Tuesday, April 21, 2015

Vinayaka Vinatih

shrIgaNeshAya namaH |

herambamambAmavalambamAnaM lambodaraM lamba\-vituNDa\-shuNDam |
utsa~NgamAropayituM hyaparNAM hasantamantarharirUpamIDe
milinda\-vR^inda\-gu~njanollasatkapola\-maNDalaM
shruti\-prachAlana\-sphuratsamIravIjitAnanam |
vituNDa\-shuNDamaNDala\-prasAra\-shobhivigrahaM
nivAritAgha\-vighnarAshima~NkalAlapaM bhaje || 2||
gajendra\-mauk{}tikAli\-lagna\-kambukaNTha\-pIThakaM
suvarNavalli\-maNDalI\-vidhAnabaddha\-dantakam |
pramodi\-modakA~nchitaM karaNDakaM karAmbuje
dadhAnamambikAmano vinoda\-modadAyakam || 3||
gabhIra\-nAbhi\-tundilaM supIta\-pATa\-dhautakaM
pratapta\-hATakopavIta\-shobhitA~Nga\-sa~Ngraham |
surA\-.asurArchitA.nghrikaM shubhakriyA sahAyakaM
maheshachitta\-chAyakaM vinAyakaM namAmyaham || 4||
gajAnanaM gaNeshvaraM girIshajA\-kumArakaM
maheshvarAtmajaM munIndra\-mAnasAdhi\-dhAvakam |
matiprakarSha\-maNDitaM subhak{}ta\-chitta\-modakaM
bhajajjanAlighora\-vighnaghAtakaM bhajAmyaham || 5||
lasallalATa\-chandrakaM kriyAkR^ite.astatandrakaM
mahendravandya\-pAdukaM ShaDAnanAgrajAnujam |
ahiM nivArya mUShakAdhirakShakaM mayUrakaM
vilokya suprasannamAnasaM gaNAdhipaM bhaje ||
hariM nirIkShya bhIticha~nchalAkShametya mAtaraM
nijAvanAya pArshvamAgatAM vilokya satvaram |
tadIya\-vakShasi pravishya susthiraM pare vare
namAmi sevakAlishoka\-shoShakaM nirantaram || 7||
nilimpa\-lokamaNDalo\-prapUrNa\-pUjanIyakaM
subhak{}ta bhak{}tibhAvanA vibhAvitAkhilapradam |
prabhUta bhUti bhAvakaM durUha duHkha pAvakaM
vrajeshvarA.nsha\-sambhavaM vidyuprabhAsitAlikam || 8||
girIndra\-nandinI\-karAmbuja\-prasAdhitA.alakam
vilola\-shuNDa\-chumbitogra\-bhAlachandra\-bAlakam |
nijAkhu\-khelanAparaM kakhantamastachApalaM
namAmi siddhi\-buddhi\-hasta\-chAli\-pa~nchachAmaram || 9||
vinAyakasya vinatiM paThatAM shrR^iNvatAM satAm |
siddhi\-buddhi\-pradAM santi ma~NgalAni pade pade || 10||

|| iti paNDita\-shrIshivaprasAdadvivedi\-virachitA vinAyaka\-vinatiH samAptaH ||

No comments: