Sunday, April 26, 2015

Gauri Ashtottara Shatanamavali

OM mahAmanonmaNIshaktyai namaH ..
OM shivashaktyai namaH ..
OM shiva.nkaryai namaH ..
OM ichChAshakti kriyAshakti j~nAnashakti svarUpiNyai namaH ..
OM shAntyatIta kalAnandAyai namaH ..
OM shivamAyAyai namaH ..
OM shivapriyAyai namaH ..
OM sarvaj~nAyai namaH ..
OM sundaryai namaH ..
OM saumyAyai namaH ..
OM sachchidAnandarUpiNyai namaH ..
OM parAparAmayyai namaH ..
OM bAlAyai namaH ..
OM tripurAyai namaH ..
OM kuNDalyai namaH ..
OM shivAyai namaH ..
OM rudrANyai namaH ..
OM vijayAyai namaH ..
OM sarvAyai namaH ..
OM sharvANyai namaH ..
OM bhuvaneshvaryai namaH ..
OM kalyANyai namaH ..
OM shUlinyai namaH ..
OM kAntAyai namaH ..
OM mahAtripurasundaryai namaH ..
OM mAlinyai namaH ..
OM mAninyai namaH ..
OM madanollAsa mohinyai namaH ..
OM maheshvaryai namaH ..
OM mAta~Ngyai namaH ..
OM shivakAmyai namaH ..
OM chidAtmikAyai namaH ..
OM kAmAkShyai namaH ..
OM kamalAkShyai namaH ..
OM mInAkShyai namaH ..
OM sarvasAkShiNyai namaH ..
OM umAdevyai namaH ..
OM mahAkAlyai namaH ..
OM sAmAyai namaH ..
OM sarvajanapriyAyai namaH ..
OM chitpurAyai namaH ..
OM chidghanAnandAyai namaH ..
OM chinmayyai namaH ..
OM chitsvarUpiNyai namaH ..
OM mahAsarasvatyai namaH ..
OM durgAyai namaH ..
OM jvAlAdurgAdimohinyai namaH ..
OM nakulyai namaH ..
OM shuddhavidyAyai namaH ..
OM sachchidAnandavigrahAyai namaH ..
OM suprabhAyai namaH ..
OM suprabhAjvAlAyai namaH ..
OM indrAkShyai namaH ..
OM sarvamohinyai namaH ..
OM mahendrajAlamadhyasthAyai namaH ..
OM mAyAyai namaH ..
OM mAyAvinodinyai namaH ..
OM vishveshvaryai namaH ..
OM vR^iShArUDhAyai namaH ..
OM vidyAjAlavinodinyai namaH ..
OM mantreshvaryai namaH ..
OM mahAlakShmyai namaH ..
OM mahAkAlIphalapradAyai namaH ..
OM chaturvedavisheShaj~nAyai namaH ..
OM sAvitryai namaH ..
OM sarvadevatAyai namaH ..
OM mahendrANyai namaH ..
OM gaNAdhyakShAyai namaH ..
OM mahAbhairavapUjitAyai namaH ..
OM mahAmAyAyai namaH ..
OM mahAghorAyai namaH ..
OM mahAdevyai namaH ..
OM malApahAyai namaH ..
OM mahiShAsurasa.nhAryai namaH ..
OM chaNDamuNDakulAntakAyai namaH ..
OM chakreshvaryai namaH ..
OM chaturvedyai namaH ..
OM sarvadAyai namaH ..
OM suranAyikyai namaH ..
OM ShaTshAstranipuNAyai namaH ..
OM nityAyai namaH ..
OM ShaDdarshanavichakShaNAyai namaH ..
OM kAlarAtryai namaH ..
OM kalAtItAyai namaH ..
OM kavirAjamanoharAyai namaH ..
OM shAradAtilakAkArAyai namaH ..
OM dhIrAyai namaH ..
OM dhIrajanapriyAyai namaH ..
OM ugrabhAryai namaH ..
OM mahAbhAryai namaH ..
OM kShipramAryai namaH ..
OM raNapriyAyai namaH ..
OM annapUrNeshvaryai namaH ..
OM mAtre namaH ..
OM svarNAkArataTitprabhAyai namaH ..
OM svaravya.njanavarNodayAyai namaH ..
OM gadyapadyAdikAraNAyai namaH ..
OM padavAkyArthanilayAyai namaH ..
OM bindunAdAdikAraNAyai namaH ..
OM mokSheshamahiShyai namaH ..
OM satyAyai namaH ..
OM bhuktimuktiphalapradAyai namaH ..
OM vij~nAnadAyinyai namaH ..
OM praj~nAyai namaH ..
OM praj~nAnaphaladAyinyai namaH ..
OM aha.nkArakalAtItAyai namaH ..
OM parAshaktyai namaH ..
OM parAtparAyai namaH ..

.. iti gauryaShTottarashata nAmAvaliH ..

No comments: