Monday, January 12, 2015

Ganesha Keelaka Stotram

gaNesha keelaka stotram
daksha uvaacha -
gaNesha keelakam brahman vada sarvaartha daayakam |
mantraadeenaam vishesheNa siddhidam poorNabhaavatah || 1 ||
mudgala uvaacha -
keelakena viheenaashcha mantraa naiva sukhapradaah |
aadou keelakam eva vai paThitvaa japam aacharet || 2 ||
tadaa veeryayutaa mantraa naanaa siddhi pradaayakaah |
bhavanti naatra sandehah kathayaami yathaashrutam || 3 ||
angirasaa samaadishTam mahyam guhyatamam param |
siddhidam tu gaNeshasya keelakam shruNu maanada || 4 ||
rushih Chandaadi nyaasaamshcha kuryaadaadou tathaa paraan |
ekaaksharasya vai daksha shaDangaanaacharet sudheeh || 5 ||
tato dhyaayed gaNeshaanam jyotiroopadharam param |
manovaaNeeviheenam cha chaturbhuja viraajitam || 6 ||
shuNDaadaNDamukham poorNam drashTum naiva prashakyate |
vidyaa avidyaa samaayuktam vibhootibhih upaasitam || 7 ||
evam dhyaatvaa gaNeshaanam poojayen maanasaih pruthak |
panchopachaarakairdaksha tato japam samaacharet || 8 ||
ekavimshativaaram tu japam kuryaat prajaapate |
tatah stotram samucchaarya pashchaat sarvam samaacharet || 9 ||
|| stotram ||
roopam balam shriyam dehi yasho veeryam gajaanana |
medhaam pragyaam tathaa keerti vighnaraaja namo astu te || 1 ||
yadaa devaadayah sarve kuNThitaa daityapaih krutaah |
tadaa tvam taannihatya sma karoshi veeryasamyutaan || 2 ||
tathaa mantraa gaNeshaan kuNThitaashcha duraatmabhih |
shaapaishcha taansaveeryaanvai kurushva te namo namah || 3 ||
shaktyaa kuNThitaah sarvaah smaraNena tvayaa prabho |
gyaanayuktaah saveeryaashcha krutaa vighnesha te namah || 4 ||
charaacharam jagatsarvam sattaaheenam yadaa abhavat |
tvayaa sattaayutam DhuNDhe smaraNena krutam cha te || 5 ||
tattvaani veeryaheenaani yadaa jaataani vighnapa |
smrutyaa te veeryayuktaani punarjaataani te namah || 6 ||
brahmaaNi yogaheenaani jaataani smaraNena te |
yadaa punargaNeshaana yogayuktaani te namah || 7 ||
ityaadi vividham sarvam smaraNena tava prabho |
sattaayuktam babhoovaiva vighneshaaya namo namah || 8 ||
tathaa mantraa gaNeshaana veeryaheenaa babhoovire |
smaraNena punarDhuNDhe veeryayuktaan kurushva te || 9 ||
sarvam sataasamaayuktam mantrapoojaadikam prabho |
mama naamnaa bhavatu te vakratuNDaaya te namah || 10 ||
utkeelaya mahaamantraan japen stotra paaThatah |
sarvasiddhipradaa mantraa bhavantu tvat prasaadatah || 11 ||
gaNeshaaya namastubhyam herambaayaika dantine |
svaanandavaasine tubhyam brahmaNaspataye namah || 12 ||
idam gaNeshakeelakam kathitam te prajaapate |
shivaproktam tu mantraaNaam utkeelanakaram param || 13 ||
yah paThishyati bhaavena japitvaa mantram uttamam |
sa sarva siddhim aapnoti naanaamantra samudbhavaam || 14 ||
enam tyajya gaNeshasya mantram japati nityadaa |
sa sarvaphalaheenashcha bhavati naatra samshayah || 15 ||
sarvasiddhikaram proktam paramaadbhutam |
puraanena svayam shambhurmantra siddhim tu chaalabhat || 16 ||
vishNurbrahmaadayo devaa munayo yoginah pare |
anena mantrasiddhim te lebhire cha prajaapate || 17 ||
elah keelakaamaadya vai krutvaa mantraparaayaNah |
gatah svaanandapuryaam sa bhaktaraajo babhoova ha || 18 ||
sastreeko jaDadehena brahmaaNDam avalokya tu |
gaNesha darshanenaiva jyoteeroopo babhoova ha || 19 ||
|| iti shree mudgalapuraaNe gaNesha keelaka stotram sampoorNam ||
Om Gam Ganapataye Namaha

No comments: