Saturday, January 24, 2015

Sri Saraswati Ashtottara Sata Namavali

1. Om sarasvatyai namaḥ
2. Om mahā bhadrāyai namaḥ
3. Om mahā māyāyai namaḥ
4. Om vara pradāyai namaḥ
5. Om śrī pradāyai namaḥ
6. Om padma nilayāyai namaḥ
7. Om padmākṣyai namaḥ
8. Om padma vaktrāyai namaḥ
9. Om śivānujāyai namaḥ
10. Om pustaka bhṛte namaḥ
11. Om jñāna mudrāyai namaḥ
12. Om ramāyai namaḥ
13. Om parāyai namaḥ
14. Om kāma rūpāyai namaḥ
15. Om mahā vidyāyai namaḥ
16. Om mahā pātaka nāśinyai namaḥ
17. Om mahāśrayāyai namaḥ
18. Om mālinyai namaḥ
19. Om mahā bhogāyai namaḥ
20. Om mahā bhujāyai namaḥ
21. Om mahā bhāgāyai namaḥ
22. Om mahotsāhāyai namaḥ
23. Om divyāṅgāyai namaḥ
24. Om sura vanditāyai namaḥ
25. Om mahā kālyai namaḥ
26. Om mahā pāśāyai namaḥ
27. Om mahā kārāyai namaḥ
28. Om mahāṅkuśāyai namaḥ
29. Om pītāyai namaḥ
30. Om vimalāyai namaḥ
31. Om viśvāyai namaḥ
32. Om vidyun mālāyai namaḥ
33. Om vaiṣṇavyai namaḥ
34. Om candrikāyai namaḥ
35. Om candra vadanāyai namaḥ
36. Om candralekhā vibhūṣitāyai namaḥ
37. Om sāvitryai namaḥ
38. Om surasāyai namaḥ
39. Om devyai namaḥ
40. Om divyālaṅkāra bhūṣitāyai namaḥ
41. Om vāgdevyai namaḥ
42. Om vasudāyai namaḥ
43. Om tīvrāyai namaḥ
44. Om mahā vīryāyai namaḥ
45. Om mahā balāyai namaḥ
46. Om bhoga dāyai namaḥ
47. Om bhāratyai namaḥ
48. Om bhāmāyai namaḥ
49. Om govindāyai namaḥ
50. Om gomatyai namaḥ
51. Om śivāyai namaḥ
52. Om jaṭilāyai namaḥ
53. Om vindhya vāsāyai namaḥ
54. Om vindhyācala virājitāyai namaḥ
55. Om caṇḍikāyai namaḥ
56. Om vaiṣṇavyai namaḥ
57. Om brāhmyai namaḥ
58. Om brahma jñānaika sādhanāyai namaḥ
59. Om saudāmanyai namaḥ
60. Om sudhā mūrtyai namaḥ
61. Om subhadrāyai namaḥ
62. Om sura pūjitāyai namaḥ
63. Om suvāsinyai namaḥ
64. Om sunāsāyai namaḥ
65. Om vinidrāyai namaḥ
66. Om padma locanāyai namaḥ
67. Om vidyā rūpāyai namaḥ
68. Om viśālākṣyai namaḥ
69. Om brahmajāyāyai namaḥ
70. Om mahā phalāyai namaḥ
71. Om trayī mūrtaye namaḥ
72. Om trikāla jñāyai namaḥ
73. Om triguṇāyai namaḥ
74. Om śāstra rūpiṇyai namaḥ
75. Om śumbhāsura pramathinyai namaḥ
76. Om śubha dāyai namaḥ
77. Om svarātmikāyai namaḥ
78. Om raktabīja nihantryai namaḥ
79. Om cāmuṇḍāyai namaḥ
80. Om ambikāyai namaḥ
81. Om muṇḍakāya praharaṇāyai namaḥ
82. Om dhūmra locana madanāyai namaḥ
83. Om sarva deva stutāyai namaḥ
84. Om saumyāyai namaḥ
85. Om surāsura namaskṛtāyai namaḥ
86. Om kāla rātryai namaḥ
87. Om kalādharāyai namaḥ
88. Om rūpa saubhāgya dāyinyai namaḥ
89. Om vāgdevyai namaḥ
90. Om varārohāyai namaḥ
91. Om vārāhyai namaḥ
92. Om vārijāsanāyai namaḥ
93. Om citrāmbarāyai namaḥ
94. Om citra gandhāyai namaḥ
95. Om citra mālya vibhūṣitāyai namaḥ
96. Om kāntāyai namaḥ
97. Om kāma pradāyai namaḥ
98. Om vandyāyai namaḥ
99. Om vidyādhara supūjitāyai namaḥ
100. Om śvetānanāyai namaḥ
101. Om nīlabhujāyai namaḥ
102. Om catur varga phala pradāyai namaḥ
103. Om caturānana sāmrājyāyai namaḥ
104. Om rakta madhyāyai namaḥ
105. Om nirañjanāyai namaḥ
106. Om hamsāsanāyai namaḥ
107. Om nīla jaṅghāyai namaḥ
108. Om brahma viṣṇu śivātmikāyai namaḥ

Om Sarasvatyai namahNo comments: