Sunday, January 18, 2015

Shivopasana

From Maha Narayana Upanishad

nidhanapataye namah|
nidhanapatAntikAya namah|
UrdhvAya namah|
UrdhvalingAya namah|
hiraNyAya namah|
hiraNyalingAya namah|
suvarNAya namah|
suvarNalingAya namah|
divyAya namah|
divyalingAya namah|
bhavAya namah|
bhavalingAya namah|
sharvAya namah |
sharvalingAya namah|
shivAya namah|
shivalingAya namah|
jvalAya namah|
jvalalingAya namah|
AtmAya namah|
AtmalingAya namah|
paramAya namah|
paramalingAya namah|
etatsomasya sUryasya sarva lingasThApayati
pANimantram pavitram||


OM NAMAH SHIVAYA

No comments: