Tuesday, April 7, 2015

Gajanana Stotra

shrIgaNeshAya namaH |

devarShaya UchuH |
namaste gajavaktrAya gajAnanasurUpiNe |
parAsharasutAyaiva vatsalAsUnave namaH || 1||
vyAsabhrAtre shukasyaiva pitR^ivyAya namo namaH |
anAdigaNanAthAya svAnandAvAsine namaH || 2||
rajasA sR^iShTikarte te sattvataH pAlakAya vai |
tamasA sarvasa.nhartre gaNeshAya namo namaH || 3||
sukR^iteH puruShasyApi rUpiNe paramAtmane |
bodhAkArAya vai tubhyaM kevalAya namo namaH |4||
svasa.nvedyAya devAya yogAya gaNapAya cha |
shAntirUpAya tubhyaM vai namaste brahmanAyaka || 5||
vinAyakAya vIrAya gajadaityasya shatrave |
munimAnasaniShThAya munInAM pAlakAya cha || 6||
devarakShakarAyaiva vighneshAya namo namaH |
vakratuNDAya dhIrAya chaikadantAya te namaH || 7||
tvayA.ayaM nihato daityo gajanAmA mahAbalaH |
brahmANDe mR^ityu sa.nhIno mahAshcharyaM kR^itaM vibho||
hate daitye.adhunA kR^itsnaM jagatsantoShameShyati |
svAhA\-svadhA yutaM pUrNaM svadharmasthaM bhaviShyati ||
evamuk{}tvA gaNAdhIsha sarve devarShayastataH |
praNamya tUShNIbhAvaM te samprAptA vigatajvarAH || 10||
karNau sampID.hya gaNapa\-charaNe shiraso dhvaniH |
madhuraH prakR^itastaistu tena tuShTo gajAnanaH || 11||
tAnuvAcha madIyA ye bhak{}tAH paramabhAvitAH |
taishcha nityaM prakartavyaM bhavadbhirnamanaM yathA ||
tebhyo.ahaM praramaprIto dAsyAmi manasIpsitAm |
etAdR^ishaM priyaM me cha mananaM nA.atra sa.nshayaH ||
evamuk{}tvA sa tAn sarvAn siddhi\-buddhyAdi\-sa.nyutaH |
antardadhe tato devA manuyaH svasthalaM yayuH || 14||

|| iti shrImadAntye maudgale dvitIyakhaNDe gajAsuravadhe gajAnanastotraM sampUrNam ||No comments: