Monday, December 29, 2014

Sri Dhairyalakshmi Namavali

om shreem hreem kleem...

dhairyalakshmyai namaha
apoorvaayai namaha
anaadyaayai namaha
adireeshvaryai namaha
abheeshTaayai namaha
aatmaroopiNyai namaha
aprameyaayai namaha
aruNaayai namaha
alakshyaayai namaha
advaitaayai namaha || 10 ||
aadilakshmyai namaha
eeshaanavaradaayai namaha
indiraayai namaha
unnataakaaraayai namaha
uddhaTamadaapahaayai namaha
kruddhaayai namaha
krishaamgyai namaha
kaayavarjitaayai namaha
kaaminyai namaha
kuntahastaayai namaha || 20 ||
kulavidyaayai namaha
kaulikyai namaha
kaavyashaktyai namaha
kalaatmikaayai namaha
khecharyai namaha
kheTakaamadaayai namaha
goptryai namaha
guNaaDhyaayai namaha
gave namaha
chandraayai namaha || 30 ||
chaarave namaha
chandraprabhaayai namaha
chamchave namaha
chaturaashrama poojitaayai namaha
chityai namaha
gosvaroopaayai namaha
gautamaakhya munistutaayai namaha
gaanapriyaayai namaha
Chadmadaitya vinaashinyai namaha
jayaayai namaha || 40 ||
jayantyai namaha
jayadaayai namaha
jagattraya hitaishiNyai namaha
jaataroopaayai namaha
jyotsnaayai namaha
janataayai namaha
taaraayai namaha
tripadaayai namaha
tomaraayai namaha
tushTyai namaha || 50 ||
dhanurdharaayai namaha
dhenukaayai namaha
dhvajinyai namaha
dheeraayai namaha
dhoolidhvaantaharaayai namaha
dhvanaye namaha
dhyeyaayai namaha
dhanyaayai namaha
naukaayai namaha
neelamegha samaprabhaayai namaha ||60||
navyaayai namaha
neelaambaraayai namaha
nakhajvaalaayai namaha
nalinyai namaha
paraatmikaayai namaha
paraapavaada samhartryai namaha
pannagendra shayanaayai namaha
patagendra kritaasanaayai namaha
paakashaasanaayai namaha
parashupriyaayai namaha || 70 ||
balipriyaayai namaha
baladaayai namaha
baalikaayai namaha
baalaayai namaha
badaryai namaha
balashaalinyai namaha
balabhadrapriyaayai namaha
buddhyai namaha
baahudaayai namaha
mukhyaayai namaha || 80 ||
mokshadaayai namaha
meenaroopiNyai namaha
yagyaayai namaha
yagyaamgaayai namaha
yagyakaamadaayai namaha
yagyaroopaayai namaha
yagyakartryai namaha
ramaNyai namaha
raamamoortyai namaha
raagiNyai namaha || 90 ||
raagagyaayai namaha
raagavallabhaayai namaha
ratnagarbhaayai namaha
ratnakhanyai namaha
raakshasyai namaha
lakshaNaaDhyaayai namaha
lolaarka paripoojitaayai namaha
vetravatyai namaha
vishveshaayai namaha
veeramaatre namaha || 100 ||
veerashriyai namaha
vaishNavyai namaha
shuchyai namaha
shraddhaayai namaha
shoNaakshyai namaha
sheshavanditaayai namaha
shataakshayai namaha
hatadaanavaayai namaha || 108 ||

Om Sri Ashtalakshmiyai Namaha

Ashtalakshmi Ashtottara Shatanaamaavali all links

No comments: