Sunday, May 17, 2015

Shanaishchara Sahasranamavali

1010 names of Shri Shani.
Shanaishchara Sahasranama Stotra is here.

OM amitAbhAShiNe namaH |
OM aghaharAya namaH |
OM asheShaduritApahAya namaH |
OM aghorarUpAya namaH |
OM atidIrghakAyAya namaH |
OM asheShabhayAnakAya namaH |
OM anantAya namaH |
OM annadAtre namaH |
OM ashvatthamUlajapapriyAya namaH |
OM atisampatpradAya namaH | 10
OM amoghAya namaH |
OM anyastutyAprakopitAya namaH |
OM aparAjitAya namaH |
OM advitIyAya namaH |
OM atitejase namaH |
OM abhayapradAya namaH |
OM aShTamasthAya namaH |
OM a~njananibhAya namaH |
OM akhilAtmane namaH |
OM arkanandanAya namaH | 20
OM atidAruNAya namaH |
OM axobhyAya namaH |
OM apsarobhiH prapUjitAya namaH |
OM abhIShTaphaladAya namaH |
OM ariShTamathanAya namaH |
OM amarapUjitAya namaH |
OM anugrAhyAya namaH |
OM aprameyaparAkramavibhIShaNAya namaH |
OM asAdhyayogAya namaH |
OM akhiladoShaghnAya namaH | 30
OM aparAkR^itAya namaH |
OM aprameyAya namaH |
OM atisukhadAya namaH |
OM amarAdhipapUjitAya namaH |
OM avalokAtsarvanAshAya namaH |
OM ashvatthAmadvirAyudhAya namaH |
OM aparAdhasahiShNave namaH |
OM ashvatthAmasupUjitAya namaH |
OM anantapuNyaphaladAya namaH |
OM atR^iptAya namaH | 40
OM atibalAya namaH |
OM avalokAtsarvavandyAya namaH |
OM axINakaruNAnidhaye namaH |
OM avidyAmUlanAshAya namaH |
OM axayyaphaladAyakAya namaH |
OM AnandaparipUrNAya namaH |
OM AyuShkArakAya namaH |
OM AshriteShTArthavaradAya namaH |
OM AdhivyAdhiharAya namaH |
OM AnandamayAya namaH | 50
OM AnandakarAya namaH |
OM AyudhadhArakAya namaH |
OM AtmachakrAdhikAriNe namaH |
OM AtmastutyaparAyaNAya namaH |
OM AyuShkarAya namaH |
OM AnupUrvyAya namaH |
OM AtmAyattajagattrayAya namaH |
OM AtmanAmajapaprItAya namaH |
OM AtmAdhikaphalapradAya namaH |
OM Adityasa.nbhavAya namaH | 60
OM Artibha~njanAya namaH |
OM AtmaraxakAya namaH |
OM ApadbAndhavAya namaH |
OM AnandarUpAya namaH |
OM AyuHpradAya namaH |
OM AkarNapUrNachApAya namaH |
OM AtmoddiShTadvijapradAya namaH |
OM AnukUlyAya namaH |
OM AtmarUpapratimAdAnasupriyAya namaH |
OM AtmArAmAya namaH | 70
OM AdidevAya namaH |
OM ApannArtivinAshanAya namaH |
OM indirArchitapAdAya namaH |
OM indrabhogaphalapradAya namaH |
OM indradevasvarUpAya namaH |
OM iShTeShTavaradAyakAya namaH |
OM iShTApUrtipradAya namaH |
OM indumatIShTavaradAyakAya namaH |
OM indirAramaNaprItAya namaH |
OM indrava.nshanR^ipArchitAya namaH | 80
OM ihAmutreShTaphaladAya namaH |
OM indirAramaNArchitAya namaH |
OM IdriyAya namaH |
OM IshvaraprItAya namaH |
OM IShaNAtrayavarjitAya namaH |
OM umAsvarUpAya namaH |
OM udbodhyAya namaH |
OM ushanAya namaH |
OM utsavapriyAya namaH |
OM umAdevyarchanaprItAya namaH | 90
OM uchchasthochchaphalapradAya namaH |
OM uruprakAshAya namaH |
OM uchchasthayogadAya namaH |
OM uruparAkramAya namaH |
OM UrdhvalokAdisa~nchAriNe namaH |
OM UrdhvalokAdinAyakAya namaH |
OM Urjasvine namaH |
OM UnapAdAya namaH |
OM R^ikArAxarapUjitAya namaH |
OM R^iShiproktapurANaGYAya namaH | 100
OM R^iShibhiH paripUjitAya namaH |
OM R^igvedavandyAya namaH |
OM R^igrUpiNe namaH |
OM R^ijumArgapravartakAya namaH |
OM luLitoddhArakAya namaH |
OM lUtabhavapAsha prabha~njanAya namaH |
OM lUkArarUpakAya namaH |
OM labdhadharmamArgapravartakAya namaH |
OM ekAdhipatyasAmrAjyapradAya namaH |
OM enaughanAshanAya namaH | 110
OM ekapAde namaH |
OM ekasmai namaH |
OM ekonavi.nshatimAsabhuktidAya namaH |
OM ekonavi.nshativarShadashAya namaH |
OM eNA~NkapUjitAya namaH |
OM aishvaryaphaladAya namaH |
OM aindrAya namaH |
OM airAvatasupUjitAya namaH |
OM o.nkArajapasuprItAya namaH |
OM o.nkAraparipUjitAya namaH | 120
OM o.nkArabIjAya namaH |
OM audAryahastAya namaH |
OM aunnatyadAyakAya namaH |
OM audAryaguNAya namaH |
OM audAryashIlAya namaH |
OM auShadhakArakAya namaH |
OM karapa~NkajasannaddhadhanuShe namaH |
OM karuNAnidhaye namaH |
OM kAlAya namaH |
OM kaThinachittAya namaH | 130
OM kAlameghasamaprabhAya namaH |
OM kirITine namaH |
OM karmakR^ite namaH |
OM kArayitre namaH |
OM kAlasahodarAya namaH |
OM kAlAmbarAya namaH |
OM kAkavAhAya namaH |
OM karmaThAya namaH |
OM kAshyapAnvayAya namaH |
OM kAlachakraprabhedine namaH | 140
OM kAlarUpiNe namaH |
OM kAraNAya namaH |
OM kArimUrtaye namaH |
OM kAlabhartre namaH |
OM kirITamakuTojjvalAya namaH |
OM kAryakAraNakAlaGYAya namaH |
OM kA~nchanAbharathAnvitAya namaH |
OM kAlada.nShTrAya namaH |
OM krodharUpAya namaH |
OM karALine namaH | 150
OM kR^iShNaketanAya namaH |
OM kAlAtmane namaH |
OM kAlakartre namaH |
OM kR^itAntAya namaH |
OM kR^iShNagopriyAya namaH |
OM kAlAgnirudrarUpAya namaH |
OM kAshyapAtmajasambhavAya namaH |
OM kR^iShNavarNahayAya namaH |
OM kR^iShNagoxIrasupriyAya namaH |
OM kR^iShNagoghR^itasuprItAya namaH | 160
OM kR^iShNagodadhiShupriyAya namaH |
OM kR^iShNagAvaikachittAya namaH |
OM kR^iShNagodAnasupriyAya namaH |
OM kR^iShNagodattahR^idayAya namaH |
OM kR^iShNagoraxaNapriyAya namaH |
OM kR^iShNagogrAsachittasya sarvapIDAnivArakAya namaH
OM kR^iShNagodAna shAntasya sarvashAnti phalapradAya namaH
OM kR^iShNagosnAna kAmasya ga~NgAsnAna phalapradAya namaH
OM kR^iShNagoraxaNasyAshu sarvAbhIShTa phalapradAya namaH
OM kR^iShNagAvapriyAya namaH | 170
OM kapilApashuShupriyAya namaH |
OM kapilAxIrapAnasya somapAnaphalapradAya namaH |
OM kapilAdAnasuprItAya namaH |
OM kapilAjyahutapriyAya namaH |
OM kR^iShNAya namaH |
OM kR^ittikAntasthAya namaH |
OM kR^iShNagovatsasupriyAya namaH |
OM kR^iShNamAlyAmbaradharAya namaH |
OM kR^iShNavarNatanUruhAya namaH |
OM kR^iShNaketave namaH | 180
OM kR^ishakR^iShNadehAya namaH |
OM kR^iShNAmbarapriyAya namaH |
OM krUracheShTAya namaH |
OM krUrabhAvAya namaH |
OM krUrada.nShTrAya namaH |
OM kurUpiNe namaH |
OM kamalApati sa.nsevyAya namaH |
OM kamalodbhavapUjitAya namaH |
OM kAmitArthapradAya namaH |
OM kAmadhenu pUjanasupriyAya namaH | 190
OM kAmadhenusamArAdhyAya namaH |
OM kR^ipAyuShavivardhanAya namaH |
OM kAmadhenvaikachittAya namaH |
OM kR^iparAja supUjitAya namaH |
OM kAmadogdhre namaH |
OM kruddhAya namaH |
OM kuruva.nshasupUjitAya namaH |
OM kR^iShNA~NgamahiShIdogdhre namaH |
OM kR^iShNena kR^itapUjanAya namaH |
OM kR^iShNA~NgamahiShIdAnapriyAya namaH | 200
OM koNasthAya namaH |
OM kR^iShNA~NgamahiShIdAnalolupAya namaH |
OM kAmapUjitAya namaH |
OM krUrAvalokanAtsarvanAshAya namaH |
OM kR^iShNA~NgadapriyAya namaH |
OM khadyotAya namaH |
OM khaNDanAya namaH |
OM khaDgadharAya namaH |
OM khecharapUjitAya namaH |
OM kharA.nshutanayAya namaH | 210
OM khagAnA.n pativAhanAya namaH |
OM gosavAsaktahR^idayAya namaH |
OM gocharasthAnadoShahR^ite namaH |
OM gR^iharAshyAdhipAya namaH |
OM gR^iharAjamahAbalAya namaH |
OM gR^idhravAhAya namaH |
OM gR^ihapataye namaH |
OM gocharAya namaH |
OM gAnalolupAya namaH |
OM ghorAya namaH | 220
OM gharmAya namaH |
OM ghanatamase namaH |
OM gharmiNe namaH |
OM ghanakR^ipAnvitAya namaH |
OM ghananIlAmbaradharAya namaH |
OM ~NAdivarNa susa.nGYitAya namaH |
OM chakravartisamArAdhyAya namaH |
OM chandramatyasamarchitAya namaH |
OM chandramatyArtihAriNe namaH |
OM charAcharasukhapradAya namaH | 230
OM chaturbhujAya namaH |
OM chApahastAya namaH |
OM charAcharahitapradAya namaH |
OM ChAyAputrAya namaH |
OM ChatradharAya namaH |
OM ChAyAdevIsutAya namaH |
OM jayapradAya namaH |
OM jagannIlAya namaH |
OM japatA.n sarvasiddhidAya namaH |
OM japavidhvastavimukhAya namaH | 240
OM jambhAriparipUjitAya namaH |
OM jambhArivandyAya namaH |
OM jayadAya namaH |
OM jagajjanamanoharAya namaH |
OM jagattrayaprakupitAya namaH |
OM jagattrANaparAyaNAya namaH |
OM jayAya namaH |
OM jayapradAya namaH |
OM jagadAnandakArakAya namaH |
OM jyotiShe namaH | 250
OM jyotiShA.n shreShThAya namaH |
OM jyotiHshAstra pravartakAya namaH |
OM jharjharIkR^itadehAya namaH |
OM jhallarIvAdyasupriyAya namaH |
OM GYAnamUrtiye namaH |
OM GYAnagamyAya namaH |
OM GYAnine namaH |
OM GYAnamahAnidhaye namaH |
OM GYAnaprabodhakAya namaH |
OM GYAnadR^iShTyAvalokitAya namaH | 260
OM Ta~NkitAkhilalokAya namaH |
OM Ta~Nkitainastamoravaye namaH |
OM Ta~NkArakArakAya namaH |
OM Ta~NkR^itAya namaH |
OM TAmbhadapriyAya namaH |
OM ThakAramaya sarvasvAya namaH |
OM ThakArakR^itapUjitAya namaH |
OM DhakkAvAdyaprItikarAya namaH |
OM DamaDDamarukapriyAya namaH |
OM DambaraprabhavAya namaH | 270
OM DambhAya namaH |
OM DhakkAnAdapriya~NkarAya namaH |
OM DAkinI shAkinI bhUta sarvopadravakArakAya namaH |
OM DAkinI shAkinI bhUta sarvopadravanAshakAya namaH |
OM DhakArarUpAya namaH |
OM DhAmbhIkAya namaH |
OM NakArajapasupriyAya namaH |
OM NakAramayamantrArthAya namaH |
OM NakAraikashiromaNaye namaH |
OM NakAravachanAnandAya namaH | 280
OM NakArakaruNAmayAya namaH |
OM NakAramaya sarvasvAya namaH |
OM NakAraikaparAyaNAya namaH |
OM tarjanIdhR^itamudrAya namaH |
OM tapasA.n phaladAyakAya namaH |
OM trivikramanutAya namaH |
OM trayImayavapurdharAya namaH |
OM tapasvine namaH |
OM tapasA dagdhadehAya namaH |
OM tAmrAdharAya namaH | 290
OM trikAlaveditavyAya namaH |
OM trikAlamatitoShitAya namaH |
OM tulochchayAya namaH |
OM trAsakarAya namaH |
OM tilatailapriyAya namaH |
OM tilAnna santuShTamanase namaH |
OM tiladAnapriyAya namaH |
OM tilabhaxyapriyAya namaH |
OM tilachUrNapriyAya namaH |
OM tilakhaNDapriyAya namaH | 300
OM tilApUpapriyAya namaH |
OM tilahomapriyAya namaH |
OM tApatrayanivArakAya namaH |
OM tilatarpaNasantuShTAya namaH |
OM tilatailAnnatoShitAya namaH |
OM tilaikadattahR^idayAya namaH |
OM tejasvine namaH |
OM tejasAnnidhaye namaH |
OM tejasAdityasa~NkAshAya namaH |
OM tejomayavapurdharAya namaH | 310
OM tattvaGYAya namaH |
OM tattvagAya namaH |
OM tIvrAya namaH |
OM taporUpAya namaH |
OM tapomayAya namaH |
OM tuShTidAya namaH |
OM tuShTikR^ite namaH |
OM tIxNAya namaH |
OM trimUrtaye namaH |
OM triguNAtmakAya namaH | 320
OM tiladIpapriyAya namaH |
OM tasyapIDAnivArakAya namaH |
OM tilottamAmenakAdinartanapriyAya namaH |
OM tribhAgamaShTavargAya namaH |
OM sthUlaromNe namaH |
OM sthirAya namaH |
OM sthitAya namaH |
OM sthAyine namaH |
OM sthApakAya namaH |
OM sthUlasUxmapradarshakAya namaH | 330
OM dasharathArchitapAdAya namaH |
OM dasharathastotratoShitAya namaH |
OM dasharathaprArthanAkL^iptadurbhixavinivArakAya namaH |
OM dasharathaprArthanAkL^iptavaradvayapradAyakAya namaH |
OM dasharathasvAtmadarshine namaH |
OM dasharathAbhIShTadAyakAya namaH |
OM dorbhirdhanurdharAya namaH |
OM dIrghashmashrujaTAdharAya namaH |
OM dasharathastotravaradAya namaH |
OM dasharathAbhIpsitapradAya namaH |  340
OM dasharathastotrasantuShTAya namaH |
OM dasharathena supUjitAya namaH |
OM dvAdashAShTamajanmasthAya namaH |
OM devapu~NgavapUjitAya namaH |
OM devadAnavadarpaghnAya namaH |
OM dina.n pratimunistutAya namaH |
OM dvAdashasthAya namaH |
OM dvAdashAtmasutAya namaH |
OM dvAdashanAmabhR^ite namaH |
OM dvitIyasthAya namaH | 350
OM dvAdashArkasUnave namaH |
OM daivaGYapUjitAya namaH |
OM daivaGYachittavAsine namaH |
OM damayantyAsupUjitAya namaH |
OM dvAdashAbda.ntu durbhixakAriNe namaH |
OM duHsvapnanAshanAya namaH |
OM durArAdhyAya namaH |
OM durAdharShAya namaH |
OM damayantIvarapradAya namaH |
OM duShTadUrAya namaH | 360
OM durAchArashamanAya namaH |
OM doShavarjitAya namaH |
OM duHsahAya namaH |
OM doShahantre namaH |
OM durlabhAya namaH |
OM durgamAya namaH |
OM duHkhapradAya namaH |
OM duHkhahantre namaH |
OM dIptara~njitadi~NmukhAya namaH |
OM dIpyamAna mukhAmbhojAya namaH | 370
OM damayantyAHshivapradAya namaH |
OM durnirIxyAya namaH |
OM dR^iShTamAtradaityamaNDalanAshakAya namaH |
OM dvijadAnaikaniratAya namaH |
OM dvijArAdhanatatparAya namaH |
OM dvijasarvArtihAriNe namaH |
OM dvijarAja samarchitAya namaH |
OM dvijadAnaikachittAya namaH |
OM dvijarAja priya~NkarAya namaH |
OM dvijAya namaH | 380
OM dvijapriyAya namaH |
OM dvijarAjeShTadAyakAya namaH |
OM dvijarUpAya namaH |
OM dvijashreShThAya namaH |
OM doShadAya namaH |
OM duHsahAya namaH |
OM devAdidevAya namaH |
OM deveshAya namaH |
OM devarAja supUjitAya namaH |
OM devarAjeShTavaradAya namaH | 390
OM devarAja priya~NkarAya namaH |
OM devAdivanditAya namaH |
OM divyatanave namaH |
OM devashikhAmaNaye namaH |
OM devagAnapriyAya namaH |
OM devadeshikapu~NgavAya namaH |
OM dvijAtmajAsamArAdhyAya namaH |
OM dhyeyAya namaH |
OM dharmiNe namaH |
OM dhanurdharAya namaH | 400
OM dhanuShmate namaH |
OM dhanadAtre namaH |
OM dharmAdharmavivarjitAya namaH |
OM dharmarUpAya namaH |
OM dhanurdivyAya namaH |
OM dharmashAstrAtmachetanAya namaH |
OM dharmarAja priyakarAya namaH |
OM dharmarAja supUjitAya namaH |
OM dharmarAjeShTavaradAya namaH |
OM dharmAbhIShTaphalapradAya namaH | 410
OM nityatR^iptasvabhAvAya namaH |
OM nityakarmaratAya namaH |
OM nijapIDArtihAriNe namaH |
OM nijabhakteShTadAyakAya namaH |
OM nirmAsadehAya namaH |
OM nIlAya namaH |
OM nijastotrabahupriyAya namaH |
OM naLastotrapriyAya namaH |
OM naLarAjasupUjitAya namaH |
OM naxatramaNDalagatAya namaH | 420
OM namatA.npriyakArakAya namaH |
OM nityArchitapadAmbhojAya namaH |
OM nijAGYAparipAlakAya namaH |
OM navagrahavarAya namaH |
OM nIlavapuShe namaH |
OM naLakarArchitAya namaH |
OM naLapriyAnanditAya namaH |
OM naLaxetranivAsakAya namaH |
OM naLapAkapriyAya namaH |
OM naLapadbha~njanaxamAya namaH | 430
OM naLasarvArtihAriNe namaH |
OM naLenAtmArthapUjitAya namaH |
OM nipATavInivAsAya namaH |
OM naLAbhIShTavarapradAya namaH |
OM naLatIrthasakR^it snAna sarvapIDAnivArakAya namaH |
OM naLeshadarshanasyAshu sAmrAjyapadavIpradAya namaH |
OM naxatrarAshyadhipAya namaH |
OM nIladhvajavirAjitAya namaH |
OM nityayogaratAya namaH |
OM navaratnavibhUShitAya namaH | 440
OM navadhAbhajyadehAya namaH |
OM navIkR^itajagattrayAya namaH |
OM navagrahAdhipAya namaH |
OM navAxarajapapriyAya namaH |
OM navAtmane namaH |
OM navachakrAtmane namaH |
OM navatattvAdhipAya namaH |
OM navodana priyAya namaH |
OM navadhAnyapriyAya namaH |
OM niShkaNTakAya namaH | 450
OM nispR^ihAya namaH |
OM nirapexAya namaH |
OM nirAmayAya namaH |
OM nAgarAjArchitapadAya namaH |
OM nAgarAjapriya~NkarAya namaH |
OM nAgarAjeShTavaradAya namaH |
OM nAgAbharaNabhUShitAya namaH |
OM nAgendragAna niratAya namaH |
OM nAnAbharaNabhUShitAya namaH |
OM navamitrasvarUpAya namaH | 460
OM nAnAshcharyavidhAyakAya namaH |
OM nAnAdvIpAdhikartre namaH |
OM nAnAlipisamAvR^itAya namaH |
OM nAnArUpajagatsraShTre namaH |
OM nAnArUpajanAshrayAya namaH |
OM nAnAlokAdhipAya namaH |
OM nAnAbhAShApriyAya namaH |
OM nAnArUpAdhikAriNe namaH |
OM navaratnapriyAya namaH |
OM nAnAvichitraveShADhyAya namaH | 470
OM nAnAchitravidhAyakAya namaH |
OM nIlajImUtasa~NkAshAya namaH |
OM nIlameghasamaprabhAya namaH |
OM nIlA~njanachayaprakhyAya namaH |
OM nIlavastradharapriyAya namaH |
OM nIchabhAShAprachAraGYAya namaH |
OM nIche svalpaphalapradAya namaH |
OM nAnAgama vidhAnaGYAya namaH |
OM nAnAnR^ipasamAvR^itAya namaH |
OM nAnAvarNAkR^itaye namaH | 480
OM nAnAvarNasvarArtavAya namaH |
OM nAgalokAntavAsine namaH |
OM naxatratrayasa.nyutAya namaH |
OM nabhAdilokasambhUtAya namaH |
OM nAmastotrabahupriyAya namaH |
OM nAmapArAyaNaprItAya namaH |
OM nAmArchanavarapradAya namaH |
OM nAmastotraikachittAya namaH |
OM nAnArogArtibha~njanAya namaH |
OM navagrahasamArAdhyAya namaH | 490
OM navagrahabhayApahAya namaH |
OM navagrahasusampUjyAya namaH |
OM nAnAvedasuraxakAya namaH |
OM navagrahAdhirAjAya namaH |
OM navagrahajapapriyAya namaH |
OM navagrahamayajyotiShe namaH |
OM navagrahavarapradAya namaH |
OM navagrahANAmadhipAya namaH |
OM navagraha supIDitAya namaH |
OM navagrahAdhIshvarAya namaH | 500
OM navamANikyashobhitAya namaH |
OM paramAtmane namaH |
OM parabrahmaNe namaH |
OM paramaishvaryakAraNAya namaH |
OM prapannabhayahAriNe namaH |
OM pramattAsurashixakAya namaH |
OM prAsahastAya namaH |
OM pa~NgupAdAya namaH |
OM prakAshAtmane namaH |
OM pratApavate namaH | 510
OM pAvanAya namaH |
OM parishuddhAtmane namaH |
OM putrapautrapravardhanAya namaH |
OM prasannAtsarvasukhadAya namaH |
OM prasannexaNAya namaH |
OM prajApatyAya namaH |
OM priyakarAya namaH |
OM praNatepsitarAjyadAya namaH |
OM prajAnA.n jIvahetave namaH |
OM prANinA.n paripAlakAya namaH | 520
OM prANarUpiNe namaH |
OM prANadhAriNe namaH |
OM prajAnA.n hitakArakAya namaH |
OM prAGYAya namaH |
OM prashAntAya namaH |
OM praGYAvate namaH |
OM prajAraxaNadIxitAya namaH |
OM prAvR^iSheNyAya namaH |
OM prANakAriNe namaH |
OM prasannotsavavanditAya namaH | 530
OM praGYAnivAsahetave namaH |
OM puruShArthaikasAdhanAya namaH |
OM prajAkarAya namaH |
OM prAtikUlyAya namaH |
OM pi~NgaLAxAya namaH |
OM prasannadhiye namaH |
OM prapa~nchAtmane namaH |
OM prasavitre namaH |
OM purANapuruShottamAya namaH |
OM purANapuruShAya namaH | 540
OM puruhUtAya namaH |
OM prapa~nchadhR^ite namaH |
OM pratiShThitAya namaH |
OM prItikarAya namaH |
OM priyakAriNe namaH |
OM prayojanAya namaH |
OM prItimate namaH |
OM pravarastutyAya namaH |
OM purUravasamarchitAya namaH |
OM prapa~nchakAriNe namaH | 550
OM puNyAya namaH |
OM puruhUta samarchitAya namaH |
OM pANDavAdi susa.nsevyAya namaH |
OM praNavAya namaH |
OM puruShArthadAya namaH |
OM payodasamavarNAya namaH |
OM pANDuputrArtibha~njanAya namaH |
OM pANDuputreShTadAtre namaH |
OM pANDavAnA.n hita~NkarAya namaH |
OM pa~nchapANDavaputrANA.n sarvAbhIShTaphalapradAya namaH | 560
OM pa~nchapANDavaputrANA.n sarvAriShTa nivArakAya namaH |
OM pANDuputrAdyarchitAya namaH |
OM pUrvajAya namaH |
OM prapa~nchabhR^ite namaH | .. 116..
OM parachakraprabhedine namaH |
OM pANDaveShu varapradAya namaH |
OM parabrahmasvarUpAya namaH |
OM parAGYAparivarjitAya namaH |
OM parAtparAya namaH |
OM pAshahantre namaH | 570
OM paramANave namaH |
OM prapa~nchakR^ite namaH |
OM pAta~Ngine namaH |
OM puruShAkArAya namaH |
OM parashambhusamudbhavAya namaH |
OM prasannAtsarvasukhadAya namaH |
OM prapa~nchodbhavasambhavAya namaH |
OM prasannAya namaH |
OM paramodArAya namaH |
OM parAha~NkArabha~njanAya namaH | 580
OM parAya namaH |
OM paramakAruNyAya namaH |
OM parabrahmamayAya namaH |
OM prapannabhayahAriNe namaH |
OM praNatArtiharAya namaH |
OM prasAdakR^ite namaH |
OM prapa~nchAya namaH |
OM parAshakti samudbhavAya namaH |
OM pradAnapAvanAya namaH |
OM prashAntAtmane namaH | 590
OM prabhAkarAya namaH |
OM prapa~nchAtmane namaH |
OM prapa~nchopashamanAya namaH |
OM pR^ithivIpataye namaH |
OM parashurAma samArAdhyAya namaH |
OM parashurAmavarapradAya namaH |
OM parashurAma chira~njIvipradAya namaH |
OM paramapAvanAya namaH |
OM paramaha.nsasvarUpAya namaH |
OM paramaha.nsasupUjitAya namaH | 600
OM pa~nchanaxatrAdhipAya namaH |
OM pa~nchanaxatrasevitAya namaH |
OM prapa~ncharaxitre namaH |
OM prapa~nchasyabhaya~NkarAya namaH |
OM phaladAnapriyAya namaH |
OM phalahastAya namaH |
OM phalapradAya namaH |
OM phalAbhiShekapriyAya namaH |
OM phalgunasya varapradAya namaH |
OM phuTachChamitapApaughAya namaH | 610
OM phalgunena prapUjitAya namaH |
OM phaNirAjapriyAya namaH |
OM phullAmbuja vilochanAya namaH |
OM balipriyAya namaH |
OM baline namaH |
OM babhruve namaH |
OM brahmaviShNvIshakleshakR^ite namaH |
OM brahmaviShNvIsharUpAya namaH |
OM brahmashakrAdidurlabhAya namaH |
OM bAsadarShTyA prameyA~NgAya namaH | 620
OM bibhratkavachakuNDalAya namaH |
OM bahushrutAya namaH |
OM bahumataye namaH |
OM brahmaNyAya namaH |
OM brAhmaNapriyAya namaH |
OM balapramathanAya namaH |
OM brahmaNe namaH |
OM bahurUpAya namaH |
OM bahupradAya namaH |
OM bAlArkadyutimate namaH | 630
OM bAlAya namaH |
OM bR^ihadvaxase namaH |
OM bR^ihattanave namaH |
OM brahmANDabhedakR^ite namaH |
OM bhaktasarvArthasAdhakAya namaH |
OM bhavyAya namaH |
OM bhoktre namaH |
OM bhItikR^ite namaH |
OM bhaktAnugrahakArakAya namaH |
OM bhIShaNAya namaH | 640
OM bhaixakAriNe namaH |
OM bhUsurAdi supUjitAya namaH |
OM bhogabhAgyapradAya namaH |
OM bhasmIkR^itajagattrayAya namaH |
OM bhayAnakAya namaH |
OM bhAnusUnave namaH |
OM bhUtibhUShitavigrahAya namaH |
OM bhAsvadratAya namaH |
OM bhaktimatA.n sulabhAya namaH |
OM bhrukuTImukhAya namaH | 650
OM bhavabhUtagaNaiHstutyAya namaH |
OM bhUtasa.nghasamAvR^itAya namaH |
OM bhrAjiShNave namaH |
OM bhagavate namaH |
OM bhImAya namaH |
OM bhaktAbhIShTavarapradAya namaH |
OM bhavabhaktaikachittAya namaH |
OM bhaktigItastavonmukhAya namaH |
OM bhUtasantoShakAriNe namaH |
OM bhaktAnA.n chittashodhanAya namaH | 660
OM bhaktigamyAya namaH |
OM bhayaharAya namaH |
OM bhAvaGYAya namaH |
OM bhaktasupriyAya namaH |
OM bhUtidAya namaH |
OM bhUtikR^ite namaH |
OM bhojyAya namaH |
OM bhUtAtmane namaH |
OM bhuvaneshvarAya namaH |
OM mandAya namaH | 670
OM mandagataye namaH |
OM mAsamevaprapUjitAya namaH |
OM muchukundasamArAdhyAya namaH |
OM muchukundavarapradAya namaH |
OM muchukundArchitapadAya namaH |
OM mahArUpAya namaH |
OM mahAyashase namaH |
OM mahAbhogine namaH |
OM mahAyogine namaH |
OM mahAkAyAya namaH | 680
OM mahAprabhave namaH |
OM maheshAya namaH |
OM mahadaishvaryAya namaH |
OM mandArakusumapriyAya namaH |
OM mahAkratave namaH |
OM mahAmAnine namaH |
OM mahAdhIrAya namaH |
OM mahAjayAya namaH |
OM mahAvIrAya namaH |
OM mahAshAntAya namaH | 690
OM maNDalasthAya namaH |
OM mahAdyutaye namaH |
OM mahAsutAya namaH |
OM mahodArAya namaH |
OM mahanIyAya namaH |
OM mahodayAya namaH |
OM maithilIvaradAyine namaH |
OM mArtANDasyadvitIyajAya namaH |
OM maithilIprArthanAkL^iptadashakaNThashiropahR^ite namaH |
OM marAmaraharArAdhyAya namaH | 700
OM mahendrAdi surArchitAya namaH |
OM mahArathAya namaH |
OM mahAvegAya namaH |
OM maNiratnavibhUShitAya namaH |
OM meShanIchAya namaH |
OM mahAghorAya namaH |
OM mahAsauraye namaH |
OM manupriyAya namaH |
OM mahAdIrghAya namaH |
OM mahAgrAsAya namaH | 710
OM mahadaishvaryadAyakAya namaH |
OM mahAshuShkAya namaH |
OM mahAraudrAya namaH |
OM muktimArgapradarshakAya namaH |
OM makarakumbhAdhipAya namaH |
OM mR^ikaNDutanayArchitAya namaH |
OM mantrAdhiShThAnarUpAya namaH |
OM mallikAkusumapriyAya namaH |
OM mahAmantrasvarUpAya namaH |
OM mahAyantrasthitAya namaH | 720
OM mahAprakAshadivyAtmane namaH |
OM mahAdevapriyAya namaH |
OM mahAbali samArAdhyAya namaH |
OM maharShigaNapUjitAya namaH |
OM mandachAriNe namaH |
OM mahAmAyine namaH |
OM mAShadAnapriyAya namaH |
OM mAShodana prItachittAya namaH |
OM mahAshaktaye namaH |
OM mahAguNAya namaH | 730
OM yashaskarAya namaH |
OM yogadAtre namaH |
OM yaGYA~NgAya namaH |
OM yugandharAya namaH |
OM yogine namaH |
OM yogyAya namaH |
OM yAmyAya namaH |
OM yogarUpiNe namaH |
OM yugAdhipAya namaH |
OM yaGYabhR^ite namaH | 740
OM yajamAnAya namaH |
OM yogAya namaH |
OM yogavidA.n varAya namaH |
OM yaxarAxasavetALakUShmANDAdiprapUjitAya namaH |
OM yamapratyadhidevAya namaH |
OM yugapadbhogadAyakAya namaH |
OM yogapriyAya namaH |
OM yogayuktAya namaH |
OM yaGYarUpAya namaH |
OM yugAntakR^ite namaH | 750
OM raghuva.nshasamArAdhyAya namaH |
OM raudrAya namaH |
OM raudrAkR^itaye namaH |
OM raghunandana sallApAya namaH |
OM raghuprokta japapriyAya namaH |
OM raudrarUpiNe namaH |
OM rathArUDhAya namaH |
OM rAghaveShTa varapradAya namaH |
OM rathine namaH |
OM raudrAdhikAriNe namaH | 760
OM rAghaveNa samarchitAya namaH |
OM roShAtsarvasvahAriNe namaH |
OM rAghaveNa supUjitAya namaH |
OM rAshidvayAdhipAya namaH |
OM raghubhiH paripUjitAya namaH |
OM rAjyabhUpAkarAya namaH |
OM rAjarAjendravanditAya namaH |
OM ratnakeyUrabhUShADhyAya namaH |
OM ramAnandanavanditAya namaH |
OM raghupauruShasantuShTAya namaH | 770
OM raghustotrabahupriyAya namaH |
OM raghuva.nshanR^ipaiHpUjyAya namaH |
OM raNanma~njIranUpurAya namaH |
OM ravinandanAya namaH |
OM rAjendrAya namaH |
OM raghuva.nshapriyAya namaH |
OM lohajapratimAdAnapriyAya namaH |
OM lAvaNyavigrahAya namaH |
OM lokachUDAmaNaye namaH |
OM laxmIvANIstutipriyAya namaH | 780
OM lokaraxAya namaH |
OM lokashixAya namaH |
OM lokalochanara~njitAya namaH |
OM lokAdhyaxAya namaH |
OM lokavandyAya namaH |
OM laxmaNAgrajapUjitAya namaH |
OM vedavedyAya namaH |
OM vajradehAya namaH |
OM vajrA~NkushadharAya namaH |
OM vishvavandyAya namaH | 790
OM virUpAxAya namaH |
OM vimalA~NgavirAjitAya namaH |
OM vishvasthAya namaH |
OM vAyasArUDhAya namaH |
OM visheShasukhakArakAya namaH |
OM vishvarUpiNe namaH |
OM vishvagoptre namaH |
OM vibhAvasu sutAya namaH |
OM viprapriyAya namaH |
OM viprarUpAya namaH | 800
OM viprArAdhana tatparAya namaH |
OM vishAlanetrAya namaH |
OM vishikhAya namaH |
OM vipradAnabahupriyAya namaH |
OM vishvasR^iShTi samudbhUtAya namaH |
OM vaishvAnarasamadyutaye namaH |
OM viShNave namaH |
OM viri~nchaye namaH |
OM vishveshAya namaH |
OM vishvakartre namaH | 810
OM vishAmpataye namaH |
OM virADAdhArachakrasthAya namaH |
OM vishvabhuje namaH |
OM vishvabhAvanAya namaH |
OM vishvavyApArahetave namaH |
OM vakrakrUravivarjitAya namaH |
OM vishvodbhavAya namaH |
OM vishvakarmaNe namaH |
OM vishvasR^iShTi vinAyakAya namaH |
OM vishvamUlanivAsine namaH | 820
OM vishvachitravidhAyakAya namaH |
OM vishvAdhAravilAsine namaH |
OM vyAsena kR^itapUjitAya namaH |
OM vibhIShaNeShTavaradAya namaH |
OM vA~nChitArthapradAyakAya namaH |
OM vibhIShaNasamArAdhyAya namaH |
OM visheShasukhadAyakAya namaH |
OM viShamavyayAShTajanmastho.apyekAdashaphalapradAya namaH |
OM vAsavAtmajasuprItAya namaH |
OM vasudAya namaH | 830
OM vAsavArchitAya namaH |
OM vishvatrANaikaniratAya namaH |
OM vA~NmanotItavigrahAya namaH |
OM virANmandiramUlasthAya namaH |
OM valImukhasukhapradAya namaH |
OM vipAshAya namaH |
OM vigatAta~NkAya namaH |
OM vikalpaparivarjitAya namaH |
OM variShThAya namaH |
OM varadAya namaH | 840
OM vandyAya namaH |
OM vichitrA~NgAya namaH |
OM virochanAya namaH |
OM shuShkodarAya namaH |
OM shuklavapuShe namaH |
OM shAntarUpiNe namaH |
OM shanaishcharAya namaH |
OM shUline namaH |
OM sharaNyAya namaH |
OM shAntAya namaH | 850
OM shivAyAmapriya~NkarAya namaH |
OM shivabhaktimatA.n shreShThAya namaH |
OM shUlapANaye namaH |
OM shuchipriyAya namaH |
OM shrutismR^itipurANaGYAya namaH |
OM shrutijAlaprabodhakAya namaH |
OM shrutipAragasampUjyAya namaH |
OM shrutishravaNalolupAya namaH |
OM shrutyantargatamarmaGYAya namaH |
OM shrutyeShTavaradAyakAya namaH | 860
OM shrutirUpAya namaH |
OM shrutiprItAya namaH |
OM shrutIpsitaphalapradAya namaH |
OM shuchishrutAya namaH |
OM shAntamUrtaye namaH |
OM shrutishravaNakIrtanAya namaH |
OM shamImUlanivAsine namaH |
OM shamIkR^itaphalapradAya namaH |
OM shamIkR^itamahAghorAya namaH |
OM sharaNAgatavatsalAya namaH | 870
OM shamItarusvarUpAya namaH |
OM shivamantraGYamuktidAya namaH |
OM shivAgamaikanilayAya namaH |
OM shivamantrajapapriyAya namaH |
OM shamIpatrapriyAya namaH |
OM shamIparNasamarchitAya namaH |
OM shatopaniShadastutyAya namaH |
OM shAntyAdiguNabhUShitAya namaH |
OM shAntyAdiShaDguNopetAya namaH |
OM sha~NkhavAdyapriyAya namaH | 880
OM shyAmaraktasitajyotiShe namaH |
OM shuddhapa~nchAxarapriyAya namaH |
OM shrIhAlAsyaxetravAsine namaH |
OM shrImate namaH |
OM shaktidharAya namaH |
OM ShoDashadvayasampUrNalaxaNAya namaH |
OM ShaNmukhapriyAya namaH |
OM ShaDguNaishvaryasa.nyuktAya namaH |
OM ShaDa~NgAvaraNojjvalAya namaH |
OM ShaDaxarasvarUpAya namaH | 890
OM ShaTchakropari sa.nsthitAya namaH |
OM ShoDashine namaH |
OM ShoDashAntAya namaH |
OM ShaTshaktivyaktamUrtimate namaH |
OM ShaDbhAvarahitAya namaH |
OM ShaDa~NgashrutipAragAya namaH |
OM ShaTkoNamadhyanilayAya namaH |
OM ShaTshAstrasmR^itipAragAya namaH |
OM svarNendranIlamakuTAya namaH |
OM sarvAbhIShTapradAyakAya namaH | 900
OM sarvAtmane namaH |
OM sarvadoShaghnAya namaH |
OM sarvagarvaprabha~njanAya namaH |
OM samastalokAbhayadAya namaH |
OM sarvadoShA~NganAshakAya namaH |
OM samastabhaktasukhadAya namaH |
OM sarvadoShanivartakAya namaH |
OM sarvanAshaxamAya namaH |
OM saumyAya namaH |
OM sarvakleshanivArakAya namaH | 910
OM sarvAtmane namaH |
OM sarvadAtuShTAya namaH |
OM sarvapIDAnivArakAya namaH |
OM sarvarUpiNe namaH |
OM sarvakarmaNe namaH |
OM sarvaGYAya namaH |
OM sarvakArakAya namaH |
OM sukR^ite namaH |
OM sulabhAya namaH |
OM sarvAbhIShTaphalapradAya namaH | 920
OM sUryAtmajAya namaH |
OM sadAtuShTAya namaH |
OM sUryava.nshapradIpanAya namaH |
OM saptadvIpAdhipAya namaH |
OM surAsurabhaya~NkarAya namaH |
OM sarvasa.nxobhahAriNe namaH |
OM sarvalokahita~NkarAya namaH |
OM sarvaudAryasvabhAvAya namaH |
OM santoShAtsakaleShTadAya namaH |
OM samastaR^iShibhiHstutyAya namaH | 930
OM samastagaNapAvR^itAya namaH |
OM samastagaNasa.nsevyAya namaH |
OM sarvAriShTavinAshanAya namaH |
OM sarvasaukhyapradAtre namaH |
OM sarvavyAkulanAshanAya namaH |
OM sarvasa.nxobhahAriNe namaH |
OM sarvAriShTaphalapradAya namaH |
OM sarvavyAdhiprashamanAya namaH |
OM sarvamR^ityunivArakAya namaH |
OM sarvAnukUlakAriNe namaH | 940
OM saundaryamR^idubhAShitAya namaH |
OM saurAShTradeshodbhavAya namaH |
OM svaxetreShTavarapradAya namaH |
OM somayAji samArAdhyAya namaH |
OM sItAbhIShTavarapradAya namaH |
OM sukhAsanopaviShTAya namaH |
OM sadyaHpIDAnivArakAya namaH |
OM saudAmanIsannibhAya namaH |
OM sarvAnulla~NghyashAsanAya namaH |
OM sUryamaNDalasa~nchAriNe namaH | 950
OM sa.nhArAstraniyojitAya namaH |
OM sarvalokaxayakarAya namaH |
OM sarvAriShTavidhAyakAya namaH |
OM sarvavyAkulakAriNe namaH |
OM sahasrajapasupriyAya namaH |
OM sukhAsanopaviShTAya namaH |
OM sa.nhArAstrapradarshitAya namaH |
OM sarvAla~NkArasa.nyuktakR^iShNagodAnasupriyAya namaH |
OM suprasannAya namaH |
OM surashreShThAya namaH | 960
OM sughoShAya namaH |
OM sukhadAya namaH |
OM suhR^ide namaH |
OM siddhArthAya namaH |
OM siddhasa~NkalpAya namaH |
OM sarvaGYAya namaH |
OM sarvadAya namaH |
OM sukhine namaH |
OM sugrIvAya namaH |
OM sudhR^itaye namaH | 970
OM sArAya namaH |
OM sukumArAya namaH |
OM sulochanAya namaH |
OM suvyaktAya namaH |
OM sachchidAnandAya namaH |
OM suvIrAya namaH |
OM sujanAshrayAya namaH |
OM harishchandrasamArAdhyAya namaH |
OM heyopAdeyavarjitAya namaH |
OM harishchandreShTavaradAya namaH | 980
OM ha.nsamantrAdi sa.nstutAya namaH |
OM ha.nsavAha samArAdhyAya namaH |
OM ha.nsavAhavarapradAya namaH |
OM hR^idyAya namaH |
OM hR^iShTAya namaH |
OM harisakhAya namaH |
OM ha.nsAya namaH |
OM ha.nsagataye namaH |
OM haviShe namaH |
OM hiraNyavarNAya namaH | 990
OM hitakR^ite namaH |
OM harShadAya namaH |
OM hemabhUShaNAya namaH |
OM havirhotre namaH |
OM ha.nsagataye namaH |
OM ha.nsamantrAdisa.nstutAya namaH |
OM hanUmadarchitapadAya namaH |
OM haladhR^itpUjitAya namaH |
OM xemadAya namaH |
OM xemakR^ite namaH | 1000
OM xemyAya namaH |
OM xetraGYAya namaH |
OM xAmavarjitAya namaH |
OM xudraghnAya namaH |
OM xAntidAya namaH |
OM xemAya namaH |
OM xitibhUShAya namaH |
OM xamAshrayAya namaH |
OM xamAdharAya namaH |
OM xayadvArAya namaH | 1010

.. iti shrI shanaishcharasahasranAmAvaLiH sampUrNam ..

Om Sham Shanishchraya NamahaNo comments: