Tuesday, January 27, 2015

Navadurga Stotram

Devi Shailaputri
vande vAnChitalAbhAya chandrArdhakrutashekharAm
vruShArooDAm shUladharAm shailaputrI yashasvinIm

Devi BrahmachArini
dadhAnA karapadmAbhyAmakshamAlA kamaNDaloo
devI prasIdatu mayi brahmachAriNyanuttamA

Devi Chandraghanta
piNDajapravArooDA chandakopAstrakairyutA
prasAdam tanute mahyam chandraghaNTeti vishrutA

Devi KushmAnda
surAsampUrNakalasham rudhirAplutameva cha
dadhAnA hastapadmAbhyAm kUShmANDA shubhadAstu me

Devi SkandamAta
simhAsanagatA nityam padmAshritakaradvayA
shubhadAstu sadA devI skandamAtA yashasvinI

Devi KatyAyani
chandrahAsojjvalakarA shArdoolavaravAhanA
kAtyAyanI shumbha dadyAdevI dAnavaghAtinI

Devi Kalaratri
ekaveNi-japAkarNapoora nagnA kharAsthitA
lamboShTHI karNikAkarNI tailabhyakta sharIriNI
vAma pAdollasallohalatAkaNTakabhooShaNA
vardhanamUrdhvajA krushNA kAlarAtrirbhayankarI

Devi MahAgauri
shwete vruShe samArUDA shwetAmbaradharA shuchih
mahAgauri shubham dadyAnmahAdevapramodadA

Devi SiddhidAtri
siddha-gandharva-yakshAdyairasurairamarairapi
sevyamAnA sadA bhUyAt siddhidA siddhidAyinI

More Nava Durga Mantras for Navratri

No comments: