShmImArogyaM sarvasampadaH || 22||

prApnoti sAdhakaH sadyo devi satyaM na sa.nshayaH
itIdaM kavachaM puNyaM mahAmR^ityu~njayasya tu |
gopyaM siddhipradaM guhyaM gopanIyaM svayonivat || 23||

| iti shrIrudrayAmale tantre shrIdevIrahasye mR^ityu~njayakavachaM sampUrNam |

OM NAMAH SHIVAYA

No comments: