Friday, January 16, 2015

Vishnu Akaradi Ashtottara Shatanamavali

Names of Lord Vishnu starting with "A" from Vishnu sahasranama.
vishNu akArAdi ashTottara shatanAmAvali vishNusahasranAmAvalItah uddhrutA

om aksharAya namaha
om ajAya namaha
om achyutAya namaha
om amoghAya namaha
om aniruddhAya namaha
om animishAya namaha
om agraNye namaha
om avyayAya namaha
om anAdinidhanAya namaha
om ameyAtmane namaha
om asammitAya namaha
om anilAya namaha
om aprameyAya namaha
om avyayAya namaha
om agrAhyAya namaha
om amrutAya namaha
om avyangAya namaha
om achyutAya namaha
om atulAya namaha
om atIndrAya namaha || 20 ||
om atIndriyAya namaha
om adrushyAya namaha
om anirdeshyavapushe namaha
om antakAya namaha
om anuttamAya namaha
om anaghAya namaha
om amoghAya namaha
om aprameyAtmane namaha
om amitAshanAya namaha
om ahahsamvartakAya namaha
om anantajite namaha
om abhuve namaha
om ajitAya namaha
om achyutAya namaha
om asankhyeyAya namaha
om amrutavapushe namaha
om arthAya namaha
om anarthAya namaha
om amitavikramAya namaha
om avigyAtre namaha || 40 ||
om aravindAkshAya namaha
om anukUlAya namaha
om ahne namaha
om apAmnidhaye namaha
om amrutAmshUdbhavAya namaha
om amrutyave namaha
om amaraprabhave namaha
om aksharAya namaha
om ambhonidhaye namaha
om anantAtmane namaha
om ajAya namaha
om analAya namaha
om asate namaha
om adhokshajAya namaha
om ashokAya namaha
om amrutapAya namaha
om anIshAya namaha
om aniruddhAya namaha
om amitavikramAya namaha
om anirviNNAya namaha || 60 ||
om anayAya namaha
om anantAya namaha
om avidheyAtmane namaha
om aparAjitAya namaha
om adhishThAnAya namaha
om anantashriye namaha
om apramattAya namaha
om apyayAya namaha
om agrajAya namaha
om ayonijAya namaha
om anivartine namaha
om arkAya namaha
om anirdeshyavapushe namaha
om architAya namaha
om archishmate namaha
om apratirathAya namaha
om anantarUpAya namaha
om aparAjitAya namaha
om anAmayAya namaha
om analAya namaha || 80 ||
om akshobhyAya namaha
om anekamUrtaye namaha
om amUrtimate namaha
om amrutAshAya namaha
om achalAya namaha
om amAnine namaha
om adhrutAya namaha
om aNave namaha
om anilAya namaha
om adbhutAya namaha
om amUrtaye namaha
om arhAya namaha
om abhiprAyAya namaha
om achintyAya namaha
om anirviNNAya namaha
om anAdaye namaha
om annAya namaha

Om Vishnave Namaha

No comments: