Sunday, January 25, 2015

Kartikeya Stotram

yogeeshvaro mahaasenah kaartikeyogni nandanaha
skandah kumaarah senaaneeh svaamee shankara sambhavaha
gaangeya staamrachooDashcha brahmachaaree shikhidhvajaha
taarakaareer umaa putrah krounchaarishcha shaDaananaha
shabdabrahma samudrashcha siddha saarasvato guhaha
sanatkumaaro bhagavaan bhoga moksha phalapradaha
sharajanma gaNaadheesha poorvajo muktimaargakrut
sarvaagama praNetaacha vaanchitaartha pradarshanaha
ashTaavimshati naamaani madeeyaaneeti yah paThet
mahaamantra mayaaneeti mama naamaanu keertanam
mahaapragyam avaapnoti naatra kaaryaa vichaaraNa


Om Sharavanabhavaya Namaha

No comments: