Wednesday, May 27, 2015

Gayatri Kavacham

shrIgaNeshAya namaH |

yAj~navalkya uvAcha |
svAmin sarvajagannAtha saMshayo.asti mahAnmama |
chatuHShaShThikalAnAM cha pAtakAnAM cha tadvada ||
muchyate kena puNyena brahmarUpaM kathaM bhavet |
dehashcha devatArUpo man{}trarUpo visheShataH ||
brahmovAcha |
kramataH shrotumicChAmi kavachaM vidhipUrvakam |
OM asya shrIgAyatrIkavachasya brahmaviShNurudrA R^iShayaH |
R^igyajuHsAmA.atharvANi ChandA.nsi |
parabrahmasvarUpiNI gAyatrI devatA |
bhUH bIjam | bhuvaH shaktiH | svaH kIlakam |
shrIgAyatrIprItyarthe jape viniyogaH |
OM bhUrbhuvaH svaH tatsavituriti hR^idayAya namaH |
OM bhUrbhuvaH svaH vareNyamiti shirase svAhA |
OM bhUrbhuvaH svaH bhargo devasyeti shikhAyai vaShaT |
OM bhUrbhuvaH svaH dhImahIti kavachAya hum |
OM bhUrbhuvaH svaH dhiyo yo naH iti netratrayAya vauShaT |
OM bhUrbhuvaH svaH prachodayAditi astrAya phaT |

atha dhyAnam |
muktAvidrumahemanIladhavalachChAyairmukhaistrIkShaNai\-
ryuktAmindunibaddharatnamukuTAM tattvArthavarNAtmikAm |
gAyatrIM varadAbhayA~NkushakashAM shubhraM kapAlaM guNaM
sha.nkha, chakramathAravinduyugalaM hastairvahantIM bhaje ||
OM gAyatrI pUrvataH pAtu sAvitrI pAtu dakShiNe |
brahmavidyA tu me pashchAduttare mAM sarasvatI || 1||
pAvakIM cha dishaM rakShetpAvakojjvalashAlinI |
yAtudhAnIM dishaM rakShedyAtudhAnagaNArdinI || 2||
pAvamAnIM dishaM rakShetpavamAnavilAsinI |
dishaM raudrImavatu me rudrANI rudrarUpiNI || 3||
UrdhvaM brahmANI me rakShedadhastAdvaiShNavI tathA |
evaM dasha disho rakShetsarvato bhuvaneshvarI || 4||
tatpadaM pAtu me pAdau ja.nghe me savituH padam |
vareNyaM kaTideshaM tu nAbhiM bhargastathaiva cha || 5||
devasya me tu hR^idayaM dhImahIti galaM tathA |
dhiyo me pAtu jihvAyAM yaH padaM pAtu lochane || 6||
lalATe naH padaM pAtu mUrddhAnaM me prachodayAt |
tadvarNaH pAtu mUrddhAnaM sakAraH pAtu bhAlakam || 7||
chakShuShI me vikArastu shrotraM rakShettu kArakaH |
nAsApuTe vakAro me rekArastu kapolayoH || 8||
NikArastvadharoShThe cha yaMkArastvadharoShThake |
Asyamadhye bhakArastu rgokArashchibuke tathA || 9||
dekAraH kaNThadeshe cha vakAraH skandhadeshayoH |
syakAro dakShiNaM hastaM dhIkAro vAmahastake || 10||
makAro hR^idayaM rakSheddhikAro jaTharaM tathA |
dhikAro nAbhideshaM tu yokArastu kaTidvayam || 11||
guhyaM rakShatu yokAra Uru me naH padAkSharam |
prakAro jAnunI rakShechchokAro ja.nghadeshayoH || 12||
dakAro gulphadeshaM tu yAtkAraH pAdayugmakam |
jAtavedeti gAyatrI tryambaketi dashAkSharA || 13||
sarvataH sarvadA pAtu ApojyotIti ShoDashI |
idaM tu kavachaM divyaM bAdhAshatavinAshakam || 14||
chatuHShaShThikalAvidyAsakalaishvaryasiddhidam |
japArambhe cha hR^idayaM japAnte kavachaM paThet || 15||
strIgobrAhmaNamitrAdidrohAdyakhilapAtakaiH |
muchyate sarvapApebhyaH paraM brahmAdhigachChati || 16||

|| iti shrImadvasiShThasaMhitAyAM gAyatrIkavachaM sampUrNam ||

No comments: