Wednesday, April 8, 2015

Saraswati Kavacha

sarasvatIkavacham brahmavaivartapurANe

brahmovAcha |
shR^iNu vatsa pravakShyAmi kavachaM sarvakAmadam |
shrutisAraM shrutisukhaM shrutyuktaM shrutipUjitam || 63||
uktaM kR^iShNena goloke mahyaM vR^indAvane vane |
rAseshvareNa vibhunA rAse vai rAsamaNDale || 64||
atIva gopanIyaM cha kalpavR^ikShasamaM param |
ashrutAdbhutamantrANAM samUhaishcha samanvitam || 65||
yaddhR^itvA paThanAdbrahmanbuddhimAMshcha bR^ihaspatiH |
yaddhR^itvA bhagawA~nChukraH sarvadaityeShu pUjitaH || 66||
paThanAddhAraNAdvAgmI kavIndro vAlmiko muniH |
svAyaMbhuvo manushchaiva yaddhR^itvA sArvapUjitaH || 67||
kaNAdo gautamaH kaNvaH pANiniH shAkaTAyanaH |
granthaM chakAra yaddhR^itvA dakShaH kAtyAyanaH svayam ||
dhR^itvA vedavibhAgaM cha purANAnyakhilAni cha |
chakAra lIlAmAtreNa kR^iShNadvaipAyanaH svayam || 69||
shAtAtapashcha saMvarto vasiShThashcha parAsharaH |
yaddhR^itvA paThanAdgranthaM yAj~navalkyashchakAra saH ||
R^iShyashR^i~Ngo bharadvAjashchA.a.astIko devalastathA |
jaigIShavyo.atha jAbAliryatddhR^itvA sarvapUjitaH || 71||
kavachasyAsya viprendra R^iShireSha prajApatiH |
svayaM bRRIhaspatishChando devo rAseshvaraH prabhuH || 72||
sarvatattvaparij~nAne sarvArthe.api cha sAdhane |
kavitAsu cha sarvAsu viniyogaH prakIrtitaH || 73||
oM hrIM sarasvatyai svAhA shiro me pAtu sarvataH |
shrIM vAgdevatAyai svAhA bhAlaM me sarvadA.avatu || 74||
oM sarasvatyai svAheti shrotra.n pAtu nirantaram |
oM shrIM hrIM bhArtyai svAhA netrayugmaM sadA.avatu || 75||
oM hrIM vAgvAdinyai svAhA nAsAM me sarvato.avatu |
hrIM vidyAdhiShThAtR^idevyai svAhA shrotraM sadA.avatu ||
oM shrIM hrIM brAhmyai svAheti dantapa~NktIH sadA.avatu |
aimityekAkSharo mantro mama kaNThaM sadA.avatu || 77||
oM shrIM hrIM pAtu me grIvAM skandhaM me shrIM sadA.avatu |
shrIM vidyAdhiShThAtR^idevyai svAhA vakShaH sadA.avatu ||
oM hrIM vidyAsvarUpAyai svAhA me pAtu nAbhikAm |
oM hrIM klIM vANyai svAheti mama prShThaM sadA.avatu || 79||
oM sarvavarNAtmikAyai pAdayugmaM sadA.avatu |
oM vAgadhiShThAtR^idevyai sarvA~NgaM me sadA.avatu || 80||
oM sarvakaNThavAsinyai svAhA prachyAM sadA.avatu |
oM hrIM jihvAgravAsinyai svAhA.agnidishi rakShatu || 81||
oM aiM shrIM hrIM sarasvatyai budhajananyai svAhA |
satataM mantrarAjo.ayaM dakShiNe mAM sadA.avatu || 82||
oM hrIM shrIM tryakSharo mantro nairRRItyAM me sadA.avatu |
kavijihvAgravAsinyai svAhA mAM vAruNe.avatu || 83||
oM sadambakAyai svAhA vAyavyai mAM sadA.avastu |
oM gadyapadyavAsinyai svAhA mAmuttare.avatu || 84||
oM sarvashAstravAsinyai svAhaishAnyAM sadA.avatu |
oM hrIM sarvapUjitAyai svAhA chordhvaM sadA.avatu || 85||
oM hrIM pustakavAsinyai svAhA.adho mAM sadA.avatu |
oM granthabIjarUpAyai svAhA mAM sarvato.avatu || 86||
iti te kathitaM vipra sarvamantraughavigraham |
idaM vishvajayaM nAma kavachaM brahmArUpakam || 87||
purA shrutaM dharmavaktrAtparvate gandhmAdane |
tava snehAnmayA.a.akhyAtaM pravaktavyaM na kasyachit ||
gurumabhyarchya vidhivadvastrAlaMkArachandanaiH |
praNamya daNDavadbhUmau kavachaM dhArayetsudhIH || 89||
pa~nchalakShajapenaiva siddhaM tu kavachaM bhavet |
yadi syAtsiddhakavacho bR^ihaspatisamo bhavet || 90||
mahAvAgmI kavIndrashcha trailokyavijayI bhavet |
shaknoti sarvM jetuM sa kavachasya prabhAvataH || 91||
idaM te kANvashAkhoktaM kathitaM kavachaM mune |
stotraM pUjAvidhAnaM cha dhyAnaM vai vandanaM tathA ||

iti shrI brahmavaivarte mahApurANe prakR^itikhaNDe nAradanArAyaNasaMvAde sarasvatIkavachaM nAma chaturtho.adhyAyaH ||


No comments: