Saturday, April 25, 2015

Ganga Ashtottara Shatanamavali

OM ga.ngAyai namaH |
OM viShNupAdasa.nbhUtAyai namaH |
OM haravallabhAyai namaH |
OM himAchalendratanayAyai namaH |
OM girimaNDalagAminyai namaH |
OM tArakArAtijananyai namaH |
OM sagarAtmajatArakAyai namaH |
OM sarasvatIsamayuktAyai namaH |
OM sughoShAyai namaH |
OM sindhugAminyai namaH | 10
OM bhAgIratyai namaH |
OM bhAgyavatyai namaH |
OM bhagIratarathAnugAyai namaH |
OM trivikramapadodbhUtAyai namaH |
OM trilokapathagAminyai namaH |
OM xIrashubhrAyai namaH |
OM bahuxIrAyai namaH |
OM xIravR^ixasamAkulAyai namaH |
OM trilochanajaTAvAsAyai namaH |
OM R^iNatrayavimochinyai namaH | 20
OM tripurArishiraHchUDAyai namaH |
OM jAhnavyai namaH |
OM narakabhItihR^ite namaH |
OM avyayAyai namaH |
OM nayanAnandadAyinyai namaH |
OM nagaputrikAyai namaH |
OM nira~njanAyai namaH |
OM nityashuddhAyai namaH |
OM nIrajAlipariShkR^itAyai namaH |
OM sAvitryai namaH | 30
OM salilAvAsAyai namaH |
OM sAgarA.nbusamedhinyai namaH |
OM ramyAyai namaH |
OM bindusarase namaH |
OM avyaktAyai namaH |
OM avyaktarUpadhR^ite namaH |
OM umAsapatnyai namaH |
OM shubhrA~NgAyai namaH |
OM shrImatyai namaH |
OM dhavalA.nbarAyai namaH | 40
OM AkhaNDalavanavAsAyai namaH |
OM ka.nThendukR^itashekarAyai namaH |
OM amR^itAkArasalilAyai namaH |
OM lIlAli.ngitaparvatAyai namaH |
OM viri~nchikalashAvAsAyai namaH |
OM triveNyai namaH |
OM triguNAtmakAyai namaH |
OM sa.ngata aghaughashamanyai namaH |
OM bhItihartre namaH |
OM sha.nkhadu.ndubhinisvanAyai namaH | 50
OM bhAgyadAyinyai namaH |
OM nandinyai namaH |
OM shIghragAyai namaH |
OM sharaNyai namaH |
OM shashishekarAyai namaH |
OM shA~Nkaryai namaH |
OM shapharIpUrNAyai namaH |
OM bhargamUrdhakR^itAlayAyai namaH |
OM bhavapriyAyai namaH | 60
OM satyasandhapriyAyai namaH |
OM ha.nsasvarUpiNyai namaH |
OM bhagIratabhR^itAyai namaH |
OM anantAyai namaH |
OM sharachchandranibhAnanAyai namaH |
OM o.nkArarUpiNyai namaH |
OM analAyai namaH |
OM krIDAkallolakAriNyai namaH |
OM svargasopAnasharaNyai namaH |
OM sarvadevasvarUpiNyai namaH | 70
OM a.nbaHpradAyai namaH |
OM duHkhahantryainamaH |
OM shAntisantAnakAriNyai namaH |
OM dAridryahantryai namaH |
OM shivadAyai namaH |
OM sa.nsAraviShanAshinyai namaH |
OM prayAganilayAyai namaH |
OM shrIdAyai namaH |
OM tApatrayavimochinyai namaH |
OM sharaNAgatadInArtaparitrANAyai namaH | 80
OM sumuktidAyai namaH |
OM pApahantryai namaH |
OM pAvanA~NgAyai namaH |
OM parabrahmasvarUpiNyai namaH |
OM pUrNAyai namaH |
OM purAtanAyai namaH |
OM puNyAyai namaH |
OM puNyadAyai namaH |
OM puNyavAhinyai namaH |
OM pulomajArchitAyai namaH | 90
OM bhUdAyai namaH |
OM pUtatribhuvanAyai namaH |
OM jayAyai namaH |
OM ja.ngamAyai namaH |
OM ja.ngamAdhArAyai namaH |
OM jalarUpAyai namaH |
OM jagaddhAtryai namaH |
OM jagadbhUtAyai namaH |
OM janArchitAyai namaH |
OM jahnuputryai namaH | 100
OM jaganmAtre namaH |
OM ja.nbhUdvIpavihAriNyai namaH |
OM bhavapatnyai namaH |
OM bhIShmamAtre namaH |
OM siktAyai namaH |
OM ramyarUpadhR^ite namaH |
OM umAsahodaryai namaH |
OM aj~nAnatimirApahR^ite namaH | 108

||OM tatsat||
||shrI ga.ngAShTottara shatanAmAvaliH sa.npUrNA||

No comments: