Thursday, January 29, 2015

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram

1000 Names of Sri Hanuman - shri anjaneya sahasranamastotram

udyadaditya sankasham udara buja vikramam-ha
kandarpa koti lavanyam sarva vidya visharadam-ha
shri rama hridayanandam bakta kalpa mahiruham-ha
abayam varadam dorbyam kalaye marutatmajam-ha
ata sahasranama stotram-ha
hanuman shri prado vayu putro rudro anago ajarah .
amrityur viravirashcha gramavaso janashrayah 1
danado nirguna kayo shuro viro nidipatir munih .
pingaksho varado vagmi sita shoka vinashakah 2
shivah sharvah paro avyakto vyaktavyakto daradarah .
pingakesha pingaroma shrutigamya sanatanah 3
anadirbagavan devo vishwa hetur nirashrayah .
arogyakarta vishwesho vishwanato harishwarah 4
bargo ramo rama bakta kalyana prakriti stirah
vishwambaro vishwamurtir vishwakarashcha vishwapah 5
vishwatma vishwasevyo ata vishwo vishwaharo ravih .
vishwacheshto vishwagamyo vishwadyeyah kaladarah 6
plava.ngamah kapishreshto vedavedyo vanecharah .
balo vrido yuva tatwam tatwagamyah suko hyaja ha 7
anjanasunuravyagro grama kyato daradarah .
burbuvaswarmaharloko jana lokastapo avyaya ha 8
satyam omkara gamyashcha pranavo vyapako amala ha .
shiva darma pratishtata rameshtah phalgunapriya ha 9
goshpadikritavarishah purnakamo darapati hi .
rakshognah pundarikakshah sharanagatavatsalah 10
janaki prana data cha rakshah pranapaharakah .
purnasatwah pitavasa divakara samaprabah 11
Devodyanavihari cha devatabaya banjana
Baktodayo baktalabdo baktapalanatapara 12
Dronaharta shaktineta shakti rakshasa marakah .
Akshagno ramadutashcha shakini jiva harakah 13
bubukara hataratir garva dushta pramardanah .
hetuh sahetuh pramshushcha vishwabarta jagadguruh 14
jaganeta jaganato jagadisho janeshwarah .
jagadrata harih shrisho garuda smayabanjanah 15
partadvajo vayuputo amita pucho amita vikrama ha .
brahma pucham parabrahmapucho rameshta kara ka eva 16
sugrivadi yuto jnani vanaro vanareshwarah .
kalpastayi chiranjivi tapanashcha sada shivah 17
sanatah sadgatir bukti muktidah kirti dayakah .
kirtih kirtipradashcheva samudrah shripradah shivah 18
Baktodayo baktagamyo baktabagaya pradayaka
Udadikramano devah samsara baya nashanah 19
Vardi bandanakrid.h vishwa jeta vishwa pratishtitah
Lankarih kalapurusho lankesha griha banjanah
Butavaso vasudevo vasustri buvaneshwarah
Shriramarupah krishnatu lanka prasadabanjakah .
Krishnah krishnastutah shantah shantido vishwapavanah
Vishwa bokta marag-no brahmachari jitendriyah .
Urdvago languli mali langula hata rakshasah
Samira tanujo viro virataro jayapradah .
Jaganmangaladah punyah punya shravana kirtanah24
Punyakirtih punya gatirjagatpavana pavanah .
Devesho jitamarata rama bakti vidayakah 25
Dyata dyeyo laya sakshi cheta chetanya vigrahah .
Jnanadah pranadah prano jagatpranah samiranah 26
Vibishana priyah shurah pippalayana sididah .
Sidi sidashrayah kalah kala bakshaka ba.njanah 27
Lankesha nidanah stayi la.nka dahaka ishwarah .
Chandra surya agna netrashcha kalagnih pralayantakah 28
Kapilah kapishah punyarashih dwadasha rashigah .
Sarvashrayo aprameyatma revatyadi nivarakah 29
Lakshmana pranadata cha sita jivana hetukah .
Ramadyeyo hrishikesho vishnu bakto jati bali 30
Devaridarpaha hota darta karta jagatprabuh .
Nagara grama palashcha shudo budo nirantrapah 31
Niranjano nirvikalpo gunatito bayankarah .
Hanumanshcha duraradyah stapasadyo maheshwarah 32
Janaki ganashokotatapaharta paratparah .
Vadambyah sadasadrupah karanam prakriteh parah 33
bagyado nirmalo neta pucha lanka vidahakah .
Puchabado yatudano yatudana ripupriyah 34
ChayapaharI butesho lokesha sadgati pradah .
Plavangameshwarah krodah kroda samraktalochanah 35
Samyo guru kavyakarta baktanam cha varaprada
Baktanukampi vishweshah puruhutah purandarah 36
Kroda harta tapa harta baktabaya varapradah.
Agnirvibavasurbaswan yamo nitrutireva cha .
Varuno vayugatiman vayuh kubera ishwarah .
Ravishchandrah kujah saumyo guruh kavyah shaneshwarah .
Rahuh keturmarudeta darta harta samIrajah
Mashakikrita devari daityarih madusudanah .
Kamah kapih kamapalah kapilo vishwa jivanah
Bagirati padambojah setuba.nda visharadah .
Swaha swada havih kavyam havyavaha prakashakah
Swaprakasho mahaviro lagushcha amita vikramah .
pradinoDinagatiman.h sadgatih purushotamah 41
jagadatma jagadyonirjagadanto hyanantakah .
vipapma nishkalankashcha mahan.h madahankritih 42
Kam vayuh pritivi chapo vanirdikpala eva cha .
Kshetragyah kshetra palashcha palvalikrita sagarah 43
Hiranmayah puranashcha kecharo bucharo manuh .
Hiranyagarbah sutratma rajarajo vishampatih 44
Vedanta vedyo udgito vedavedanga paragah .
Prati gramastitih sadyah spurti data gunakarah 45
Nakshatra mali butatma surabih kalpa padapah .
Chinta manirgunanidih praja darohyanutama 46
Punyashlokah puraratirjyotishman.h sarvaripatih .
Kilikilaravasamsrasta butaprepishachaka 47
Runatraya harah sukshmah stulah sarvagatih puman.h .
Apasmara harah smarta shritirgata smritirmanuh 48
Swarga dwaram praja dwaram moksha dwaram kapishwarah .
nada rupah para brahma brahma brahma puratanah 49
Eko neko janah shuklah swayam jyotirnakulah .
jyotih jyotiranadishcha satviko rajasatamah 50
Tamo harta niralambo nirakaro gunakarah .
Gunashrayo gunamayo brihatkayo brihadyashah 51
Brihadanur brihatpado brihanmurda brihatswanah .
Brihatkarno brihanaso brihadbahur brihatahan 52
Brihajanur brihatkarya brihatpucho brihatkarah .
Brihatgati rbrihatsevyo brihaloka palapradah 53
Brihach baktir brihadwancha palado brihadishwarah .
Brihaloka nuto drashta vidya data jagadh guruh 54
Devacharyah satya vadi brama vadi kaladara ha .
Sapta patalagami cha malayachala samshrayah 55
Utarashastitah shrido divya aushadi vashah kagah .
Shakamrigah kapindrato puranah shruti chanchurah 56
Chaturo brahmano yogi yogagamyah paravarah .
Anadi nidano vyaso vekuntah pritvi patih 57
Aparajito jitaratih sadanandashcha ishita .
Gopalo gopatirgopta kalih kalah paratparah 58
Manovegi sada yogi samsara baya nashanah .
Tatwa data cha tatwajnastatwam tatwa prakashakah 59
Shudo budo nityamukto bakta rajo jayadratah .
Pralayo amita mayashcha mayatito vimatsarah 60
Maya barjata (nirjita) rakshashcha maya nirmita vishtapah .
Mayashrayashcha nirlepo maya nirvartaka (nirva.nchakah) sukah
Suki sukaprado nago maheshakrita sanstavah .
Maheshwarah satyasamdah sharabah kali pavanah 62
Raso rasajnah sammana rupam chaksu shrutarvacha (stapashchakshushcha variaba) .
Grano gandah sparshanam cha sparsho aha.nkaramanagah 70
Neti neti gamyashcha vekunta bajana priyah .
Girisho girija kanto durvasah kavirangirah 71
Brigurvasishtashcha yavana naradastumbaro mala (stumbururnarado amalah) .
Vishwa kshetro vishwa bijo vishwa netrashcha vishwapah 72
Yajako yajamanashcha pavakah pitarastata .
Shrada budih kshama tandra mantro mantrayatah swarah 73
Rajendro bupati runda mali samsara saratih .
Nityah sampurna kamashcha bakta kamadugutamah 74
Ganapah kishapo brata pita mata cha marutih .
Sahasra shirsha purushah sahasrakshah sahasrapat.h 75
Kamajit-ihi kama dahanah kamah kamya phala pradah .
Mudrapahari rakshasag-nah kshiti bara haro balah 76
Naka damshdra yudo vishnu bakta abaya vara pradah .
Darpaha darpado damshdrashatamurtiramurtiman-aha 77
Maha nidirmaha bogo maha bago mahardwida .
Mahakaro maha yogi maha teja maha dyutih 78
Mahasano maha nado maha mantro maha matih .
Mahagamo mahodaro mahadevatmako vibuh 79
Rudra karma krita karma ratna nabah kritagamah .
Ambogi lanchanah simha nityo darmah pramodanah 80
Jitamitro jayah sama vijayo vayunandana (vahanah) .
Jiva data sahasramshur mukundo buri dakshinah 81
Sidartah sididah sida samkalpah sidi hetukah .
Sapta patalacharanah saptarshi gana vanditah 82
Saptabdi langano virah sapta dwiporumandalah .
Saptanga rajya sukadah sapta matri nishevitah 83
Sapta swaloka mukudah sapta hota swarashrayah .
Saptachando nidih saptachandah sapta janashrayah 84
Sapta samopagitashcha sapta patala samshrayah .
Megavi kirtidah shoka hari daurbagya nashanah 85
Sarva rakshakaro garba doshagnah putrapotradah .
Prativadi mukastambo rashtachitah prasadanah 86
Parabicharashamano dukag-no banda mokshadah .
Nava dvara puradaro nava dvara niketanah 87
Nara narayana stutyo naranato maheshwarah .
Mekali kavachi kadgi brajishnur jishnusaratih 88
Bahu yojana vistirna puchah pucha hatasurah .
Dushtagraha nihanta cha pishacha graha gatakah 89
Bala graha vinashi cha darma neta kripakarah .
Ugrakrityashchogravega ugra netrah shata kratuh 90
Shata manyustutah stutyah stutih stota maha balah .
Samagra gunashali cha vyagro raksho vinashakah 91
Rakshog-na dahos bramesah shridaro bakta vatsalah .
Mega nado mega rupo mega vrishti nivarakah 92
Mega jivana hetushcha mega shyamah paratmakah .
Samira tanayo yoda nrityavidya visharadah 93
Amogo amogadrishtishcha ishtado anishta nashanah .
Arti anartapahari cha samarti rama sevakah 94
Arti danyo asuraratih pundarikaksha atmabuh .
Samkarshano vishudatma vidya rashih sureshwarah 95
Achalodaraki nityah setukrid-ih rama saratih .
Anandah paramanando matsyah kurmo nidihshamah 96
Varaho narasimhashcha vamano jamadag-najah .
Ramah krishnah shivo budah kalki ramashrayo harah 97
Nandi bringi cha chandi cha ganesho gana sevitah .
Karmadyakshyah suradyaksho vishramo jagatampatih 98
Jaganatah kapi shrashcha sarvavasah sadashrayah .
Sugrivadistutah danta (shantah) sarva karma plavangamah 99
Nakadaritarakshashcha naka yuda visharadah .
Kushalah suganah shesho vasukistaksha kastata 100
Swarna varno baladyashcha purujetadanshana
Kevalya rupa kevalyam garudah panago raga 101
Kilkilravahataratir garvah parvata bedanah .
Vajrango vajradamsh drashcha bakto vajra nivarakah 102
Nakayudo manigrivo jvalamali cha baskarah .
Proda pratapastapano bakta tapa nivarakah 103
Sharanam jivanam bokta nanacheshto hyachanchalah .
Swastoman aswastido dukashamanah pavanatmajah 104
Pavanah pavanah kanto baktaga sahano balah .
Mega nadaripurmeganada samharashwasa 105
Ksharo aksharo vinitatma vanareshah satamgatih .
Shri kantah shiti kantashcha sahayah sahanayakah 106
Astulastwananurbargo shivya samsritinashanah .
Adyatma vidyasarashcha hridyatmakushalah sudih 107
Akalmashah satya hetuh satyagah satya gocharah .
Satya garbah satya rupah satyam satya parakramah 108
Anjani pranalingashcha vayu vamshodwavah shubah .
Badra rupo rudra rupah surupashchatra rupadritka 109
Menaka vanditah sukshma darshano vijayo jayah .
Kranta digmandalo rudrah prakatikrita vikramah 110
Kambu kantah prasannatma hraswa naso vrikodarah .
Lamboshtah kundali chitramali yogavidam varah 111
Vipashichakta kavirananda vigraho ananya shasanah .
Palguni sunuravyagro yogatma yogatatparah 112
Yoga vidyo yoga karta cha yoga yonirdigambarah .
Akaradi hakaranta varna nirmita vigrahah 113
Ulukala mukah sidah samstutah parameshwarah .
Shilishta jangah shilishta januh shilishta panih shika darah 114
Susharma amita sharma cha narayana parayanah .
Jishnur bavishnu rochishnur grasashnuh stanur eva cha 115
Hari rudranuseko-ta kampino bumi kampanah .
Guna pravahah sutratma vita ragah stuti priyah 116
Naga kanya baya dvamsi rukma varnah kapala britih .
Anakulo bavopayo anapayo veda paragah 117
Aksharah purusho loka nato raksha prabu dridah .
Shtanga yoga palabuk-ah satya samdah purushdutah 118
Smashana stana nilayah preta vidravana kshamah .
Panchakshara parah pancha matriko ranjanadwajah 119
Yogini vrinda vandyashri shatrugno ananta vikramah .
Brahmachari indriya ripuh dritadando dashatmakah 120
Aprapanchah sadacharah shura sena vidarakah .
Vridah pramoda anandah sapta dwiva patirdarah 121
Nava dwara puradarah pratyagrah samagayakah .
Shadchakradama swarloko bayahyan manado amadah 122
Sarva vashyakarah shaktirananto ananta mangalah .
Ashta murtirnaryopeta virupah swara sundarah 123
Duma ketur maha ketuh satya ketur maharatah .
Nandi priyah swatantrashcha mekali damaru priyah 124
Lohangah sarvavidi-hi danvi kaandala sarva ishwarah .
Pala buk-ah pala hastashcha sarva karma palapradah 125
Darmadyaksho darmaphalo darmo darmaprado artadah .
Pancha vimsati tatwajna starako brahma tatparah 126
Tri margavasatirbumi-hi sarva duhka nibarhanah .
Urjaswan-ah nishkalah suli malir garjanishacharah .. 127
Raktambara daro rakto rakta mala vibushanah .
Vana mali subangashcha swetah swetambaro yuva 128
Jayo jaya parivarah sahasra vadanah kapih .
Shakini dakini yaksha raksho butapra banjakah 129
Sadyojatah kamagatir-ih jnana murtih yashaskarah .
Shambu tejah sarvabomo vishnu baktah plavangamah 130
Chaturnavati mantrajna-ha polastya bala darpaha .
Sarva lakshmi pradah shrimanangadapriya iditah 131
Smritirbijam sureshanah samsara baya nashanah .
Utamah shriparivarah shrito rudrashcha kamaduka 132
Iti shri sita sameta shri rama pada seva durandara
Shri hanumat-eh sahasra nama stotram sampurnam

alternate ending with annex verses 133-137

sadagatirmatarishcha rama padabja shatpada-ha .
nila priyo nila varno nila varna priyah suhrit-ih 133
rama duto loka banduh antaratma panorama-ha .
shri rama dyanakrid.h virah sada kiMpurushastuta-ha 134
rama karya.ntara.ngashcha shudirgatiranamaya-ha .
punya shlokah paranandah pareshah priya sarati-hi 135
loka swami mukti data sarva karana karana-ha .
maha balo maha virah paravaragatirguru-hu 136
samasta loka sakshi cha samasta sura vandita-ha .
sita sameta shri rama pada seva durandara-ha 137

iti shri sita sameta shri rama pada seva durandara
shri hanumat-eh sahasra nama stotram sampurnam

Om Hanumate Namaha

No comments: