Thursday, April 2, 2015

Mayureshvara Stotram

shrI gaNeshAya namaH |

sarve uchuH |
parabrahmarUpaM chidAnandarUpaM pareshaM sureshaM guNAbdhiM guNesham |
guNAtItamIshaM mayUreshavaMdyaM gaNeshaM natAH smo natAH smo natAH smaH || 1||
jagadvandyamekaM parAkAramekaM
guNAnAM paraM kAraNaM nirvikalpam |
jagatpAlakaM hArakaM tArakaM taM
mayUreshavaMdyaM natAH smo natAH smaH || 2||
mahAdevasUnuM mahAdaityanAshaM
mahApUruShaM sarvadA vighnanAsham |
sadA bhaktapoShaM paraM GYAnakoshaM
mayUreshavaMdyaM natAH smo natAH smaH || 3||
anAdiM guNAdiM surAdiM shivAyA
mahAtoShadaM sarvadA sarvavaMdyam |
surAryaMtakaM bhuktimuktipradaM taM
mayUreshavaMdyaM natAH smo natAH smaH || 4||
paraM mAyinaM mAyinAmapyagamyaM
munidhyeyamAkAshakalpaM janesham |
asaMkhyAvatAraM nijAGYAnanAshaM
mayUreshavaMdyaM natAH smo natAH smaH || 5||
anekakriyAkArakaM shrutyagamyaM trayIbodhitAnekakarmAdibIjam |
kriyAsiddhihetuM surendrAdisevyaM
mayUreshavaMdyaM natAH smo natAH smaH || 6||
mahAkAlarUpaM nimeShAdirUpaM
kalAkalparUpaM sadAgamyarUpam |
janaGYAnahetuM nR^iNAM siddhidaM taM
mayUreshavaMdyaM natAH smo natAH smaH || 7||
maheshAdidevaiH sadA dhyeyapAdaM
sadA rakShakaM tatpadAnAM hatArim |
mudA kAmarUpaM kR^ipAvAridhiM taM
mayUreshavaMdyaM natAH smo natAH smaH || 8||
sadA bhaktiM nAthe praNayaparamAnaMdasukhado
yatastvaM lokAnAM paramakaruNAmAshu tanuShe |
ShaDUrmInAM vegaM suravara vinAshaM naya vibho
tato bhaktiH shlAghyA tava bhajanato.ananyasukhadAt || 9||
kimasmAbhiH stotraM sakalasuratApAlaka vibho
vidheyaM vishvAtmannagaNitaguNAnAmadhipate |
na saMkhyAtA bhUmistava guNagaNAnAM tribhuvane
na rUpANAM deva prakaTaya kR^ipAM no.asurahate || 10||
mayUreshaM namaskR^itya tato devo.abravIchcha tAn |
ya idaM paThate stotraM sa kAmAn labhate.akhilAn || 11||
sarvatra jayamApnoti mAnamAyuH shriyaM parAm |
putravAn dhanasampanno vashyatAmakhilaM nayet || 12||
sahasrAvartanAtkArAgR^ihasthaM mochayejjanam |
niyutAvartanAnmartyo sAdhyaM yatsAdhayetxaNAt || 13||

iti shrIgaNeshapurANe uttarakhaNDe bAlacharitre mayUreshvarastotraM sampUrNam |

No comments: