Wednesday, May 27, 2015

1008 Names of Gayatri Devi

Sri Gayatri's 108 names are here

1 OM achintyalakShaNAyai namaH |
2 OM avyaktAyai namaH |
3 OM arthamAtR^imaheshvaryai namaH |
4 OM amR^itArNavamadhyasthAyai namaH |
5 OM ajitAyai namaH |
6 OM aparAjitAyai namaH |
7 OM aNimAdiguNAdharAyai namaH |
8 OM arkamaNDalasa.nsthitAyai namaH |
9 OM ajarAyai namaH |
10 OM ajAyai namaH |
11 OM aparAyai namaH |
12 OM adharmAyai namaH |
13 OM akShasUtradharAyai namaH |
14 OM adharAyai namaH |
15 OM akArAdikShakArAntAyai namaH |
16 OM ariShadvargabhedinyai namaH |
17 OM a~njanAdripratikAshAyai namaH |
18 OM a~njanAdrinivAsinyai namaH |
19 OM adityai namaH |
20 OM ajapAyai namaH |
21 OM avidyAyai namaH |
22 OM aravindanibhekShaNAyai namaH |
23 OM antarbahisthitAyai namaH |
24 OM avidyAdhva.nsinyai namaH |
25 OM antarAtmikAyai namaH |
26 OM ajAyai namaH |
27 OM ajamukhavAsAyai namaH |
28 OM aravindanibhAnanAyai namaH |
29 OM ardhamAtrAyaivya~njanavarNAtmikAyai namaH |
30 OM arthadAnaj~nAyai namaH |
31 OM arimaNDalamardinyai namaH |
32 OM asurAghnyai namaH |
33 OM amAvAsyAyai namaH |
34 OM alAkShighnyai namaH |
35 OM antyajArchitAyai namaH |
36 OM AdilakShmyai namaH |
37 OM Adishaktyai namaH |
38 OM AkR^ityai namaH |
39 OM AyatAnanAyai namaH |
40 OM AdityapadavichArAyai namaH |
41 OM AdityaparisevitAyai namaH |
42 OM AchAryAyai namaH |
43 OM AvartanAyai namaH |
44 OM AchArAyai namaH |
45 OM AdimUrtinivAsinyai namaH |
46 OM Agneyyai namaH |
47 OM Amaryai namaH |
48 OM AdyAyai namaH |
49 OM ArAdhyAyai namaH |
50 OM AsanasthitAyai namaH |
51 OM AdhAranilayAyai namaH |
52 OM AdhArAyai namaH |
53 OM AkAshAntanivAsinyai namaH |
54 OM AdyAkShara samayuktAyai namaH |
55 OM AntarAkAsharUpiNyai namaH |
56 OM AdityamaNDalagatAyai namaH |
57 OM AntaradhvAntanAshinyai namaH |
58 OM indirAyai namaH |
59 OM iShTadAyai namaH |
60 OM iShTAyai namaH |
61 OM indivaranivekShaNAyai namaH |
62 OM irAvatyai namaH |
63 OM indrapadAyai namaH |
64 OM indrANyai namaH |
65 OM indurUpiNyai namaH |
66 OM ikShukodaNDasa.nyuktAyai namaH |
67 OM iShusandhAnakAriNyai namaH |
68 OM indranIlasamAkArAyai namaH |
69 OM iDApi~NgalarUpiNyai namaH |
70 OM indrAkShyai namaH |
71 OM Ishvaryai namaH |
72 OM IhAtrayavivarjitAyai namaH |
73 OM umAyai namaH |
74OM uShAyai namaH |
75 OM uDunibhAyai namaH |
76 OM urvArukaphalAnanAyai namaH |
77 OM uDuprabhAyai namaH |
78 OM uDumatyai namaH |
79 OM uDupAyai namaH |
80 OM uDumadhyagAyai namaH |
81 OM UrdhAyai namaH |
82 OM Urdhakeshyai namaH |
83 OM UrdhAdhogatibhedinyai namaH |
84 OM UrdhvavAhupriyAyai namaH |
85 OM UrmimAlAvAggranthadAyinyai namaH |
86 OM R^itAyai namaH |
87 OM R^iShyai namaH |
88 OM R^itumatyai namaH |
89 OM R^iShidevanAmasakR^itAyai namaH |
90 OM R^igvedAyai namaH |
91 OM R^iNahartryai namaH |
92 OM R^iShimaNDalachAriNyai namaH |
93 OM R^iddhidAyai namaH |
94 OM R^ijumArgasthAyai namaH |
95 OM R^ijudharmAyai namaH |
96 OM R^ijupradAyai namaH |
97 OM R^igvedanilayAyai namaH |
98 OM R^ijvyai namaH |
99 OM luptadharmapravartinyai namaH |
100 OM lutArivarasambhUtAyai namaH |
101 OM lutAdiviShahAriNyai namaH |
102 OM ekAkSharAyai namaH |
103 OM ekamAtrAyai namaH |
104 OM ekAyai namaH |
105 OM ekaikaniShThitAyai namaH |
106 OM aindryai namaH |
107 OM airAvatArUDhAyai namaH |
108 OM aihikAmuShmikapradAyai namaH |
109 \ \ OM o~NkArAyai namaH |
110 \ \ OM oShadhyai namaH |
111 \ \ OM otAyai namaH |
112 \ \ OM otaprotanivAsinyai namaH |
113 \ \ OM aurbhAyai namaH |
114 \ \ OM auShadhasampannAyai namaH |
115 \ \ OM aupAsanaphalapradAyai namaH |
116 \ \ OM aNDamadhyasthitAyai namaH |
117 \ \ OM aHkAramanurUpiNyai##[##visargarUpiNyai##]## namaH |
118 \ \ OM kAtyAyanyai namaH |
119 \ \ OM kAlarAtryai namaH |
120 \ \ OM kAmAkShyai namaH |
121 \ \ OM kAmasundaryai namaH |
122 \ \ OM kamalAyai namaH |
123 \ \ OM kAminyai namaH |
124 \ \ OM kAntAyai namaH |
125 \ \ OM kAmadAyai namaH |
126 \ \ OM kAlakaNThinyai namaH |
127 \ \ OM karikumbhastanabharAyai namaH |
128 \ \ OM karavIrasuvAsinyai namaH |
129 \ \ OM kalyANyai namaH |
130 \ \ OM kuNDalavatyai namaH |
131 \ \ OM kurukShetranivAsinyai namaH |
132 \ \ OM kuruvindadalAkArAyai namaH |
133 \ \ OM kuNDalyai namaH |
134 \ \ OM kumudAlayAyai namaH |
135 \ \ OM kAlajihvAyai namaH |
136 \ \ OM karAlAsyAyai namaH |
137 \ \ OM kAlikAyai namaH |
138 \ \ OM kAlarUpiNyai namaH |
139 \ \ OM kAmanIyaguNAyai namaH |
140 \ \ OM kAntyai namaH |
141 \ \ OM kalAdhArAyai namaH |
142 \ \ OM kumudvatyai namaH |
143 \ \ OM kaushikyai namaH |
144 \ \ OM kamalAkArAyai namaH |
145 \ \ OM kAmachAraprabha~njinyai namaH |
146 \ \ OM kaumAryai namaH |
147 \ \ OM karuNApA~Ngyai namaH |
148 \ \ OM kakuvantAyai namaH |
149 \ \ OM karipriyAyai namaH |
150 \ \ OM kesharyai namaH |
151 \ \ OM keshavanutAyai namaH |
152 \ \ OM kadambAyai namaH |
153 \ \ OM kusumapriyAyai namaH |
154 \ \ OM kAlindyai namaH |
155 \ \ OM kAlikAyai namaH |
156 \ \ OM kA~nchyai namaH |
157 \ \ OM kalashodbhavasa.nstutAyai namaH |
158 \ \ OM kAmamAtAyai namaH |
159 \ \ OM kratumatyai namaH |
160 \ \ OM kAmarUpAyai namaH |
161 \ \ OM kR^ipAvatyai namaH |
162 \ \ OM kumAryai namaH |
163 \ \ OM kuNDanilayAyai namaH |
164 \ \ OM kirAtyai namaH |
165 \ \ OM kIravAhanAyai namaH |
166 \ \ OM kaikeyyai namaH |
167 \ \ OM kokilAlApAyai namaH |
168 \ \ OM ketakIkusumapriyAyai namaH |
169 \ \ OM kamaNDaludharAyai namaH |
170 \ \ OM kAlyai namaH |
171 \ \ OM karmanirmUlakAriNyai namaH |
172 \ \ OM kalaha.nsagatyai namaH |
173 \ \ OM kakShAyai namaH |
174 \ \ OM kR^itakautukama~NgalAyai namaH |
175 \ \ OM kasturItilakAyai namaH |
176 \ \ OM kamarAyai namaH |
177 \ \ OM karindragamanAyai namaH |
178 \ \ OM kuhvai namaH |
179 \ \ OM karpUralepanAyai namaH |
180 \ \ OM kR^iShNAyai namaH |
181 \ \ OM kapilAyai namaH |
182 \ \ OM kuharAshrayAyai namaH |
183 \ \ OM kUTasthAyai namaH |
184 \ \ OM kudharAyai namaH |
185 \ \ OM kamarAyai namaH |
186 \ \ OM kukShisthAkhilaviShTapAyai namaH |
187 \ \ OM khaDgakheTadharAyai namaH |
188 \ \ OM kharvAyai namaH |
189 \ \ OM khecharyai namaH |
190 \ \ OM khagavAhanAyai namaH |
191 \ \ OM khaTTA~NgadhAriNyai namaH |
192 \ \ OM khyAtAyai namaH |
193 \ \ OM khagorAjoparisthitAyai namaH |
194 \ \ OM khalaghnyai namaH |
195 \ \ OM khaNDitajarAyai namaH |
196 \ \ OM khaDAkShyAnapradAyinyai namaH |
197 \ \ OM khaNDendutilakAyai namaH |
198 \ \ OM ga~NgAyai namaH |
199 \ \ OM gaNeshaguhapUjitAyai namaH |
200 \ \ OM gAyatryai namaH |
201 \ \ OM gomatyai namaH |
202 \ \ OM gItAyai namaH |
203 \ \ OM gAndhAryai namaH |
204 \ \ OM gAnalolupAyai namaH |
205 \ \ OM gautamyai namaH |
206 \ \ OM gAminyai namaH |
207 \ \ OM gAdhAyai namaH |
208 \ \ OM gandharvApsarasevitAyai namaH |
209 \ \ OM govindacharaNAkrAntAyai namaH |
210 \ \ OM guNatrayavibhAvitAyai namaH |
211 \ \ OM gandharvyai namaH |
212 \ \ OM gahvaryai namaH |
213 \ \ OM gotrAyai namaH |
214 \ \ OM girIshAyai namaH |
215 \ \ OM gahanAyai namaH |
216 \ \ OM gamyai namaH |
217 \ \ OM guhAvAsAyai namaH |
218 \ \ OM guNavatyai namaH |
219 \ \ OM gurupApapraNAsinyai namaH |
220 \ \ OM gurvyai namaH |
221 \ \ OM guNavatyai namaH |
222 \ \ OM guhyAyai namaH |
223 \ \ OM goptavyAyai namaH |
224 \ \ OM guNadAyinyai namaH |
225 \ \ OM girijAyai namaH |
226 \ \ OM guhyamAta~Ngyai namaH |
227 \ \ OM garuDadhvajavallabhAyai namaH |
228 \ \ OM garvApahAriNyai namaH |
229 \ \ OM godAyai namaH |
230 \ \ OM gokularabhAyai namaH |
231 \ \ OM gadAdharAyai namaH |
232 \ \ OM gokarNanilayAsaktAyai namaH |
233 \ \ OM guhyamaNDalavartinyai namaH |
234 \ \ OM gharmadAyai namaH |
235 \ \ OM ghanadAyai namaH |
236 \ \ OM ghaNTAyai namaH |
237 \ \ OM ghoradAnavamardinyai namaH |
238 \ \ OM ghR^iNimantramayyai namaH |
239 \ \ OM gheShAyai namaH |
240 \ \ OM ghanasampAtadAyinyai namaH |
241 \ \ OM ghaNTAravapriyAyai namaH |
242 \ \ OM ghrANAyai namaH |
243 \ \ OM ghR^iNisantuShTikAriNyai namaH |
244 \ \ OM ghanArimaNDalAyai namaH |
245 \ \ OM ghUrNAyai namaH |
246 \ \ OM ghR^itAchyai namaH |
247 \ \ OM ghaNaveginyai namaH |
248 \ \ OM GYAnadhAtumayyai namaH |
249 \ \ OM charchAyai namaH |
250 \ \ OM charchitAyai namaH |
251 \ \ OM chAruhAsinyai namaH |
252 \ \ OM chaTulAyai namaH |
253 \ \ OM chaNDikAyai namaH |
254 \ \ OM chitrAyai namaH |
255 \ \ OM chitramAlyavibhUShitAyai namaH |
256 \ \ OM chaturbhujAyai namaH |
257 \ \ OM chArudantAyai namaH |
258 \ \ OM chAturyai namaH |
259 \ \ OM charitapradAyai namaH |
260 \ \ OM chUlikAyai namaH |
261 \ \ OM chitravastrAntAyai namaH |
262 \ \ OM chandramaHkarNakuNDalAyai namaH |
263 \ \ OM chandrahAsAyai namaH |
264 \ \ OM chArudAtryai namaH |
265 \ \ OM chakoryai namaH |
266 \ \ OM chandrahAsinyai namaH |
267 \ \ OM chandrikAyai namaH |
268 \ \ OM chandradhAtryai namaH |
269 \ \ OM chauryai namaH |
270 \ \ OM chorAyai namaH |
271 \ \ OM chaNDikAyai namaH |
272 \ \ OM cha~nchadvAgavAdinyai namaH |
273 \ \ OM chandrachUDAyai namaH |
274 \ \ OM choravinAshinyai namaH |
275 \ \ OM chAruchandanaliptA~Ngyai namaH |
276 \ \ OM cha~nchachchAmaravijitAyai namaH |
277 \ \ OM chArumadhyAyai namaH |
278 \ \ OM chArugatyai namaH |
279 \ \ OM chaNDilAyai namaH |
280 \ \ OM chandrarUpiNyai namaH |
281 \ \ OM chAruhomapriyAyai namaH |
282 \ \ OM chArvAyai namaH |
283 \ \ OM charitAyai namaH |
284 \ \ OM chakrabAhukAyai namaH |
285 \ \ OM chandramaNDalamadhyasthAyai namaH |
286 \ \ OM chandramaNDaladarpaNAyai namaH |
287 \ \ OM chakravAkastanyai namaH |
288 \ \ OM cheShTAyai namaH |
289 \ \ OM chitrAyai namaH |
290 \ \ OM chAruvilAsinyai namaH |
291 \ \ OM chitsvarUpAyai namaH |
292 \ \ OM chandavatyai namaH |
293 \ \ OM chandramAyai namaH |
294 \ \ OM chandanapriyAyai namaH |
295 \ \ OM chodayitryai namaH |
296 \ \ OM chirapraj~nAyai namaH |
297 \ \ OM chAtakAyai namaH |
298 \ \ OM chAruhetukyai namaH |
299 \ \ OM ChatrayAtAyai namaH |
300 \ \ OM ChatradharAyai namaH |
301 \ \ OM ChAyAyai namaH |
302 \ \ OM ChandaparichChadAyai namaH |
303 \ \ OM ChAyAdevyai namaH |
304 \ \ OM ChidranakhAyai namaH |
305 \ \ OM ChannendriyavisarpiNyai namaH |
306 \ \ OM ChandonuShTuppratiShThAntAyai namaH |
307 \ \ OM Chidropadravabhedinyai namaH |
308 \ \ OM ChedAyai namaH |
309 \ \ OM Chatreshvaryai namaH |
310 \ \ OM ChinnAyai namaH |
311 \ \ OM ChurikAyai namaH |
312 \ \ OM ChelanpriyAyai namaH |
313 \ \ OM jananyai namaH |
314 \ \ OM janmarahitAyai namaH |
315 \ \ OM jAtavedAyai namaH |
316 \ \ OM jaganmayyai namaH |
317 \ \ OM jAhnavyai namaH |
318 \ \ OM jaTilAyai namaH |
319 \ \ OM jetryai namaH |
320 \ \ OM jarAmaraNavarjitAyai namaH |
321 \ \ OM jambudvIpavatyai namaH |
322 \ \ OM jvAlAyai namaH |
323 \ \ OM jayantyai namaH |
324 \ \ OM jalashAlinyai namaH |
325 \ \ OM jitendriyAyai namaH |
326 \ \ OM jitakrodhAyai namaH |
327 \ \ OM jitAmitrAyai namaH |
328 \ \ OM jagatpriyAyai namaH |
329 \ \ OM jAtarUpamayyai namaH |
330 \ \ OM jihvAyai namaH |
331 \ \ OM jAnakyai namaH |
332 \ \ OM jagatyai namaH |
333 \ \ OM jayAyai namaH |
334 \ \ OM janitryai namaH |
335 \ \ OM jahnutanayAyai namaH |
336 \ \ OM jagattrayahitaiShiNyai namaH |
337 \ \ OM jvAlamulyai namaH |
338 \ \ OM japavatyai namaH |
339 \ \ OM jvaraghnyai namaH |
340 \ \ OM jitaviShTapAyai namaH |
341 \ \ OM jitAkrAntamayyai namaH |
342 \ \ OM jvAlAyai namaH |
343 \ \ OM jAgratyai namaH |
344 \ \ OM jvaradevatAyai namaH |
345 \ \ OM jvalantyai namaH |
346 \ \ OM jaladAyai namaH |
347 \ \ OM jyeShThAyai namaH |
348 \ \ OM jyAghoShasphoTadi~Nmukhyai namaH |
349 \ \ OM jambhinyai namaH |
350 \ \ OM jR^imbhanAyai namaH |
351 \ \ OM jR^imbhAyai namaH |
352 \ \ OM jvalanmaNikyakuNDalAyai namaH |
353 \ \ OM jhi~njhikAyai namaH |
354 \ \ OM jhaNanirghoShAyai namaH |
355 \ \ OM jha~njhAmArutaveginyai namaH |
356 \ \ OM jhallakIvAdyakushalAyai namaH |
357 \ \ OM ~narUpAyai namaH |
358 \ \ OM ~nabhujAyai namaH |
359 \ \ OM Ta~Nkabhedinyai namaH |
360 \ \ OM Ta~NkabANasamAyuktAyai namaH |
361 \ \ OM Ta~Nkinyai namaH |
362 \ \ OM Ta~Nkabhedinyai namaH |
363 \ \ OM Ta~NkIgaNakR^itAghoShAyai namaH |
364 \ \ OM Ta~NkanIyamahorasAyai namaH |
365 \ \ OM Ta~NkArakAriNyai namaH |
366 \ \ OM Tha Tha shabdaninAdinyai namaH |
367 \ \ OM DAmaryai namaH |
368 \ \ OM DAkinyai namaH |
369 \ \ OM DimbhAyai namaH |
370 \ \ OM DuNDamAraikanirjitAyai namaH |
371 \ \ OM DAmarItantramArgasthAyai namaH |
372 \ \ OM DaNDaDamarunAdinyai namaH |
373 \ \ OM DiNDiravasahAyai namaH |
374 \ \ OM DimbhalasAkrIDAparAyaNAyai namaH |
375 \ \ OM DhuNDhivighneshajananyai namaH |
376 \ \ OM DhakAhastAyai namaH |
377 \ \ OM DhilivrajAyai namaH |
378 \ \ OM nityaj~nAnAyai namaH |
379 \ \ OM nirupaNAyai namaH |
380 \ \ OM nirguNAyai namaH |
381 \ \ OM narmadAyai namaH |
382 \ \ OM triguNAyai namaH |
383 \ \ OM tripadAyai namaH |
384 \ \ OM tantryai namaH |
385 \ \ OM tulasyai namaH |
386 \ \ OM taruNAdityasa~NkashAyai namaH |
387 \ \ OM tAmasyai namaH |
388 \ \ OM tuhinAyai namaH |
389 \ \ OM turAyai namaH |
390 \ \ OM trikAlaj~nAnasampannAyai namaH |
391 \ \ OM trivalyai namaH |
392 \ \ OM trilochanAyai namaH |
393 \ \ OM trishaktyai namaH |
394 \ \ OM tripurAyai namaH |
395 \ \ OM tu~NgAyai namaH |
396 \ \ OM tura~NgavadanAyai namaH |
397 \ \ OM timi~NgilagilAyai namaH |
398 \ \ OM tIvrAyai namaH |
399 \ \ OM trishrotAyai namaH |
400 \ \ OM tAmasAdinyai namaH |
401 \ \ OM tantramantravisheShaj~nAyai namaH |
402 \ \ OM tanumadhyAyai namaH |
403 \ \ OM triviShTapAyai namaH |
404 \ \ OM trisandhyAyai namaH |
405 \ \ OM tristanyai namaH |
406 \ \ OM toShAsa.nsthAyai namaH |
407 \ \ OM tAlapratApinyai namaH |
408 \ \ OM tATa~Nkinyai namaH |
409 \ \ OM tuShArAbhAyai namaH |
410 \ \ OM tuhinAchalavAsinyai namaH |
411 \ \ OM tantujAlasamAyuktAyai namaH |
412 \ \ OM tArahArAvalipriyAyai namaH |
413 \ \ OM tilahomapriyAyai namaH |
414 \ \ OM tIrthAyai namaH |
415 \ \ OM tamAlakusumAkR^ityai namaH |
416 \ \ OM taptakA~nchanasa.nkAshAyai namaH |
417 \ \ OM tArakAyai namaH |
418 \ \ OM triyutAyai namaH |
419 \ \ OM tanvyai namaH |
420 \ \ OM trisha~NkuparivAritAyai namaH |
421 \ \ OM talodaryai namaH |
422 \ \ OM tirobhAsAyai namaH |
423 \ \ OM tATa~NkapriyavAdinyai namaH |
424 \ \ OM trijaTAyai namaH |
425 \ \ OM tittiryai namaH |
426 \ \ OM tR^iShNAyai namaH |
427 \ \ OM trividhAyai namaH |
428 \ \ OM taruNAkR^ityai namaH |
429 \ \ OM taptakA~nchanabhUShaNAyai namaH |
430 \ \ OM trayambakAyai namaH |
431 \ \ OM trivargAyai namaH |
432 \ \ OM trikAlaj~nAnadAyinyai namaH |
433 \ \ OM tarpaNAyai namaH |
434 \ \ OM tR^iptidAyai namaH |
435 \ \ OM tR^iptAyai namaH |
436 \ \ OM tamasyai namaH |
437 \ \ OM tumbarustutAyai namaH |
438 \ \ OM tArkShyasthAyai namaH |
439 \ \ OM triguNAkArAyai namaH |
440 \ \ OM tribha~Ngyai namaH |
441 \ \ OM tanuvallaryai namaH |
442 \ \ OM thAtkAryai namaH |
443 \ \ OM thAravAyai namaH |
444 \ \ OM thAntAyai namaH |
445 \ \ OM dohinyai namaH |
446 \ \ OM dInavatsalAyai namaH |
447 \ \ OM dAnavAntakaryai namaH |
448 \ \ OM durgAyai namaH |
449 \ \ OM durgAsuranivahR^iNyai namaH |
450 \ \ OM devarItyai namaH |
451 \ \ OM divArAtryai namaH |
452 \ \ OM draupadyai namaH |
453 \ \ OM dundubhisvanAyai namaH |
454 \ \ OM devayAnyai namaH |
455 \ \ OM durAvAsAyai namaH |
456 \ \ OM dAridryabhedinyai namaH |
457 \ \ OM divAyai namaH |
458 \ \ OM dAmodarapriyAyai namaH |
459 \ \ OM dIptAyai namaH |
460 \ \ OM digvAsAyai namaH |
461 \ \ OM digvimohinyai namaH |
462 \ \ OM daNDakAraNyanilayAyai namaH |
463 \ \ OM daNDinyai namaH |
464 \ \ OM devapUjitAyai namaH |
465 \ \ OM devavandyAyai namaH |
466 \ \ OM diviShAdAyai namaH |
467 \ \ OM dveShiNyai namaH |
468 \ \ OM dAnAvAkR^ityai namaH |
469 \ \ OM dInanAthastutAyai namaH |
470 \ \ OM dIkShAyai namaH |
471 \ \ OM daivatAdisvarUpiNyai namaH |
472 \ \ OM dhAtryai namaH |
473 \ \ OM dhanurdharAyai namaH |
474 \ \ OM dhanurdhAriNyai namaH |
475 \ \ OM dharmachAriNyai namaH |
476 \ \ OM dhurandharAyai namaH |
477 \ \ OM dharAdhArAyai namaH |
478 \ \ OM dhanadAyai namaH |
479 \ \ OM dhAnyadohinyai namaH |
480 \ \ OM dharmashIlAyai namaH |
481 \ \ OM dhanAdhyakShAyai namaH |
482 \ \ OM dhanurvedavishAradAyai namaH |
483 \ \ OM dhR^ityai namaH |
484 \ \ OM dhanyAyai namaH |
485 \ \ OM dhR^itapadAyai namaH |
486 \ \ OM dharmarAjapriyAyai namaH |
487 \ \ OM dhruvAyai namaH |
488 \ \ OM dhUmAvatyai namaH |
489 \ \ OM dhUmakeshyai namaH |
490 \ \ OM dharmashAstraprakAshinyai namaH |
491 \ \ OM nandAyai namaH |
492 \ \ OM nandapriyAyai namaH |
493 \ \ OM nidrAyai namaH |
494 \ \ OM nR^inutAyai namaH |
495 \ \ OM nandanAtmikAyai namaH |
496 \ \ OM narmadAyai namaH |
497 \ \ OM nalinyai namaH |
498 \ \ OM nIlAyai namaH |
499 \ \ OM nIlakaNThasamAshrayArudrANyai namaH |
500 \ \ OM nArAyaNapriyAyai namaH |
501 \ \ OM nityAyai namaH |
502 \ \ OM nirmalAyai namaH |
503 \ \ OM nirguNAyai namaH |
504 \ \ OM nidhyai namaH |
505 \ \ OM nirAdhArAyai namaH |
506 \ \ OM nirupamAyai namaH |
507 \ \ OM nityashuddhAyai namaH |
508 \ \ OM nira~njanAyai namaH |
509 \ \ OM nAdabindukalAtItAyai namaH |
510 \ \ OM nAdabindukalAtmikAyai namaH |
511 \ \ OM nR^isi.nhinyai namaH |
512 \ \ OM nagadharAyai namaH |
513 \ \ OM nR^ipanAgavibhUShitAyai namaH |
514 \ \ OM narakakleshanAshinyai namaH |
515 \ \ OM nArAyaNapadodbhavAyai namaH |
516 \ \ OM niravadyAyai namaH |
517 \ \ OM nirAkArAyai namaH |
518 \ \ OM nAradapriyakAriNyai namaH |
519 \ \ OM nAnAjyotiH namaH |
520 \ \ OM nidhidAyai namaH |
521 \ \ OM nirmalAtmikAyai namaH |
522 \ \ OM navasUtradharAyai namaH |
523 \ \ OM nItyai namaH |
524 \ \ OM nirupadravakAriNyai namaH |
525 \ \ OM nandajAyai namaH |
526 \ \ OM navaratnADhyAyai namaH |
527 \ \ OM naimiShAraNyavAsinyai namaH |
528 \ \ OM navanItapriyAyai namaH |
529 \ \ OM nAryai namaH |
530 \ \ OM nIlajImUtanisvanAyai namaH |
531 \ \ OM nimeShiNyai namaH |
532 \ \ OM nadIrUpAyai namaH |
533 \ \ OM nIlagrIvAyai namaH |
534 \ \ OM nishishvaryai namaH |
535 \ \ OM nAmAvalyai namaH |
536 \ \ OM nishumbhagnyai namaH |
537 \ \ OM nAgalokanivAsinyai namaH |
538 \ \ OM navajAmbUnAdaprakhyAyai namaH |
539 \ \ OM nAgalokAdhidevatAyai namaH |
540 \ \ OM nUpUrAkrAntacharaNAyai namaH |
541 \ \ OM narachittapramodinyai namaH |
542 \ \ OM nimagnAraktanayanAyai namaH |
543 \ \ OM nirghAtasamanisvanAyai namaH |
544 \ \ OM nandanodyanilayAyai namaH |
545 \ \ OM pArvatyai namaH |
546 \ \ OM paramodArAyai namaH |
547 \ \ OM parabrahmAtmikAyai namaH |
548 \ \ OM parAyai namaH |
549 \ \ OM pa~nchakoshavinirmuktAyai namaH |
550 \ \ OM pa~nchapAtakanAshinyai namaH |
551 \ \ OM parachittavidhAnaj~nAyai namaH |
552 \ \ OM pa~nchikAyai namaH |
553 \ \ OM pa~ncharUpiNyai namaH |
554 \ \ OM pUrNimAyai namaH |
555 \ \ OM paramAyai namaH |
556 \ \ OM prItyai namaH |
557 \ \ OM paratejaHprakAshinyai namaH |
558 \ \ OM purANyai namaH |
559 \ \ OM pauruShyai namaH |
560 \ \ OM puNyAyai namaH |
561 \ \ OM puNDarIkanibhakShanAyai namaH |
562 \ \ OM pAtAlatalanirmagnAyai namaH |
563 \ \ OM prItAyai namaH |
564 \ \ OM prIthivivardhinyai namaH |
565 \ \ OM pAvanyai namaH |
566 \ \ OM pAdasahitAyai namaH |
567 \ \ OM peshalAyai namaH |
568 \ \ OM pavanAshinyai namaH |
569 \ \ OM prajApatyai namaH |
570 \ \ OM parishrAntAyai namaH |
571 \ \ OM parvatastanamaNDalAyai namaH |
572 \ \ OM padmapriyAyai namaH |
573 \ \ OM padmasa.nsthAyai namaH |
574 \ \ OM padmAkShyai namaH |
575 \ \ OM padmasambhavAyai namaH |
576 \ \ OM padmapatrAyai namaH |
577 \ \ OM padmapadAyai namaH |
578 \ \ OM padminyai namaH |
579 \ \ OM priyabhAShiNyai namaH |
580 \ \ OM pashupAshavinirmuktAyai namaH |
581 \ \ OM purandhryai namaH |
582 \ \ OM puravAsinyai namaH |
583 \ \ OM puShkalAyai namaH |
584 \ \ OM puruShAyai namaH |
585 \ \ OM parvAyai namaH |
586 \ \ OM pArijAtakusumapriyAyai namaH |
587 \ \ OM pativratAyai namaH |
588 \ \ OM pativratAyai namaH |
589 \ \ OM pavitrA~Ngyai namaH |
590 \ \ OM puShpahAsaparAyaNAyai namaH |
591 \ \ OM praj~nAvatIsutAyai namaH |
592 \ \ OM pautryai namaH |
593 \ \ OM putrapUjyAyai namaH |
594 \ \ OM payasvinyai namaH |
595 \ \ OM pattipAshadharAyai namaH |
596 \ \ OM pa~Nktyai namaH |
597 \ \ OM pitR^ilokapradAyinyai namaH |
598 \ \ OM purANyai namaH |
599 \ \ OM puNyashilAyai namaH |
600 \ \ OM praNatArtivinAshinyai namaH |
601 \ \ OM pradyumnajananyai namaH |
602 \ \ OM puShTAyai namaH |
603 \ \ OM pitAmahaparigrahAyai namaH |
604 \ \ OM puNDarIkapurAvAsAyai namaH |
605 \ \ OM puNDarIkasamAnanAyai namaH |
606 \ \ OM pR^ithuja~NghAyai namaH |
607 \ \ OM pR^ithubhujAyai namaH |
608 \ \ OM pR^ithupAdAyai namaH |
609 \ \ OM pR^ithUdaryai namaH |
610 \ \ OM pravAlashobhAyai namaH |
611 \ \ OM pi~NgAkShyai namaH |
612 \ \ OM pItavAsAH namaH |
613 \ \ OM prachApalAyai namaH |
614 \ \ OM prasavAyai namaH |
615 \ \ OM puShTidAyai namaH |
616 \ \ OM puNyAyai namaH |
617 \ \ OM pratiShThAyai namaH |
618 \ \ OM praNavAyai namaH |
619 \ \ OM patyai namaH |
620 \ \ OM pa~nchavarNAyai namaH |
621 \ \ OM pa~nchavANyai namaH |
622 \ \ OM pa~nchikAyai namaH |
623 \ \ OM pa~njarAsthitAyai namaH |
624 \ \ OM paramAyAyai namaH |
625 \ \ OM parajyotiH namaH |
626 \ \ OM paraprItyai namaH |
627 \ \ OM parAgatyai namaH |
628 \ \ OM parAkAShThAyai namaH |
629 \ \ OM pareshanyai namaH |
630 \ \ OM pAvanyai namaH |
631 \ \ OM pAvakadyutyai namaH |
632 \ \ OM puNyabhadrAyai namaH |
633 \ \ OM parichChedyAyai namaH |
634 \ \ OM puShpahAsAyai namaH |
635 \ \ OM pR^ithUdarAyai namaH |
636 \ \ OM pItA~Ngyai namaH |
637 \ \ OM pItavasanAyai namaH |
638 \ \ OM pItashayAyai namaH |
639 \ \ OM pishAchinyai namaH |
640 \ \ OM pItakriyAyai namaH |
641 \ \ OM pishAchaghnyai namaH |
642 \ \ OM pATalAkShyai namaH |
643 \ \ OM paTukriyAyai namaH |
644 \ \ OM pa~nchabhakShapriyAchArAyai namaH |
645 \ \ OM putanAprANaghAtinyai namaH |
646 \ \ OM punnAgavanamadhyasthAyai namaH |
647 \ \ OM puNyatIrthaniShevitAyai namaH |
648 \ \ OM pa~nchA~Ngyai namaH |
649 \ \ OM parAshaktyai namaH |
650 \ \ OM paramAhlAdakAriNyai namaH |
651 \ \ OM puShpakANDasthitAyai namaH |
652 \ \ OM pUShAyai namaH |
653 \ \ OM poShitAkhilaviShTapAyai namaH |
654 \ \ OM pAnapriyAyai namaH |
655 \ \ OM pa~nchashikhAyai namaH |
656 \ \ OM pannagoparishAyinyai namaH |
657 \ \ OM pa~nchamAtrAtmikAyai namaH |
658 \ \ OM pR^ithvyai namaH |
659 \ \ OM pathikAyai namaH |
660 \ \ OM pR^ithudohinyai namaH |
661 \ \ OM purANanyAyamImA.nsAyai namaH |
662 \ \ OM pATalyai namaH |
663 \ \ OM puShpagandhinyai namaH |
664 \ \ OM puNyaprajAyai namaH |
665 \ \ OM pAradAtryai namaH |
666 \ \ OM paramArgaikagocharAyai namaH |
667 \ \ OM pravAlashobhAyai namaH |
668 \ \ OM pUrNAshAyai namaH |
669 \ \ OM praNavAyai namaH |
670 \ \ OM pallavodaryai namaH |
671 \ \ OM phalinyai namaH |
672 \ \ OM phaladAyai namaH |
673 \ \ OM phalgvai namaH |
674 \ \ OM phutkAryai namaH |
675 \ \ OM phalakAkR^ityai namaH |
676 \ \ OM phaNindrabhogashayanAyai namaH |
677 \ \ OM phaNimaNDalamaNDitAyai namaH |
678 \ \ OM bAlabAlAyai namaH |
679 \ \ OM bahumatAyai namaH |
680 \ \ OM bAlAtapanIbhA.nshukAyai namaH |
681 \ \ OM balabhadrapriyAyai namaH |
682 \ \ OM baDavAyai namaH |
683 \ \ OM buddhisa.nstutAyai namaH |
684 \ \ OM bandIdevyai namaH |
685 \ \ OM bilavatyai namaH |
686 \ \ OM baDishaghinyai namaH |
687 \ \ OM balipriyAyai namaH |
688 \ \ OM bAndhavyai namaH |
689 \ \ OM bodhitAyai namaH |
690 \ \ OM buddhibandhukakusumapriyAyai namaH |
691 \ \ OM bAlabhAnuprabhAkarAyai namaH |
692 \ \ OM brAhmyai namaH |
693 \ \ OM brAhmaNadevatAyai namaH |
694 \ \ OM bR^ihaspatistutAyai namaH |
695 \ \ OM bR^indAyai namaH |
696 \ \ OM bR^indAvanavihAriNyai namaH |
697 \ \ OM bAlAkinyai namaH |
698 \ \ OM bilAhArAyai namaH |
699 \ \ OM bilavasAyai namaH |
700 \ \ OM bahudakAyai namaH |
701 \ \ OM bahunetrAyai namaH |
702 \ \ OM bahupadAyai namaH |
703 \ \ OM bahukarNAvata.nsikAyai namaH |
704 \ \ OM bahubAhuyutAyai namaH |
705 \ \ OM bIjarUpiNyai namaH |
706 \ \ OM bahurUpiNyai namaH |
707 \ \ OM bindunAdakalAtItAyai namaH |
708 \ \ OM bindunAdasvarUpiNyai namaH |
709 \ \ OM baddhagodhA~NguliprANAyai namaH |
710 \ \ OM badaryAshramavAsinyai namaH |
711 \ \ OM bR^indArakAyai namaH |
712 \ \ OM bR^ihatskandhAyai namaH |
713 \ \ OM bR^ihatyai namaH |
714 \ \ OM bANapAtinyai namaH |
715 \ \ OM bR^indAdhyakShAyai namaH |
716 \ \ OM bahunutAyai namaH |
717 \ \ OM bahuvikramAyai namaH |
718 \ \ OM baddhapadmAsanAsInAyai namaH |
719 \ \ OM bilvapatratalasthitAyai namaH |
720 \ \ OM bodhidrumanijAvAsAyai namaH |
721 \ \ OM baDiShThAyai namaH |
722 \ \ OM bindudarpaNAyai namaH |
723 \ \ OM bAlAyai namaH |
724 \ \ OM bANAsanavatyai namaH |
725 \ \ OM baDavAnalaveginyai namaH |
726 \ \ OM brahmANDabahirantasthAyai namaH |
727 \ \ OM brahmaka~NkaNasUtriNyai namaH |
728 \ \ OM bhavAnyai namaH |
729 \ \ OM bhIShNavatyai namaH |
730 \ \ OM bhAvinyai namaH |
731 \ \ OM bhayahAriNyai namaH |
732 \ \ OM bhadrakAlyai namaH |
733 \ \ OM bhuja~NgAkShyai namaH |
734 \ \ OM bhAratyai namaH |
735 \ \ OM bhAratAshayAyai namaH |
736 \ \ OM bhairavyai namaH |
737 \ \ OM bhIShaNAkArAyai namaH |
738 \ \ OM bhUtidAyai namaH |
739 \ \ OM bhUtimAlinyai namaH |
740 \ \ OM bhAminyai namaH |
741 \ \ OM bhoganiratAyai namaH |
742 \ \ OM bhadradAyai namaH |
743 \ \ OM bhUrivikramAyai namaH |
744 \ \ OM bhUtavAsAyai namaH |
745 \ \ OM bhR^igulatAyai namaH |
746 \ \ OM bhArgavyai namaH |
747 \ \ OM bhUsurArchitAyai namaH |
748 \ \ OM bhAgIrathyai namaH |
749 \ \ OM bhogavatyai namaH |
750 \ \ OM bhavanasthAyai namaH |
751 \ \ OM bhiShagvarAyai namaH |
752 \ \ OM bhAminyai namaH |
753 \ \ OM bhoginyai namaH |
754 \ \ OM bhAShAyai namaH |
755 \ \ OM bhavAnyai namaH |
756 \ \ OM bhUrudakShiNAyai namaH |
757 \ \ OM bhargAtmikAyai namaH |
758 \ \ OM bhImAvatyai namaH |
759 \ \ OM bhavabandhavimochinyai namaH |
760 \ \ OM bhajanIyAyai namaH |
761 \ \ OM bhUtadhAtrIra~njitAyai namaH |
762 \ \ OM bhuvaneshvaryai namaH |
763 \ \ OM bhuja~NgavalayAyai namaH |
764 \ \ OM bhImAyai namaH |
765 \ \ OM bheruNDAyai namaH |
766 \ \ OM bhAgadheyinyai namaH |
767 \ \ OM mAtAyai namaH |
768 \ \ OM mAyAyai namaH |
769 \ \ OM madhumatyai namaH |
770 \ \ OM madhujihvAyai namaH |
771 \ \ OM manupriyAyai namaH |
772 \ \ OM mahAdevyai namaH |
773 \ \ OM mahAbhAgyAyai namaH |
774 \ \ OM mAlinyai namaH |
775 \ \ OM mInalochanAyai namaH |
776 \ \ OM mAyAtItAyai namaH |
777 \ \ OM madhumatyai namaH |
778 \ \ OM madhumA.nsAyai namaH |
779 \ \ OM madhudravAyai namaH |
780 \ \ OM mAnavyai namaH |
781 \ \ OM madhusambhUtAyai namaH |
782 \ \ OM mithilApuravAsinyai namaH |
783 \ \ OM madhukaiTabhasa.nhartryai namaH |
784 \ \ OM medinyai namaH |
785 \ \ OM meghamAlinyai namaH |
786 \ \ OM mandodaryai namaH |
787 \ \ OM mahAmAyAyai namaH |
788 \ \ OM maithilyai namaH |
789 \ \ OM masR^iNapriyAyai namaH |
790 \ \ OM mahAlakShmyai namaH |
791 \ \ OM mahAkAlyai namaH |
792 \ \ OM mahAkanyAyai namaH |
793 \ \ OM maheshvaryai namaH |
794 \ \ OM mAhendryai namaH |
795 \ \ OM merutanayAyai namaH |
796 \ \ OM mandArakusumArchitAyai namaH |
797 \ \ OM ma~njuma~njIracharaNAyai namaH |
798 \ \ OM mokShadAyai namaH |
799 \ \ OM ma~njubhAShiNyai namaH |
800 \ \ OM madhuradrAviNyai namaH |
801 \ \ OM mudrAyai namaH |
802 \ \ OM malayAyai namaH |
803 \ \ OM malayAnvitAyai namaH |
804 \ \ OM medhAyai namaH |
805 \ \ OM marakatashyAmAyai namaH |
806 \ \ OM magadhyai namaH |
807 \ \ OM menakAtmajAyai namaH |
808 \ \ OM mahAmAryai namaH |
809 \ \ OM mahAvIrAyai namaH |
810 \ \ OM mahAshyAmAyai namaH |
811 \ \ OM manustutAyai namaH |
812 \ \ OM mAtR^ikAyai namaH |
813 \ \ OM mihirAbhAsAyai namaH |
814 \ \ OM mukundapadavikramAyai namaH |
815 \ \ OM mUlAdhArasthitAyai namaH |
816 \ \ OM mugdhAyai namaH |
817 \ \ OM maNipuranivAsinyai namaH |
818 \ \ OM mR^igAkShyai namaH |
819 \ \ OM mahiShArUDhAyai namaH |
820 \ \ OM mahiShAsuramardinyai namaH |
821 \ \ OM yogAsanAyai namaH |
822 \ \ OM yogagamyAyai namaH |
823 \ \ OM yogAyai namaH |
824 \ \ OM yauvanakAshrayAyai namaH |
825 \ \ OM yauvanyai namaH |
826 \ \ OM yuddhamadhyasthAyai namaH |
827 \ \ OM yamunAyai namaH |
828 \ \ OM yugadhAriNyai namaH |
829 \ \ OM yakShiNyai namaH |
830 \ \ OM yogayuktAyai namaH |
831 \ \ OM yakSharAjaprasUtinyai namaH |
832 \ \ OM yAtrAyai namaH |
833 \ \ OM yAnavidhAnaj~nAyai namaH |
834 \ \ OM yaduva.nshasamudbhavAyai namaH |
835 \ \ OM yakArAdihakArAntAyai namaH |
836 \ \ OM yAjuShyai namaH |
837 \ \ OM yaj~narUpiNyai namaH |
838 \ \ OM yAminyai namaH |
839 \ \ OM yoganiratAyai namaH |
840 \ \ OM yAtudhAnabhaya~Nkaryai namaH |
841 \ \ OM rukmiNyai namaH |
842 \ \ OM ramaNyai namaH |
843 \ \ OM rAmAyai namaH |
844 \ \ OM revatyai namaH |
845 \ \ OM reNukAyai namaH |
846 \ \ OM ratyai namaH |
847 \ \ OM raudryai namaH |
848 \ \ OM raudrapriyAkArAyai namaH |
849 \ \ OM rAmamAtAyai namaH |
850 \ \ OM ratipriyAyai namaH |
851 \ \ OM rohiNyai namaH |
852 \ \ OM rAjyadAyai namaH |
853 \ \ OM revAyai namaH |
854 \ \ OM rasAyai namaH |
855 \ \ OM rAjIvalochanAyai namaH |
856 \ \ OM rAkeshyai namaH |
857 \ \ OM rUpasampannAyai namaH |
858 \ \ OM ratnasi.nhAsanasthitAyai namaH |
859 \ \ OM raktamAlyAmbaradharAyai namaH |
860 \ \ OM raktagandhAnulepanAyai namaH |
861 \ \ OM rAjaha.nsasamArUDhAyai namaH |
862 \ \ OM raMbhAyai namaH |
863 \ \ OM raktavalipriyAyai namaH |
864 \ \ OM ramaNIyayugAdhArAyai namaH |
865 \ \ OM rAjitAkhilabhUtalAyai namaH |
866 \ \ OM rudrANyai namaH |
867 \ \ OM rurucharmaparidhAnAyai namaH |
868 \ \ OM rathinyai namaH |
869 \ \ OM ratnamAlikAyai namaH |
870 \ \ OM rogeshyai namaH |
871 \ \ OM rogashamanyai namaH |
872 \ \ OM rAvinyai namaH |
873 \ \ OM romaharShiNyai namaH |
874 \ \ OM rAmachandrapadAkrAntAyai namaH |
875 \ \ OM rAvaNachChedakAriNyai namaH |
876 \ \ OM ratnavastraparichChinvAyai namaH |
877 \ \ OM rathasthAyai namaH |
878 \ \ OM rukmabhUShaNAyai namaH |
879 \ \ OM lajjAdhidevatAyai namaH |
880 \ \ OM lolAyai namaH |
881 \ \ OM lalitAyai namaH |
882 \ \ OM li~NgadhAriNyai namaH |
883 \ \ OM lakShmyai namaH |
884 \ \ OM lolAyai namaH |
885 \ \ OM luptaviShAyai namaH |
886 \ \ OM lokinyai namaH |
887 \ \ OM lokavishrutAyai namaH |
888 \ \ OM lajjAyai namaH |
889 \ \ OM lambodaryai namaH |
890 \ \ OM lalanAyai namaH |
891 \ \ OM lokadhAriNyai namaH |
892 \ \ OM varadAyai namaH |
893 \ \ OM vanditAyai namaH |
894 \ \ OM vandyAyai namaH |
895 \ \ OM vanitAyai namaH |
896 \ \ OM vidyAyai namaH |
897 \ \ OM vaiShNavyai namaH |
898 \ \ OM vimalAkR^ityai namaH |
899 \ \ OM vArAhyai namaH |
900 \ \ OM virajAyai namaH |
901 \ \ OM varShAyai namaH |
902 \ \ OM varalakShmyai namaH |
903 \ \ OM vikramAyai namaH |
904 \ \ OM vilAsinyai namaH |
905 \ \ OM vinatAyai namaH |
906 \ \ OM vyomamadhyasthAyai namaH |
907 \ \ OM vArijAsanasa.nsthitAyai namaH |
908 \ \ OM vAruNyai namaH |
909 \ \ OM veNusambhUtAyai namaH |
910 \ \ OM vitihotrAyai namaH |
911 \ \ OM virUpiNyai namaH |
912 \ \ OM vAyumaNDalamadhyasthAyai namaH |
913 \ \ OM viShNurUpAyai namaH |
914 \ \ OM vidhikriyAyai namaH |
915 \ \ OM viShNupatnyai namaH |
916 \ \ OM viShNumatyai namaH |
917 \ \ OM vishAlAkShyai namaH |
918 \ \ OM vasundharAyai namaH |
919 \ \ OM vAmadevapriyAyai namaH |
920 \ \ OM velAyai namaH |
921 \ \ OM vajriNyai namaH |
922 \ \ OM vasudohinyai namaH |
923 \ \ OM vedAkSharaparitA~Ngyai namaH |
924 \ \ OM vAjapeyaphalapradAyai namaH |
925 \ \ OM vAsavyai namaH |
926 \ \ OM vAmajananyai namaH |
927 \ \ OM vaikuNThanilayAyai namaH |
928 \ \ OM varAyai namaH |
929 \ \ OM vyAsapriyAyai namaH |
930 \ \ OM varmadharAyai namaH |
931 \ \ OM vAlmIkiparisevitAyai namaH |
932 \ \ OM shAkambharyai namaH |
933 \ \ OM shivAyai namaH |
934 \ \ OM shAntAyai namaH |
935 \ \ OM shAradAyai namaH |
936 \ \ OM sharaNAgatyai namaH |
937 \ \ OM shatodaryai namaH |
938 \ \ OM shubhAchArAyai namaH |
939 \ \ OM shumbhAsuranardinyai namaH |
940 \ \ OM shobhAvatyai namaH |
941 \ \ OM shivAkArAyai namaH |
942 \ \ OM sha~NkarArdhasharIriNyai namaH |
943 \ \ OM shoNAyai namaH |
944 \ \ OM shubhAshayAyai namaH |
945 \ \ OM shubhrAyai namaH |
946 \ \ OM shiraHsandhAnakAriNyai namaH |
947 \ \ OM sharAvatyai namaH |
948 \ \ OM sharAnandAyai namaH |
949 \ \ OM sharajjyotsnAyai namaH |
950 \ \ OM shubhAnanAyai namaH |
951 \ \ OM sharabhAyai namaH |
952 \ \ OM shUlinyai namaH |
953 \ \ OM shuddhAyai namaH |
954 \ \ OM sharvANyai namaH |
955 \ \ OM sharvarIvandyAyai namaH |
956 \ \ OM shabaryai namaH |
957 \ \ OM shukavAhanAyai namaH |
958 \ \ OM shrImatyai namaH |
959 \ \ OM shrIdharAnandAyai namaH |
960 \ \ OM shravaNAnandadAyinyai namaH |
961 \ \ OM ShaDbhAshAyai namaH |
962 \ \ OM ShaDR^itupriyAyai namaH |
963 \ \ OM ShaDAdhArasthitAdevyai namaH |
964 \ \ OM ShaNmukhapriyakAriNyai namaH |
965 \ \ OM ShaDa~NgarUpasumatyai namaH |
966 \ \ OM ShurAsuranamaskR^itAyai namaH |
967 \ \ OM sarasvatyai namaH |
968 \ \ OM sadAdhArAyai namaH |
969 \ \ OM sarvama~NgalakAriNyai namaH |
970 \ \ OM sAmagAnapriyAyai namaH |
971 \ \ OM sUkShmAyai namaH |
972 \ \ OM sAvitryai namaH |
973 \ \ OM sAmasambhavAyai namaH |
974 \ \ OM sarvavAsAyai namaH |
975 \ \ OM sadAnandAyai namaH |
976 \ \ OM sustanyai namaH |
977 \ \ OM sAgarAmbarAyai namaH |
978 \ \ OM sarvaishyaryapriyAyai namaH |
979 \ \ OM siddhyai namaH |
980 \ \ OM sAdhubandhuparAkramAyai namaH |
981 \ \ OM saptarShimaNDalagatAyai namaH |
982 \ \ OM somamaNDalavAsinyai namaH |
983 \ \ OM sarvaj~nAyai namaH |
984 \ \ OM sAndrakaruNAyai namaH |
985 \ \ OM samAnAdhikavarjitAyai namaH |
986 \ \ OM sarvottu~NgAyai namaH |
987 \ \ OM sa~NgahInAyai namaH |
988 \ \ OM sadguNAyai namaH |
989 \ \ OM sakaleShTadAyai namaH |
990 \ \ OM saraghAyai namaH |
991 \ \ OM sUryatanayAyai namaH |
992 \ \ OM sukeshyai namaH |
993 \ \ OM somasa.nhatyai namaH |
994 \ \ OM hiraNyavarNAyai namaH |
995 \ \ OM hariNyai namaH |
996 \ \ OM hrI~NkAryai namaH |
997 \ \ OM ha.nsavAhinyai namaH |
998 \ \ OM kShaumavastraparitA~Ngyai namaH |
999 \ \ OM kShIrAbdhitanayAyai namaH |
1000 \ \ OM kShamAyai namaH |
1001 \ \ OM gAyatryai namaH |
1002 \ \ OM sAvitryai namaH |
1003 \ \ OM pArvatyai namaH |
1004 \ \ OM sarasvatyai namaH |
1005 \ \ OM vedagarbhAyai namaH |
1006 \ \ OM varArohAyai namaH |
1007 \ \ OM shrIgAyatryai namaH |
1008 \ \ OM parA.nvikAyai namaH |

No comments: