Saturday, April 18, 2015

Kali Shatanama Stotra from Brihannila Tantra

shrIdevyuvAcha |

purA pratishrutaM deva krIDAsakto yadA bhavAn |
nAmnAM shataM mahAkAlyAH kathayasva mayi prabho ||1||

shrIbhairava uvAcha |

sAdhu pR^iShTaM mahAdevi akathyaM kathayAmi te |
na prakAshyaM varArohe svayoniriva sundari ||2||

prANAdhikapriyatarA bhavatI mama mohinI |
kShaNamAtraM na jIvAmi tvAM binA parameshvari ||3||

yathAdarshe.amale bimbaM ghR^itaM dadhyAdisaMyutam |
tathAhaM jagatAmAdye tvayi sarvatra gocharaH ||4||

shR^iNu devi pravakShyAmi japAt sArvaj~nadAyakam |
sadAshiva R^iShiH prokto.anuShTup Chandashcha IritaH ||5||

devatA bhairavo devi puruShArthachatuShTaye |
viniyogaH prayoktavyaH sarvakarmaphalapradaH ||6||

mahAkAlI jagaddhAtrI jaganmAtA jaganmayI |
jagadambA gajatsArA jagadAnandakAriNI ||7||

jagadvidhvaMsinI gaurI duHkhadAridryanAshinI |
bhairavabhAvinI bhAvAnantA sArasvatapradA ||8||

chaturvargapradA sAdhvI sarvama~Ngalama~NgalA |
bhadrakAlI vishAlAkShI kAmadAtrI kalAtmikA ||9||

nIlavANI mahAgaurasarvA~NgA sundarI parA |
sarvasampatpradA bhImanAdinI varavarNinI ||10||

varArohA shivaruhA mahiShAsuraghAtinI |
shivapUjyA shivaprItA dAnavendraprapUjitA ||11||

sarvavidyAmayI sharvasarvAbhIShTaphalapradA |
komalA~NgI vidhAtrI cha vidhAtR^ivaradAyinI ||12||

pUrNenduvadanA nIlameghavarNA kapAlinI |
kurukullA viprachittA kAntachittA madonmadA ||13||

mattA~NgI madanaprItA madAghUrNitalochanA |
madottIrNA kharparAsinaramuNDavilAsinI ||14||

naramuNDasrajA devI khaDgahastA bhayAnakA |
aTTahAsayutA padmA padmarAgopashobhitA ||15||

varAbhayapradA kAlI kAlarAtrisvarUpiNI |
svadhA svAhA vaShaTkArA sharadindusamaprabhA ||16||

sharatjyotsnA cha saMhlAdA viparItaratAturA |
muktakeshI ChinnajaTA jaTAjUTavilAsinI ||17||

sarparAjayutAbhImA sarparAjopari sthitA |
shmashAnasthA mahAnandistutA saMdIptalochanA ||18||

shavAsanaratA nandA siddhachAraNasevitA |
balidAnapriyA garbhA bhUrbhuvaHsvaHsvarUpiNI ||19||

gAyatrI chaiva sAvitrI mahAnIlasarasvatI |
lakShmIrlakShaNasaMyuktA sarvalakShaNalakShitA ||20||

vyAghracharmAvR^itA medhyA trivalIvalayA~nchitA |
gandharvaiH saMstutA sA hi tathA chendA mahAparA ||21||

pavitrA paramA mAyA mahAmAyA mahodayA |
iti te kathitaM divyaM shataM nAmnAM maheshvari ||22||

yaH paThet prAtarutthAya sa tu vidyAnidhirbhavet |
iha loke sukhaM bhuktvA devIsAyujyamApnuyAt ||23||

tasya vashyA bhavantyete siddhaughAH sacharAcharAH |
khecharA bhUcharAshchaiva tathA svargacharAshcha ye ||24||

te sarve vashamAyAnti sAdhakasya hi nAnyathA |
nAmnAM varaM maheshAni parityajya sahasrakam ||25||

paThitavyaM shataM devi chaturvargaphalapradam |
aj~nAtvA parameshAni nAmnAM shataM maheshvari ||26||

bhajate yo mahakAlIM siddhirnAsti kalau yuge |
prapaThet prayato bhaktyA tasya puNyaphalaM shR^iNu ||27||

lakShavarShasahasrasya kAlIpUjAphalaM bhavet |
bahunA kimihoktena vA~nChitArthI bhaviShyati ||28||

iti shrIbR^ihannIlatantre bhairavapArvatIsaMvAde kAlIshatanAmanirUpaNaM  trayoviMshaH paTalaH ||

No comments: