Saturday, May 16, 2015

Pushpanjali to Shani

Om yadnyen yadnyamayajant devastaani
dharmani pradhamanyasan |
Te ha nakam mahimanaha sachant yatra purve
sadhyaha santi devaha ||
Om rajadhirajaya prashyasahine namo
vayam vaishranaaya kurmehe |
Sa me kamanam kamkamaya mahyam
kamemavaro vaishrano dadaatu |
Kuberaaya vaishrano maharajaya namaha |
Om swasti samrajyam bhoujyam swarajyam
vairajyam parameshthyam
Rajyam maharajyamaadhiptyamayam
samantparyaayee syaatsarvabhoumaha |
Sarvayush aantadaparardhatpruthivyai
samudraparyantaya ekraliti
Aavikshitsya kamprervimve devaha sabhasad itee |

Om Sham Shanaishcharaye Namaha

No comments: