Friday, April 3, 2015

Hanuman Smaranam

prAtaH smarAmi hanumantamanantavIryaM
shrIrAmachandracharaNAmbujacha~ncharIkam |
la~NkApurIdahanananditadevavRRindaM
sarvArthasiddhisadanaM prathitaprabhAvam || 1||
mAdhyaM namAmi vRRijinArNavatAraNaika\-
dhIraM sharaNyamuditAnupamaprabhAvam |
sItA.a.adhisindhuparishoShaNakarmadakShaM
vandArukalpatarumavyayamA~njaneyam || 2||
sAyaM bhajAmi sharaNopasRRitAkhilArti\-
pu~njapraNAshanavidhau prathitapratApam |
akShAntakaM sakalarAkShasavaMshadhUma\-
ketuM pramoditavidehasutaM dayAlum || 3||

Om Hanumate Namaha

No comments: